Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Formal obligation

Dovnload 126.25 Kb.

Formal obligationDatum25.10.2017
Grootte126.25 Kb.

Dovnload 126.25 Kb.Koninkrijk België / Kingdom of Belgium BIJLAGE 3BIS

Provincie / Province : Vlaams-Brabant ANNEX 3BIS

Arrondissement / District : Halle-Vilvoorde

Gemeente / Municipality: Zemst

VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING / FORMAL OBLIGATION

(Aangegaan overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hierna de wet van 15 december 1980, en overeenkomstig artikel 17/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hierna het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) / (Endorsed in accordance with article 3bis of the law of 15 December 1980 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners, hereafter called the law of 15 December 1980, and in accordance with article 17/2 of the Royal Decree of 8 October 1981 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners, hereafter called the Royal Decree of 8 October 1981).
Deel I: Verbintenis (Voorbehouden aan de fysieke persoon die de verbintenis tot tenlasteneming onderschrijft)/ Part I: Formal obligation (reserved to the natural person endorsing the formal obligation)
Ik, ondergetekende / I, the undersigned
Naam / Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Voorna(a)m(en) / First Name(s):..………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum / Date of birth: .…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats / Place of birth:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationaliteit / Nationality …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° identiteitsdocument of N° verblijfstitel / Identity document n° or residence permit n°: ………………………………………………………………………
Adres / Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer / Telephone number :.………………………………………………………………………………………………………………………….…
Beroep / Occupation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In voorkomend geval, de naam en het adres van de morele persoon in wiens naam of met wiens mandaat de verbintenis wordt aangegaan / If necessary, the name and address of the moral person in whose name or with whose mandate the formal obligation is endorsed :
Naam / Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres / Address :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hierna « de garant » / Hereafter « the guarantor »verbind mij ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd O.C.M.W. en van de hieronder vermelde persoon om diens kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring laste te nemen/ commit myself with regard to the Belgian State, to each competent social service department and to the person mentioned below to account for his/her costs of healthcare, stay and repatriation costs:Naam / Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam / First name(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum / Date of birth :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboorteplaats / Place of birth : …………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Nationaliteit en geslacht / Nationality and sex: …………………………………………………………………………………………………………………………
N° paspoort / N° passport :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres in het land van herkomst of het land waar men gewoonlijk verblijft / Address in the country of origin or the country where one usually stays:…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierna « de vreemdeling » / Hereafter « the foreigner »Doel van het verblijf van de vreemdeling / Object of the stay of the foreigner : …………………………………………………………………………….
Duur van het verblijf van de vreemdeling / Duration of the stay of the foreigner  : …………………………………………………………………………………
Eventuele verwantschapsband van de vreemdeling met de garant / Eventual relationship of the foreigner with the guarantor :…………………………………..Door deze verbintenis te ondertekenen erkent de garant van het volgende op de hoogte te zijn gebracht / By signing this formal obligation, the guarantor recognizes to be informed of the following :
 1. Door deze verbintenis is de garant, samen met de vreemdeling, gedurende een periode van twee jaar hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van zijn kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring, vanaf de dag dat de vreemdeling het grondgebied van de Lidstaten van de Schengenruimte regelmatig binnengekomen is. In voorkomend geval wordt de terugbetaling van deze kosten ingevorderd door de Staat en het bevoegd O.C.M.W., overeenkomstig de artikelen 17/7 tot 17/9 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.
By means of this formal obligation the guarantor, together with the foreigner, is during a period of two years severally liable for paying his/her costs for healthcare, stay and repatriation costs, from the day the foreigner legally entered the territory of the Member States of the Schengen area. As the occasion arises, the reimbursement of these costs is claimed by the State and the competent social service department, in accordance with the articles 17/7 to 17/9 of the Royal Decree of 8 October 1981.
 1. De garant is vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid indien hij het bewijs levert dat de vreemdeling het grondgebied van de Lidstaten van de Schengenruimte verlaten heeft.
The guarantor is exempt of his liability if he proves that the foreigner has left the territory of the Member States of the Schengen area.
 1. De garant kan enkel afstand doen van deze verbintenis tot tenlasteneming indien een nieuwe verbintenis tot tenlasteneming, die door een andere persoon ondertekend werd, aanvaard wordt overeenkomstig artikel 17/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, of indien de vreemdeling in een andere hoedanigheid gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf op het grondgebied.
The guarantor can only renounce this formal obligation if a new formal obligation, signed by another person, has been accepted, in accordance with article 17/2 of the Royal Decree of 8 October 1981, or if the foreigner is authorized or approved in another capacity for a stay on the territory.
 1. Indien de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan wordt in het kader van een visumaanvraag voor een verblijf moeten de gegevens van de garant (naam, voornaam en adres) verzameld worden evenals, in voorkomend geval, de gegevens van de morele persoon (naam en adres) in wiens naam of met wiens mandaat de verbintenis aangegaan wordt, met het oog op het onderzoek van de visumaanvraag, overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening).
Deze gegevens worden verzameld en gedurende een maximale periode van vijf jaar in het visuminformatiesysteem (VIS) bewaard. Tijdens deze periode zijn de gegevens toegankelijk voor de overheden die belast zijn met de visa, voor de bevoegde overheden die belast zijn met het controleren van de visa aan de buitengrenzen en in de Lidstaten, voor de overheden die bevoegd zijn voor immigratie en asiel in de Lidstaten, met het oog op de verificatie van het respect voor de voorwaarden voor de regelmatige binnenkomst en verblijf op het grondgebied van de Lidstaten, met het oog op de identificatie van de personen die niet of niet meer aan deze voorwaarden voldoen, met het oog op het onderzoek van een asielaanvraag en de vaststelling van de verantwoordelijke overheid voor dit onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden zullen deze gegevens eveneens toegankelijk zijn voor de overheden die worden aangeduid door de Lidstaten en Europol, met het oog op de preventie en de detectie van de terroristische misdrijven en andere ernstige strafrechtelijke misdrijven, evenals met het oog op de onderzoeken inzake deze materie.
Krachtens artikel 38 van de VIS-verordening heeft de garant het recht :

