Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Dovnload 20.27 Kb.

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit UtrechtDatum25.04.2019
Grootte20.27 Kb.

Dovnload 20.27 Kb.

3 promovendi (AiO) Teacher development (0,8 fte)

NWO Integrated project FSW/Universiteit Utrecht, ICLON/Universiteit Leiden, ESOE/Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht


De faculteit Sociale Wetenschappen verricht kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en verzorgt uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en samenleving. Onderwijs en onderzoek dragen bij aan een kritische reflectie op maatschappij, menselijk gedrag en de samenhang daartussen. Ruim 5800 studenten volgen een breed palet aan bacheloropleidingen en academische en onderzoeksmasterprogramma's, verzorgd vanuit vijf departementen: algemene sociale wetenschappen, maatschappijwetenschappen, methoden en technieken, pedagogische en onderwijskundige wetenschappen, en psychologie. De ruim 650 medewerkers hebben door de variëteit aan opleidingen en innovatief en grensverleggend onderzoek veel mogelijkheden om te profiteren van elkaars kennis en expertise.

ICLON/Universiteit Leiden

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) - een zelfstandig interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden - verzorgt de educatieve minoren in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleidingen, verleent onderwijskundige diensten, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijke onderzoeksprogramma, getiteld "The knowledge base of teaching", is gestart in 1995 en bestaat uit drie samenhangende deelprogramma’s: “Teachers’ knowledge as an essential component of the knowledge base of teaching”, “The professional development of teachers” en “The assessment of teacher competence”. Het onderzoek binnen dit programma wil bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de onderwijstheorie en de onderwijspraktijk, de lerarenopleiding, en de verdere professionele ontwikkeling van docenten.ESoE, Technische Universiteit Eindhoven

De Eindhoven School of Education (ESoE) is een gemeenschappelijk instituut van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Fontys Hogescholen, opgericht eind 2006. De ESoE is actief op drie gebieden: Onderwijs, Onderzoek en Innovatie. ESoE verzorgt een masteropleiding Science Education and Communication, die opleidt tot leraar Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Informatica. ESoE heeft een wetenschappelijk onderzoeksprogramma, getiteld ‘Professional Learning’, waarbinnen ruim 40 promovendi en stafleden onderwijskundig onderzoek verrichten, meer in het bijzonder naar innovatie van onderwijs en onderwijs van science en techniek. Verder ondersteunt ESoE innovatie van onderwijs in de regio, onder meer via consultancy en samenwerkingsprojecten. Binnen ESoE is het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Zuid gehuisvest, dat ruim 2100 docenten uit het basisonderwijs professionaliseert op het terrein van techniekonderwijs en dat onderzoek verricht naar (de verbetering van) techniekonderwijs.


Het onderzoeksproject


De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), die valt onder het NWO-Gebiedsbestuur Maatschappij en Gedragswetenschappen, subsidieert het onderzoeksproject Development of teacher competence throughout the professional career: an interpersonal perspective dat zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven.

In dit onderzoeksproject wordt de ontwikkeling van verschillende componenten van de interpersoonlijke competentie van docenten gedurende de beroepsloopbaan onderzocht. Het gaat om het gedragsrepertoire, de kennis, en de attitude van docenten die van belang zijn voor de leraar-leerling communicatie in de klas, en de onderlinge relaties tussen deze componenten. De ontwikkeling van de interpersoonlijke competentie zal in verband worden gebracht met de beelden die leerlingen hebben van de interpersoonlijke stijl van hun docent, de kwaliteit van de beroepsloopbaan van docenten (betrokkenheid, kans op burn-out, verstarring, etc.) en persoons- en werkgerelateerde factoren (o.a. ‘self efficacy’, innovatiebereidheid, ‘job resources’, ‘ job demands’ ). De opbrengsten van dit project zullen leiden tot inzicht in de interpersoonlijke competentie in de verschillende fasen van de loopbaan en de rol die deze competentie en hoe dit verband houdt met betrokkenheid burn-out, en verstarring bij docenten.

In het project zullen drie deelprojecten worden uitgevoerd die alle drie zullen leiden tot een promotie.

Deelproject 1: Ontwikkeling van de professionele identiteit gedurende de beroepsloopbaan: een interpersoonlijk perspectief (Projectleider: dr. Perry den Brok, Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven)


Dit onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van de interpersoonlijke component van de professionele identiteit van docenten gedurende de beroepsloopbaan. Onderzocht zal worden of de ontwikkeling van deze component is gerelateerd aan de ontwikkeling van andere componenten van de interpersoonlijke competentie (interpersoonlijk gedragsrepertoire en kennis van docenten met betrekking tot de interpersoonlijke relatie tussen docenten en leerlingen), en met de beelden die leerlingen hebben van de interpersoonlijke stijl van hun docent, de kwaliteit van de beroepsloopbaan van docenten, en persoons- en werkgerelateerde factoren.

Deelproject 2: De ontwikkeling van kennis van leraren gedurende de beroepsloopbaan: een interpersoonlijk perspectief (Projectleider: dr. Jan van Tartwijk, ICLON, Universiteit Leiden)


Dit onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van de kennis van docenten over docent-leerlingen communicatie gedurende de beroepsloopbaan. Onderzocht zal worden of de ontwikkeling van deze component van de interpersoonlijke competentie van docenten verband houdt met de ontwikkeling van andere componenten (interpersoonlijk gedragsrepertoire en de interpersoonlijke component van de professionele identiteit van docenten), en met de beelden die leerlingen hebben van de interpersoonlijke stijl van hun docent, de kwaliteit van de beroepsloopbaan van docenten, en persoons- en werkgerelateerde factoren.

