Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina6/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Preparatie

  1. Opleiding
  1. Realisatie van de verdere uitwerking van een zonale VTO-commissie.

3.1.1

Actie

Toelichting

-Oefenkaarten

-Inventarisatie-De zonale VTO-commissie (Vorming-Training-Oefening) werkt voorstellen uit en legt die ter goedkeuring voor aan de technische commissie. Bij beleidsmatige voorstellen worden die in de PZ-Raad gebracht.

-Verdere inventarisatie gevolgde oefenkaarten 2011-2012.

-Een uniforme digitale opslag- en registratiemethode van het oefenbeleid.

-Verwerking van de gegevens.

-Centralisering oefenbeleid.

-Inventarisatie oefenprofiel manschappen. Tegen eind juni 2013 zou het programma Abiware aangepast worden, zodat elk personeelslid een fiche krijgt met daarop een overzicht van zijn specifieke gevolgde opleiding. Dit is informatie die later door de personeelsdienst van de zone kan gebruikt worden.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

30/06/2013

01/07/2013

31/10/2013

31/12/2013Nihil

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Afhankelijk van de verkregen info.

-Afhankelijk van de implementatiemogelijkheden van de zonale software (aandacht privacy).
Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-De werkgroep VTO (zie bijlage VTO 1: vaststelling van de doelstellingen en bijlage VTO 8: samenstelling), wijst op de moeilijkheid om aan data te geraken om deze te kunnen inventariseren (zie bijlage VTO 9). Er werden verschillende pogingen ondernomen, ook tijdens de TC, om de nodige informatie te bekomen. In eerste instantie hebben echter slechts drie posten hieraan meegewerkt (vb van een inventarisatie in bijlage VTO 19). De problematiek van de wet op de privacy werd gebruikt om niet te moeten inspelen op de vraag naar inventarisatie. Dit is echter niet relevant, want de verkregen gegevens worden niet gepubliceerd (dropbox of mail). Wil men toch niet de gegevens doorsturen op naam, dan kunnen deze gewoon per onderwerp of oefenkaart worden doorgegeven met de vermelding van het aantal personen die deze hebben gevolgd en niet hebben gevolgd.

-Voor het jaar 2013 heeft iedereen wel de registratie van de gegeven oefeningen en de personen die deze volgen doorgegeven (sommigen nog op papier, i.p.v. digitaal).

-Het is de hoop en de wens om in 2014 te kunnen starten met de registratie via de zonale versie van Abiware. Hiertoe werd op initiatief van de werkgroep VTO op 27/11/2013 een uiteenzetting over de uitbreiding van het programma Abiware gegeven door de leverancier van het computerprogramma (zie bijlage 7). Op deze manier kunnen de verwerking van de gegevens en de cetralisering van het oefenbeleid geconcretiseerd worden.


-In 2014 zou er kunnen gestart worden met de registratie van de oefenkaarten/persoon via de zonale versie van Abiware.3.1.2

Actie

Toelichting

Opstellen zonale oefenkalender 2013.

-Vastleggen data bijeenkomsten zonale VTO-commissie: minstens 2x in 2013.

-Selectie van de oefenkaarten voor het werkjaar 2013.

-Organiseren van 2 zonale oefeningen (Clusteroefeningen).

-Samenwerking tussen aanliggende korpsen/posten i.k.v. beantwoorden van oproepen in een netwerk van posten op niveau van de bevelvoerders. Streefcijfer: minstens 1 oefening per bevelvoerder in een ander korps.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

1/1/2013

In de loop van 2013Nihil

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys

Brandweer HouthulstAfhankelijk van de bereidwilligheid van de posten/korpsen.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-De VTO-commissie kwam samen op volgende data:

Verslag 21/01/2013 (zie bijlage VTO 9)

Verslag 29/04/2013 (zie bijlage VTO 6)

Verslag 08/07/2013 (zie bijlage VTO 10)

NB: alle materiaal en info is voor alle leden van de werkgroep en de dienstchefs raadpleegbaar via een dropbox-account

-Tijdens de VTO-vergadering van 19/11/2012 (zie bijlage VTO 1) werden de zwaartepunten voor de selectie van de oefenkaarten voor het werkjaar 2013 gekozen. Er werd verwezen naar het functieprofiel van de brandweerman (zie bijlage VTO 20), dat als vorm van goede praktijk wordt aangenomen in West-Vlaanderen. In het profiel wordt het oefenen en trainen opgedeeld in drie clusters. Zo is er een cluster rond brandbestrijding, één rond technische hulpverlening en één rond gevaarlijke stoffen. Voor de toewijzing van de vooropgestelde oefenkaarten 2013 wordt met deze indeling rekening gehouden en dit met het nodige respect voor de verhoudingen: namelijk 54% van de oefeningen moet handelen over brandbestrijding, 34% rond technische hulpverlening en 12% rond gevaarlijke stoffen.

