Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Functielijst gemeente Deventer

Dovnload 64.9 Kb.

Functielijst gemeente DeventerDatum05.12.2018
Grootte64.9 Kb.

Dovnload 64.9 Kb.

Functielijst gemeente Deventer


Ruimte en Economie

Ruimte en Economie is bezig op het terrein van: archeologie, inbreidingslocatie, volkshuisvesting ecologie, economische zaken, herstructurering, landschapsarchitectuur, planologie, ruimtelijk ordening en stedenbouw

Senior adviseur

Is verantwoordelijk voor de advisering over meervoudige complexe beleidsplannen (programmaoverstijgend of –bepalend), zodat de beoogde effecten van programma’s gerealiseerd worden.

Adviseur

Is verantwoordelijk voor de advisering over complexe beleidsplannen, zodat de beoogde effecten van programma’s gerealiseerd worden.

Programmamanager

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een meervoudig complexe programmabegroting. Dit zodat de beoogde effecten van het programmabegroting gerealiseerd worden.

Programmaonderdeelmanager A

Is verantwoordelijk voor de realisatie van een complex programma programmaonderdeel met een aanzienlijk economisch en politiek afbreukrisico. Dit zodat de beoogde effecten van het programmaonderdeel gerealiseerd worden.

Programmaonderdeelmanager B

Is verantwoordelijk voor de realisatie van een programmaonderdeel, zodat de beoogde effecten van het programmaonderdeel gerealiseerd worden.

Teammanager

Is verantwoordelijk voor de (beleids)resultaten van een team waarin externe, politiek gevoelige, belangen vanuit (meerdere) politiek gevoelige en complexe programma’s meespelen.

Programmering en Strategie
Beleidsstrateeg

Draagt zorgt voor het signaleren, analyseren, ontwikkelen en adviseren op meerdere aandachtsgebieden en/of beleidsgebieden, het ontwerpen en opstellen van beleid, nota's en meerjarenprogramma’s vanuit meerdere aandachtsgebieden en/of beleidsgebieden en het onderzoeken, initiëren en publiceren van beleid(sonderdelen) vanuit meerdere aandachtsgebieden en/of beleidsgebieden

Kennis en Verkenning
Onderzoeker/verkenner

Uitvoeren van onderzoeken en verkenningen t.b.v. de Kennis en Verkenningsagenda. Bijdrage leveren aan de acquisitie van opdrachten t.b.v. de inverdienopdracht. Kennis en Verkenningen proactief ontwikkelen, ontsluiten en verbinden met politiek.

Statistisch medewerker

Het verzamelen, controleren en verwerken van cijfermatige gegevens tot statistische informatie en het interpreteren en presenteren van statistische informatie.

Veldwerkcoördinator

Coördineren van veldwerkonderzoek, ondersteunen van onderzoekers, analyseren van onderzoeksgegevens en ontsluiting van de gearchiveerde informatie.

Bestuursondersteuning
Bestuursondersteuner

Ondersteunt de burgemeester in diens hoedanigheid van voorzitter van resp, het college van B&W en de gemeenteraad. Adviseert en ondersteunt het college van B&W )als bestuursorgaan). Ondersteun de burgemeester in diens specifieke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid/integraal veiligheidsbeleid. Is verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren en begeleiden van projecten op concernniveau en/of die nog niet in een dienst kunnen worden ondergebracht. Werkt samen met dan wel vervangt de andere staffunctionaris.

Bestuurssecretaris

Is verantwoordelijk voor orde in de werkorganisatie van een bestuurder of ambtelijk opdrachtgever, zodat een bestuurder of ambtelijk opdrachtgever zijn werk efficiënt en effectief kan uitvoeren. De functie levert producten met een middellange termijn impact op de werkorganisatie van een bestuurder en opereert in een politiek bestuurlijke context met een diversiteit aan onderwerpen en een diversiteit aan betrokken actoren met belangentegenstellingen.

Medewerker kabinetszaken en representatie

Het ontwikkelen en uitvoeren van het representatiebeleid; het voorbereiden en toetsen van, alsmede het adviseren over aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen; het ontwikkelen en bewaken van het beleid, alsmede het uitvoeren hiervan, ten aanzien van gemeentelijke onderscheidingen.

