Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Fotolassen derde graad bso derde leerjaar

Dovnload 214.26 Kb.

Fotolassen derde graad bso derde leerjaarPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte214.26 Kb.

Dovnload 214.26 Kb.
1   2   3

Kennis; begrippen en inzichten om een opgedragen taak inzichtelijk te kunnen uitvoeren. Dit betekent eenvoudig gezegd: het denken voor het doen, voorkennis en voorbereiding.

Vaardigheden; elementen nodig om de uitvoering te realiseren. bij te sturen en aldus te komen tot kwaliteitsverbetering.

Evaluatie; slaat zowel op het proces als op het product met de bedoeling om de eigen kennis en vaardigheden bij te sturen en aldus te komen tot kwaliteitsverbetering.

Attitude: resultaatsgerichtheid, initiatief nemen, kostenbewustzijn, doorzetting, klantgerichtheid, kwaliteitszorg, werkmethodiek, discipline, interesse, sociale houding, …

Elk project biedt een nieuwe kans op succesbeleving. De leerling heeft dus niet alleen kans op succesbeleving op het einde van een semester, op het einde van een leerjaar maar na elk nieuw project. Dit houdt dus in dat er permanent wordt geëvalueerd. De eindevaluatie baseert zich dan op een portfolio van gerealiseerde en geëvalueerde projecten.


Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.
  1. Werken volgens het technologisch proces

Elk project dient in min of meerdere mate te verlopen volgens het technologische proces. Onderstaande flowchart licht dit proces toe.
  1. Het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ict)

Het is evident dat van de mogelijkheden die de computer, op het didactisch vlak biedt, optimaal gebruik moet worden gemaakt. Typische mogelijkheden die op dit leerplan betrekking hebben zijn:

 • het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-roms, …;

 • het gebruik van educatieve programma’s in verband met het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen;

 • programma’s ter ondersteuning van zelfevaluatie;

 • eenvoudige software om op een actieve manier kennis en inzichten te verwerken.

Er dient opgemerkt dat de programma’s die men aanwendt dermate gebruiksvriendelijk zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en zeker niet op de beheersing van één of ander softwarepakket.

 1. Evaluatie

  1. Wat en waarom evalueren

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via allerlei vormen van evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • cognitieve vaardigheden (kennen, begrijpen, inzien, toepassen...),

 • psychomotorische vaardigheden (nadoen, oog-hand-coördinatie, ritme, snelheid, nauwkeurigheid, beheersen),

 • attitudes (doorzetting, efficiëntie, sociale gerichtheid, …).

Cognitieve elementen worden alleen getoetst in de context van de projecten en de realisaties, in directe relatie tot wat wordt of zal worden uitgevoerd.

De einddoelstelling is dat de leerling door zelfevaluatie zijn eigen handelen leert bijsturen om te komen tot kwaliteitsverbetering.  1. Wanneer evalueren

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent beoordeeld en geëvalueerd. De evaluatie gebeurt bij elke stap die ze zetten bij de realisatie van een product. Hun technisch en technologisch kennen en kunnen wordt permanent getoetst.

Daarbij kunnen de leerlingen ook nog periodiek aan de hand van goed gekozen en duidelijk omschreven opdrachten bewijzen dat ze bepaalde vaardigheden en ondersteunende kennis verworven hebben.

Evalueren helpt ook het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit en is meer een leermoment dan een beoordelingsmoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.

Bovendien moet aan een aantal doelstellingen, dat voortdurend in de praktijk moet worden toegepast, elke les worden gewerkt. Zij kunnen niet het voorwerp zijn van een eenmalige of sporadische evaluatie. Dit is bijvoorbeeld zo voor het begrijpen en toepassen van de algemene en de machinegebonden veiligheidsvoorschriften of voor de attitude van zorg en respect voor materiaal en milieu.

In deze visie kunnen ‘klassieke examens’ voor deze vakken op het niveau van de derde jaar van de derde graad bso overbodig worden. Ze onderbreken alleen maar een natuurlijk en logisch leerproces en geven geen meerwaarde.


