Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Fotolassen derde graad bso derde leerjaar

Dovnload 214.26 Kb.

Fotolassen derde graad bso derde leerjaarPagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte214.26 Kb.

Dovnload 214.26 Kb.
1   2   3


DIDACTISCHE WENKEN


 • Werkstukken met lasfouten gebruiken ter illustratie.

 • Illustreren met praktische oefeningen op het bepalen van de in te stellen parameters met behulp van:tabellen, lasprocedurespecificaties (LPS) is zeker aan te bevelen.

 • Bij voorkeur een lastoestel uit de eigen laswerkplaats grondig bestuderen.

 • Bovenstaande doelstellingen dienen nauw aan te sluiten aan de uitvoering. De onmiddellijke aanwezigheid van de machines en het toebehoren is dan ook wenselijk.

 • Zorg voor een goed evenwicht tussen de theoretische uiteenzettingen en het uitvoeren zelf.

  1. Realisaties MIG fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis het MIG-lasprocédé toelichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende MIG lasparameters instellen en toelichten;

 • een MIG-las uitvoeren die aan de ISO lasnorm voldoet;

 • een lasnaad controleren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke veiligheidsmaatregelen bij het MIG-lassen opzoeken, toepassen en naleven.

 1. Aan de hand van technische documentatie de specifieke kenmerken van een MIG-lastoestel en randapparatuur met eigen woorden toelichten.

 2. Bij het MIG-lasprocédé aan de hand van technische documentatie de invloed van de lasparameters opzoeken met eigen woorden toelichten.

 3. In functie van de lasopdracht een lastoestel instellen.

 • Lastoestel en toebehoren

 • Lasparameters

 • Toepassingsgebied

 1. De oorzaken van specifieke lasfouten bij MIG-lassen met eigen woorden toelichten.

 2. Te nemen maatregelen om het voorkomen van lasfouten bij MIG-lassen met eigen woorden toelichten.

 • Specifieke lasfouten

Invloed van waterstof …
 1. Van aluminium en aluminiumlegering, de elementen die een invloed hebben op de verwerking en de lasbaarheid opzoeken en met eigen woorden toelichten.

 • Aluminium,

 • Aluminiumlegering

 • Lasbaarheid

 1. Een aluminium lasverbinding volgens opgelegde kwaliteitscriteria uitvoeren.

 • Kwaliteitscriteria volgens ISO

 • Instellen lasparameters

 1. De onder punt “6.3 kwaliteitsbeheersing omschreven doelstellingen in verband met niet- en destructieve lasonderzoeken op zelf uitgevoerde MIG-lasnaad toepassen.

 • Opgelegde kwaliteitseisen

 • Lasonderzoek

 • Interpretatie

 • Rapporteren

 • Bijsturing

  1. Realisaties TIG-fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis het TIG-lasprocédé toelichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende TIG lasparameters instellen en toelichten;

 • een TIG-las uitvoeren die aan de ISO lasnorm voldoet;

 • een lasnaad controleren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke veiligheidsmaatregelen bij het TIG-lassen opzoeken, kennen en naleven.

 • Stralingsgevaren

 • Hoge temperaturen

 • Elektrisch

 • Lasrook, -dampen

 1. Aan de hand van technische documentatie de specifieke kenmerken van een TIG-lastoestel en randapparatuur met eigen woorden toelichten.

 2. Bij het TIG-lasprocédé aan de hand van technische documentatie de invloed van de lasparameters opzoeken met eigen woorden toelichten.

 3. In functie van de lasopdracht een lastoestel instellen.

 • TIG lasinstallatie

 • Lasparameters

 • Toepassingsgebied
 1. De oorzaken van specifieke lasfouten bij TIG-lassen met eigen woorden toelichten.

 2. Te nemen maatregelen om het voorkomen van lasfouten bij TIG-lassen met eigen woorden toelichten.
 1. Een geschikte elektrode, beschermingsgas en toevoegmateriaal kiezen in functie van het te lassen constructiestuk en de keuze verantwoorden.

 • Beschermgas en backinggas

 • Elektrode

 • Toevoegmateriaal

 1. Lasnaden met een TIG-lasprocédé volgens opgelegde kwaliteitscriteria uitvoeren.

 • Kwaliteitscriteria volgens ISO

 • Instellen lasparameters

 1. De onder punt “6.3 kwaliteitsbeheersing” omschreven doelstellingen in verband met niet- en destructieve lasonderzoeken op zelf uitgevoerde TIG-lasnaden toepassen.

 • Opgelegde kwaliteitseisen

 • Lasonderzoek

 • Interpretatie

 • Rapporteren

 • Bijsturing

  1. Realisaties fotolassen buizen en pijpen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis, de tekening van een pijpconstructie lezen;

 • op een technisch technologische basis de verschillende lasparameters instellen en toelichten;

 • laswerken aan een buis-, pijpconstructie uitvoeren die aan de ISO lasnorm voldoen;

 • een lasnaad controleren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke veiligheidsmaatregelen bij het gekozen lasprocedé opzoeken, toepassen en naleven.

