Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Formacom IV vorming van nascholers voor het vak Frans 2011 2013 1 Inleiding

Dovnload 105.32 Kb.

Formacom IV vorming van nascholers voor het vak Frans 2011 2013 1 InleidingDatum04.04.2017
Grootte105.32 Kb.

Dovnload 105.32 Kb.

FORMACOM IV

Vorming van nascholers voor het vak Frans

2011 - 2013


1 Inleiding

Na 10 jaar en 3 FORMACOM programma’s, is de balans in vele opzichten meer dan positief. In de wereld van het Frans als vreemde taal in Vlaanderen, is FORMACOM een begrip geworden. De “Formacomisten” komen tussen op alle studiedagen voor leraren Frans VT (vreemde taal) in Vlaanderen. De demultiplicatie is onbetwistbaar (zie verder). Het belang van de eerste drie programma’s voor het onderwijs in Vlaanderen van het Frans als vreemde taal, heeft de verschillende partners1 ertoe aangezet het nascholingsproject FORMACOM IV op te zetten om in te spelen op de opleidingsbehoeften van taalleraren Frans tweede of vreemde taal, directieteams en scholengemeenschappen.


Een honderdtal leraren Frans VT van zowel het secundair onderwijs (aso, kso, tso en bso) als van het volwassenenonderwijs, hebben de voorbije tien jaar deelgenomen aan de nascholingsprojecten FORMACOM I, II en III. Zij hebben een vijftiendaagse stage aan het CAVILAM te Vichy bijgewoond onder begeleiding van Franse en Vlaamse experten en actief meegewerkt aan zeven opvolgdagen in de drie betrokken universiteiten (KUL, UG, VUB). Zij hebben een 200-tal workshops gegeven waarop meer dan 4 500 leraren in Vlaanderen en in het buitenland (Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Oostenrijk, Verenigde Staten…) aanwezig waren.
Op de internetsite www.form-a-com.org wordt het aangemaakte pedagogisch materiaal verzameld en ter beschikking gesteld. Op die manier wordt dit materiaal gerentabiliseerd en wordt het werk van de FORMACOM-deelnemers gevaloriseerd. Er werden ook reeds verschillende artikels in tijdschriften didactiek in binnen- en buitenland gepubliceerd.
Dit origineel nascholingsconcept, dat steeds meer weerklank vindt, is enerzijds gebaseerd op een partnerschap tussen de deelnemer en zijn schooldirectieteam en anderzijds op het engagement van de deelnemer om een reeks opvolgdagen bij te wonen gedurende drie jaar en om de verworven kennis en vaardigheden door te geven aan andere collega’s door actief mee te werken aan disseminatieactiviteiten. Om die redenen is het FORMACOM-concept transfereerbaar naar het buitenland.
Na 10 jaar FORMACOM–nascholing heeft het opgerichte lokaal expertisenetwerk de mogelijkheid geboden aan talrijke scholen

- vernieuwende werkvormen te integreren en te consolideren,

- de eindtermen Frans beter te implementeren;

- meer betrouwbare en meer valide evaluatiepraktijken in te voeren,

- een aanzet te geven tot een betere kennis van het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Europese Vreemde Talen" (ERK).
De doorlichtingverslagen, de vaststellingen op het werkveld gemaakt door de pedagogische begeleiders van de verschillende netten, de opmerkingen en vragen van de schooldirecties onderstrepen het belang en de noodzaak om het expertisenetwerk uit te breiden ten behoeve van de scholen en scholengemeenschappen.

De noden tot vorming en nascholing betreffen:

- de leerautonomie;

- de integratie van ICT in de lespraktijk en in het beheer van de professionele activiteiten van de leraren;

- het gebruik en het beheersen van vernieuwende werkvormen die beter aangepast
zijn aan:


 • de leerprocessen (formatieve evaluatie, Europees Taalportfolio, enz.)

