Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina11/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Uitvoering  1. Snel
4.1.1

Actie

Toelichting

Inventariseren oproepen 2011-2012, koppeling met de risicoanalyse.

Dankzij de risicoanalyse (zie vroeger Proactie) krijgen wij een beeld van de maximale opkomsttijden van de interventieploegen, de adequate middelen en het percentage voor dewelke de opkomsttijd en adequate middelen moeten gerespecteerd worden i.f.v. de recurrente en punctuele risico’s. De punctuele risico’s werden echter niet opgenomen in de risicotool, aangereikt door de firma Falck. Met de “Care-software” werden ook een aantal sectoren bepaald binnen onze zone i.k.v. de SLA.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/1/2013

Nihil

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Tijdig ontvangen van de interventiegegevens per post.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-De interventiegegevens werden ons ter beschikking gesteld door het HC 112. Na filtering werden de gegevens van alle dubbele uitrukken (SAH + Bevoegde) opgevraagd aan de korpsen via een sjabloon. Een samenvattende tabel is terug te vinden in bijlage.

Er is echter geen koppeling gebeurd met de risicoanalyse van Care.Er wordt gevraagd dat het HC 112 voortaan de 10 snelste posten doorgeeft per XML bericht. Zo kan gewerkt worden in een netwerking van posten.4.1.2

Actie

Toelichting

-Opvolgen van de dubbele uitrukken in 2013.


-Een evaluatie en bijsturing op niveau van de dienstchefs, conform de uitrukprocedure in het belang van de hulpverlening is noodzakelijk. Ook het budgettaire aspect moet hierbij aandacht krijgen. Hiermee kunnen ook de realisatie en het vastleggen van de adequate vertrekmiddelen die specifiek zijn voor de zone en de interventie vastgelegd worden.

-Ontwikkelen van een evaluatiesysteem.

-Opvolging via de evaluatie.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/12/2013

Continu


Nihil

Lt Bruno Denys

Brandweer HouthulstNiet verkrijgen van de nodige informatie.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Een e-formulier werd opgesteld waarin de posten de gegevens van de dubbele uitrukken moeten invullen telkens wanneer dit voorvalt. Heel wat posten vullen dit formulier consequent in. De resultaten van deze ingaven zijn in een Exceldocument weergegeven (zie bijlage).

-Verder opvolgen tot zonale alarmering is aangeschaft waarbij netwerking van posten enkel die middelen zal uitzenden die noodzakelijk zijn per incident.


  1. Adequaat


4.2.1

Actie

Toelichting

Ontwikkelen en invoering van zonale uitrukprocedures

-Uniforme zonale uitrukprocedures, minimaal conform de wettelijk opgelegde bepalingen en rekening houdend met de diversiteit binnen zone Westhoek. De procedures sturen minimaal de middelen uit bepaald in het KB dat de minimale adequate middelen bepaalt. De uitrukprocedures bepalen eveneens de adequate middelen per type interventie. Deze middelen worden getoetst aan de risicoanalyse.

-Beperken van de uit te sturen middelen bij dubbele uitruk.

-Ontwikkelen van de standaard uitrukprocedure voor de totaliteit van de zone.

-Toepassen van de ontwikkelde SUP’s op de dubbele uitruk.

-Toepassen van de SUP’s op alle uitrukken in miniem netwerk van posten

-Interzonale afspraken betreffende SUP’s voor interzonale dubbele uitrukken.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

01/03/2013

01/07/2013

01/10/2013

Na 2013


Volgens afspraak met andere zones

Nihil

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Geen voldoende medewerking van de verschillende posten.

-Beperking van de bestaande oproepsystemen in de zone Westhoek.

-Mogelijkheid dat de andere zones geen/onvoldoende respons geven.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-In 2013 werden geen stappen ondernomen en zijn er geen werkzaamheden in die zin uitgevoerd. Deze punten werden verdaagd, om mee te nemen met de uitbouw van een zonaal oproepsysteem.

-Door de opstart van een BVV-werkgroep voor het opstellen van een lastenboek voor de aankoop van een zonaal alarmeringssysteem, werd ervoor gekozen het werk van deze werkgroep af te wachten en daarvan gebruik te maken. Een lid van onze PZ-werkgroep heeft actief deelgenomen aan de uitwerking van dit lastenboek.

-Door de keuze te maken om over te gaan op een zonaal oproepsysteem, werd geopteerd om geen tot weinig energie te steken in de aanpassing van de verschillende lokale oproepsystemen.


