Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten, pesten en agressie

Dovnload 24.09 Kb.

Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten, pesten en agressieDatum05.12.2018
Grootte24.09 Kb.

Dovnload 24.09 Kb.

Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten, pesten en agressie
1. Inleiding

De deelnemers van de SGK zijn een kwetsbare groep. Hun verstandelijke beperking, soms gepaard gaande met een andere problematiek, zoals een autisme spectrumstoornis of een fysieke handicap, maakt hen vatbaar voor misbruik.

Al degenen die vanuit de SGK betrokken1 zijn bij de deelnemers zullen zich hiervan bewust moeten zijn. Dit geldt in het bijzonder voor diegenen (docenten, stagiares en vrijwilligers) die direct contact met de deelnemers hebben.

Vanwege hun beperking kunnen de deelnemers geen lid worden van reguliere sportclubs. Bij de SGK krijgen ze speciale en aangepaste ondersteuning, hulp, begeleiding en training om tóch te kunnen sporten.

De deelnemers verkeren in een afhankelijkheidspositie en dat vraagt van de SGK medewerkers dat zij extra alert zijn op de manier waarop ze met de sporters omgaan zowel tijdens de activiteiten als daarbuiten, zoals in de kleedkamers, op reis etc. Van SGK medewerkers en vrijwlligers wordt een professionele houding verwacht. Dat wil zeggen enerzijds betrokkenheid bij de deelnemers, anderzijds beroepsmatige afstand. Wanneer de betrokkenheid te persoonlijk wordt bestaat het risico dat (onbewust en onbedoeld) ongewenste situaties ontstaan.

De gedragsregels zijn bestemd voor de medewerkers, stagiares en vrijwilligers. Ze zijn bedoeld om duidelijk te maken welk gedrag wel en welk gedrag niet is toegestaan en om ongewenste situaties te voorkomen. Van belang is niet alleen dat deze notitie kenbaar gemaakt wordt aan betrokkenen maar ook dat er binnen de SGK een klimaat gecreëerd wordt waarin het onderwerp regelmatig bespreekbaar gemaakt wordt in werk- en teambesprekingen, intervisie overleg en bijscholingsdagen.

Richtlijn bij het opstellen van deze notitie is geweest de notitie “Seksuele intimidatie, pesten en agressie” van de Gehandicaptensport Nederland (2010, website Gehandicaptensport Nederland).

2. Begripsomschrijving
P e s t e n =

het stelselmatig kwellen of treiteren van een persoon door een of meer andere personen op

manieren die kunnen leiden tot fysiek en/of psychisch lijden. Voorbeelden zijn:

het slachtoffer doodzwijgen, over hem of haar roddelen of hem voor schut zetten, fysiek of

verbaal intimideren, afpersing, beschadiging van eigendommen e.a.

A g r e s s i e =

gewelddadig handelen met de bedoeling personen te beschadigen. Dit kan door middel van

verbaal, fysiek of psychisch geweld.

O n g e w e n s t e i n t i m i t e i t =

iedere gedraging waarbij een ander onder dwang of in een afhankelijkheidsrelatie seksuele

handelingen moet uitvoeren of ondergaan, dan wel seksueel getinte toenaderingen of uitlatingen

in welke vorm dan ook moet dulden waardoor de geestelijke of lichamelijk integriteit worden

geschonden.2

3. Gedragsregels


Hoofdregel 1: de medewerker gaat professioneel om met deelnemers.

Hoofdregel 2: seksueel contact tussen een SGK medewerker en deelnemer is niet toegestaan.
Zorg voor veilige sfeer

De medewerker van de SGK moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een deelnemer zich veilig kan voelen, ook in zijn relaties met de overige deelnemers.


Laat de deelnemer3in zijn/haar waarde

De medewerker van de SGK bejegent een deelnemer op een zodanige wijze dat hij deze in

zijn/haar waarde laat en dringt niet verder in diens privéleven dan nodig is voor

het gezamenlijk gestelde doel.