 • valide, betrouwbare en haalbare summatieve evaluatie,

- een adequate implementatie van de nieuwe eindtermen,

- een realistischer implementatie van de pedagogische en didactische implicaties van het ERK


Zoals FORMACOM I, II en III wil ook FORMACOM IV een team dynamische taalleraren Frans de kans bieden tot professionalisering en tot optimalisering van de kwaliteit van hun onderwijs. Bovendien wil het project dit team leraren opleiden tot nascholers die op hun beurt als coach kunnen optreden voor hun collega’s. Zij zullen de verworven inzichten en vaardigheden verspreiden en zo het onderwijs Frans in Vlaanderen verbeteren.
Dit innoverend nascholingsproject is één van de concrete realisaties van het «Akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen tussen de Vlaamse regering en de regering van de Franse Republiek» van 28 september 2000, uitgewerkt door het samenwerkingsakkoord van 4 december 2006.


2 Voorstelling van het FORMACOM-project

2.1 Basisprincipes van het project


Het nascholingsproject FORMACOM IV is gebaseerd op een aantal principes die garant stonden voor het succes van FORMACOM I, II en III :

- de opleiding van gemotiveerde nascholers bevat een disseminatieprogramma dat ingaat vanaf het eerste jaar van het project;

- de leraar wordt gevaloriseerd als bekwame begeleider van leerprocessen met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief;

- de communicatie is gebaseerd op een principe van evenwaardigheid tussen nascholers en deelnemers en de inbreng van iedere deelnemer wordt gerespecteerd;

- het project wordt gedragen door een groot aantal institutionele en pedagogische partners zodat de nascholingsacties duurzaam zijn;

- het partnerschap impliceert een ernstig engagement van alle partners en deelnemers;

- de vernieuwende opleiding komt tot stand door de associatie en uitwisseling van expertise van Vlaamse nascholers, die zeer goed op de hoogte zijn van het onderwijsgebeuren in Vlaanderen, en van Franse nascholers;

- het project start met een voorbereidingsdag voorafgaand aan een residentiële stage van twee weken om bij te dragen tot de teambuilding;

- de opleiding is voldoende gespreid in de tijd zodat de implementatie van de verworven kennis en vaardigheden, alsook een rationele evaluatie van de ondernomen acties mogelijk zijn;

- in de aanmaakfase wordt het pedagogisch materiaal in een werkruimte op Internet gezet zodat de deelnemers en begeleiders in een uitwisselingsnetwerk kunnen samenwerken om het materiaal publicatieklaar te maken voor de website;

- de publicatie van de pedagogische fiches die gemaakt worden tijdens het project worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole voor de verspreiding ervan op de website (www.form-a-com.org );

- de opleiding bevat een Europese dimensie ; de stage in Vichy is toegankelijk voor leraren Frans tweede of vreemde taal (onderwijs op de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1 van het ERK) uit andere Europese en niet Europese landen, de cursisten krijgen informatie over E-twinning en Europese uitwisselingsprojecten;

- één van de belangrijkste doelstellingen van het project bestaat erin een bijdrage te leveren tot het ontwikkelen van een interculturele bewustwording bij leraren en leerders;

- het project integreert de verworvenheden van FORMACOM I, II en III.2.2 Doelpubliek


Het project richt zich tot:
 • leraren Frans uit het so;

 • leraren Frans uit het volwassenenonderwijs (vo);


 • lesgevers Frans van de opleidingen 'bachelor in het onderwijs: lager onderwijs' en 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (Frans)';

 • deelnemers van Formacom I en Formacom II, die zo hun opleiding kunnen voortzetten en uitdiepen.2.3 Algemene doelstellingen


Het nascholingsproject FORMACOM IV stelt zich tot doel de kwaliteit van het onderwijs van het Frans in Vlaanderen te verbeteren en er de Europese en interculturele dimensie van te versterken.
Het vervult een modelfunctie, het heeft een generische waarde en kan eventueel overgenomen worden door andere Europese landen.

2.4 Pedagogisch operationele doelstellingen


Voor alle deelnemers aan het Formacom IV-project gelden volgende doelstellingen

 • een team dynamische leraren Frans opleiden tot nascholers die als coach voor hun collega’s optreden en de verworven inzichten en vaardigheden verspreiden;

 • bij de deelnemers de vaardigheid ontwikkelen tot reflectie en tot zelfevaluatie van hun professioneel handelen;

 • de kans bieden aan leraren om hun kennis van het Frans te verbeteren en zich te professionaliseren;

 • leraren Frans steunen in hun streven om bij de leerders het Frans te promoten als hedendaagse communicatietaal gesproken door taalgebruikers van verschillende sociale, culturele en etnische oorsprong:

 • de leraren stimuleren om de interculturele vaardigheid en de Europese dimensie in hun werk te integreren;

 • de samenwerking en de interne afstemming tussen de Europese en Vlaamse experts Frans vreemde of tweede taal bevorderen;

 • onderwijs promoten dat gericht is op het verwerven van leerautonomie en levenslang leren;

 • leraren opleiden tot het adequaat en deskundig gebruik van ICT-middelen, o.a. van een werkruimte op Internet waarmee ze efficiënt kunnen samenwerken en pedagogisch materiaal kunnen uitwisselen.

