Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina10/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Nood- en interventieplannen


3.5.1

Actie

Toelichting

Opmaak Monodisciplinair Interventieplan

-Elke stad of gemeente beschikt over een gemeentelijk ANIP. Aangezien de diverse brandweerdiensten lokaal betrokken zijn bij oefeningen of wijzigingen op het ANIP via de veiligheidscellen, kan de “cel preventie” eveneens betrokken worden om zonale versies te ontwikkelen binnen de verschillende veiligheidscellen.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Nihil

Kpt Dirk Coopman

Brandweer Diksmuide-Onvoldoende medewerking.

-Tijdsdruk.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Het brandweerkorps van Veurne oefent jaarlijks op het ANIP van Alveringem en het ANIP van Veurne.

-Op initiatief van de BVV werd in de loop van 2013 een vergadering ingericht voor de opmaak van het MIP. Wij mochten 1 vertegenwoordiger van onze zone naar deze infovergadering sturen. Sedertdien hebben wij hierover niets meer vernomen.Opmaak van het MIP voor zone Westhoek in samenwerking met de TC.


    1. Veiligheid


A.Persoonlijke beschermingsmiddelen

Idem als onder rubriek Preparatie, luik materieel.3.6.1

Actie

Toelichting

Interventiekledij

Het aantal manschappen, de inventaris van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen en het KB van 30/08/2013 moeten resulteren in een meerjarenaankoopplan met de nodige budgetvoorziening en deze dient gekoppeld te worden aan een centraal stockbeheer.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

30/04/2013

31/12/2013
Zie budget

Lt Jacky Coopman

Brandweer Kortemark


Paul Victoor.Afhankelijk van
- de verkregen info (16 korpsen – 25 posten).
- het aankoopplan
- Het KB van de PBM’s.
- de budgettaire ruimte
- de leveringstermijn.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

Inventarisatie kledij
(interventiejassen/broeken – nomexmutsen – brandweerlaarzen – handschoenen – brandweerhelmen - ….)
Het KB van 30 AUGUSTUS 2013. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. Dat KB verscheen op 19/09/2013. Pas dan werd er overgegaan tot een bevraging van de dienstchefs omtrent de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig in de korpsen. Ook het behoefteplan van ieder korps werd bevraagd (Zie bijlagen).

Een aankoopplan wordt begin 2014 opgemaakt.


Het aankoopplan zal in relatie staan tot de middelen die ons ter beschikking gesteld worden via de gesubsidieerde kledij. Indien deze aankoop niet verder doorgang kan vinden met middelen van de Federale Overheid, dan wordt dat budgettair een groot probleem voor de gemeenten van de zone. Tevens is het zeer moeilijk voor de zone om een aankoopplan op jaarbasis op te maken omdat we in grote mate rekenen op de raamcontracten van IBZ en de voorstellen van de gesubsidieerde kledij-aankopen.

Centralisering inventarisatie via Abiware


De inventaris van de aankopen met PZ-middelen worden centraal bijgehouden.

Nagaan conformiteit wettelijke bepalingen.


Het nagaan van de conformiteit werd bevraagd aan de dienstchefs (zie bijlages)

Opmaak aankoopplan.


De algemene bevraging van de dienstchefs maakt deel uit van het aankoopplan. Een budgettair meerjarenplan opmaken hangt af van de visie van IBZ: raamcontracten, budgettaire middelen, ….