-In gebruik nemen van zonaal alarmeringssysteem.4.2.2

Actie

Toelichting

Invoeren beschikbaarheidsmodule en voertuigaansturing

Er zijn nog heel wat korpsen in zone Westhoek die niet beschikken over een beschikbaarheidsmodule voor de oproep van de brandweermannen. Het KB op de minima bepaalt echter dat voortaan de 1e snelste en 2e snelste (er wordt niet meer gesproken over de bevoegde) post uitgestuurd dienen te worden. Er wordt onderzocht om hier zo snel mogelijk aan te voldoen. Netwerking van posten is voorlopig nog niet mogelijk in onze zone. Voorlopig worden de bestaande afspraken tussen de korpsen behouden.

-Afspraken verwezenlijken zodat de nodige adequate middelen ook ter plaatse worden gestuurd als er slechts één post wordt gealarmeerd door het HC 112, en dit afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en materieel.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

1/07/2013

Nihil

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Het niet kunnen bewerkstelligen van de nodige mentaliteitsverandering.

-De beperkingen van de oproepsystemenSituatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Een bevraging in verband met de verschillende manieren van oproepen werd in 2013 uitgevoerd. De samenvatting van deze bevraging zit in de bijlagen.

-Op het tijdstip van de bevraging roepen de volgende korpsen nog niet op via beschikbaarheden: Ieper, Zonnebeke, De Panne, Langemark-Poelkapelle, Kortemark, Diksmuide en Lo-Reninge.

-Tegen eind 2013 is Diksmuide overgegaan naar oproepen via beschikbaarheden en zijn de korpsen van Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Kortemark in volle voorbereiding om over te gaan naar oproepen via beschikbaarheden. Dit wordt in februari 2014 gerealiseerd. De korpsen van De Panne en Lo-Reninge hebben nog geen concrete plannen om over te stappen.


-Aankoop van een zonaal alarmeringssysteem met beschikbaarheidsmodule.4.2.3

Actie

Toelichting

Invoeren van Track en Trace

-Opstarten van een profproject in één korps. Er wordt gekozen voor Koksijde, aangezien de gemeente reeds met Track en Trace werkt. Verdere uitwerking wordt voorzien op 2 wagens per korps binnen zone Westhoek

-Bevraging van andere zones betreffende hun verkregen resultaten.

-Evaluatie van de verkregen cijfers.

-Het nemen van een beslissing door de zone.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

01/01/2013

30/06/2013

01/09/2013

01/10/2013Zie budget

Kpt Dirk Coopman

Brandweer Diksmuide-Niet op punt staan van de technische uitrusting van de korpsen.

-Het niet verkrijgen van de nodige gegevens.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-In 2013 werd overgegaan tot het opmaken van een lastenboek voor de aankoop van een Track en Trace systeem voor 25 eerstelijnsvoertuigen in onze zone (zie bijlage).

Daarnaast werd ook een mogelijkheid voorzien via een verplichte optie voor de aansturing van een GPS-toestel met de coördinaten van de interventieplaats.

-In het lastenboek werd ook een mogelijkheid voorzien om meer dan 25 voertuigen uit te rusten, door in een clausule te bepalen dat er ook een eenheidsprijs per voertuig mocht gegeven worden. Dit lastenboek werd op de PZ-Raad van 19 december 2013 goedgekeurd en de aanbesteding werd meteen gelanceerd. De opening van de offertes is voorzien in het eerste kwartaal van 2014.


Opening offertes in 2014 en plaatsen van Track en Trace op eerstelijnsvoertuigen.


  1. Specialisaties


4.3.1

Actie

Toelichting

Integratie van de verschillende specialisaties.

-Zone Westhoek beschikt over diverse gespecialiseerde teams, verspreid over de korpsen van de zone.

-Het is wenselijk om bij een interventie een beroep te doen op de dichtstbijzijnde gespecialiseerde clustergroep, actief in deze specialisatie. De ploegen moeten samen oefenen, kennis uitwisselen en inzetbaar zijn met hetzelfde materieel (vb IGS NOORD en ZUID)

-Specialistisch materieel wordt geplaatst in 1 of meerdere posten. Om de spreiding te bepalen wordt rekening gehouden met risico’s en inzettijden..


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/12/2013

Zie budget

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge-Het niet willen samenwerken in clusters.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-In 2013 hebben de DUIKERS samengewerkt (zie rubriek VTO en kledij), doch enkel in clusters Noord en Zuid. Beide clusters zijn echter nog niet samen gekomen om te oefenen.

-In het kader van de DGH krijgen ambulanciers van de korpsen de kans om ambulancediensten te vervullen bij andere korpsen (ambulancier niet-brandweerman): zij kunnen er evenwel niet aantreden als brandweerman, behalve indien ze het statuut van beroepsbrandweerman hebben.

-Ook de 5 GRIMP-teams hebben in 2013 hun grenzen nog niet verlegd.