Pedagogisch operationele doelstellingen betreffende de oud-‘Formacomisten’ van de eerste en van de tweede generatie


 • pedagogische projecten leren ontwikkelen en beheren;

 • culturele activiteiten ontwikkelen;

 • bijdragen tot een hernieuwing van het cultureel imago van Frankrijk en van de francofonie;

 • bijdragen in de realisatie van het stageprogramma en van de opvolgingsdagen;

 • de rol leren spelen van 'tutoren' voor de nieuwe ‘Formacomisten’;

 • een specifieke opleiding volgen om het label “formateurs TV5” te bekomen en aldus nascholingen te kunnen geven over het didactisch gebruiken van TV5;

 • hun beheersing van ICT upgraden vertrekkend vanuit een catalogus van professionele competenties (Cf. “Cadre européen de référence de formation d’enseignants de langue étrangère”);

 • opleiding tot het concipiëren van pedagogisch materiaal (vb. het ontwerpen van een «Vade-mecum du professeur de français langue étrangère»).


2.5 Extrapedagogisch operationele doelstellingen


 • bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen de leraren van het basisonderwijs en het secundair onderwijs wat het Frans betreft;

 • bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen leraren Frans uit de verschillende graden en onderwijsvormen van het secundair onderwijs;

 • een rol spelen in het ontwikkelen van netwerkvorming tussen leraren Frans van verschillende onderwijstypes (basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenen-onderwijs);

 • bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen leraren Frans uit de verschillende netten van het volwassenenonderwijs;

 • de samenwerking tussen leraren Frans uit Europa bevorderen, hun kennis van verschillende onderwijssystemen bevorderen en bijdragen tot een bewustwording van de Europese dimensie van hun werk;

 • het pedagogisch materiaal dat aangemaakt is in het kader van de opleiding verzamelen en ter beschikking stellen op het Internet voor leraren Frans in de hele wereld.2.6 Inhoud en benadering


Het nascholingsproject FORMACOM IV wil een aantal hoofdthema’s behandelen die beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van leraren en scholen. Het bevat de verworvenheden van FORMACOM I, II en III en houdt rekening met nieuwe eindtermen, de leerplandoelstellingen van de verschillende netten en met het 'Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen'. Een gedetailleerd programma zal worden uitgewerkt door het team Franse en Vlaamse nascholers.
Thema’s:

- een didactische aanpak gericht op het verwerven van leerautonomie en levenslang leren en in dit kader: • taakgericht onderwijs en projectonderwijs;

 • activerende werkvormen;

- leerstrategieën: leren leren.

 • integratie van ICT en van afstandsleren (volwassenen) in het taalonderwijs Frans;

 • evaluatie van taalvaardigheid en leervaardigheid;

- verwerven van interculturele bewustwording en vaardigheden door leraren en leerders;

- verwerven van professionele communicatievaardigheden door de deelnemers aan het project.
2.7 Benadering en aanpak


De methodologie van het project wordt gekenmerkt door vier eigenschappen: responsabilisering, ervaringsgericht leren, reflectie en overleg.
De deelnemers zullen van in het begin betrokken worden bij de analyse van hun opleidingsbehoeften en bij het bepalen van de behandelde thematiek.
Er zal vooral een beroep worden gedaan op ervaringsgerichte didactische werkvormen, waarbij de deelnemers samen nadenken over de didactische principes: klassimulaties gevolgd door reflectie, aan de hand van bepaalde hulpmiddelen en doelstellingen (een reeks) lessen opbouwen en bespreken, presenteren van in de klaspraktijk uitgeprobeerde activiteiten, enz.
Elke module moet leiden tot concrete suggesties voor lessen die door de deelnemende leraren zullen worden uitgeprobeerd in hun klassen en als basis zullen dienen voor reflectie. Hieruit zullen dan weer nieuwe lesideeën en didactische werkvormen ontwikkeld worden door de deelnemers.
Er zal aan de deelnemers gevraagd worden om ook buiten de sessies te reflecteren over hun onderwijservaringen. Zij zullen korte uiteenzettingen houden waarbij ze het resultaat van deze reflectie voorstellen aan de groep.

