Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina3/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Conclusie


De conclusie vat de belangrijkste vaststellingen van de evaluatie samen. Uit de analyse van deel A wordt een grafiek gedestilleerd met het aantal acties die gerealiseerd, gedeeltelijk gerealiseerd en niet gerealiseerd zijn.

Daarnaast worden de maturiteitsscores uit deel B samengebracht in één tabel. Deze tabel bevat eveneens de gemiddelde scores binnen de provincie en van alle prezones in België tezamen.

Tot slot wordt een beslissing over het toekomstige dotatiebeleid genomen.
DEEL A: ZONAAL OPERATIONEEL ORGANISATIEPLAN 2013

  1. Proactie
  1. Risicoanalyse

Actie

Toelichting

Risicoanalyse

-De FOD Bi Za stelde ons in het bezit van de tool om de zonale risico-inventarisatie op te maken. Hierbij werd een eerste nulmeting gemaakt.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Eind 2013/ continu

Nihil

Lt. Filip Simoens

Brandweer Wervik

Kpt Rik Vandekerckhove

Brandweer IeperAanreiken gegevens andere zones en gegevens door de firma Falck.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-Op 24 januari 2013 werd i.k.v. de oplevering van de nulmeting van de zonale risicoanalyse van zone Westhoek, besproken hoe er vanuit de bestaande kazerneconfiguratie tot een optimalisering van de brandweerzorg in de zone kon gekomen worden.

-In de TC (technische commissie) van 24 april 2013 werd een overzicht gegeven van de werking en de mogelijkheden van de tool risicoanalyse (zie power-point presentatie in bijlage).

De resultaten worden per gemeente weergegeven. Deze levert inzicht in de mogelijkheden van de zone i.v.m. de repressieve taak. De nulmeting gaf inzicht in: de mate van dekking (de snelheid om ter plaatse te komen in een bepaald gebied), de normtijd waarbinnen de brandweer aanwezig kan zijn in een bepaald gebied en welke brandweerpost het snelst ter plaatse is met de eerste autopomp. Algemeen genomen leerde de geleverde risicoanalyse ons dat, in de huidige situatie (2013), zone Westhoek voor 99% binnen de normtijd kan “bediend” worden. Met de tool werden ook diverse simulaties gemaakt i.k.v. verplaatsen en/of integratie van posten. De impact van dergelijke wijzigingen op de opkomsttijd werd berekend.

Analyse: bij de berekening werd rekening gehouden met eenzelfde uitruktijd (5 minuten) voor alle posten. Een aanpassing naar reële uitruktijd kan pas na de invoering van GPS-sturing van de eerste autopomp (zie rubriek Track en Trace). De werkelijke uitruktijden kunnen dan een realistischer beeld geven van mogelijke overschrijdingen en of er een verbetering is van de dekking. Een continu-bezetting van een post kan een grote invloed hebben op de berekening: voor die posten geldt een uitruktijd van 2 minuten. In de berekening wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van bepaalde woonkernen, industriegebieden, … Een betere ontsluitingsweg of toegangsweg vanaf de kazerne tot een bepaald object of groep van objecten, kan een aanzienlijke vermindering van de opkomsttijd betekenen. Voor het totaal van de kadastrale objecten in de zone worden er 98% binnen de normatieve opkomsttijd bereikt. De normatieve opkomsttijd wordt in 1% van het aantal objecten overschreden met meer dan 1 minuut. Het zwaartepunt van de overschrijding van de normatieve opkomsttijd ligt in Nieuwpoort-Bad (deel van stad Nieuwpoort).

-De dekking in de zone is te kwalificeren als goed, doch er dient opgemerkt dat het zeer lage overschrijdingspercentage samen hangt met het overwegend zeer lage GRD in onze zone, waardoor er voor veel objecten een lagere opkomstnorm gehanteerd wordt. De definitie van GRD werd echter opgemaakt door een nationale stuurgroep die oordeelde dat de punctuele risico’s niet werden opgenomen in de berekening van de GRD. Volgens het KB op de risicoanalyse zal deze oefening dus volledig moeten overgedaan worden met inachtneming van de punctuele risico’s (vb kaart met en zonder punctuele risico’s zoals industriegebieden). De tool werd aangepast aan de wijzigingen van een aantal kazernes (vb Watou, Reninge,…). Er werden immers vanuit enkele gemeenten simulaties gevraagd i.v.m. nieuwe inplanting van kazernes of integratie van posten.

-Aan de terugkomdagen bij de firma Falck (leverancier van de tool) wordt deelgenomen door de verantwoordelijke.

-In de TC van 25 oktober 2013 werd een overzicht gegeven van de risicoanalyse per gemeente met invulling voor diverse aandachtspunten, zoals interventiegebied per post, dekkingsgraad per gemeente, mogelijke integratie van posten (zie document risicoanalyse huidige toestand in bijlage).