Communicatie

Op donderdag 4 juni vanaf 13:00 geeft het team Communicatie een aantal bijeenkomsten (duur: 1,5 á 2 uur) over projecten waar ze mee bezig zijn. Lees hieronder voor welke projecten jij je kunt aanmelden.

Centrale webredactie:


Sinds 3 jaar worden de taken voor de website centraal uitgevoerd. Een aantal collega’s beheert de content van de website in opdracht van teams en projecten uit de hele organisatie. Hoe werkt dit team, wat is de toegevoegde waarde om dit centraal te organiseren?

Monitoren nieuws over Deventer:


Dagelijks (sinds zomer 2014) maakt Communicatie een kort overzicht van nieuws uit de kranten en sociale media (De Voelspriet). Aantal lezers binnen de organisatie is nu circa 250. Hoe maken we de Voelspriet, wat is ons doel en hoe waarderen de collega’s dit (presentatie van enquête onder personeelsleden).

Bijeenkomst nieuwe inwoners:

Alle mensen die nieuw komen wonen in Deventer krijgen een uitnodiging namens de burgemeester voor een bijeenkomst  waar zij kennis kunnen maken met het bestuur, iemand van de raad en de wijkambtenaren van WijDeventer. Het doel is om op een informele manier kennis te maken en in gesprek te komen met nieuwe inwoners. Hoe organiseren we dit en hoe wordt dit door inwoners ontvangen.

Mediamixonderzoek 2014


Peiling onder de Deventer bevolking. Welke communicatiekanalen (voor gemeentelijk nieuws, contact maken met de gemeente) gebruiken inwoners (krant, website, sociale media) en hoe worden de diverse kanalen gewaardeerd.

Toekomst van (team) Communicatie:


Onderzoek door collega’s van communicatie. Wat is de meerwaarde van communicatie voor de organisatie, netwerkpartners en inwoners. Welke communicatie-uitdagingen krijgt de gemeente op zich af in een netwerksamenleving en hoe moeten we daarop reageren? In juni hebben we daarover een toekomstschets uitgewerkt waar we graag over willen vertellen.

WijDeventer
Wijkmanager

De wijkmanager stimuleert, nodigt uit en agendeert een goede samenwerking tussen organisaties .

Daarbij hebben inwoners de mogelijkheid om wensen en ideeën te agenderen en hierover te besluiten voor de verbetering van hun leefomgeving en welzijn in de wijk. Het proces waarin gewerkt wordt is een coproductie van gemeente en de sociaal teams.Voorbereiding
Assistent wijkenbeheerder

De assistent wijkenbeheerder houdt toezicht op en bewaakt de werkzaamheden . Daarnaast ondersteunt hij/zij de wijkenbeheerder bij werkzaamheden, klachten en het aanvragen van offertes.

Directievoerder

De directievoerder adviseert de projectleiders, coördineert de uitvoering van projecten en helpt bij de realisatie van projecten.

Projectmedewerker

De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de voorbereiding (ontwerpen en uitwerken) van ruimtelijk projecten. Daarbij houdt hij/zij toezicht op deze projecten.

Ontwikkeling Realisatie en Beheer
Projectmanagement & projectleiding


Is verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, plannen van aanpak, voortgangsrapportages en overige belangrijke projectdocumenten. Geeft leiding aan deze projecten op basis van doelstellingen in diverse begrotingsprogramma’s.

Projectensecretaris


Verzorgt het proces van projectplanningen en het consolideren van diverse projectplanningen en levert informatie om de samenhang in de projecten zichtbaar te maken en ontwikkelt hiervoor ook standaarden;

Levert geo-informatie t.b.v. de projecten en ontwikkelt instrumenten op het gebied van geo-informatie.Juridisch adviseringAdviseren van Programma(onderdeel)managers, projectmanagers en projectleiders over juridische aangelegenheden zoals: samenwerkingsconstructies en het toepassen van instrumenten van grondbeleid. Daarnaast het opstellen van ingewikkelde en meer eenvoudige overeenkomsten, van juridische kaders voor de uitvoering van het van grondbeleid.

Programmaonderdeelmanager Ruimte en SamenlevingIs verantwoordelijk voor de realisatie van een complex programmaonderdeel met een aanzienlijk economisch en politiek afbreukrisico. Dit zodat de beoogde effecten van het programmaonderdeel gerealiseerd worden.