Centraal stockbeheer – interventiekledij


Centrale aankopen


Na 01/01/2015.
Alhoewel:
momenteel kaderen de aankopen met PZ-ondersteuning in een centrale en zonale aankoopvisie. De inventarisatie wordt bijgehouden.
Dienstenkledij
Aankoopplan rekening houdende met de toewijzingen via de gesubsidieerde kledij.
Een zonale aankoop van de noodzakelijke dienstenkledij werd voorzien binnen de begroting van 2013. Eind 2013 werd het voor de zone duidelijk dat niet alle dienstenkledij via de gesubsidieerde aankopen voor kledij ging toegewezen worden. Er werd een begrotingswijziging voorzien in de PZ-raad van 19/12/2014. De zone hoopt dat de voorgestelde aankopen voor 2012 alsnog zullen doorgang vinden. De voorziene aankopen 2013 via de gesubsidieerde kledij werd budgettair overgezet naar de begroting 2014.
De zone voorzag een centraal stockbeheer van dienstenkledij van 70 broeken en 70 vesten. Deze kledij ging centraal beheerd worden omwille van de flexibiliteit van maten die we binnen de zone hebben met een centraal stockbeheer. Deze beslissing werd genomen door de technische commissie en goedgekeurd in de PZ-raad.
Momenteel valt het centraal stockbeheer weg omwille van de niet uitvoering van de voorgestelde aankopen via de gesubsidieerde kledij 2013.
Gespecialiseerde kledij (duikers – IGS – GRIMP)
Momenteel worden deze inventarissen bijgehouden binnen de korpsen die over dergelijk team beschikken.
In de loop van 2014 zullen deze inventarissen gecentraliseerd worden.
Momenteel worden de aankopen voor gaspakken geregeld via de zone. Dat hangt af van de raamcontracten van IBZ en de shortlist.
Momenteel hebben de gemeenten met dergelijk team een eigen aankoopplan en dat wordt binnen de clusters van de gespecialiseerde teams besproken.

Aankoopplan – budgetvoorziening op te maken in 2014. De PZ-aankopen die voorzien worden in 2014 moeten kaderen in het aankoopplan.

In 2014: bepalen van de plaats(en) voor een centraal stockbeheer eventueel gedecentraliseerd op enkele plaatsen..


2015: start met een centraal stockbeheer.

Te koppelen aan het KB, budgettaire middelen en leveringsdata.

Inpassen van de aankopen in een meerjarenplan, afhankelijk van de aanwezige kledij die voldoet aan het KB. De budgettaire middelen moeten in een meerjarenplan opgenomen worden.

Na 01/01/2015

In 2014: binnen het budget van de PZ en binnen het budget van het gemeentelijk budget.

Vanaf 01/01/2015 binnen het budget van de zone.

2014: binnen het budget van de PZ en binnen het budget van het gemeentelijk budget.

Vanaf 01/01/2015 binnen het budget van de zone.

Centralisatie inventarisatie nadat abiware zonaal volledig geïmplementeerd is.


Afhankelijk van het budget 2014 zullen een aantal aankopen verder zonaal gebeuren en vnl in functie van clusterwerking van de diverse korpsen.B.Welzijn op het werk

3.6.2

Actie

Toelichting

Opmaak globaal preventieplan

-Er werd een onderzoek verricht naar de AO-ongevallen in de laatste 10 jaar.

-Er werd een aanzet gegeven naar de opmaak van een globaal preventieplan, met de bijhorende jaaractieplannen.


-De uitwerking van een globaal preventieplan hangt af van de rechtspositieregeling binnen de zone.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Nihil

Lt Jacky Coopman

Brandweer KortemarkAfhankelijk van
- verkregen info
- de rechtspositieregeling van de zone
- zonaal slechts van start na de opstart van de zone met een eigen rechtspositieregeling

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Onderzoek naar arbeidsongevallen in de laatste 10 jaar.
In het kader van de integrale veiligheid bij de brandweer en in het bijzonder voor de zone Westhoek werd een studie opdracht, inzake de arbeidsongevallen bij de brandweerkorpsen van de Westhoekgemeenten periode 2000-2010, uitgevoerd in samenwerking met een studente van de KATHO. Deze opdracht werd opgevolgd door de coördinator materieel en veiligheid

-Opmaak globaal preventieplan


- opmaak preventieplan
- jaaractieplannen
Een eerste aanzet werd gegeven voor de opmaak van een globaal preventieplan 2013 – 2017 met de bijhorende jaaractieplannen.
Maar door het niet beschikken van rechtspersoonlijkheid binnen de zone, is de verdere uitwerking van dit globaal preventieplan gebaseerd op de verdere opvolging van de korpsoversten en de gemeentelijke preventieadviseurs binnen de zone.

De opgemaakte documenten zijn via stick overgemaakt aan alle korpsen van de brandweerzone “Westhoek”.

Deze actie werd genomineerd als “Fireforum-award” en als “Ethias-award”.