3 Planning van het project

Het programma zal gespreid worden over de periode januari 2011 tot december 2013. De organisatie van het programma zal verder worden uitgewerkt door het coördinatieteam.3.1 Voorbereidende fase


De residentiële stage te Vichy (zie hieronder) wordt voorafgegaan door een voorbereidende dag voor de kandidaten. Tijdens deze dag zullen de pedagogische verantwoordelijken en nascholers samen met de deelnemers de inhoudelijke invulling van de stage definiëren.
De doelstelling van deze ontmoeting is viervoudig:

 • de mogelijkheid geven aan de deelnemers en lesgevers om kennis te maken met elkaar;

 • de kans bieden aan de deelnemers om de belangrijkste noden van het veld aan te geven wat betreft de benadering en de aanpak van het taalonderwijs, het didactisch materiaal (aanmaak en gebruik), de didactische hulpmiddelen, de kennis van de Franstalige cultuur en leefwereld. Dit is dus een vraaggerichte bottom up benadering;

 • het vaststellen van de kennis van ICT bij de deelnemers;

 • een bibliografie bezorgen met aanbevolen literatuur ter voorbereiding van de opleiding.

Een maand vóór de stage zullen de betrokken directeurs en deelnemers uitgenodigd worden op een informatievergadering i.v.m. de praktische aspecten van de stage en het programma.3.2 Residentiële stage aan het CAVILAM (Vichy) in Frankrijk


Er worden twee stages2 georganiseerd, in 2011 en in 2012. De implementatie van de vastgelegde didactische inhouden en ook de organisatie van de stages worden toevertrouwd aan het CAVILAM in overleg met de Vlaamse coördinatoren. Tijdens deze stage worden de deelnemers opgeleid tot een solidair team van nascholers (twee groepen van twintig nascholers) voor leraren Frans. Elk van beide groepen zal bijgestaan worden door coördinatoren.

Specifieke doelstellingen van de stage:

- De deelnemers en de deskundigen werken samen op basis van het ERK, de eindtermen zoals gedefinieerd door het Vlaams Parlement en de leerplannen van de verschillende onderwijsnetten in Vlaanderen. Centraal staan: een didactische aanpak gericht op het verwerven van leerautonomie en van interculturele vaardigheden en leervaardigheden en de evaluatie ervan.

- De deelnemers leren nuttige technieken voor het organiseren en begeleiden van workshops: voorbereiding, planning, verloop, evaluatie en opvolging van nascholingssessies.

- Ze wisselen ideeën uit met leraren Frans vreemde of tweede taal uit andere Europese landen over respectievelijke onderwijssystemen en –methoden en reflecteren over relevante methodologische benaderingen van interculturele vaardigheid in het taalonderwijs.

- Ze werken nascholingspakketten uit over prioritaire thema’s voor leraren Frans in Vlaanderen.

- Ze bereiden de organisatie van de disseminatieworkshops voor die ze zullen geven in scholen in Vlaanderen en op studiedagen, georganiseerd door de universiteiten en lerarenverenigingen in Vlaanderen en in het buitenland.

- Ze bepalen hoe de onderwijsleermiddelen op het Internet zullen worden geplaatst (verspreiding van een pedagogische nieuwsbrief die geregeld gepubliceerd zal worden en publicatie van voorbereid materiaal op de website van FORMACOM).3.3 Opvolgdagen in Vlaanderen


Elk van beide groepen neemt in de periode na de stage deel aan een zestal opvolgdagen gespreid tussen mei 2011 en december 2013.
Concrete doelstellingen en inhoud van de opvolgdagen:

- experten diepen de aangesneden pedagogische onderwerpen uit tijdens nascholingsessies om zo het reflectiewerk van de deelnemers over hun klas- en nascholingspraktijk een nieuwe impuls te geven; • de deelnemers bespreken in deze terugkomsessies hun ervaringen omtrent de implementatie van de verworven didactische inzichten in de eigen klaspraktijk;