-De nieuwe locatie van de brandweerkazerne van Veurne (afgewerkt eind augustus 2013) wordt getoetst aan de tool.

-In het kader van het samenvoegen van de post Watou met Zuid-Ijzer (beiden posten van brandweerdienst Poperinge), werd de vraag gesteld om een risicoanalyse te maken voor deze wijziging.

-Op vraag van het gemeentebestuur Heuvelland werden enkele simulaties gemaakt die werden toegelicht in het gemeentehuis van betreffende gemeente. Het betrof de inplanting van een nieuwe kazerne ter hoogte van “Het Hooghof”, waarbij de posten Kemmel, Nieuwkerke en Mesen zouden samensmelten tot één nieuwe post.. De post Westouter blijft op de huidige locatie.

-Ook het stadsbestuur van Wervik vraagt om de posten Geluwe en Wervik in een nieuw te bouwen kazerne op een nieuwe locatie samen te brengen ter vervanging van de twee bestaande kazernes. Bij deze simulatie werd reeds rekening gehouden met de nieuwe locatie van brandweer Menen (zone Fluvia). Momenteel is dit project in studiefase en werd de opdracht voor de start van een RUP aan een studiebureau uitbesteed.

-Ook Lo-Reninge heeft integratieplannen, waarbij de post Reninge geïntegreerd wordt in de post Lo. Deze samensmelting zou voorzien zijn voor augustus 2014 en de risicoanalyse toont aan dat er geen noemenswaardige problemen zijn bij deze samenvoeging.

-In al deze simulaties werd de berekening van de opkomsttijd van de eerste autopomp, het aantal overschrijdingen in dagsituatie en het inzetgebied van de posten i.k.v. de SAH geanalyseerd.

-Een aantal andere simulaties werden ook bestudeerd, zoals samenvoeging Reningelst-Westouter, Koekelare-Leke, Koksijde- Oostduinkerke, Poperinge-Reningelst-Westouter, maar deze studies behoren eerder tot een visie op lange-termijn en moeten gedragen worden door alle niveau’s.

-Voor al deze simulaties is het eveneens van belang om de inplanting van een nieuwe kazerne op dermate wijze te voorzien, dat hierbij ook rekening gehouden wordt met de recrutering van personeel. Het heeft immers weinig zin om een nieuwe kazerne in te planten op een locatie die te ver verwijderd ligt van het recruteringsgebied van de vrijwillige brandweermannen.-Risicoanalyse uit te voeren met inachtneming van de punctuele risico’s en bepalingen opgelegd in het KB op de risicoanalyse.

-Verder optimaliseren en actualiseren van de lijst van punctuele en recurrente risico’s en uniformisering interzonaal.

-Verder nagaan van de invloed van de integratie van posten op de risicoanalyse (maken van simulaties).

-Gebruik van de tool om i.k.v. besprekingen rond herlocalisatie, de beoogde projecten te staven naar opkomsttijden.

-Opmaken van preventieve maatregelen voor de kadastrale objecten die het voorwerp uitmaken van overschrijdingen.

-Opmaken van een studie om i.k.v. kortere uitruktijden (2 minuten) enkele posten te bemannen met beroepskrachten die i.k.v. SAH een vermindering van het aantal posten zou kunnen betekenen, zonder evenwel een nadelige invloed te hebben op de bescherming van die specifieke regio.Actie

Toelichting

-Interventieplannen evalueren en bijsturen.

-Bijsturen bestaande plannen.

-Verwerken prioriteitenlijst.

-Centraliseren plannen.

-Onderzoek en opmaak plannen door derden.

De opmaak van interventieplannen kan gebeuren door eigen brandweerdiensten, door bedrijven zelf, of er kan onderzocht worden om deze taak uit te besteden (vb. zone Fluvia) of via een intercommunale samenwerking te laten realiseren. Om een vlotte medewerking van de bedrijven te krijgen (plannen, nuttige info voor opmaak interventieplannen) werd via de WVI( Westvlaamse intercommunale) aan de POM (Provinciale Ontwikkelings Maatschappij) de opdracht gegeven om, in analogie met zone Fluvia, voor zone Westhoek dezelfde methodiek uit te werken. Op deze manier ontstaat een goede samenwerking tussen bedrijven en respectievelijke brandweerkorpsen, die dan kunnen instaan voor de opmaak van de nodige interventieplannen.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