-Risico-analyse opstellen van dringende – niet-dringende interventies en kazernetaken


Een risico analyse werd opgemaakt voor een 51-tal mogelijke brandinterventies en dit telkens met een evaluatie in 4 stappen o.a. redding binnen, redding buiten, binnen aanval en buitenaanval. Het risico onderzoek werd gedaan op 41 mogelijke risico’s tijdens voornoemde brandinterventies. Tevens werd een onderzoek gedaan op een 26 tal technische interventies en dit eveneens op 41 mogelijke risico’s tijdens de technische interventies.

Een stick met alle bruikbare documenten en informatie werd overgemaakt aan alle korpsoversten om deze risico-analyse te integreren in de dagelijkse werking van de brandweer.


-Instructiekaarten – inventarisatie


Diverse instructiekaarten en administratieve documenten werden opgemaakt in het kader van de arbeidsveiligheid op het werk binnen de brandweer.

Al deze documenten werden op stick overgemaakt aan de korpsoversten om deze instructiekaarten en documenten te integreren in hun korps, gezien het niet bestaan van de rechtspersoonlijkheid van de zone.


-Conformiseren van de instructiekaarten

-Centralisatie in Abiware:
De bestaande software dient verder nog aangepast om dit in toepassing op het werkveld te kunnen gebruiken.-nihil.

-Met de verkregen info kan elk korps reeds van start gaan met de opmaak van het eigen globaal preventieplan en met de nodige jaaractieplannen.


Volledig zonaal na 01/01/2015

-De risico-tool kan toegepast worden op korpsniveau. Deze gegevens werden reeds uitvoerig behandeld in de technische commissie.

zonaal vanaf 01/01/2015

-De instructiekaarten worden in 2014 geïmplementeerd in de zone- en korpsoefeningen.


-Na 01/01/2015

-In 2014 of 2015, afhankelijk van de softwaremogelijkheden.
3.6.3

Actie

Toelichting

SOP’sHet is de bedoeling om een inzicht te krijgen binnen de zone van de bestaande/gebruikte SOP’s en deze op mekaar af te stemmen in de zone, rekening houdende met de officieel gehanteerde SOP’s.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

30/09/2013

Nihil

Lt Jacky Coopman

Brandweer KortemarkAfhankelijk van de verkregen info: 16 korpsen – 25 posten.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Inventarisatie bestaande SOP’s:
een inventaris naar bestaande SOP’s is momenteel nog bezig en zal verder uitgewerkt worden in 2014.

De SOP’s uitgewerkt door het kenniscentrum zijn reeds geïmplementeerd in de zone “Westhoek”.
-Inventarisatie van de bestaande SOP’s: verder opvragen en verwerken.3.6.4

Actie

Toelichting

Aanstelling officier/onderofficier veiligheid

-Aanstellen van een zonale officier veiligheid.

-Aanstellen zonale preventieadviseur arbeidsveiligheid.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Bij aanvang volledige rechtspersoonlijk-

heid van de zoneNihil

Lt Jacky Coopman

Brandweer Kortemark-Afhankelijk van de volledige rechtspersoonlijkheid van de zone.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Aanstellen zonale coördinator-officier veiligheid – zonale preventie-adviseur arbeidsveiligheid.

Aanstelling van een preventieadviseur arbeidsveiligheid binnen de zone is momenteel niet mogelijk, gezien het niet bestaan van de rechtspersoonlijkheid, waardoor het brandweerpersoneel nog steeds gemeentelijk opgevolgd wordt, onder begeleiding van de preventieadviseur van de respectieve gemeenten. Buiten detachering of ter beschikking stelling, kan geen personeel aangeworven worden.

Ook de aanstelling van een officier die verantwoordelijk is binnen de zone voor de opvolging van het item veiligheid, zal pas kunnen gebeuren na de opstart van de zone met rechtspersoonlijkheid.

Door het overmaken aan alle korpsoversten van een stick met zowel risicoanalyses als instructiekaarten en alle basis- documenten, nodig voor de uitvoering van de arbeidsveiligheid bij de brandweerdiensten, werd er reeds een aanzet gegeven om het item arbeidsveiligheid te laten integreren binnen de brandweerkorpsen van de zone “Westhoek”.


-Aanstellen verantwoordelijke veiligheid per post (officier of onderofficier).

Deze aanstelling is momenteel nog niet gebeurd; dit is voorzien in de loop van 2014. Deze materie kwam reeds aan bod in de technische commissie om per post een verantwoordelijke veiligheid per post te hebben.