De uiteindelijke selectie van de minimale oefenkaarten 2013 wordt weergegeven in bijlage VTO 2. De individuele oefenkaarten zijn terug te vinden in de 12 bijlagen die beginnen met “oefenkaart”.

-er werd besloten om in 2013 oefeningen op clusterniveau te organiseren. Bij deze “kleinere” oefeningen wordt elke post van de zone minstens één maal betrokken. Het voorstel was om een oefening te organiseren waarbij twee autopompen, één tankwagen en één hoogtewerker/ladderwagen worden ingezet. De vier wagens worden door vier verschillende posten geleverd (zie bijlage VTO 3).Doelstelling: één oefenscenario ontwikkelen en toepassen op elke clusteroefening (zie bijlage VTO 4). Elke clusteroefening kreeg een eigen draaiboek (zie bijlage VTO 12) en werd gedebriefd (zie bijlage VTO 11). Nog niet alle verslagen van de debriefing werden aan de werkgroep doorgegeven. Er werden in totaal 10 dergelijke oefeningen uitgevoerd.

-Op 01/09/2013 vond een grote ANIP-oefening plaats (zie bijlage VTO 5), met nadruk op bevelvoerders.

-Ook in de clusteroefeningen werd de nadruk gelegd op het beantwoorden van oproepen van naburige posten en uitwisseling van bevelvoerders (zie bijlage VTO 6). De post die de eerste autopomp levert, zet eveneens een officier in, die de oefening leidt als “Leider van de Operaties”.

-Er werd ook een mogelijkheid gecreëerd om te hospiteren bij elkaar via oefeningen. Dit kan op een eenvoudige manier gebeuren, want iedereen kan elkaars oefenkalender raadplegen via dropbox (zie bijlage VTO 9).
Werking verder zetten en jaarlijks clusteroefeningen implementeren in de oefenkalender.3.1.3

Actie

Toelichting

Specialisaties

-Organiseren van opleidingen en oefeningen in clusters van posten (duikers, IGS, Grimp,…)

-Oprichten van meetploegen en samenstellen van een groep deskundigen i.k.v. interventies gevaarlijke stoffen.

-Uitwisseling van info en kennis tussen de verschillende clusters, met het oog op uniformisering: minstens één maal per jaar samenkomen van de leidinggevenden.


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

In de loop van 2013

Oktober 2013

Na 2013


Zie budget

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Afhankelijk van de bereidwilligheid van de posten/korpsen om mee te werken.

-Afhankelijk van het systeem dat interzonaal de voorkeur zal genieten en afhankelijk van de budgettaire middelen.
Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-Er werden stappen gezet om de verschillende gespecialiseerde teams samen te laten oefenen (zie bijlage VTO 6). Dat hangt voor een groot deel af van de bereidwilligheid van de korpsen. In 2013 werd vooral de nadruk gelegd op IGS, waardoor afspraken gemaakt werden om cluster Noord en Zuid in 2014 twee maal samen te laten oefenen, na uniformisering van de gebruikte terminologie.

-Voor de werkgroep Grimp werd er vooral in de cluster Noord al goed samengewerkt. Vanuit die cluster komt ook de vraag om de samenwerking met cluster Zuid verder uit te werken in 2014 (zie bijlage VTO 21).

-Voor de werkgroep duikers is er ook enkel in cluster Noord samengewerkt met de teams van Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide en Lo-Reninge op diverse facetten die specifiek zijn voor de duikers (vb ijsduiken, redden persoon uit wrak, Rescuecraft,…). Ook het besef dat er in vergelijking met vroeger minder duikers zijn en dat de vijfjaarlijkse recyclageproef niet te onderschatten valt, zet de diverse duikers van de korpsen aan om met elkaar contact te zoeken.