Deelproject 3: De ontwikkeling van het gedrag van docenten gedurende de beroepsloopbaan: een interpersoonlijk perspectief (Projectleider: prof. dr. Mieke Brekelmans, Langeveld Instituut, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht)

Dit onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van het interpersoonlijke gedragsrepertoire van docenten gedurende de beroepsloopbaan. Onderzocht zal worden of de ontwikkeling van deze component verband houdt met de ontwikkeling van andere componenten van de interpersoonlijke competentie (kennis van docenten met betrekking tot de interpersoonlijke relatie tussen docenten en leerlingen en de interpersoonlijke component van de professionele identiteit van docenten), aan de beelden die leerlingen hebben van de interpersoonlijke stijl van hun docent, en met de kwaliteit van de beroepsloopbaan van docenten, en persoons- en werkgerelateerde factoren.

De drie deelprojecten zijn nauw met elkaar verbonden. Dit betekent dat er voor de duur van het project veelvuldige gezamenlijke contacten tussen aio’s en begeleiders zijn voorzien. Goede afstemming en afspraken zijn onontbeerlijk om het project goed te doen verlopen. Zo zal door de uitvoerders van de drie projecten een gezamenlijke set van gegevens worden verzameld bij drie groepen docenten in het voortgezet onderwijs: docenten die pas gestart zijn, docenten met 10 tot 15 jaar ervaring en docenten met meer dan 20 jaar ervaring.

Een uitgebreide samenvatting van het project vindt u via www.fss.uu.nl/edsci/jobs

Voor de uitvoering van de drie deelprojecten zoeken wij per 1 september 2009 drie promovendi (AiO’s, 0,8 fte)

Taken


 • zelfstandig verrichten van het onderzoek (literatuurstudie, gegevensverzameling en –analyse, rapportage) op het hierboven beschreven terrein, uitmondend in internationale wetenschappelijke publicaties en een proefschrift;

 • actief participeren in het gezamenlijke overleg van de onderzoeksgroep van het onderzoeksproject en in de onderzoeksgroep van het instituut waaraan de deelprojectleider verbonden is;

 • deelnemen aan scholingsactiviteiten, onder meer in het kader van de onderzoeksschool ICO (Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek);

 • in overleg kunnen onderwijstaken deel uitmaken van de functie.

Functie-eisen


 • master’s degree in een van de gedrags- of maatschappijwetenschappen ofwel afgestudeerd in een andere discipline aangevuld met een lerarenopleiding;

 • affiniteit met onderwijs en onderwijsonderzoek, meer specifiek het leraarsberoep in het voortgezet onderwijs;

 • ambitie om zich (verder) te ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker;

 • goede sociale vaardigheden;

 • goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels);

 • kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;

 • analytische instelling en creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden een aanstelling voor de duur van 1 jaar met een omvang van 0,8 fte met uitzicht op een verlenging van 4 jaar (totaal 5 jaar) bij goed functioneren. Uw salaris bedraagt minimaal € 2.042,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.612,- in het vierde jaar op basis van de volledige werktijd (CAO Nederlandse Universiteiten).

Zoals aangegeven worden de drie deelprojecten in nauwe samenhang met elkaar uitgevoerd. Dit betekent dat van de promovendi wordt verwacht dat zij niet alleen aanwezig zijn op hun instelling, maar ook een gedeelte van de werkweek op een gezamenlijke standplaats (Universiteit Utrecht).

De aanstelling van de promovendi vindt plaats bij:


 • Project 1: Eindhoven School of Education (ESoE), Technische Universiteit Eindhoven. Voor meer informatie over ESoE: http://www.esoe.nl .

 • Project 2: ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing, Universiteit Leiden. Voor meer informatie over ICLON: http://www.iclon.leidenuniv.edu.

 • Project 3: Langeveld Instituut, Faculteit Sociale Wetenschappen, Voor meer informatie: http://www.fss.uu.nl/langeveld

Informatie


Inlichtingen over het totale onderzoeksproject kunnen worden opgevraagd bij prof. dr. Mieke Brekelmans, telefoon: (030) 253 4786; e-mail: m.brekelmans@uu.nl. Voor de afzonderlijke projecten kunt u ook informatie vragen bij de projectleiders:

 • Project 1: dr. Perry den Brok, telefoon (040) 247 4702, e-mail: p.j.d.brok@tue.nl

 • Project 2: dr. Jan van Tartwijk, telefoon (071) 527 3845, e-mail: jtartwijk@iclon.leidenuniv.nl

 • Project 3: prof. dr. Mieke Brekelmans, telefoon: (030) 253 4786; e-mail: m.brekelmans@uu.nl

Solliciteren


U kunt solliciteren naar de positie van Assistent in Opleiding binnen dit onderzoeksproject door vóór 15 mei 2009 een brief en Curriculum Vitae te sturen aan: Faculteit Sociale Wetenschappen, afd. Personeel & Organisatie, t.a.v. Mevrouw J. Pauw, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht. E-mail: PenO.FSW@uu.nl.

Geeft u het alstublieft duidelijk aan indien u een voorkeur hebt voor een van de drie deelprojecten.Wanneer u solliciteert naar deze functie vermeld dan altijd het vacaturenummer 69923 op brief en envelop en refereer in uw schrijven aan deze website. De werkzaamheden zullen op 1 september 2009 aanvangen. De sollicitatiegesprekken zullen in de eerste helft van juni plaatsvinden. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacatures.

 • Het onderzoeksproject
 • Functie-eisen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Informatie
 • Solliciteren

 • Dovnload 20.27 Kb.