 • zij bereiden in groepen de workshops voor die zij zullen verzorgen;

- zij organiseren werkgroepen die didactisch materiaal (uitgewerkte lessen, didactische tips, interessante bibliografische gegevens met commentaar, nuttige internetsites, enz.) zullen aanmaken voor een website ten behoeve van andere leraren Frans;

- bij het voorbereiden van workshops en het ontwikkelen van materiaal zullen zij letten op de praktische bruikbaarheid voor taalleraren.3.4 Organisatie van de disseminatiesessies


Na de stage starten de opgeleide nascholers met het geven van workshops. De disseminatieactiviteiten zullen ongeveer 1000 à 1500 leraren Frans in Vlaanderen bereiken. De logistieke en administratieve organisatie van deze workshops wordt toevertrouwd aan de scholen, de koepels, de BVLF en instellingen in Vlaanderen, die verantwoordelijk zijn voor nascholing.

Er zal ook gedissemineerd worden door het aanmaken van didactisch materiaal dat zal verspreid worden op de site van FORMACOM.4 Meerwaarde voor de scholengemeenschap en de kandidaat

De deelname aan het project FORMACOM IV betekent zowel voor de kandidaat als voor de school en de scholengemeenschappen een belangrijke meerwaarde.

Kandidaat

- Het project biedt de kandidaat een unieke kans tot professionalisering alsook betere promotiekansen voor een functie als kader en middenkader in scholen, nascholer en/of pedagogisch begeleider.

- De kandidaat ontvangt een certificaat van de Ambassade van Frankrijk en van het CAVILAM.

- De stages en nascholingsessies zijn volledig gratis voor de kandidaat.

School

- Dit project biedt de scholen een unieke kans tot het verbeteren van het onderwijs moderne vreemde talen (inhoud, werkvormen en materiaal).

- Het geeft de aanzet tot het uitbouwen van een meer participatieve schoolcultuur waarbij betrokkenheid en collegiaal overleg de pijlers zijn van kwaliteitsverbetering.

- Dit project draagt er toe bij het zelflerend vermogen van de school als lerende organisatie te stimuleren doordat bij het uitbouwen van vaardigheden een beroep wordt gedaan op de verhoogde expertise van de leerkrachten.

- De deelnemende scholen en scholengemeenschappen zullen voordeel halen uit de positieve beeldvorming waartoe de publicaties over de verwezenlijkingen in het kader van het project aanzienlijk zullen bijdragen.

- De resultaten van het project (lesmateriaal, enz.) zullen gepubliceerd worden op de website van FORMACOM.Scholengemeenschappen

- Alle leerkrachten van de gehele scholengemeenschap zullen betrokken worden bij de nascholingen gegeven door de opgeleide leerkrachten.

- De scholengemeenschappen zullen voordeel halen uit de didactisch toegevoegde waarde van deze nascholers. Dankzij dit project zullen zij immers één of meerdere onderwijsexperten Frans hebben in hun lerarenkorps.

- De door de deelnemers opgebouwde expertise inzake het onderwijzen van Frans als tweede taal kan naar andere moderne vreemde talen overgedragen worden.

- De deelnemende scholen en scholengemeenschappen zullen voordeel halen uit de positieve beeldvorming waartoe de publicaties in het kader van het project aanzienlijk zullen bijdragen.
5 Kandidatuurstelling en Selectieprocedure

5.1 Algemene voorwaarden en selectiecriteria


Wie kan zich kandidaat stellen?

- Leerkrachten Frans uit het SO

- Leraren uit het Volwassenenonderwijs
- Lesgevers Frans van de opleidingen 'bachelor in het onderwijs: lager onderwijs' en 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (Frans)';
Bij de selectie wordt rekening gehouden met volgende criteria:

- De kandidaat heeft niet deelgenomen aan de stage van FORMACOM III; • De kandidaat heeft geen Europese Comenius- of Grundtvigbeurs ontvangen sinds 2008;

 • De kandidaat heeft minimum twee jaar onderwijservaring als leerkracht Frans als vreemde taal;

 • De kandidaat geeft minimum 4 uur les Frans in het SO of/en in het VO of is lesgever Frans in een bovengenoemde bacheloropleiding.

