Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geachte collegae

Dovnload 18.43 Kb.

Geachte collegaeDatum25.10.2017
Grootte18.43 Kb.

Dovnload 18.43 Kb.

Geachte collegae,

Er zijn wellicht niet veel onderwerpen die zoveel maatschappelijke discussie en controversen uitlokken als de kwestie van de gelijkheid en ongelijkheid in de samenleving. Die controverses vindt men ook terug in het wetenschappelijk onderzoek hierover. Vermoedelijk is dat zo omdat op een bepaald ogenblik fundamentele waardeoordelen in het debat opduiken.

De directe aanleiding om aan de kwestie van gelijkheid en ongelijkheid in de samenleving een forumgesprek te wijden, was het verschijnen van het boek van Piketty ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, waarin gesteld wordt dat de ongelijkheid is toegenomen. Dat boek heeft veel succes gehad, maar is ook bekritiseerd geworden.

Het antwoord op de vraag naar de (evolutie van de) gelijkheid, resp. ongelijkheid is trouwens niet eenvoudig te geven en impliceert, zoals reeds gesuggereerd bepaalde keuzes. Dat begint al met de vraag wat en hoe zullen we meten. De ongelijkheid tussen personen of tussen landen of beiden? Wat dan, in dat laatste geval, de vraag oproept of en hoe die op elkaar inwerken en de globale ongelijkheid bepalen.

En verder. Moeten we bij het meten van de evolutie van de ongelijkheid een relatieve maatstaf aanleggen of een absolute? En welke indicatoren moeten we in rekening brengen? Inkomen en vermogen, of moeten we ook scholing, levensverwachting, veiligheid en andere vormen van intersubjectieve gelijkheid als gendergelijkheid en machtsverdeling in de vergelijking betrekken? Veel te kort samengevat: moeten we het hebben over welvaart of ook over welzijn? Laten die twee zich echter wel zo gemakkelijk scheiden? Hoe dan ook, door welzijn al of niet in het onderzoek te betrekken, introduceert men minstens impliciet brede filosofische en antropologische visies en waardeoordelen over het mens-zijn in het debat.

Vandaar de diversiteit van argumentaties rond gelijkheid en rond de te nemen beleidsopties. Grof gesproken kan men die argumentaties in twee groepen opdelen. Er zijn de instrumentele argumentaties: gelijkheid is goed voor iedereen of, omgekeerd, ongelijkheid zorgt voor stimulansen of incentieven. Naargelang van de keuze zal men een verschillend overheidsbeleid voorstaan.

Naast de instrumentele zijn er de intrinsieke argumenten die gelijkheid zien en benaderen als een waarde op zich. Waarin die waarde bestaat is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk geen conformiteit, maar iets als gelijkwaardigheid die men soms vertaalt in gelijkheid van kansen. Deze veel gebruikte uitdrukking is bij nader inzien een complexere gedachte dan op het eerste gezicht blijkt. Men beklemtoont aan de ene kant de waarde van de vrijheid en het handelingsvermogen van elk individu die moeten worden gevrijwaard en bevorderd, maar brengt aan de andere kant in rekening dat dit handelingsvermogen gecontextualiseerd is, bepaald wordt door opvoeding en cultuur, door een ethos dat wordt doorgegeven en geërfd. Op grond van deze twee uitgangspunten ontwikkelt men dan een pleidooi voor een geïntegreerd gelijkheidsbeleid waarin onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en werk worden meegenomen. Geef mensen niet simpelweg geld maar kansen of, in de terminologie van Sen en Nussbaum, capabilities. De vraag is of hiermee alles opgelost is? Want achter dit project ligt een verraderlijke metafoor van het leven als een wedloop waarin het punt is dat allen evengoed voorbereid aan de start moeten kunnen verschijnen. Maar impliceert dat niet dat aan de eindstreep de verliezers, de ongelijken, het gevoelen zullen hebben dat ze hun verlies enkel aan zichzelf te wijten hebben en zullen zij zich niet nog ongelijker voelen?

Deze enkele gedachten van een outsider die vanop afstand het debat volgt, moeten volstaan om duidelijk te maken dat gelijkheid en ongelijkheid veel vragen oproepen. Laat ik het woord dan ook doorgeven aan drie insiders en in de eerste plaats aan de inleider-moderator em. prof. Lode Berlage.


