Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Formulier kandidaatstelling Verkiezingen 2018 Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum Invulinstructie

Dovnload 33.07 Kb.

Formulier kandidaatstelling Verkiezingen 2018 Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum InvulinstructieDatum18.06.2018
Grootte33.07 Kb.

Dovnload 33.07 Kb.
Formulier kandidaatstelling

Verkiezingen 2018 Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum
Invulinstructie

Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de Algemene Verkiezingscommissie (AVC) van D66 Amsterdam Centrum op uiterlijk zondag 17 december 2017 23.59 uur.


Om het formulier door ondertekening rechtsgeldig te maken, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • u zet uw handtekening op het ingevulde formulier, scant en mailt dat naar avc@D66amsterdamcentrum.nl

 • u stuurt het ingevulde formulier per post op naar AVC D66 Amsterdam – Centrum p/a Nieuwe Achtergracht 20 – 2, 1018 XX Amsterdam.


Kopie geldig legitimatiebewijs en pasfoto

U wordt tevens verzocht een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 1 (digitale) pasfoto mee te zenden. Een pasfoto is niet verplicht. Deze wordt gebruikt voor het kandidatenboek t.b.v. de interne verkiezingen om de lijstvolgorde vast te stellen.Kandidaatstellingsformulier
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de Stadsdeelcommissie in het stadsdeel Amsterdam - Centrum op 21 maart 2018 en geeft daarbij naar waarheid onderstaande gegevens:
De gegevens met een * worden niet in het kandidatenoverzicht (opgenomen, maar dienen wel te worden ingevuld.Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geb. datum
Geb. Plaats*
Adres*
Postcode*
Woonplaats
Tel. Privé*
Tel. Mobiel*
E-mail*
Woonachtig in en kandidaat als vertegenwoordiger van het gebied:

( ) Centrum West
( ) Centrum Oost

Motivatie kandidatuur van maximaal 300 woordenBeroep of maatschappelijke functieHuidige functie binnen of namens D66

Vanaf

Functie


Vroegere functie(s) binnen of namens D66

Vanaf tot

Functie

Andere maatschappelijke functies

Vanaf tot

Functie

Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek? (Indien u deze vraag met ja beantwoordt, wordt u na de uitslag van de interne verkiezingen onderaan de kandidatenlijst geplaatst)

Ja/neeBent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke


Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?


Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie?


En verklaart dat hij/zij

 1. op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;

 2. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een half jaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de Partij is en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 2 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur). Voor nader informatie over deze aanvraag kunt u terecht bij het bestuur van D66 Amsterdam Centrum;

 3. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);

 4. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de Partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (artikel 6.1 lid 5 sub e van het Huishoudelijk Reglement);

 5. geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B);

 6. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers (artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement);

Aldus naar waarheid ingevuld,


Datum
PlaatsHandtekening


Controlelijst

1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend.2) U hebt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd.

3 U heeft één (digitale) pasfoto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (niet verplicht).

 • Formulier kandidaatstelling Verkiezingen 2018 Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum Invulinstructie
 • Kopie geldig legitimatiebewijs en pasfoto
 • Kandidaatstellingsformulier Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de Stadsdeelcommissie in het stadsdeel Amsterdam - Centrum
 • En verklaart dat hij/zij
 • Controlelijst

 • Dovnload 33.07 Kb.