  1. Hoe evalueren

Toetsen van cognitieve elementen via schriftelijke opdrachten als ‘Verklaar ...’, ‘Omschrijf ...’, ‘Leg uit met je eigen woorden ...’ brengen heel veel bso leerlingen, ook al kennen ze het antwoord, niet tot een goed einde. Ze leveren dus heel vaak een foutieve beoordeling van de leerling op.

Andere vormen van schriftelijke evaluatie zijn wel bruikbaar: • meerkeuzevragen;

 • aanvullen van een tekening of schema (geen loutere invuloefening!);

 • opdrachten als ‘verbind de bij mekaar horende elementen met een pijl’, ‘plaats in de juiste volgorde’ ...;

 • vooraf klaargemaakte tabellen of controlelijsten kunnen door de leerlingen individueel of in groep ingevuld worden en als basis dienen voor de evaluatie - mogelijke inhouden daarbij zijn: de opgemeten hoeveelheden, de te bestellen materialen, de beschrijving van de werkvolgorde, de geraamde en de werkelijke tijdsduur, de toegepaste veiligheidsvoorzieningen;

 • het kunnen lezen van een werktekening kan men evalueren door bijvoorbeeld het nodige aantal te bestellen materialen/onderdelen te laten bepalen.

Voor wat betreft het ‘kunnen’ is het vooral ook de bedoeling dat de leerling zijn eigen werk leert beoordelen, dus aan zelfevaluatie doet. Het zelf kunnen deelnemen aan de evaluatie werkt stimulerend en motiverend voor de leerling.

Bij iedere opdracht wordt duidelijk op voorhand opgegeven welke items zullen worden geëvalueerd en hoe de beoordeling zal worden opgevat.  1. Hoe rapporteren

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen. 1. Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken

  De leerplandoelstellingen onder

  6.1 Veiligheid – milieu (geïntegreerd te realiseren)

  6.2 Planning – kostprijs (geïntegreerd te realiseren)

  6.3 Kwaliteitsbeheersing (geïntegreerd te realiseren)

  6.4 Realisaties BMBE –, MAG fotolassen

  6.9 Stages

  zijn verplicht te realiseren.

  De leerplandoelstellingen onder

  6.5 Realisaties MIG fotolassen

  6.6 Realisaties TIG fotolassen

  6.7 Realisaties fotolassen buizen en pijpen

  zijn keuze, de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7.

  De leerplandoelstellingen onder 6.8 Realisaties lasrobotica zijn bedoeld voor het complementair gedeelte. Voor dit complementair gedeelte kan ook nog gekozen worden voor de doelstellingen onder 6.5, 6.6 of 6.7

  1. Preventie – Milieu (geïntegreerd te realiseren)

De leerling kan:

Bij het voorbereiden en uitvoeren van lasconstructies werken volgends de geldende preventievoorschriften en met respect voor het leefmilieu.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De voorschriften in verband met de veiligheid opzoeken en naleven.

 • Veiligheidssignalisatie – pictogrammen

 • Machine-instructiekaarten

 • Veiligheidsinstructiekaarten

 • Procedures

evacuatie bij brand

bij ernstige ongevallen – rampen 1. Gevaarlijke situaties herkennen, melden en volgens de verstrekte voorschriften in verband met de basisveiligheden en de richtlijnen handelen.

 • Eigen aan de opdracht en de locatie

 • Aandachtspunten

struikelen, uitglijden en vallen

gereedschappen en machines

warmtebronnen • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Elektrisch

elektrocutiegevaar

kortsluiting

overbelasting


 • Brandgevaar

 • Stralingsgevaar

 1. De elementaire voorzieningen van een EHBO-kit op een verantwoorde wijze kunnen toepassen.
 1. De in lichamelijke opvoeding aangeleerde technieken om op een ergonomische verantwoorde wijze werkzaamheden uit te voeren, toepassen.

 • Tillen, dragen van lasten

 • Procedures en afspraken bij het hijsen van lasten

 • Houding aan de werkpost

 1. De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven.

 • Milieuvoorschriften

afvalvoorkoming en –verwerking

 • Reinigings- en poetsproducten

 • Lawaaihinder

 1. Producten en materialen volgens afspraak en voorschriften verhandelen, bewerken, verwerken, sorteren en opslaan.

 • Kenmerken van producten en materialen

 • Verhandelen, bewerken, verwerken

 • Sorteren

 • Opslag


DIDACTISCHE WENKEN

 • Wijs op de overeenkomsten tussen de in de school en in het bedrijfsleven geldende afspraken.