 • te vernemen welke gegevens over hem in het VIS zijn opgeslagen, evenals de identiteit van de Lidstaat die deze gegevens aan het VIS heeft toegezonden ;

 • de hem betreffende onjuiste gegevens recht te laten zetten ;

 • de hem betreffende gegevens die onrechtmatig zijn opgeslagen te laten verwijderen ;

 • inlichtingen te bekomen met betrekking tot de procedures die moeten worden gevolgd om de voornoemde rechten uit te oefenen, evenals de gegevens van de nationale toezichthoudende overheden bij wie klachten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens aanhangig kunnen worden gemaakt.
De Belgische overheid die verantwoordelijk is voor de behandeling van deze gegevens is de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken – Directie Toegang en Verblijf, die zich op het volgende adres bevindt :

59B, Antwerpsesteenweg

1000 Brussel

BELGIË
If the formal obligation is endorsed in the framework of a visa application for a short stay, the data of the guarantor (name, first name and address), as well as, as the occasion arises, the data of the moral person (name and address) in whose name or with whose mandate the formal obligation is endorsed, need to be collected, in view of the examination of the visa application, in accordance with the Regulation (EC) n° 767/2008 of the European Parliament and the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation).
These data will be collected and stored during a maximum period of five years in the Visa Information System (VIS). During this period the data are accessible for the authorities charged with the visa, for the competent authorities charged with the control of the visa at the external borders and in the Member States, for the authorities that are competent for immigration and asylum in the Member States, in view of the control of the compliance with the conditions for the rightful entry and the rightful stay on the territory of the Member States, in view of the identification of the persons who do no longer comply with these conditions, in view of the examination of an asylum application and the determination of the authority that is responsible for this examination. Under certain conditions these data will also be accessible for the authorities that are indicated by the Member States and Europol, in view of the prevention and the detection of terrorist crimes and other serious criminal offences, also in view of the investigations on the subject.
In accordance with article 38 of the VIS Regulation the guarantor has the right:

 • to obtain communication of the data relating to him recorded in the VIS, and of the Member State which transmitted them to the VIS;

 • to request that data relating to him which are inaccurate be corrected;

 • to request that data relating to him recorded unlawfully be deleted;