 • De kandidaat heeft bij aanvang van de stage een functionele kennis van ICT;

 • De voorkeur zal gegeven worden aan leerkrachten die reeds blijk hebben gegeven van een grote motivatie voor het bevorderen van het onderwijs Frans in Vlaanderen;

- Diplomavereisten. De kandidaat heeft bij voorkeur één van volgende profielen:

- Regentaat Frans (bachelor)

- Licentiaat Romaanse Talen (master) + Academische lerarenopleiding OF GPB;

- Licentiaat vertaler-tolk (met Frans) + GPB;

- Tot dezelfde school/ scholengemeenschap behoren als een collega die aan FORMACOM I of FORMACOM II heeft deelgenomen, is een pluspunt (netwerkbevordering);


 • Er zal gewaakt worden over een evenwichtige verdeling van de kandidaten over alle netten en koepels heen.5.2 Praktische richtlijnen


Het dossier bestaat uit volgende documenten:

1) het formulier voor de kandidaat;

2) het formulier voor de directie;

3) een aanbevelingsbrief van de directeur;

4) de engagementsverklaring van de kandidaat (in tweevoud);

5) de engagementsverklaring van de school (in tweevoud).


Per mail stuurt u vóór 26 november 2010 naar formacom.4@gmail.com:

- het ingevuld formulier voor de kandidaat;

- het ingevuld formulier voor de directie;
Per post stuurt u vóór 26 november 2010 naar

Ambassade de France, service culturel – monsieur Hugues DENISOT

rue Ducale 65 1000 Bruxelles

- het ingevuld formulier voor de kandidaat;

- het origineel ondertekend en afgestempeld ingevuld formulier voor de directie;

- de ondertekende aanbevelingsbrief van de directie;

- één exemplaar van de engagementsverklaring van de kandidaat (origineel ondertekend);

- één exemplaar van de engagementsverklaring van de school (origineel ondertekend).


De school houdt bij:

- een kopie van de ingevulde formulieren;

- een kopie van de ondertekende aanbevelingsbrief van de directie;

- één exemplaar van de engagementsverklaring van de kandidaat (origineel ondertekend);

- één exemplaar van de engagementsverklaring van de school (origineel ondertekend).
Het dossier moet met de computer worden opgemaakt. De elektronische versie die per mail wordt opgestuurd moet geen handtekeningen bevatten en mag niet gescand zijn.

In november 2010 zullen 20 kandidaten geselecteerd worden (groep FORMACOM IV-A).FORMACOM IV
kandidaatstellingsdossier – groep A
2011-2013

1 Persoonlijke gegevens


Voornaam en naam:
Leeftijd:

Gender: O M O F

Nationaliteit:

Geboortedatum:
Postadres:

Straat en nr.:

Postcode:

Stad/Gemeente:

Telefoon/GSM:

Fax:

Mail:

Diploma('s):
Functie:
Statuut:

Interimaris  ja  nee
Hoofdschool

Officiële naam:
Scholengemeenschap:
Schooltype:
Naam directeur:
Adres van de school:

Straat en nr.:

Postcode:

Stad/Gemeente:

Telefoon:

Fax:

Mail:
Eventueel andere school waaraan u verbonden bent:

Officiële naam:
Scholengemeenschap:
Schooltype:
Naam directeur:
Adres van de school:

Straat en nr.:

Postcode:

Stad/Gemeente:

Telefoon:

Fax:

Mail:2 Uw functie

2.1 Beschrijf hieronder uw huidige onderwijsactiviteit.

2.1.a In het secundair of volwassenenonderwijs


Vak

Onderwijsvorm

Graad

Aantal lestijden

2.1.a In het hoger onderwijs

Vak

Type opleiding

Omvang opdracht %


2.2 Hoe lang geeft u al les?

Hoeveel jaar geeft u al Franse les?

Indien u behalve lesgeven nog een andere opdracht heeft in uw school, vermeld deze dan hier. Geef ook duidelijk aan hoe lang u deze functie al uitoefent.

2.3 Heeft u al deelgenomen aan nascholingssessies met een korte looptijd, zoals studiedagen, congressen e.d.? Indien ja: welke? waar?  1. Heeft u al deelgenomen aan nascholingssessies met een looptijd van langer dan één week? Indien ja: welke? waar?


