Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Executive summary Action for Teens Gent Situering

Dovnload 11.57 Kb.

Executive summary Action for Teens Gent SitueringDatum14.03.2017
Grootte11.57 Kb.

Dovnload 11.57 Kb.

Executive summary Action for Teens Gent

Situering


Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat ongeveer 30% van de jongeren met psychische problemen te kampen heeft, waarvan slechts een klein deel naar de hulpverlening stapt. Tijdens de adolescentie kunnen niet enkel reeds langer bestaande psychische problematieken verergeren of van verschijningsvorm veranderen, maar ontstaan er ook vaak ernstige psychische problemen voor het eerst (vb. eetstoornissen, psychoses, suïcidaliteit dwangstoornissen, middelengebruik, ed.). Het overgrote deel van de geestelijke gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd vindt trouwens zijn oorsprong in de leeftijd tussen 10 en 20 jaar.

Voor een groot deel van de doelgroep kinderen en volwassenen is er o.i. een goed en toegankelijk GGZ-aanbod beschikbaar in Gent. Dit is veel minder het geval voor jongeren (tussen 12 en 25 jaar) omwille van hun leeftijdseigen problemen en een aantal specifieke kwetsbaarheden eigen aan de stedelijke leefsituatie. Elke dienst of voorziening heeft zijn eigen ingangspoort en probeert via samenwerking zo goed mogelijk door te verwijzen. Multidisciplinariteit en een integrale aanpak ontbreken hier vaak in de benadering. Deze factoren komen de toegankelijkheid voor deze specifieke leeftijdsgroep niet ten goede.

De richtlijnen van de Federale Overheid en de Vlaamse Gemeenschap nemen vermaatschappelijking van zorg als uitgangspunt bij de uitwerking van de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij de doelgroep Kinderen en Jongeren (cfr. gids nieuw beleid geestelijke gezondheid kinderen en jongeren). Zij nemen de richtlijnen van de WHO voor de ontwikkeling van een GGZ-beleid als basis. Het lijkt ons van belang om dit gegeven te transponeren naar de noden van de lokale situatie en behoeften, in dit geval het grootstedelijk gebied Gent.

Visie & Doelstellingen


Action for Teens Gent zet zich in om voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (met kans op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen) laagdrempelige, snel inzetbare, intersectorale en multidisciplinaire hulpverlening te bieden.

Action for Teens Gent wil dit realiseren door (1) een huis voor jongeren te creëren in Gent waar jongeren thuis zijn en terecht kunnen met allerlei vragen (welzijn, gezondheid, onderwijs, geestelijk,…) en (2) door in dit huis ontmoeting te creëren tussen hulpverleners van de 0e tot de 3e lijn (CAW, CLB, CGG, Kinderpsychiatrie UZ Gent) om zo nieuwe vormen van samenwerking en een echte integrale geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te realiseren. Dit is geen nieuwe dienst maar een maximale integratie van het bestaande aanbod op maat van deze leeftijdsgroep.

Concrete doelstellingen zijn:


 1. Er is in 2018 een zichtbare plaats in Gent die aantrekkelijk en toegankelijk (voldoet aan de 7 b’s van toegankelijkheid) is voor jongeren waar zij naast vrijetijdsactiviteiten ook terecht kunnen met vragen waar zij mee zitten. Jongeren weten op die manier beter waar ze terecht kunnen, maar ook organisaties en hulpverleners weten waar zij jongeren naar kunnen doorverwijzen.

 2. Tegen 2018 zijn er een aantal methodieken uitgewerkt die een integrale geestelijke gezondheidszorg voor jongeren mogelijk maken. Dankzij deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen hulpverleners van de 0e tot de 3e lijn verkleint de drempel naar ambulante of residentiële voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.

 3. Binnen het huis is een concrete intersectorale samenwerking tot stand gekomen tussen de sectoren welzijn, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, jeugd en gezondheid.

 4. Jongeren zijn op verschillende tijdstippen en manieren betrokken in de uitwerking van Action for Teens Gent en zijn ook een actieve partner in het hulpverleningsproces zelf.

 5. De helft van de jongeren die in 2018 in “het huis” terecht komen bij de diensten van Action for Teens Gent komen uit eigen beweging en niet op doorverwijzing.

 6. Het bereik van jongeren binnen de dienstverlening van de deelnemende partners is in 2018 niet alleen toegenomen, jongeren komen vroeger en sneller naar de hulpverlening.

Middelen


Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, nemen de partners van Action for Teens Gent het engagement om tijd en personeel te investeren in het gezamenlijk vorm geven van een nieuw samenwerkingsmodel en zo jongeren beter te kunnen helpen bij hun vragen. Het CAW wil ook middelen investeren voor de infrastructuur zodat het Jongeren Advies Centrum geheel kan opgenomen worden in Action for Teens Gent.

Daarnaast is Action for Teens Gent op zoek naar extra middelen voor: • 1 VTE coördinatie. Deze persoon kan de projectcoördinatie op zich nemen en de samenwerking binnen het Huis verder vorm geven in afstemming met de betrokken partners.

 • Een gebouw van +/- 800 m2, waar naast een centraal laagdrempelig onthaal ook een chill- en ontmoetingsruimte is voor jongeren, verschillende gespreksruimtes, kantoorruimte, vergaderruimte en een foyer voor de hulpverleners.

 • Wetenschappelijke ondersteuning op vlak van proces, methodiek en effectevaluatie.

 • Een online platform voor virtuele complementariteit ten aanzien van het reële huis.

Partners


Het consortium bestaan momenteel uit volgende kernactoren:

 • Kinderpsychiatrie UZ Gent: Dr. Eric Schoentjens, Gijs Mommerency: eric.schoentjes@uzgent.be; gijs.mommerency@uzgent.be

 • CAW Oost-Vlaanderen: Alain Slock: alainslock@cawoostvlaanderen.be

 • CGG Eclips: Alain Vincke: a.vincke@cggeclips.be

 • RCGG Deinze-Eeklo-Gent: Raphaël Opstaele: raf.opstaele@rcgg.be

 • Topunt vzw (voor de 3 CLB’s): Moniek De Keyser: moniek.dekeyser@vclbgent.be

 • Leen Van Zele, Dienst Regie Samenleven en Welzijn; leen.vanzele@stad.gent

Volgende actoren zullen binnen het netwerk van Warme Steden Gent betrokken worden of zijn reeds betrokken: Logo Gezond+ vzw, vzw Tejo, vzw Jong, vzw Habbekrats, de Universiteit Gent, de Artevelde Hogeschool, de Hogeschool Gent, de Gentse wijkgezondheidscentra, het netwerk Huis van het Kind, OCMW Gent, enz.
https://lh5.googleusercontent.com/-h7qso5kd4ww/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaa0/xifu6vspora/photo.jpg


https://afspraken.uzgent.be/uz-gent.pnghttp://www.dagg-cgg.be/cms/images/stories/cggklein.jpgl:\doc\8. werking\communicatie\logo\'s\gent gezonde stad\logo gent gezonde stad.jpg

 • Visie Doelstellingen
 • Middelen
 • Partners

 • Dovnload 11.57 Kb.