Juni tot eind 2013

Continu


Zie budget

Kpt. Rik Vandekerckhove

Brandweer Ieper

Lt Filip Simoens

Brandweer WervikWerkdruk, info en prijs.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-De opmaak van interventieplannen gebeurt met het programma VISIO (deelprogramma van Abiware). Hiermee worden de aanvalskaarten en bereikbaarheidskaarten opgemaakt. De toepassing Abiriskmatrix is sedert december 2013 (bij de migratie van Koksijde naar de zonale versie van Abiware) actief gezet. Momenteel werkt nod geen enkel korps met deze toepassing. Bedoeling is om deze module in de toekomst ook actief te gebruiken en de reeds opgemaakte VISIO-kaarten zullen normaal zonder problemen hieraan kunnen gekoppeld worden. Enkele opleidingssessies voor de opmaak van de VISIO-kaarten gingen door te Wervik en te Koksijde. Wat de opmaak van nieuwe kaarten betreft, is er slechts bij een paar korpsen enige vooruitgang geboekt. De meeste dienstchefs geven aan dat dit niet lukt wegens tijdgebrek. Nochtans is de aanwezigheid van deze kaarten zeer nuttig en helpen ze effectief de LVO van de eerst uitrukkende wagen bij het ter plaatse komen op een incident. In de bijkomende opleiding Abiware zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de module interventieplan. Een bezoek aan brandweer Gent was zeer leerrijk in dit opzicht.

-Op dinsdag 21 mei 2013 werd in Veurne voor alle bedrijven van het grondgebied een infosessie gegeven over het belang van de informatieverstrekking van bedrijven aan de brandweer. De POM heeft alle bedrijven een inlichtingenblad bezorgd met de vraag om deze bedrijfsidentiteitskaart in te vullen en desnoods digitaal de inplantingsplannen, gebouwenplannen, bedrijfsplannen en foto’s te bezorgen. Zo’n 60 bedrijven hebben de nodige inlichtingen bezorgd, waarmee de nodige interventieplannen kunnen aangemaakt worden.

-Op dinsdag 1 oktober 2013 werd in samenwerking met de landbouwraad van Veurne en de ambtenaar lokale economie, naar analogie met de bedrijven, een gelijkaardige vergadering gehouden voor de landbouwers van het grondgebied Veurne en Alveringem. Ook aan hen werd gevraagd om een inlichtingenblad in te vullen en aan de brandweer te bezorgen met eventueel bijhorende plannen. Het doel is om ook hier de nodige interventieplannen op te maken en bij interventies te gebruiken.

-Er werd bij de verschillende brandweerkorpsen van onze zone gepolst naar de aanwezigheid van lokale en regionale industriezones, zodat ook daar dergelijke infosessies aan bedrijven kunnen gegeven worden.

-Op woensdag 26 juni 2013 werd de heer Frankie Serryn door de TC uitgenodigd voor een voorstelling van het project e-DcP (digitaal crisis portaal). Er werd gevraagd om ook in de toekomst samen te werken met de POM. Intussen werden de contacten tussen beide organisaties gelegd en zijn er reeds op diverse plaatsen (o.a. Koksijde en Veurne) uiteenzettingen van dit project aan bedrijven en organisaties gegeven.


-Verwerken van de ingezamelde informatie van de POM en e-DcP tot interventieplannen voor bedrijven door de brandweerdiensten van de respectieve gemeenten.

-Ook de info van de landbouwbedrijven verwerken in interventieplannen.

-Verder contacten leggen met bedrijven van alle industriezones op het grondgebied van zone Westhoek voor het bekomen van nodige info voor de opmaak van interventieplannen.

-Mogelijk verderzetten van uitwisselen gegevens en samenwerking tussen Pom en e-DcP.

-Indien tijdsgebrek, nagaan of gespecialiseerde bedrijven eventueel tegen betaling interventieplannen kunnen opmaken.

-Aangezien het programma Abiriskplan aangekocht werd, nagaan of er op een eenvoudige en snelle manier (beter dan systeem “visio”) interventieplannen kunnen opgemaakt worden.

-Gebruik Abiriskmatrix voor opstellen interventieplannen.


Actie

Toelichting

Uniform zonaal retributiereglement om onkosten te verhalen voor opmaak plannen.

Verzamelen en verwerken gegevens van de zone.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

November 2013

Nihil

Kpt. Rik Vandekerckhove

Brandweer IeperInfo gemeenten en goedkeuring door diverse gemeenteraden van de zone en de PZ-Raad.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-De opmaak van interventieplannen behoort normaal tot de taak van de brandweer. Deze taak kan eventueel door derden gebeuren, maar dan zullen er wel kosten aan verbonden zijn. De vraag blijft of de zone deze kosten aan een bedrijf zou kunnen aanrekenen?


Navraag doen of dit in 2015 op wettelijke basis kan gebeuren.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  • Proactie

  • Dovnload 1.58 Mb.