 • to obtain information explaining the steps he can take to exercise the rights mentioned above, as well as the data of the national supervisory authorities where complaints regarding the protection of private date can be introduced.
The Belgian authority responsible for the treatment of these data is the Federal Public Service Home Affairs – Directorate-general Foreigner’s Office – Directorate Access and Stay, which is situated on the following address:

Antwerpsesteenweg 59B

1000 Brussels

BELGIUM
 1. De beslissing waarmee de verbintenis tot tenlasteneming onontvankelijk wordt verklaard of geweigerd wordt, is overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980, vatbaar voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat bij verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing moet worden ingediend. Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.
Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij een aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet.
The decision by means of which the formal obligation is declared insusceptible or is refused, in accordance with article 39/2, § 2, of the law of 15 December 1980, is subject to an appeal for annulment at the Council for Aliens Disputes, that needs to be introduced within thirty days after the notification of this decision. A claim for suspension can be introduced in accordance with article 39/82 of the law of 15 December 1980. Except for the case of very urgent necessity both the claim for suspension and the appeal for annulment need to be introduced in one and the same deed.
Without prejudice to other legal and regulatory terms, the appeal mentioned above and the claim mentioned above are introduced by means of an application, that needs to meet the requirements mentioned in article 39/78 of the law of 15 December 1980 and in article 32 of the procedure regulation Council for Aliens Disputes. They are introduced at the Council by means of a registered letter, under the restriction of the derogations provided for by article 3, § 1, subsection 2 and 4, of the procedure regulation Council for Aliens Disputes, to the First President of the Council for Aliens Disputes, Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussels.

Under the restriction of the application of article 39/79 of the law of 15 December 1980, the introduction of an appeal for annulment and of a claim for suspension does not suspend the execution of the present measure.Te /In …………………………………………………………

op / on…………………………………………………………………
Handtekening van de garant / Signature of the guarantor :

Deel II. Legalisatie (voorbehouden aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de garant) / Part II. Legalization (reserved to the city council of the place of residence of the guarantor)
Gezien voor legalisatie van de handtekening van de garant / Seen for the legalization of the signature of the guarantor :
Te / In ……………………………………………………

op / on…………………………………………………………………
Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde / Signature of the mayor or his/her deputy


STEMPEL / STAMP

Deel III. Beslissing (voorbehouden aan de Minister of zijn gemachtigde en aan de Belgische diplomatieke of consulaire post) / Part III. Decision (reserved to the Minister or his/her deputy and to the Belgian diplomatic or consular post)
De gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming, aangegaan door de garant ten opzichte van de vreemdeling, wordt / The legalized formal obligation, endorsed by the guarantor with regard to the foreigner mentioned in part 1 is 1 : • krachtens artikel 17/3, § 2, tweede lid / artikel 17/4, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 onontvankelijk verklaard om de volgende reden / under article 17/3, § 2, paragraph 2/article 17/4, § 2, paragraph 2, of the Royal Decree of 8 October 1981 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners, declared insusceptible, for the following reason:
 • de verbintenis tot tenlasteneming wordt na het verstrijken van de termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van legalisatie die in deel II vermeld wordt, overgelegd / the formal obligation is submitted after the term of six months, counting from the date of legalization mentioned in part 2, expired ;
 • de volgende vereiste documenten worden niet overgelegd om de verbintenis tot tenlasteneming te staven / the following required documents are not submitted to substantiate the formal obligation: ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • krachtens artikel 17/3, § 2, derde lid/artikel 17/4, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 geweigerd omdat de garant niet over voldoende middelen van bestaan beschikt / under article 17/3, § 2, paragraph 3/article 17/4, § 2, paragraph 3, of the Royal Decree of 8 October 1981 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners refused, because the guarantor does not dispose of sufficient means of existence
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • krachtens artikel 17/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 aanvaard / under article 17/2 of the Royal Decree of 8 October 1981 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners, declared susceptible and accepted.


Te / In……………………………………………………………………………..

op / on…………………………………………………………………
De Minister van/ The Minister of 2 …………………………………………………….……………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………… of zijn gemachtigde / or his deputy.