-De werkgroep landbouw van het Veurnse korps is goed uitgebouwd. Zij volgen opleiding voor behandeling van NGD (private organisaties) en GD (brandweer Gent, universiteit Gent en Kent in het Verenigd Koninkrijk). Voor Vlaanderen is het korps van Veurne één van de drie centra waar een beroep op kan gedaan worden bij interventies voor het redden van dieren. Intussen heeft de post van Leke ook haar interesse laten blijken en wensen zij de nodige opleidingen te volgen. In samenwerking met het KCCE zullen een aantal sessies ingericht worden om mensen op te leiden tot niveau 2. Eén persoon behaalde reeds het attest niveau 3 in zone Westhoek.

-Voor de meetploegen wordt gewacht op een officieel geattesteerde opleiding en inschaling van de reeds opgeleerde gaspakdragers en meetploegen door het opleidingscentrum WOBRA. Deze procedure wordt in 2014 voorzien. Indien dit zou uitblijven, zal de werkgroep VTO in overleg met de TC en de andere zones van West-Vlaanderen op zoek gaan naar een waardig alternatief.

-De VTO-werkgroep lanceert het systeem van “train the trainer”, waarbij per korps/post een tweetal mensen dezelfde opleiding krijgen. Deze mensen geven dan op hun beurt de opgedane kennis door in oefeningen binnen hun korps, net zoals gebeurde voor de opleiding “G-Force straalpijp” en het aflegsysteem “bundels”. Er wordt ook meegegeven dat bepaalde posten, op vrijwillige basis, een beroep kunnen doen op de know-how van andere instructeurs als er geen voldoende ‘kennis’ aanwezig is binnen het eigen korps.
-Verder uitwerken van zonale oefeningen van de verschillende werkgroepen met specialisaties.

-Verdere integratie van de manschappen met specialisaties in diverse disciplines, zonaal uit te bouwen.

-Verdere specialisatieniveau’s behalen i.k.v. werkgroep landbouw.

-Attestering van de gaspakdragers.

  1. Realisatie van een zonaal opleidingsplan.

3.1.4

Actie

Toelichting

-Implementeren van functieprofielen en competentiewoordenboek zoals interzonaal overeengekomen, met uitzondering van het aanbod van het aantal uren dat verder door de zone zal worden onderzocht

-Implementeren van het vormings-en functieprofiel van zowel de brandweerman, de bevelvoerder als de operationele officier, in functie van de noodzaak en haalbaarheid van de vrijwilligers binnen zone Westhoek.

-Binnen de zone streven we dit profiel na om tot een kwalitatieve brandweer te komen. Er wordt minstens één maal per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

-Het aantal oefenuren zal worden bepaald volgens de noodwendigheden na bijsturing naar aanleiding van de evaluatie.

-Er wordt één maal per jaar op het niveau van clusters samengekomen met als doel het functieprofiel van de bevelvoerder te evalueren.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/12/2013

Zie budget

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Haalbaarheid van de vrijwilligers: het wankel evenwicht tussen werk, gezin, hobby en brandweer.

-Afhankelijk van het statuut van de brandweermannen.Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-Tot op heden is zeer weinig bekend rond het nieuw statuut van de brandweerman. Er zijn heel wat vragen van de vrijwilligers rond de fysieke proeven, het aantal opleidingsuren, enz…. Toch probeert elk korps van zone Westhoek maximaal in te spelen op de competenties van alle manschappen. Dit kan alleen door een goed georganiseerde structuur met maximaal haalbare oefenkalender, zodat de vrijwilligers blijvend gestimuleerd worden om te trainen en de nodige competenties i.f.v. hun capaciteiten te verwerven.

-De zone neemt een afwachtende houding aan, om na publicatie van het statuut van de brandweerman, verder in te spelen op de noden en verplichtingen.

-Verder afstemmen van lokale en zonale oefenkalenders.

3.1.5

Actie

Toelichting

Opstellen van een Vormingsplan.

-Implementeren van voldoende aandacht voor basisfuncties via cursussen, te volgen aan het provinciaal opleidingscentrum WOBRA (brevetten).

-Minstens één maal per jaar evaluatie en de gepaste bijscholing op zonaal niveau te volgen.