-Beide IGS-teams (Noord en Zuid) zijn in 2013 enkele malen samen gekomen om afspraken te maken rond geuniformiseerde procedures. Er werd eveneens overeengekomen dat er 2 gezamenlijke oefeningen voorzien worden in 2014. Een inschaling en attestering voor de gaspakdragers wordt op Provinciaal niveau voorzien voor 2014.

-AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen): er heeft zich binnen de zone 1 kandidaat aangeboden voor het volgen van deze cursus. De nodige financiële middelen werden op het budget voorzien voor de vergoeding van het volgen van deze opleiding. Bij navraag binnen onze zone zou er voor 2014 nog een bijkomende kandidaat zijn. Zo zal zone Westhoek uiteindelijk beschikken over 2 AGS-ers.

-Meetploegen: voor de oprichting wachten we op verdere instructies van het Provinciaal platform dat hiervoor in 2013 verscheidene malen is samengekomen.

-Landbouwwerkgroepen: enkel Veurne en Diksmuide volgen hiervoor gespecialiseerde opleidingen. Veurne heeft één persoon in niveau 3 en verschillende mensen hebben het niveau 1. In 2014 zullen deze mensen de kans krijgen om het niveau 2 te behalen. Hiervoor wordt samengewerkt met brandweer Gent, de universiteit Gent en het KCCE. Bovendien is Veurne gespecialiseerd in NGD (niet gezelschapsdieren)


-In 2014 dienen alle specialisatiegroepen per specialiteit samen te komen en gezamenlijk te oefenen.

-Inschaling en officiële attestering van de gaspakdragers.
  1. Dispatching


4.4.1

Actie

Toelichting

Invoeren van een zonaal dispatching systeem (zonale alarmering)

De zone beschikt begin 2013 over 2 korpsen met een permanente dispatching.

-De zone streeft ernaar om bij iedere interventie SAH een lokale centralist in elke post in te zetten.

-De zone zoekt naar een oplossing om op termijn één of twee centrale dispatching(s) te voorzien.

-Onderzoeken van bestaande systemen.

-Analyse van de capaciteit van een zonale dispatching.

-Opstarten van een aanbestedingsprocedure.

-Gunning van het dispatchingsysteem.

-Operationeel in gebruik nemen van het dispatchingsysteem.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/01/2013

30/06/2013

30/09/2013

31/12/2013

Na 2013


Zie budget

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst

Kpt Rik Vandekerckhove

Branweer Ieper-Technologische en economische haalbaarheid.

-Budgettaire ruimte.

-Akkoord van de PZ-Raad.

-Concrete timing over de invoering van de zone met rechtspersoonlijkheid.
Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-In de loop van het jaar 2013 hebben diverse firma’s hun systemen voorgesteld of zijn de leden van de werkgroep ICT naar presentaties van systemen gaan kijken. De zone werkte actief mee aan de BVV-werkgroep rond de opmaak van een nationaal lastenboek voor zonale oproepsystemen. Vooral het opstellen van de technische beschrijvingen van het lastenboek namen veel tijd in beslag. Eind 2013 werd uiteindelijk beslist om een aanbestedingsbestek uit te schrijven voor een zonaal alarmeringssysteem. Aangezien in een overleg met de Gouverneur van West-Vlaanderen aangedrongen werd op samenwerking tussen diverse zones, werd beslist om samen met zone 1 de aanbestedingsprocedure te lanceren in 2014.

-Eind 2013 werd door het stadsbestuur van Veurne beslist om geen permanente dispatching meer te verzorgen voor Veurne en De Panne.

In allerijl werd aan Koksijde gevraagd om deze taak op zich te nemen, aangezien in Koksijde een proefproject liep met de firma Zenitel. Op deze manier verzorgt Koksijde in 2014 de dispatching voor het eigen korps, Oostduinkerke, De Panne en Veurne. In 2014 zou ook Nieuwpoort hierbij aansluiten.

-Hoewel niet voorzien in het actieplan, werd heel wat werk en tijd gestoken in de her programmatie van de Astridradio’s in het kader van de nieuwe fleetmapping. Samen met de andere zones van de provincie West-Vlaanderen werd samengewerkt om provinciale afspraken te maken aangaande het gebruik van de nieuwe fleetmapping. De volledige her programmatie van alle radio’s in de verschillende posten wordt zonaal opgevolgd en in goede banen geleid. Zone Westhoek werd uitvoerig ingelicht over deze afspraken en het gebruik van de fleetmapping.Aankoop alarmeringssysteem voor zone Westhoek in 2014.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

 • Adequaat
 • Specialisaties
 • Dispatching

 • Dovnload 1.58 Mb.