 • Bij de doelstelling over de persoonlijke veiligheidsvoorschriften verwijzen sommige leerinhouden naar het te behalen of behaald VCA-attest.

 • Besteed bijzondere aandacht aan voorschriften in verband met preventie, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, hygiëne en milieu. Let er op dat elke leerling alvorens aan het werk te gaan voldoende geïnstrueerd is over de gevaren bij het uitvoeren van werkzaamheden. Zie toe op het noteren ervan in de agenda. Heb oog voor eventuele afwezigen.

 • Verwijs naar de impact op het milieu bij de winning, productie, verwerking gebruik en verwerking na gebruik van materialen.

 • Toepassingen in functie van de gekozen specialisatieoptie.

  1. Planning – Kostprijs (geïntegreerd te realiseren)

De leerling kan:

Bij het voorbereiden en uitvoeren van lasconstructies zijn eigen werkzaamheden plannen en erover rapporteren kostprijsbewust werken.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Eigen werkzaamheden plannen en organiseren.

Planning

Organisatie

Inrichting eigen werkplek


 1. In team de invloed van de werkelijke uitvoeringstijd van de verschillende bewerkingen op de planning onderkennen en de planning bijsturen.

 • Het actualiseren van de planning

Voorziene tijdsduur

Uitvoeringstijd

Bijsturingsmogelijkheden


 1. De administratieve afhandeling en verwerking van gegevens van de eigen werkzaamheden volgens verstrekte richtlijnen uitvoeren.

 • Administratie

Materialen

Producten

Lastijden

Andere


 1. Een dagrapport, administratieve formulieren invullen

 • Dagrapporten

 • Administratieve formulieren

 1. Het belang van het rapporteren van lasfouten en tekorten, toelichten.

 • Tekorten – storingen


DIDACTISCHE WENKEN

 • Voldoende toelichten dat bij de aanvang van het project niet alle parameters in detail gekend zijn, maar duidelijker worden naargelang de vorderingen van de werkzaamheden. Het is dus belangrijk dat in de beginfase de parameters zo goed mogelijk worden omschreven en bij opvolging zo goed mogelijk wordt geanticipeerd op onverwachte gebeurtenissen.

 • Stel gegevens ter beschikking van werkelijke uitvoeringstijden en laat leerlingen deze noteren van de werkzaamheden die ze zelf uitvoeren.

 • Bestudeer bij bedrijfsbezoeken de inrichting van de werkplaats en van het bedrijf. Laat eventueel bedrijfsdeskundigen een les in de school mee ondersteunen.

 • Overleg met de taalleerkrachten voor het opstellen van rapporten.

 • Maak gebruik van standaard invulbladen om een stukkenlijst op te maken, de schade en tijdsbesteding te rapporteren.

 • Toepassingen in functie van de gekozen specialisatieoptie.  1. Kwaliteit (geïntegreerd te realiseren)

De leerling kan:

 • de Europese regelgeving i.v.m. het attesteren van een gecertificeerde lasser toelichten;

 • op een technisch technologische basis, een constructietekening lezen, de lassymbolen en opgelegde kwaliteitseisen toelichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende destructieve en niet-destructieve onderzoekmethoden voor het controleren van lasnaden toelichten;

 • volgens opgelegde criteria destructieve en niet-destructieve lasonderzoeken uitvoeren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke veiligheidsprocedure bij lasonderzoeken opzoeken, toepassen en naleven.

 • Stralingsgevaren

RX-stralen

 • Etsmiddelen

 • Verbranden
 1. Tijdens de uitvoering van de laswerkzaamheden, uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen formuleren.

 • Uitvoeringsfouten

 • Suggesties tot bijsturen

 1. Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitscontrole met eigen woorden toelichten.