3 Europese beurzen

Heeft u ooit een Europese beurs gekregen? Indien ja, gelieve deze te vermelden in onderstaande tabel.Programma

Actie

Maand en jaar


4. FORMACOM

3.1 Motivatie

Welke persoonlijke en/of professionele doelstellingen wil u bereiken door deel te nemen aan deze vorming?
Welke ontwikkelingen en resultaten verwacht u van deze vorming, op het gebied van uw didactisch handelen?

Op welke manier zullen uw school en uw scholengemeenschap kunnen profiteren van de kennis en de vaardigheden die u tijdens deze vorming wil verwerven?

Hoe ziet u concreet de disseminatie van de verworvenheden van deze vorming?

3.2 Uw didactische praktijk

Welke zijn de domeinen van de didactiek waarin u zich het meest op uw gemak voelt? Welke zijn uw sterke punten?

Op welk didactisch vlak zou u kunnen bijdragen aan de vorming van uw collega-deelnemers binnen dit project? Op welk vlak heeft u expertise opgebouwd?

Wat zijn de domeinen van de didactiek waarin u graag extra vorming kreeg? Waar liggen uw concrete noden? Welke zijn uw zwakkere punten?


FORMACOM IV
Formulier voor de directeur
2011-2013


Naam directeur:
Instelling en scholengemeenschap:
Onderwijsvorm:
Telefoon:

Fax:

e-mail school:

e-mail directeur:

Aantal leerlingen/cursisten/studenten
Aantal leerkrachten/docenten Frans:
Aantal leerkrachten/docenten andere moderne vreemde talen:
(Eventueel) naam van de leerkracht-coördinator vreemde talen of vakverantwoordelijke Frans/MVT:
Nascholing
Welke concrete acties zal U ondernemen om de disseminatie van de nascholing in uw school/scholen-gemeenschap mogelijk te maken?
Engagement

Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van het volledige kandidaatstellingsdossier en dat ik de kandidatuur van Mijnheer/Mevrouw ................................

wens te steunen.

Ik verbind me ertoe:

1) de deelnemende leerkracht vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten tijdens:

- de voorbereidende dagen;

- een zestal opvolgdagen na de stage;

- de studiedagen van de BVLF (Belgische Vereniging voor Leraren Frans) in maart 2011, 2012 en 2013;

2) een financiële bijdrage te leveren van 280 euro per jaar;

3) de deelnemer effectief te steunen bij het organiseren van disseminatie in de school of scholen-gemeenschap

4) de regelgeving i.v.m. het copyright, de kwaliteitseisen en de administratieve opvolging na te leven (zie bijlage 1 aan het kandidaatstellingsdossier).


Handtekening directeur Stempel van de school

Engagementsverklaring van de school

Nascholingsproject FORMACOM IV
Ondergetekende, .......................................................................................................................

directeur van de onderwijsinstelling ...........................................................................................

....................................................................................................................................................

verklaart hierbij dat de school toetreedt tot het nascholingsproject FORMACOM IV, wat betekent dat ze de projectomschrijving onderschrijft en zich engageert om deel te nemen aan de dynamiek van het project.

De school verbindt zich daarom om volgende regels na te leven gedurende de volledige duur van het project (2011 - 2013):


 • voor elke deelnemer van de school € 280 per jaar te betalen;

 • de deelnemers vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten tijdens de voorbereidende dagen, en de 6 opvolgdagen na de stage;

 • de disseminatie van het programma door de deelnemende leraren te bevorderen.

 • de disseminaties in het kader van het FORMACOM IV-project moeten de naam FORMACOM dragen tot december 2014. De naam FORMACOM moet op alle uitnodigingen vermeld worden en ook op de documenten die verspreid worden tijdens de disseminatiesessie.

 • wanneer een deelnemer een nascholing wenst te organiseren of te geven (tot en met december 2014) of in het kader van FORMACOM IV wil publiceren, moet hij de algemene coördinatoren van het project hiervan verwittigen. Deze zullen hun toestemming geven op voorwaarde dat de nascholing of publicatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het FORMACOM-label waarvan de criteria zullen gedefinieerd worden door het team deskundigen.

