Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina12/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Operationele coördinatie en operationele organisatie van de bevelvoering


4.5.1

Actie

Toelichting

Opschaling en operationele coördinatie van bevelvoering

Zone Westhoek volgt de onderrichtingen voor de minimale uitrukprocedure bepaald in het KB.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Continu

Nihil

Kpt Dirk Coopman

Brandweer DiksmuideHet zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

De leidinggevende van de interventie wordt geleverd door het korps van de SAH of door de poule van clusters van korpsen. Bij opschaling is het de hoogste in graad die de leiding neemt en verder zal er volgens de modaliteiten en afspraken die geformuleerd en bepaald worden in het zonaal Monodisciplinair Interventie Plan, gehandeld worden.

-Opmaak MIP.


  1. Evaluatie


5.1

Actie

Toelichting

Opvolgen stappenplan en acties ZOOP 2013.

Op geregelde tijdstippen worden de beoogde acties geëvalueerd en bijgestuurd daar waar nodig om de hoogste kwaliteitsnorm te behalen. De vooropgestelde doelstellingen binnen de veiligheidsketen worden vertaald in acties die volgens een bepaald stappenplan in functie van de tijd worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met kritische succesfactoren.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Continu

Nihil

Kpt.Cdt Robert Van Praet

Brandweer Veurne

Zonecoördinator


-Niet uitvoeren van bepaalde acties wegens tijdsdruk, veroorzaakt door stellen van andere prioriteiten.

-Geen voldoende info beschikbaar.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Het jaar 2013 was een moeilijk jaar wegens de vele onzekerheden, onduidelijkheden en schrappingen van financiële middelen door FOD BiZa, waardoor een continu budgetbeheer zich opdrong.

-Ook het ontbreken van raamcontracten, van duidelijke richtlijnen, de onzekerheden rond het statuut en de vele KB’s die rond de zonevorming werden uitgevaardigd, zorgden voor een onoverzichtelijk geheel. Dit werd weliswaar opgevangen door infosessies, maar onduidelijkheden en vele open vragen bleven voor twijfel zorgen of de zonevorming wel degelijk ging door kunnen gaan in 2015. Ook de communicatie naar de basis verliep niet vlot, uitgerekend door die onzekerheden en onduidelijkheden.

-Vandaag komt het er op aan om duidelijk gestructureerde initiatieven te nemen om de zonevorming tegen 01/01/2015 ingang te laten vinden. Net daarom werd vanuit de PZ-Raad een krachtig signaal gegeven om met een politieke stuurgroep de nodige maatregelen te treffen en de zonevorming in goede banen te leiden, waarna de voorstellen aan de voltallige PZ-Raad kunnen voorgelegd worden. Ook de voorlopige taken voor gemeenten en de PZ-Raad werden besproken en vastgelegd.

-Vanuit de TC wordt nu ook in 3 werkgroepen actief ingespeeld op de taken die in de toekomstige zone zullen moeten uitgevoerd worden. Er rest echter niet veel tijd over om al deze taken tegen 1/01/2015 klaar te krijgen, maar in een goede sfeer van verstandhouding en met een positieve ingesteldheid kunnen bergen verzet worden. We gaan er dus voor!Samen in 2014 alle noodzakelijke maatregelen nemen om klaar te zijn met een operationele zone in 2015.


  1. Andere


In 2013 werden geen andere acties voorzien. In het ZOOP 2014 zullen die taken die nog moeten afgewerkt worden in 2014 opgenomen worden. Er zal echter grote aandacht besteed worden aan heel wat andere luiken, zodat de timing voor de invoering van de zone op 1/01/2015 zal kunnen plaats vinden.

6.1

Actie

Toelichting

Budget

-In bijlage een overzicht van de budgettering 2012, 2013 en 2014 (zie hieronder)

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Continu

Zie budget

Kris Degraeve

Ontvanger

Paul Victoor


-Ontvangen facturen van steden en gemeenten van zone Westhoek.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-De begrotingen en rekeningen worden permanent opgevolgd door de ontvanger.

-In 2013 werden 2 begrotingswijzigingen doorgevoerd en werden de middelen voor de projecten die nog wachten om aanbesteed te worden, vastgelegd.

-Er werd ook reeds een budget 2014 opgesteld en op de PZ-Raad van 19 december 2013 goedgekeurd. Er werd hierbij uitgegaan van hetzelfde bedrag van de dotatie van 2013.


-Mogelijke begrotingswijziging in 2014.

OVERZICHT: BUDGET 2012-2013-voorlopig budget 20141. Materieel

2. Opleidingen


3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

  • Evaluatie
  • Andere

  • Dovnload 1.58 Mb.