LODEWIJK BERLAGE
Universiteitsadres

C.E.S., Katholieke Universiteit Leuven

Naamsestraat 69

3000 Leuven

Tel. : 016/32 68 58
Privaat

Kesseldallaan 2/22

3010 Kessel-Lo (Leuven)

Tel. : 016/35 53 73


Plaats en datum van geboorte

Boortmeerbeek 20 februari 1939


Studies

1957-63 Rechten en Toegepaste Economie, Katholieke Universiteit Leuven.

1967-72 Economie, Massachusetts Institute of Technology (V.S.A.).
Diploma's

1962 Dr. in de Rechten (grote onderscheiding), Katholieke Universiteit Leuven.

1965 Licentiaat Handels en Financiële Wetenschappen (grote onderscheiding),

Katholieke Universiteit Leuven.

1972 Ph.D. (Economics), Massachusetts Institute of Technology ; Dissertatie : "Demand

and Supply Policies for Foodgrain in Bangladesh" ; promotoren : R. Eckaus en

L. Thurow.

1967 CRB Graduate Fellow, Belgian American Educational Foundation.


Functies

2003 Emeritaat

1980 - 2003 Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Opdracht o.m. colleges over :

- Ontwikkelingseconomie

- Planning

- Inleiding economie

- Geschiedenis van het economisch denken

1978-80 Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven.

1972-78 Docent, Universiteit Antwerpen (UFSIA).

1969-72 Aspirant, Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

2

1970-72 Onderzoeksassistent, Bangladesh Land, Power and Water Studies (Center forPopulation Studies, Harvard University).

1965-67 Assistent, Katholieke Universiteit Leuven.

1965 Secrétaire Adjoint COGECA (Comité Général de la Coopération Agricole des

Pays de la CEE).


Andere functies

1998-2001 Voorzitter, Departement Economie, Katholieke Universiteit Leuven

1994 - 1997 Voorzitter Interuniversitaire Overlegstructuur Derde Wereld.

1988-91 Voorzitter, Departement Economie, Katholieke Universiteit Leuven.

1981-84 Onderzoeksdirecteur, Centrum voor Economische Studiën, Katholieke

Universiteit Leuven.

1976-78 Coordinator richting Bedrijfseconometrie, UFSIA.

1974-76 Voorzitter Vereniging van Professoren, UFSIA.


Andere beroepservaring

2005 – 06 en 2006-07 Gastprofessor Universiteit Hasselt

1998 – 2007 Jaarlijks visitor Xavier Institute of Development Action and Studies, Jabalpur,

India


1995 – 2003 Jaarlijks gastprofessor Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en

Economie (PTCI), Ouagadougou

1995 Regional Program on Enterprise Development, Côte d’Ivoire.

1995 Evaluatie van de activiteiten van the Centre for Development Research and

Training, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar (India).

1993 Consultant voor de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van de

buitenlandse schuld van Zaïre.

1992-93 Regional Program on Enterprise Development in Africa (World Bank),

Coördinator voor Burundi.

1989-90 Consultant bij de Master Plan Organization, Ministry of Water Resources,

Irrigation and Flood Control, Bangladesh.

1989 Visiting Professor, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

1988 en 1995 Consultant ABOS voor schuldproblemen van Zaïre.

1987 (april-mei) : Visiting Scholar, Harvard University. Medewerking aan rapport

over "Energy-Economy Interactions : the Case of Costa Rica".

1983-85 Consultant bij de Master Plan Organization, Ministry of Water Resources,

Irrigation and Flood Control, Bangladesh. Verantwoordelijk voor

investeringsmodel voor de watersector.

1984 Consultant voor studie over impact op de Belgische economie van een

Scheldetunnel.

1982 Visiting Professor, University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka).

1981-82 Medewerker interdisciplinair team voor evaluatie van stormvloedkering op de

Schelde.

1976-82 Jaarlijks gastprofessor aan de Université de Constantine, Algerije.

1979 Consultant ABOS bij missies naar Suriname, Bangladesh, Thailand.

1968-69 Hallftijds onderzoeksassistent, Massachusetts Institute of Technology. Projecten

over de reële kost van hulp (Bhagwati) en het macro-economisch impact van een

toename van de residentiële bouw (Kuh and Thurow).


Actueel onderzoek

- globalisering en gevolgen- internationale migratie

- microfinanciering

  • LODEWIJK BERLAGE Universiteitsadres
  • Andere functies
  • Andere beroepservaring
  • Actueel onderzoek

  • Dovnload 18.43 Kb.