 • Stralingsgevaren

 • Hoge temperaturen

 • Elektrisch

 • Lasrook, -dampen

 1. Vlakke en ruimtelijke voorstellingen van pijpinstallaties begrijpend lezen en toelichten. De genormaliseerde symbolen op de tekening herkennen en toelichten.

 • Buis- en pijpinstallaties

 • Lassymbolen

Basissymbolen

Aanvullende symbolen

Maatinschrijvingen

Aanvullende aanduidingen 1. De verschillende soorten metalen pijpen kennen, herkennen en hun praktisch gebruik toelichten.

 • Soorten: naadloos, gelast

 • Handelsmaten: diameters, wanddikte, standaardlengtes …

 • Certificaatnummer

 1. De oorzaken van lasfouten bij buis- en pijplassen kennen en toelichten.

 2. Het voorkomen van lasfouten bij buis- en pijplassen toelichten.
 1. Buis- en pijplasnaad volgens opgelegd kwaliteitscriteria uitvoeren.

 • Kwaliteitscriteria

 • Lasprocédé

 • Laspositie volgens norm

 1. De onder punt “6.3 kwaliteitsbeheersing” omschreven doelstellingen in verband met niet- en destructieve lasonderzoeken op zelf uitgevoerde buis- en pijplasnaden toepassen.

 • Opgelegde kwaliteitseisen

 • Lasonderzoek

 • Interpretatie

 • Rapporteren

 • Bijsturing

DIDACTISCHE WENKEN

 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk ervaring opdoen door de moeilijkheidsgraad van de lasoefeningen geleidelijk aan te laten toenemen. Bespreek de uitgevoerde lassen grondig en voer hierop proeven uit.

 • Bespreek de belangrijkste kenmerken van de materialen aan de hand van de resultaten van uitgevoerde trekproeven.

 • Zorg voor een aantal geëtste doorsneden van lassen waarop de leerlingen de gevolgen van temperaturen en afkoeling bij het lassen kunnen zien.

 • De afbeeldingen en mogelijkheden van gereedschappen en hulpmiddelen zijn via het Internet op te zoeken bij leveranciers, dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om ict te integreren en om een zinvolle taak aan de leerlingen aan te bieden.

 • Aandacht schenken aan de juiste volgorde van de bewerkingen.

 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf uitvoeren.

 • Correct gebruiken van gereedschap in functie van de toepassing.

 • Werk voornamelijk ervaringsgericht.

 • Stel voorbeelden van lasnaden in ieder lasstadium ter beschikking, op die manier is voor hen de stap van de toegepaste lasbewerking duidelijk te volgen.

 • Laat de leerlingen voortdurend de link leggen tussen simulaties en hun eigen uitvoering.

  1. Realisaties lasrobotica – (complementair gedeelte: de school kiest doelstellingen en leerinhouden uit één of meerdere van de keuzeclusters 6.5, 6.6 of 6.7 of de bijkomende cluster 6.8)

De leerling kan:

 • aan de hand van technische documentatie de instelparameter inherent aan een lasrobot toelichten;

 • volgens instructie een lasrobot instellen;

 • volgens gegeven instructie een lasvolgorde opvolgen;

 • een lasnaad controleren.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke milieu- en veiligheidsvoorschriften bij een lasrobot toelichten en toepassen.

 • Veiligheid

Afschermzone


 1. Aan de hand van een machinemap het toepassingsgebied van de lasrobot herkennen en toelichten.

 • Specifiek kenmerk

bewegingen in 3D

krachtloze bewerking 1. Aan de hand van een technische documentatie de lasrobot instellen, bedienen en het lopend lasproces opvolgen en bijsturen.

 • Werkvoorbereiding

Lasvolgorde

Lasparameter

Simulatie


 • Instellen

Inlezen/ingeven programma

Lasparameter

Nulpuntbepaling • Opvolging lasproces

 1. Volgens door de constructeur en/of eigen voorgeschreven procedures onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Smeerbeurten

 • Verversen van vloeistoffen

  1. Stages

De leerling maakt in een bedrijf kennis met de bedrijfscultuur, leert afspraken maken en leeft ze na en kan werkzaamheden in team op een economisch verantwoorde wijze correct uitvoeren.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Contacten leggen, communiceren en afspraken maken.

Solliciteren (U)

Contractuele afspraken

- Werkuren

- Verplaatsing

- Veiligheid en kledij 1. Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een bedrijf kennismaken.