 • Demingcirkel

 1. Op een correcte wijze meetgereedschappen ijken, gebruiken en aflezen.

 • Meetinstrumenten

 • Meetinstrumenten materiaalonderzoek

 1. De vigerende kwalificatie van een lasser toelichten.

 • IWF – kwalificatie

 1. De vigerende kwalificatie van een lasprocedure toelichten.

 • PED–norm

 • IWF-norm

 1. Het doel en het principe van niet-destructieve onderzoeken toelichten.

 • Visueel

 • Ultrasoon

 • Magnetisch

 • Ioniserende stralen

 • Penetrant

 1. Niet-destructieve onderzoek uitvoeren op een gelast werkstuk en het meetresultaat interpreteren, rapporteren en de nodige bijsturingen formuleren.

 • Visueel onderzoek

 • Magnetisch onderzoek

 • Penetrant onderzoek

 • Ultrasoon onderzoek (U)

 • Ioniserend onderzoek (U)

 1. Door vergelijking van lasröntgenfoto's mogelijke fouten identificeren en de oorzaak van de lasfout toelichten.
 1. Het doel en principe van de verschillende destructieve proeven op gelaste stukken toelichten.

 • Macroscopisch onderzoek

 • Buigproef

 • Hardheidsmeting

 • Trekproef

 • Kerfslagproef

 • Breekproef

 1. Een lasdoorsnede etsen, macroscopisch onderzoeken en de resultaten interpreteren en toelichten.

 • Etsmiddel

 1. Destructief onderzoek overeenkomstig de IWF voorschriften op een lasnaad uitvoeren en uit het meetresultaat interpreteren, rapporteren en de nodige bijsturingen formuleren.

 • Buigproef

 • Hardheidsmeting

 • Breekproef

 • Trekproef (U)

 • Kerfslagmeting (U)


DIDACTISCHE WENKEN

 • Het moet een attitude worden voor de leerling om resultaten te vergelijken met opgegeven criteria, laat dit dan consequent doen. Dit moet vermijden dat er niet meetbare eisen op tekeningen worden geplaatst.

 • Bij het evalueren is het belangrijk dat individuele leerlingenevoluties kunnen worden vastgesteld.

 • Leer de leerling meer en meer zichzelf en het eigen werk te evalueren.

 • Zorg ervoor dat evaluaties dicht aansluiten bij de werkzaamheden waarmee de leerlingen echt bezig zijn. Enkel op die manier kan er aan remediëring worden gedaan.

 • Het is wenselijk de lasonderzoeken zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen.

 • Het is wenselijk de leerlingen de verschillende onderzoekstechnieken te laten toepassen op zelf gelaste lasnaden. Dit werkt alvast stimulerend om binnen de praktijk steeds meer te streven naar kwaliteit. Op deze wijze ziet de leerling zelf waar hij/zij fout gewerkt heeft, en kan hij/zij dan samen met de leraar zoeken naar een middel om in de toekomst dergelijke fouten te vermijden (verwijzen naar de aanvaardingscriteria volgens de ISO-norm).

 • Tijdens het onderzoek van eigen laswerk kan men eveneens, vertrekkend van eventueel gemeten fouten, de aandacht van de leerlingen vestigen op het aspect kwaliteit en hen hierdoor te motiveren voor permanente kwaliteitszorg.

 • De principes en technieken van kwaliteitscontroles kan men ook best laten toepassen op eigen laswerk.

 • In klasverband het resultaat van de proeven evalueren.

 • Vergelijkingsstukken ter beschikking stellen van de leerlingen.

  1. Realisaties: Realisaties BMBE – MAG fotolassen (verplicht gedeelte)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis het BMBE- en MAG-lasprocédé toelichten;

 • op een technisch technologische basis, de tekening van een lasconstructie lezen;

 • aan de hand van een constructietekening de lasnaad voorbereiden en de constructieonderdelen ten opzichte van elkaar juist positioneren;

 • op een technisch technologische basis de verschillende BMBE- en MAG lasparameters instellen en toelichten;

 • een BMBE en MAG-las uitvoeren die aan de ISO- lasnorm voldoet;

 • een lasnaad controleren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke veiligheidsmaatregelen bij het BMBE- en MAG-lassen opzoeken, toepassen en naleven.

 • Stralingsgevaren

 • Hoge temperaturen

 • Elektrisch

 • Lasrook, -dampen

 1. De genormaliseerde lasnaadsymbolen en bijschriften op de constructietekening herkennen en toelichten.

 • Lasnaadaanduiding
 1. De verschillende vormen van corrosie met eigen woorden toelichten.

