Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Examen vwo

Dovnload 2.59 Mb.

Examen vwoPagina1/17
Datum05.12.2018
Grootte2.59 Mb.

Dovnload 2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Examen VWO

2013


tijdvak 1 dinsdag 14 mei

13.30 - 16.30 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Gebruik het tabellenboekje.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.

Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen.

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding gevraagd wordt,

worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg, berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

VW-1023-f-13-1-o

Natuurkunde (pilot)


Formuleblad

Formules die bij het pilot-programma horen en die niet in Binas staan.C Beweging en wisselwerking

D Lading en veldE Straling en materie

Opgave 1 Sprint

Kimberley en Jenneke maken met behulp van een video-opname een (s,t)-diagram van een sprint van Carl Lewis over 100 meter. Zie de figuren 1 en 2. Figuur 2 staat vergroot weergegeven op de uitwerkbijlage.figuur 1 figuur 2


Over het deel van de race vanaf t = 4,0 s trekken Kimberley en Jenneke de volgende conclusies:  • Vanaf t = 4,0 s is de snelheid van Lewis constant.

  • Deze snelheid is gelijk aan 11,7 ms1.

2p
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  • Natuurkunde (pilot)
  • Opgave 1 Sprint

  • Dovnload 2.59 Mb.