 • Bedrijfscultuur

 • Bedrijfsorganisatie

 • Gestelde eisen aan werknemers

Arbeidsritme

Rendement en efficiëntie

Naleven van bedrijfsrichtlijnen en voorschriften

Flexibiliteit • Preventie en Welzijnsrichtlijnen

 1. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren.

 1. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt ervaren en deze richtlijnen naleven.

 1. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren.

 1. Met werkgevers en werknemers leren samenwerken.

 • Teamwerk

 1. De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen.

 • Verworven competenties inoefenen in reële arbeidssituatie

 • Specifieke bedrijfscompetenties

 1. Met competenties die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken.

 1. Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen.

 • Methodische en procesmatige werking van het bedrijf


DIDACTISCHE WENKEN

 • Stuur liefst niet meer dan één leerling naar een bedrijf.

 • Breng regelmatig een stagebezoek. Eén stagebezoek door de vakleraar per week per leerling is een minimum.

 • Maak duidelijke afspraken met de stagebedrijven voor de leerling op stage gaat.

 • Het organiseren van contactavonden tussen bedrijven, stagiairs en school kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de stages te verbeteren.

 • Na de stage is een grondige evaluatie van de stagebedrijven op gebied van begeleiding, veiligheid, aangebrachte meerwaarde ... , aangewezen.

 • Zorg ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt met de wijze waarop de leerling in het stagebedrijf wordt begeleid. Zorg ervoor dat de leraar de kans krijgt om met deze werknemer te communiceren over het functioneren van de leerling.

 • Bespreek de evaluatie van de stage met de leerlingen in de klas en laat de leerlingen hun ervaringen uitwisselen.

 • Geef de leerlingen voldoende instructies in verband met het naleven van de veiligheidsrichtlijnen vooraleer ze op stage gaan. 1. Minimale materiële vereisten

  1. Infrastructuur

Voor de studierichting “Fotolassen bso” dient men te beschikken over een ruime werkplaats, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. In het bijzonder wordt er aandacht gevraagd voor het verfraaien en het inrichten van oude of verouderde werkplaatsen. Zij bepalen immers in belangrijke mate het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Voor alle betrokkenen blijft het een belangrijke uitdaging om voor deze leerlinggroep een aangename leeromgeving te creëren. Ook moet er voldoende ruimte worden voorzien voor het stapelen van materialen, het bergen van zwaar materieel en het opbergen van onderhoudsmateriaal. Een ruimte voor het wegbergen van dure of breekbare gereedschappen en meettoestellen is eveneens geen overbodige luxe.

Daarnaast zijn volgende lokalen, liefst aangrenzend, noodzakelijk: • een goed uitgerust klaslokaal met documentatiecentrum,

 • een wasplaats,

 • een kleedkamer,

  1. Algemene uitrusting

 • Schoolmeubilair

 • Projector

 • PC’s

 • Printer

 • Software

Tekstverwerking

RekenbladBestandsbeheer

  1. Individueel per leerling

 • Rolmeter

 • Zijkniptang: toepassing MIG/MAG-lassen

 • Aftekengereedschap

  1. Veiligheid

 • Lashelm

 • Lashandschoenen

 • Veiligheidsbril met gesloten zijkanten

 • Veiligheidsschoenen

 • Brandvertragende laskledij

 • Lasbril

 • Gehoorbeschermer

  1. Toestellen kwaliteitsproef

 • Hardheidsmeter

 • Trekproef

 • Kerfslagproeftoestel (U)

 • Magneet

 • Lichtbak foto-onderzoek

 • Hydraulische pers voor buigproef en breekproef

 • Etsproducten  1. Gemeenschappelijk klein gerief

 • Bikhamer

 • Staalborstel

 • Gas flowmeter

 • Universele tang

 • Lasmalletje ter controle van de a-hoogte

 • Set boren

 • Set draadtappen

 • Handslijpmachine

 • Handboormachine

 • Set slagnummers en letters

 • Stroomtang voor = en ~ stroom

 • Universeel meettoestel

 • Set schroevendraaiers

 • Set imbussleutels

 • Snelspantangen

 • Waterpomptang

 • Bektang

 • Set steeksleutels

 • Set ringsleutels

 • Verstelbare spanklemmen

 • Beitels

 • Vijlen

 • Bankhamer

  1. Gemeenschappelijke materialen

 • Lastafels

 • Las- en voedingskabels

 • Soepele snoeren

 • Aambeeld

 • Lascel of werkpost met afscherming en afzuiging

 • Afzonderlijke slijpruimte

 • Elektrodendroogkast

 • Hydraulische buig- of richtmachine (U)

 • Snijbrander

  1. Gemeenschappelijke machines

 • Lasinstallatie voor het gaslassen, vlamrichten en solderen

 • Snijbrander voor het autogeen snijden

 • Plasmasnijbrander (U)

 • Afkantpers (U)

 • Plaatschaar

 • Guillotineschaar

 • Ponsmachine, uithoekschaar (U)

 • Plaatrolmachine (U)

 • Bandzaagmachine

 • Hydraulische buisplooimachine

 • Slijpmolen

 • Schuurbandmachine

 • Kolomboormachine

 • Draaibank voor het voorbereiden van ronde stukken en/of buizen (U)

 • Snijbrander (oxy-acetyleen) voor de naadvoorbereidingen van dikke plaat

Cluster 6.4 Realisaties BMBE –, MAG fotolassen

 • Lastoestel voor:

BMBE.