Naar aanleiding van het bezoek van FOD WASO werd gesuggereerd dat er per post minstens 1 persoon met basisopleiding veiligheid moet aanwezig zijn. Deze persoon rapporteert dan naar de zonale verantwoordelijke met opleiding niveau 1. Er werden in het verslag van FOD WASO een aantal opmerkingen geformuleerd waarmee rekening zal gehouden worden bij de definitieve opstart van de zone met rechtspersoonlijkheid.
-Bij aanvang volledige rechtspersoonlijkheid van de zone.
Wordt in 2014 reeds opgenomen in de opmaak van het personeel-behoeftenplan.

-Wordt benadrukt in 2014 om te starten met een verantwoordelijke veiligheid per post. Deze taak zou door eigen brandweermannen vervuld worden.


-Tegen start van operationele zone met rechtspersoonlijkheid zal aan alle opmerkingen van FOD WASO voldaan worden.3.6.5

Actie

Toelichting

Uitschrijven personeelsbehoefteplan

Naar aanleiding van de evaluatie van het ZOOP 2012 werd gevraagd om een personeelsbehoefteplan voor de zone op te maken en te verwerken in het ZOOP 2013. Dit plan werd opgemaakt en besproken met de PZ-Raad (zie bijlagen).

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

30/04/2013

30/11/2013Zie budget

Kpt.Cdt Robert Van Praet

Brandweer Veurne

Zonecoördinator


-Afhankelijk van de goedkeuring door de PZ-Raad.

-Voldoende budgettaire ruimte.

-Afhankelijk van overleg met vakorganisaties.

-Afhankelijk van bepalingen die vastgelegd worden in het KB dat het personeelsstatuut regelt.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

De PZ-Raad heeft eind 2013 beslist om een politieke stuurgroep op te richten die de voorbereidende werkzaamheden om een volwaardige zone operationeel te krijgen tegen 1/1/2015, moet voorbereiden. In 2014 zal het luik personeel dan ook uitvoerig aan bod komen.

Gezien de aanslepende problematiek van de goedkeuring door de FOD BiZa van het administratief en geldelijk statuut van de brandweerman, is het moeilijk om in 2013 verder te werken aan de effectieve uitbouw van dit plan. De zone krijgt hierdoor ook geen zicht op de financiële implicaties die de uitvoering van haar plan zou kunnen inhouden.

Binnen de TC werden drie werkgroepen samengesteld die de diverse aspecten van de toekomstige werking van de zone in hun totaliteit moeten aanpakken. Daarbij werd uitgegaan van de taken die reeds eind 2013 door de FOD BiZa vastgelegd werden voor de gemeenten en de PZ-Raad. De werkgroep rond administratie behartigt het grootste deel van het personeelsbehoefteplan. De 2e werkgroep zal de logistieke ondersteuning van de brandweermannen voor haar rekening nemen en de 3e werkgroep onderzoekt de financiële aspecten.

Er werd intussen ook al nagedacht hoe het beroepspersoneel van zone Westhoek (slechts 25 personen) maximaal en op een realistische manier kan ingezet worden om i.k.v. eigen mogelijkheden ingezet te kunnen worden in de werking van onze zone. Ook voor de vrijwilligers zijn specifieke taken weggelegd.

-Er werden in 2013 geen onderhandelingen gevoerd met de vakorganisaties over het ZOOP 2013 omdat de vakorganisaties zich voornamelijk hebben toegespitst op de besprekingen met de FOD BiZa over de wet op de arbeidstijd, de KB’s op het administratief en geldelijk statuut van de brandweerman. Wel werden aan de zonecoördinator individuele vragen door enkele vakbondsafgevaardigden gesteld, waarop deze vragen mondeling werden besproken.


In 2014 dient de aanwerving van de toekomstige zonesecretaris, de detachering van de toekomstige zoneontvanger en de aanwerving van het nodige Calog-personeel voorbereid te worden. Deze secretaris zal ook de voorbereidingen dienen te maken voor de opstart van de personeelsdienst.

Daarnaast dienen eveneens de andere functies voor een vlotte werking van een autonome zone Westhoek voorbereid te worden (ICT, …). De andere taken zullen via aanbestedingen aan externen uitbesteed worden (externe dienst veiligheid,…).

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

  • Veiligheid

  • Dovnload 1.58 Mb.