Personeel en Organisatie
Groepsbijeenkomst

P&O is een team dat rechtstreeks tussen de medewerker en de leiding van de organisatie staat. Het is een team dat met veel verschillende aspecten van mens en werk te maken krijgt. Maar welke aspecten zijn dit dan? Hoe gaat het team P&O van de gemeente Deventer hiermee om ? Met welke projecten hebben ze te maken? Dat en meer komt je te weten tijdens de groepsbijeenkomst van P&O!

Ondersteuning
Project assistent


Is verantwoordelijk voor orde in de werkorganisatie van een bestuurde of ambtelijk opdrachtgever, zodat deze opdrachtgever zijn werk efficiënt en effectief uit kan voeren. De functie opereert in een politiek bestuurlijke context met een diversiteit aan onderwerpen en een diversiteit aan betrokken actoren met belangentegenstellingen.

Secretaresse


Is verantwoordelijk voor de logistieke orde van een team, zodat administratief – secretariële producten tijdig, juist en volledig worden opgeleverd. De functie levert producten met een korte termijn impact op de orde van het team en voert gestandaardiseerde secretariële en administratieve taken uit op een afgebakend werkterrein.

Juridische Zaken en Inkoop
Inkoop adviseur

Draagt zorg voor het gemeentebrede inkoop- en aanbestedingsbeleid en de uitvoering ervan, stuurt de andere leden van het team Inkoop- Contract Management aan, heeft de functionele aansturing van anderen die binnen sectoren een inkooptaak hebben en draagt mede zorg voor de strategiebepaling en beleidsvorming van de stafeenheid voor zover het inkoop- en aanbestedingsbeleid betreft.

Medewerker verzekeringen en risicomanagement

Medeverantwoordelijk voor het verzekeren van alle gemeentelijke (on)roerende eigendommen en wettelijke aansprakelijkheden. Regelmatig doorlichten van de complete verzekeringsportefeuille, vraagt offertes aan en bereidt het afsluiten van contracten voor. Wikkelt alle gevallen van schade af indien de gemeente aansprakelijk wordt gesteld en behandelt schade veroorzaakt door derden. Maakt risico-inventarisaties en bevordert de bewustwording hiervan in de organisatie.

Senior medewerker juridische zaken

Houdt zich bezig met over-all coördinatie van werkzaamheden m.b.t. horeca / apv. Daarnaast advisering m.b.t. privaat- en administratief recht, openbare orde en veiligheid en juridische kwaliteitsbewaking.

Jurist

Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van juridisch beleid en kwaliteitszorg, opdrachtnemer en projectleider bij services op juridisch gebied en behandelt bezwaar- en beroepszaken op alle rechtsgebieden.

Informatiemanagement
Architect

Verzamelt informatie en marktontwikkelingen op het gebied van architectuur en nieuwe technologieën, bereidt de architectuur voor ten behoeve van goedkeuring, werkt benodigdheden uit voor vernieuwingsprojecten en levert input voor het opstellen van de projectbrief.

I-adviseur

Onderhoudt het contact en de relatie met klanten als aanspreekpunt voor een specialisatiedomein, ontvangt verzoeken van klanten voor adviezen en geeft hier opvolging aan en bereidt het gebundelde jaarinformatieplan en de vernieuwingskalender voor en behoeve van goedkeuring en brengt deze in, inventariseert teamplannen, jaarplannen van klanten of specialisatiedomeinen.

I-beleidsadviseur

Verzamelt informatie, marktontwikkelingen en trends op het gebied van informatieontwikkeling en ICT en bereid het informatiebeleid en de informatievisie voor ten behoeve van goedkeuring en brengt deze in.

Service level manager

Onderhoudt het contact en de relatie met klanten, identificeert de klantenbehoeften ten aanzien van de ICT dienstverlening, ontwerpt, implementeert en borgt de werking van het proces Service Level Management en stelt hierbij normen.

Functioneel Beheer
Functioneel Beheerder

Is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van applicaties, betreft het gebruik, functionaliteit, proceswijzigingen en nieuwe releases. De Functioneel Beheerder bewaakt en rapporteert over kwaliteit en kwantiteit.