MIG/MAG


TIG

Cluster 6.5 Realisaties MIG fotolassen • Lastoestel voor:

MIG/MAG

MIG/MAG invertor-pulsbron met synergische regeling

Cluster 6.6 Realisaties TIG fotolassen


 • Lastoestel voor:

TIG-toestellen voor het gelijkstroomlassen

Dubbelstroom TIG-toestellen


Cluster 6.7 Realisaties fotolassen Buizen en Pijpen

 • Lastoestel voor:

Dubbelstroom TIG-toestellen

MIG/MAG stroombron

BMBE toestel

Cluster 6.8 Realisaties lasrobotica • Lastoestel voor:

Dubbelstroom TIG-toestellen

MIG/MAG stroombron

Robotica


 1. Bibliografie

Plaatbewerking stand van de techniek

Dr. Wim Serruys

ISBN 90-807224-1-3

LVD Company


Staalbouwconstructies

J.H. Jonkeren

ISBN 90-236-0421 0

Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar

Tabellenboek voor metaaltechniek

ISBN 90 301 5695 3

Plantijn
Productietechnieken voor werktuigbouw

J.N. Muiser

ISBN 90 11 011082

Educaboek BV Culembourg


Polytechnisch zakboekje

ISBN 90 622 8087 0

Standaard uitgeverij
Metals handbook Volume 6

American society for metals- Metals Park-Ohio 44073


DIN taschenbucher Schweisstechnik 4

ISBN 3-410-11971-X

Beuth Verlag GMBH
Lijmen lassen en solderen

ISBN 90 6376 012 4

De Vey Mestdagh Middelburg Nederland
Technologie van het lassen theorie en werkboek

G. Declerck - H. Thoen

ISBN 978 90 455 3008 6 en ISBN 978 90 455 1998 2

Uitgeverij De Boeck Antwerpen


Materialenkennis en materiaalbeproeving

ISBN 90 6376 009 4

De Vey Mestdagh Middelburg Nederland
Lastechnologie

ISBN 90 6562 087 7

Delftse Uitgeversmaatschappij BV
Kunststoffen

ISBN 90 10 10318 8

Argon Elsevier
Metaalkunde en constructie

Kluwer
Publicaties van het Belgisch Instituut voor lastechniek

Lakenweverstraat 21, 1050 Brussel


 1. Nuttige adressen

Agoria Vlaanderen

Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/
Fechiplast

Marie-Louizasquare 49

B 1000 Brussel
BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek)

Antoon Van Osslaan 1

1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

Tel.:02 260 11 70

Website: http://www.bil-ibs.be
NIL ( Nederlands Instituut voor Lastechniek)

Boerhaavelaan 40

2713 HX ZOETERMEER

NEDERLAND

Tel.: 00 31 (0)88 400 85 60

Website: http://www.nil.nl

E-mail: info@nil.nl
BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.be


KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/critto


Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

Tervurenlaan 463

1160 BRUSSEL

Tel.: 02 773 16 80


VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

1000 BRUSSEL

Tel. : 02 219 42 99

Fax : 02 219 81 18

E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be


VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be
VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

A. Van De Maelestraat 96

9320 EREMBODEGEM

Tel.: 053 72 64 45

Website: http://www.vmm.be/
VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax : 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.beWebsite: http://www.vsko.be
WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
Celestijnenlaan 300C
3030 Heverlee


1   2   3

 • Realisaties MIG fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Realisaties TIG-fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)
 • Realisaties fotolassen buizen en pijpen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7)
 • “6.3 kwaliteitsbeheersing”
 • Realisaties lasrobotica – (complementair gedeelte: de school kiest doelstellingen en leerinhouden uit één of meerdere van de keuzeclusters 6.5, 6.6 of 6.7 of de bijkomende cluster 6.8)
 • Minimale materiële vereisten Infrastructuur
 • Individueel per leerling
 • Toestellen kwaliteitsproef Hardheidsmeter Trekproef Kerfslagproeftoestel (U)
 • Gemeenschappelijk klein gerief
 • Gemeenschappelijke materialen
 • Nuttige adressen Agoria Vlaanderen
 • NIL ( Nederlands Instituut voor Lastechniek)
 • KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)
 • VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)
 • VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

 • Dovnload 214.26 Kb.