 • Pitting

 • Spanningscorrosie

 • Spleetcorrosie

 • Galvanische corrosie

 • Interkristallijne corrosie

 • Besmettingscorrosie

 1. De invloed van de legeringselementen op de lasbaarheid opzoeken en met eigen woorden toelichten.

 • Basismateriaal

 • Lasmateriaal

 1. Structuurveranderingen binnen een lasnaad en het basismateriaal met eigen woorden toelichten.

 • CE- equivalent

 1. Cr-Ni equivalent bepalen aan de hand van het Schaeffler-Delong diagram en waardes interpreteren

 • Lasnaadstructuur

 • Cr-Ni equivalent

 • Interpreteren

 1. De functie, de overeenkomstige kleurcodes en labels interpreteren van het beschermingsgas bij een lasprocedé en de invloed hiervan op de las met eigen woorden uitleggen.

 • Lasgassen

Soorten

Kleurcodes 1. Een geschikt beschermingsgas en lasdraad. i.f.v. het lasprocedé kiezen en verantwoorden.

 • Lasdraden

Diameters

Samenstelling

Massieve lasdraden

Gevulde lasdraden 1. De scheurvorming bij lasnaden met eigen woorden toelichten.

 • Scheuren

Warmscheur,
Koudscheur,

Vermoeiingsscheur,

Lamellaire scheur


 1. Bij het uitvoeren van een lasnaad rekening houden met de krimp en krimprichtingen.
 1. De methodes om krimpvorming, krimpspanningen en schaarwerking te beperken met eigen woorden toelichten.
 1. Aan de hand van technische documentatie het algemeen verloop van de karakteristieken van een lastoestel opzoeken en met eigen woorden toelichten.

 2. In functie van de lasopdracht een lastoestel instellen.

 • De nullastspanning

 • De kortsluitstroom

 • De boogspanning

 • Inschakelduur

 • Lasstroom 1. De oorzaken van lasfouten bij het BMBE en het MAG-lassen, herkennen en te nemen maatregelen tot bijsturing van het lasproces toelichten.

 • Lasfouten

 1. De lasnaadvoorbereidingen en de verschillende lasnaadvormen toelichten.

 • Lasnaadvoorbereiding

Onderlinge positie constructiedelen

Lasnaadvooropening

Hechtpunten

LasvolgordeAfschuining

 • Lasnaadvormen

 1. De voorgeschreven ISO-kwaliteitscriterium opzoeken en toelichten.
 1. Lasnaad met een BMBE-, MAG-lasprocedé volgens opgelegde ISO-kwaliteitscriteria uitvoeren.

 • Lasposities: PA, PB, PC

 • Kwaliteitscriteria volgens ISO

 • Instellen lasparameters

 1. De onder punt “6.3 kwaliteitsbeheersing” omschreven doelstellingen in verband met niet- en destructieve lasonderzoeken op zelf uitgevoerde BMBE-, MAG-lasnaden toepassen.

 • Opgelegde kwaliteitseisen

 • Lasonderzoek

 • Interpretatie

 • Rapporteren

 • Bijsturing

 1. Volgens door de constructeur en/of eigen voorgeschreven procedures onderhoudswerkzaamheden aan gereedschappen en machines uitvoeren.

 • Lastoortsen

 • Laskabels


1   2   3

 • Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren
 • Werken volgens het technologisch proces
 • Het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ict)
 • Evaluatie Wat en waarom evalueren
 • Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken
 • 6.3 Kwaliteitsbeheersing (geïntegreerd te realiseren) 6.4 Realisaties BMBE –, MAG fotolassen 6.9 Stages zijn verplicht te realiseren.
 • 6.7 Realisaties fotolassen buizen en pijpen zijn keuze, de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7.
 • Preventie – Milieu (geïntegreerd te realiseren)
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • lichamelijke opvoeding aangeleerde technieken
 • Planning – Kostprijs (geïntegreerd te realiseren)
 • Kwaliteit (geïntegreerd te realiseren)
 • Realisaties: Realisaties BMBE – MAG fotolassen (verplicht gedeelte)
 • “6.3 kwaliteitsbeheersing”

 • Dovnload 214.26 Kb.