Facilitaire Zaken
Facilitair servicemedewerker;

Voert diverse facilitaire werkzaamheden uit op basis van een periodiek rooster, werkopdrachten van de servicedesk of coördinator. Verzorgt bode en huismeesterdiensten op locatie en is aanspreekpunt voor medewerkers en leveranciers.

Medewerker servicedesk

Zorgt voor het aannemen en registeren van verzoeken van facilitaire diensten, het uitzetten van de opdrachten tot afhandeling hiervan en het bewaken van de voortgang.

Nieuwbouw Stadshuiskwartier

Vrijdagochtend 5 juni 9.00, project nieuwbouw Stadhuiskwartier. Tijdens deze groepsbijeenkomst komen de volgende vragen aan bod. Wat betekent de bouw van een nieuw stadskantoor voor het team Facilitaire zaken? Wat moet er allemaal worden geregel?

Projectmanagement en Advies
Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectmatige veranderingen door het opzetten van projecten, realiseren van projectmatige veranderingen en

samenwerkingsafspraken maken en communiceren over projectvoortgang, zodat de beoogde maatschappelijke en/of gemeentebrede effecten bereikt worden.Teammanager

Is verantwoordelijk voor de (beleids)resultaten van een team waarin externe, politiek gevoelige, belangen vanuit (meerdere) politiek gevoelige en complexe programma’s meespelen.

Belastingen
Fiscaal juridisch medewerker

Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en uitdragen van fiscaal juridisch beleid en overige aangelegenheden inzake de WOZ en de (gemeentelijke) belastingen.

Medewerker belastingen

Het verwerken van complexe datastromen ten behoeve van de gemeentelijke heffingen en behandelen van (minder complexe) bezwaarschriften met toepassing van geldende wet- en regelgeving.

Medewerker wet onroerende zaken/aanslagoplegging

Zorgdragen voor een juiste waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ en zorgdragen voor de heffing van de gemeentelijke belastingen alsmede het behandelen van complexe bezwaarschriften met toepassing van geldende wet- en regelgeving.

WOZ taxateur

Het uitvoeren van alle voorkomende taxatie werkzaamheden (waardering, bezwaar en beroep) binnen het werkveld van de belastingsamenwerking.

Planning Control en Audit
Auditor

Uitvoeren van activiteiten uit het jaarlijkse AO/IC werkplan en werkprogramma’s. Vastleggen van primaire werkprocessen op stuurniveau en uitvoeren van periodieke onderzoeken binnen de diverse werkdomeinen. Verrichten van audit en onderzoek gerelateerde werkzaamheden ook voor eventueel regiogemeenten.

Coördinator planning & control

Verantwoordelijk voor de resultaten, de voortgang en de kwaliteit van de producten en diensten en de prestaties van de sectie. Uitvoeren van diverse planning- en controlwerkzaamheden.

(Senior) Medewerker planning en control

Verrichten van werkzaamheden voor het tot stand komen van de planning- en controldocumenten. Ondersteunen en begeleiden van budgethouders. Coördineren en afstemmen van producten in financieel technische zin.

Financiële Administratie DOWR
Groepsbijeenkomst

Tijdens de groepsbijeenkomst van de Financiële Administratie kom je te weten hoe dit team in elkaar steekt. Hoe zijn de verschillende processen georganiseerd? Met welke systemen wordt er gewerkt? En nog veel meer komt aan bod op maandag 1 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Inkomensondersteuning
Inkomensconsulent,

Ondersteunt cliënten naar financiële zelfredzaamheid. Dit kunnen cliënten zijn uit verschillende groepen, bijvoorbeeld nieuwe instroom, dak- en thuislozen.

Medewerker uitkeringsadministratie

Het tijdig en op basis van bestaande regelgeving, op correcte wijze verstrekken van uitkeringen.

Sociaal rechercheur

Preventie door verificatie en controle aan de poort, afleggen van huisbezoeken en houden van themacontroles. De controlegegevens verwerken in een rapportage. Het intensiveren van de aanpak van zwart werk, het onderzoeken of er sprake is van een gezamenlijke huishouding en onderzoek naar vermogen. Verrichten van een strafrechtelijk onderzoek en bij aangetoonde fraude maak je proces-verbaal op.

