Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Format samenvatting Ex-ante assessment deel II betreft: Format samenvatting Ex-ante assessment deel II

Dovnload 75.48 Kb.

Format samenvatting Ex-ante assessment deel II betreft: Format samenvatting Ex-ante assessment deel IIDatum13.04.2019
Grootte75.48 Kb.

Dovnload 75.48 Kb.Format samenvatting Ex-ante assessment deel II

Betreft: Format samenvatting Ex-ante assessment deel II

Projectnaam

KvW-00

In de Nederlandse situatie wordt de ex-ante meestal in twee delen opgesteld; de decentrale overheden doen deel 1 (de marktanalyse) om vervolgens daar een openstellig/call voor te organiseren. Als onderdeel daarvan moet dan deel 2 (delivery box) van de ex-ante door de u als indiener worden geschreven. Door het betreffende programmabureau is daarna gecontroleerd of deel 2 aansluit bij deel 1.

Nu u een verleningsbeschikking van het project heeft ontvangen moeten wij nog een samenvatting van deel II van de ex-ante analyse publiceren. Dit is verplicht conform artikel X van verordening Y. Daar het deel II van de ex-ante meestal is beschreven binnen het projectplan kan deze meerdere privacy gevoelige gegevens bevatten.

Wij willen u verzoeken om de onderstaande vragen te beantwoorden. Deze vragen vormen een samenvatting van deel II van de ex-ante. Middels publicatie van deze samenvatting op http://www.kansenvoorwest2.nl/financieringsinstrumenten voldoen wij aan wat is vereist in EU 1303/2013 art.37 lid 3. De MA heeft ervoor gekozen om de publicatie van de samenvatting pas na de verleningsbeschikking te publiceren en niet 3 maanden nadat het onderzoek voltooid was. Reden hiervoor is het project nog een aantal beoordelingsstadia doormaakt en de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag wordt afgewezen. In dat geval zijn alle gegevens al wel gepubliceerd. Intern zijn de conclusies en bevindingen van het onderzoek bij de aanvraag bekend, doordat deze een verplicht onderdeel zijn van een volledige ingediende aanvraag. Er is geen toegevoegde waarde in publicatie van de gegevens voor afgewezen projecten.


Naast beantwoording onderstaande vragen verzoeken wij u tevens op de website aan te geven van het project.

Website:

Deel II Ex-ante assessment uitgevoerd conform EU 1303/2013 art. 37 lid 2.


A – artikel 37 (2) (e)/(f)

Geef een korte omschrijving van de investeringsstrategie van het financieringsinstrument (max. 10 regels).
B – artikel 37 (2) (e)

Geef aan wat de geografische schaal (het gebied) is en eventueel de thematische focus (het thema) (max. 5 regels).
C – artikel 37 (2) (e)

Geef de financiële producten aan, welke voorhanden zijn binnen het financieringsinstrument (Garanties/Deelnemingen/Leningen/ Anders).
D – artikel 37 (2) (e)

Geef aan hoe de Governance structure van het financieringsinstrument is opgezet (max. 5 regels).
E – artikel 37 (2) (e)

Geef ten aanzien van de implementatie aan hoe een verzoek tot financiering kan worden ingediend bij het financieringsinstrument (max. 5 regels).
F – artikel 37 (2) (f)

Geef de verwachte streefwaarden aan van het financieringsinstrument, zoals deze zijn vastgelegd in de financieringsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst.
G – artikel 37 (2) (f)i

Definitie monitoringssysteem:

Elk half jaar moeten alle data worden gerapporteerd in het monitoringssysteem van de MA. Dit is vastgelegd in de verleningsbeschikking/uitvoeringsovereenkomst.Artikel 4 van de uitvoeringsovereenkomst zegt hierover; conform artikel 46 verordening 1303/2013 verstrekt de penvoerder aan Kansen voor West bij elke voortgangsrapportage een annex met daarbij de in bijlage 1 van verordening 480 van 2014 gevraagde informatie opdat de subsidiegever aan de Europese Commissie conform voornoemd artikel kan voldoen.
i Dit is reeds door de MA beantwoordt.Europa investeert in de toekomst. Deze publicatie en alle projecten kwamen tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Pagina van


Dovnload 75.48 Kb.