-Implementeren van bijscholingen: verwerven van nieuwe kennis en het op peil houden van vaardigheden (intra- en extra muros).


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/12/2013

Zie budget

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys


-Afhankelijk van het al dan niet inrichten van de reguliere cursussen door het provinciaal opleidingscentrum WOBRA.

-Afhankelijk van de capaciteiten van het provinciaal opleidingscentrum WOBRA en de wettelijk opgelegde vereisten.

-Afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende opgeleide instructeurs.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-In het kader van de verplichte bijkomende opleiding SAH worden de inschrijvingskosten op de begroting van de zone ingeschreven. De gemeenten en steden staan zelf in voor de terugbetaling van de uren volgens hun eigen organiek reglement of reglement van inwendige orde. Per sessie BBHV, THV en GVST die door WOBRA ingericht wordt (meestal 24 plaatsen per sessie), worden er zes plaatsen aan zone Westhoek toebedeeld, die dan over de kandidaten van de verschillende korpsen verdeeld worden.

-De kosten voor de cursus asbest worden volledig door de WOBRA zelf gedragen.

-Zone Westhoek heeft zelf het initiatief genomen om een opleiding BIOW te organiseren in samenwerking met de WOBRA. Deze opleiding werd verdeeld over een sessie “basisopleiding” voor 24 manschappen en een sessie “bevelvoerder” voor nog eens 24 personen en ging door in de beide lescentra van onze zone (Veurne en Poperinge). De geslaagden krijgen van WOBRA een attest. Ook de kosten voor deze opleiding werden ingeschreven op het budget van de zone. Ook in 2014 zal een nieuwe opleidingssessie rond het thema BIOW ingericht worden gebaseerd op hetzelfde stramien als in 2013. Een nieuw parcours zal daarvoor speciaal op de site van de kazerne te Veurne aangelegd worden om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken.

-Een overzicht van de manschappen uit onze zone die een opleiding (brevetten) volgde wordt in bijlage bezorgd.

-Het POV te Zedelgem wordt volledig ingericht met een goed doordacht oefenterrein om de mogelijkheden op praktijkoefeningen te verhogen. De Provincie West-Vlaanderen doet hierbij een belangrijke investering en zal vragen om in 2014 een engagementsverklaring te tekenen tussen Provincie, steden en gemeenten, WOBRA en de zone Westhoek om dit nieuwe centrum optimaal te gebruiken voor oefendoeleinden. Ook hier zal het belangrijk zijn dat de oefenkalenders lokaal en zonaal op mekaar afgesteld worden.


-Nieuwe opleiding BIOW te organiseren.

-Verdere opvolging van de cursussen SAH in 2014 tot alle kandidaten bevelvoerders van de zone de drie luiken van deze opleiding afgewerkt hebben.

-Hetzelfde geldt voor de opleiding asbest.

-Vanaf 2014 zal WOBRA rechtstreeks naar de zone factureren i.p.v. individueel naar elke stad of gemeente.

3.1.6

Actie

Toelichting

Opstellen plan Training en Oefening.

Implementeren van voortgezette opleiding: vakbekwaam blijven en niveau op peil houden.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

31/12/2013

Zie budget

Kpt Dimitri Vandromme

Brandweer Poperinge

Lt Bruno Denys

Brandweer HouthulstAfhankelijk van de capaciteit van het provinciaal opleidingscentrum WOBRA en de wettelijk opgelegde vereisten.


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-Alle oefenkalenders van de korpsen van zone Westhoek werden in een dropbox geplaatst. Ook de zonale oefenkalender werd opgemaakt en geïntegreerd in de lokale oefenkalenders. Zowel de zonale als lokale oefenkalenders kunnen door alle korpsen geraadpleegd worden.

-Er werd maximaal ingespeeld op het aanbod van bijscholingen, vormingen en opleidingen (brevetten) en alle ter beschikking gestelde plaatsen voor het volgen van cursussen werden ingevuld door zone Westhoek.

-Ook de verplichte bijscholingen (ambulance) werden vlot gevolgd, zodat heel wat korpsen nu al een respectabel aantal uren oefeningen kunnen voorleggen, wat de vakbekwaamheid en het niveau van de manschappen op peil houdt.


Verder blijven werken op dezelfde manier.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Dovnload 1.58 Mb.