DeventerWerkTalent
Trajectconsulent

Begeleidt mensen met een WWB-uitkering naar werk. Voert hiervoor ook overleg met werkgevers met het doel om tot een match te komen tussen een uitkeringsgerechtigde en een vacature.

Telefonie
Medewerker Telefonie

Het beantwoorden van vragen, bevorderen van een brede en heldere vraagstelling en het informeren over producten en diensten van klantcontacten via de telefoon of email.

Toezicht
Toezichthouder BOA

Is verantwoordelijk voor handhaving van verordeningen en wet- en regelgeving m.b.t. de openbare ruimte.

Publiekszaken
Medewerker dienstverlening

Leveren van producten aan burgers, zoals paspoort, id kaart, rijbewijs, verklaringen, afschriften, uittreksels, aangifte van verhuizing, geboorte, overlijden en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Medewerker burgertaken en medewerker gegevensbeheer


Houdt zich bezig met de kwaliteit van de BRP, verwerken van alle verhuizingen, 1e vestiging in Nederland, ondertrouw, huwelijk, echtscheiding en naturalisatie en optie.

Medewerker vergunningen


Houdt zich bezig met parkeervergunningen, abonnementen, ontheffingen, uitweg, melding in gebruikname openbare grond, leegstandvergunning, collectevergunning.

Medewerker zorg

Aanvragen Wmo, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, Rechtop, gehandicaptenparkeerkaart.   

Ondernemen en Vergunningen
Accountmanager

Aanspreekpunt en gesprekspartner voor het bedrijfsleven en de interne organisatie met als doel het ondernemersklimaat in Deventer te optimaliseren en te faciliteren. Het betreft overwegend oriënterende (nog niet klantvragen).

Juridisch medewerker

Is verantwoordelijk voor de juridische advisering en het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte op diverse vakgebieden.

Administratief medewerker vergunningen

Is verantwoordelijk voor orde in de administratieve gegevens van vergunningen

Klantenadviseur

Vanuit het perspectief van de externe klant zijn van aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de gemeente bij het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden bij meervoudige vragen. Het gaat om het intakeproces en coördinatie van interne en externe processen. Vragen van klanten kunnen gaan over bouwen, ruimtelijke ordening, vastgoed, milieu, openbaar groen, veiligheid, horeca, vergunningen, verkoop particuliere en vrije kavels.

Medewerker vergunningen milieu

Is verantwoordelijk voor de uitgifte van milieuvergunningen t.b.v. een minimale (en in ieder geval wettelijk toegestane) verontreiniging / schade aan omgeving.

Kwaliteitszorg
Productspecialist

Opstellen van verweerschriften en vertegenwoordigen van het college bij de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Behandelen van klachten van burgers en signaleren van eventuele tekortkomingen in de organisatie. Fungeren op het terrein van werk, inkomen en zorg als vraagbaak en scholingsfunctionaris.

Beleidsmedewerker

Onderhouden, actualiseren en adviseren over het bestaande beleid van de aan de eenheid opgedragen beleidsvelden. Signaleren van interne- en externe ontwikkelingen en initiëren van nieuw beleid. Adviseren van het management over juridische zaken op gebieden die de eenheid betreffen.

BAD
Integraal schuldhulpverlener

Zelfstandig uitvoeren van aanvragen schuldhulpverlening om problematische schulden op te lossen.

Medewerker budgetbeheer

Is verantwoordelijk voor het beheren van inkomsten, begeleiden en ondersteunen van huishoudens die daar door omstandigheden zelf (tijdelijk of structureel) niet toe in staat zijn, teneinde het mogelijk te maken een problematische schuldsituatie te voorkomen, op te lossen of beheersbaar te maken.

Administratief medewerker BAD

Voorbereidende en administratieve ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van schuldhulpverlening en/of bewindsvoering om de problematische schulden op te lossen.

  • Programmering en Strategie
  • Ontwikkeling Realisatie en Beheer
  • Personeel en Organisatie
  • Juridische Zaken en Inkoop
  • Projectmanagement en Advies
  • Planning Control en Audit
  • Financiële Administratie DOWR
  • Ondernemen en Vergunningen

  • Dovnload 64.9 Kb.