Opgemaakt in tweevoud op (datum): ...............................................................

Handtekening

Engagementsverklaring van de deelnemende leerkracht

Nascholingsproject FORMACOM IV
Ondergetekende, .......................................................................................................................

verklaart hierbij dat hij/zij toetreedt tot het nascholingsproject FORMACOM IV, wat betekent dat hij/zij de projectomschrijving onderschrijft en zich engageert om deel te nemen aan de dynamiek van het project.

Daarom verbindt hij/zij zich ertoe de volgende regels na te leven gedurende de volledige duur van het project (2011 - 2013):


 • de deelnemers zijn aanwezig op de voorbereidende dagen en op de opvolgdagen na de stage;

 • zij volgen de volledige stage in Vichy, van maandag 11 tot en met vrijdag 22 juli 2011;

 • de deelnemers vragen een Europese beurs aan voor de stage en respecteren het solidariteitsprincipe dat binnen het project gehanteerd wordt;

 • de deelnemers bevorderen de disseminatie door het geven van interne en externe nascholingen;

 • de disseminaties in het kader van het FORMACOM IV-project moeten de naam FORMACOM dragen tot december 2014. De naam FORMACOM moet op alle uitnodigingen staan en ook op de documenten die verspreid worden tijdens de disseminatiesessie;

 • wanneer een deelnemer een nascholing wenst te organiseren of te geven (tot en met december 2014) of in het kader van FORMACOM IV wil publiceren, moet hij de algemene coördinatoren van het project hiervan verwittigen. Deze zullen hun toestemming geven op voorwaarde dat de nascholing of publicatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het FORMACOM-label, waarvan de criteria zullen gedefinieerd worden door het team deskundigen;

 • de deelnemers brengen de coördinatieploeg op de hoogte van al hun disseminatie- acties en verbinden zich ertoe per e-mail het intern of extern disseminatieformulier op te sturen naar de coördinatoren binnen de maand die volgt op de disseminatiesessie;

 • de deelnemers houden een persoonlijke portfolio bij tijdens de duur van het project.

Opgemaakt in tweevoud op (datum): ...............................................................Handtekening


1 De Franse Ambassade en het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid – Afdeling Internationale Relaties in samenwerking met alle onderwijskoepels in Vlaanderen (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – GO!, Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap – OVSG, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – POV, Vlaams Onderwijs Overleg Platform – VOOP, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs – VSKO), de vzw B.V.L.F. (Belgische Vereniging Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap), de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, alsook met het CAVILAM (Centre d’Approches vivantes des Langues et des Médias) te Vichy

2 voor de eerste groep van maandag 11 tot en met vrijdag 22-7-2011; de data voor de tweede groep worden later bepaald

FORMACOM IV A Informatiedossier


 • 2.1 Basisprincipes van het project
 • 2.3 Algemene doelstellingen
 • 2.4 Pedagogisch operationele doelstellingen
 • Pedagogisch operationele doelstellingen betreffende de oud-‘Formacomisten’ van de eerste en van de tweede generatie
 • 2.5 Extrapedagogisch operationele doelstellingen
 • 2.6 Inhoud en benadering
 • 2.7 Benadering en aanpak
 • 3.2 Residentiële stage aan het CAVILAM (Vichy) in Frankrijk
 • 3.3 Opvolgdagen in Vlaanderen
 • 3.4 Organisatie van de disseminatiesessies
 • De deelname aan het project FORMACOM IV betekent zowel voor de kandidaat als voor de school en de scholengemeenschappen een belangrijke meerwaarde. Kandidaat
 • - De kandidaat ontvangt een certificaat van de Ambassade van Frankrijk en van het CAVILAM. - De stages en nascholingsessies zijn volledig gratis voor de kandidaat.
 • - Het geeft de aanzet tot het uitbouwen van een meer participatieve schoolcultuur waarbij betrokkenheid en collegiaal overleg de pijlers zijn van kwaliteitsverbetering.
 • - De resultaten van het project (lesmateriaal, enz.) zullen gepubliceerd worden op de website van FORMACOM.
 • 5.1 Algemene voorwaarden en selectiecriteria
 • 5.2 Praktische richtlijnen
 • Formulier voor de directeur 2011-2013

 • Dovnload 105.32 Kb.