Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gedragsprotocol Basisschool Cosmicus Arnhem 2015-2016 Inhoudsopgave

Dovnload 244.56 Kb.

Gedragsprotocol Basisschool Cosmicus Arnhem 2015-2016 InhoudsopgavePagina1/10
Datum15.06.2017
Grootte244.56 Kb.

Dovnload 244.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Gedragsprotocol

Basisschool Cosmicus Arnhem

2015-2016


Inhoudsopgave


1.Inleiding 3

3

2.Gedrag op school en in de klas 32.1 Het klimaat van de school 4

2.2 Vreedzame school 4

2.3 Positieve benadering 4

2.4 Algemene gedragsafspraken op school 4

2.5 Algemene gedragsafspraken in de klas 5

2.6 Maatregelen bij verstoren van positief leerklimaat 5

3.Incidenteel grensoverschrijdend gedrag 53.1 De stappen bij incidenteel grensoverschrijdend gedrag in de klas 6

4.Structureel grensoverschrijdend gedrag 74.1 Stap 1: Beloningssysteem 8

4.2 Stap 2: Het actie- reactie plan 9

4.3 Stap 3: Gedragsovereenkomst 10

5.Agressief gedrag op school 10

6.Grote time- out, schorsing en verwijdering van leerlingen 12

6.1 De rol van de leiding van de school en het schoolbestuur 12

6.2 Grote time- out 12

6.3 Schorsing 13

6.4 Verwijdering 13

7.Het leerlingvolgsysteem 147.1 Kleuterplein groep 1 en 2 14

7.2 Sociale Competentie Observatie Lijst- groep 3 t/m 8 14

8.Aanpak pestgedrag 158.1 Inleiding 15

8.2 Doel van het anti- pestprotocol 15

8.3 Omschrijving van plagen en pesten 15

8.4 Signalen en kenmerken 16

8.5 Preventief handelen 18

8.6 Hoe pakken wij pesten aan? 19

8.7 Digitaal pesten 23

8.8 Anti- pest coördinator 24

8.9 Contactpersonen en instanties 24

8.10 Bronnen 24

9.Volwassenen onder elkaar 25ABC-schema gedrag - handleiding 31


1.Inleiding

De sfeer in de school wordt voor een groot deel bepaald door de afspraken die je maakt over de manier waarop je met elkaar omgaat. In dit gedragsprotocol beschrijven wij de regels en maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van positief gedrag. Dit betekent ook dat we verwachtingen hebben van leerkrachten, ouders en leerlingen ten aanzien van het gedrag van de leerlingen. Het consequent toepassen van de schoolregels staan in dit protocol beschreven.

De school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat

waarin een goede sfeer heerst tussen:

2.Gedrag op school en in de klas2.1 Het klimaat van de school

De kinderen moeten zich op Bassisschool Cosmicus Arnhem veilig kunnen voelen. Ook willen we dat elk kind met plezier naar school gaat. Belangrijk is ook dat ze met plezier terugkijken op hun schooltijd wanneer ze op eigen benen in de maatschappij komen te staan. Dat gaat niet vanzelf. Als school zijn we dagelijks bezig om de kinderen daarop voor te bereiden. Door het creëren van een gestructureerde en veilige leeromgeving en onderdelen als sociale redzaamheid en sociale vaardigheden aan te bieden leren we de kinderen spelenderwijs voor zichzelf op te komen, zelf keuzes maken en verantwoorden. Door de kinderen zich volledig geaccepteerd te laten voelen, streven we naar optimale resultaten op alle onderdelen die we aanbieden.


2.2 Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. In het schooljaar 2015/2016 is dit traject gestart.


2.3 Positieve benadering

Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede resultaten te komen. De school acht het van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen. De school biedt hiervoor een leerlinggerichte aanpak. Dit betekent dat iedere leerling uniek is en daardoor een passende aanpak aangeboden krijgt. Een positief zelfbeeld is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Leerkrachten oefenen grote invloed uit op de wijze waarop een kind zichzelf ervaart. De leerkrachten zien het positieve in een kind en benaderen deze ook positief. Door deze positieve benadering voelen kinderen zich veilig en groeit hun zelfvertrouwen. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf en hun omgeving.


Het zonnetje van de week

Elke week is om de beurt een leerling van elke klas het zonnetje van de week. Alle leerlingen geven die leerling een compliment, deze worden op de deur van de klas gehangen, samen met een foto van de leerling. Aan het eind van de week neemt de leerling de complimenten mee naar huis.

2.4 Algemene gedragsafspraken op school

In de school worden afspraken met de leerlingen besproken en duidelijk gemaakt aan de hand van 4 kapstokregels:


Voor het juiste gedrag rondom en in school zijn de regels op meerdere plaatsen visueel gemaakt, in de gangen en in de klassen. Een speciale regel is dat er door iedereen, ook ouders, Nederlands wordt gesproken in school en buiten op het plein.

Voor het loopverkeer tijdens de pauze en na schooltijd is de afspraak dat de leerkracht de groep verzamelt in de rij bij de deur en rustig met hen mee loopt naar buiten of naar binnen. Bij het naar binnen gaan heeft elke groep zijn eigen verzamelplek op het plein. De algemene schoolregels heeft zitten in de klassenmap (Bijlage 1)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • 1.Inleiding
  • 2.2 Vreedzame school
  • 2.3 Positieve benadering
  • Het zonnetje van de week
  • 2.4 Algemene gedragsafspraken op school

  • Dovnload 244.56 Kb.