De Belgische diplomatieke of consulaire post van / The Belgian diplomatic or consular post of ……………………………………………………………………STEMPEL / STAMP


Deel IV. Bijzondere regels (voorbehouden aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de garant) / Part IV. Particular rules (reserved to the city council of the place of residence of the guarantor) 3
 • Aangezien de vreemdeling aan de visumplicht onderworpen is en de vraag wordt ingediend/zal worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post te / As the foreigner is subject to the visa requirement and the request is/will be introduced at the Belgian diplomatic or consular post in ………..
…………………………………………………………:
 1. wordt de verbintenis tot tenlasteneming, na gelegaliseerd te zijn geweest, rechtstreeks overhandigd aan de garant / the formal obligation is, after the legalization, directly delivered to the guarantor ;
 1. moeten de verbintenis tot tenlasteneming en de vereiste documenten om deze verbintenis te staven binnen een termijn van zes maanden, vanaf de datum waarop de verbintenis gelegaliseerd wordt, overgelegd worden om de visumaanvraag te staven, op straffe van niet ontvankelijk te worden verklaard. / the formal obligation and the documents required to substantiate this formal obligation, need to be introduced within a term of six months, counting from the date of the legalization of the formal obligation, to substantiate the visa application, on penalty of being declared unsusceptible.
 • Aangezien de vreemdeling / As the foreigner :
 • vrijgesteld is van de visumplicht / exempt from the visa requirement;
 • onderworpen is aan de visumplicht en de vraag wordt ingediend/zal worden ingediend bij de diplomatieke of consulaire post van/ is subject to the visa requirement and the request is/will be introduced at the diplomatic or consular post of ……………………………………………….4 te / in…………………………………………, die België vertegenwoordigt / that represents Belgium :
 1. wordt de garant uitgenodigd om de verbintenis tot tenlasteneming, die ontvankelijk verklaard werd en aanvaard werd, af te halen, vanaf / the guarantor is invited to collect the formal obligation, which has been declared susceptible and has been accepted, as from: ………/………./………..(JJ/MM/AA) / (DD/MM/YY);
 1. moet de verbintenis tot tenlasteneming gebruikt worden om het grondgebied van de Lidstaten van de Schengenruimte te betreden, overgelegd worden om de visumaanvraag te staven, en dit binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de hierboven vermelde oproepingsdatum. Indien dit niet gedaan wordt, is de verbintenis tot tenlasteneming niet meer geldig / the formal obligation needs to be used to enter the territory of the Member States of the Schengen area/submitted to substantiate the visa application, and this within a term of six months, counting from the call date mentioned above. If this is not done, the formal obligation is no longer valid.
Handtekening van de Burgemeester of zijn gemachtigde / Signature of the mayor or his/her deputy
STEMPEL / STAMPONDERHAVIGE TENLASTENEMING VORMT SLECHTS EEN BEWIJS VAN VOLDOENDE MIDDELEN VAN BESTAAN IN HOOFDE VAN DE VREEMDELING TEN OPZICHTE VAN WIE ZE IS AANGEGAAN, INDIEN ZE GELEGALISEERD, ONTVANKELIJK VERKLAARD EN AANVAARD WORDT DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID.


THE PRESENT FORMAL OBLIGATION IS ONLY A PROOF OF SUFFICIENT MEANS OF EXISTENCE BY THE FOREIGNER WITH REGARD TO WHOM IT IS CONCLUDED, WHEN IT IS LEGALIZED, DECLARED SUSCEPTIBLE AND ACCEPTED BY THE COMPETENT AUTHORITY.1 Het juiste vakje aanvinken en, in voorkomend geval, de onnodige vermeldingen schrappen. In geval van onontvankelijkheid of van weigering van de verbintenis tot tenlasteneming de motieven in feite en in rechte vermelden, door de onnodige vermeldingen te schrappen en door in te vullen / Check off the right box and, if needed, delete needless mentions. In case of insusceptibility or of refusal of the formal obligation, mention the motives in law or in fact, by deleting the needless mentions and filling out.

2 De hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden / Indicate the capacity of the Minister charged with the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners.

3 Het vakje dat overeenstemt met de situatie van de vreemdeling aanvinken / Check off the box that corresponds to the situation of the foreigner.

4 De Lidstaat van de Schengenruimte die België vertegenwoordigt aanduiden/ Indicate the Member State of the Schengen area representing Belgium.


Dovnload 126.25 Kb.