Gereserveerd en met respect omgaan

Een SGK medewerker gaat met respect en gereserveerd om met de verzorging van de deelnemer.


Geen machtsmisbruik

De medewerker onthoudt zich van machtsmisbruik tegenover een deelnemer.


Geen seksuele handelingen en/of seksuele relaties

Seksuele handelingen en/of seksuele relaties tussen SGK medewerker en deelnemer zijn niet toegestaan, ook niet als de deelnemer ermee instemt c.q. deze zelf entameert.


Een aanraking mag niet als seksueel of erotisch worden ervaren

Een SGK medewerker mag een deelnemer niet op zodanige wijze aanraken dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als erotisch of seksueel getint zal ervaren. Functionele aanrakingen mogen niet misbruikt worden.


Er wordt niet geslagen

Een SGK medewerker mag een deelnemer niet slaan. Indien een situatie uit de hand dreigt te lopen roept de medewerker zo mogelijk tijdig hulp in.


Bescherming van de deelnemer

De SGK medewerker ziet er op toe dat een deelnemer veilig kan sporten en niet door een andere deelnemer gepest, agressief benaderd of seksueel geïntimideerd wordt. Seksuele contacten tussen deelnemers onderling zijn niet toegestaan tijdens SGK activiteiten.


Geen (im)materiële vergoedingen

Een SGK medewerker zal geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Omgekeerd aanvaardt de medewerker geen financiële beloning of geschenken van een deelnemer die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.


Taalgebruik

De SGK medewerker onthoudt zich van pesterig, agressief en seksueel getint taalgebruik.


Respecteren persoonlijke grenzen

Men dient de persoonlijke grenzen van elkaar te respecteren.


Actief naleven gedragsregels

De SGK medewerker zal er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen die vanuit de SGK bij de deelnemers betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken en heeft hij/zij de plicht actie te ondernemen (zie onder 4.).


In onvoorziene gevallen handelen in lijn met de gedragsregels

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de SGK medewerkers in de geest van deze regels te handelen.


Overtreding van de gedragsregels

Bij overtreding is het aan de directeur om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. In het geval er sprake is van een gegrond vermoeden van ongewenste seksuele intimiteiten of van seksueel misbruik wordt te allen tijde en onmiddelijk aangifte gedaan bij de politie.4. Melding
Gezien de gevoeligheid van de materie is het wenselijk om een onpartijdige vertrouwenspersoon aan te stellen. Bij voorkeur een man en een vrouw.

Als een deelnemer slachtoffer is van ongewenste intimiteiten, pesten of agressie door een medewerker zal hij de mogelijkheid moeten hebben dit veilig te kunnen melden. Hij of zij moet het vertrouwen kunnen hebben dat hij/zij serieus wordt genomen en er naar hem geluisterd wordt.

De SGK medewerker dient zich te realiseren dat hij/zij een voorbeeldfunctie heeft en een verantwoordelijkheid ten opzichte van de deelnemers om veilig en ontspannen te kunnen sporten.

Degene die de melding ontvangt zal naar alle partijen zorgvuldig met de melding moeten omgaan.


Welke mogelijkheden zijn er voor het slachtoffer?

 • de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken

 • melden bij de begeleider van de activiteit

 • de directeur van SGK inlichten. Deze kan ook bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit aangifte doen bij de politie

 • aangifte doen bij de politie indien er sprake is van een strafbaar feit

 • de vertrouwenspersoon van SGK inlichten

 • de contactpersoon seksuele intimidatie van Gehandicaptensport Nederland inlichten

 • ondersteuning vragen bij de sportvertrouwenspersoon van het NOC*NSF.

Het is niet uitgesloten dat het slachtoffer in eerste instantie zijn ouders of verzorgers inlicht. Deze zullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid moeten handelen.
Welke mogelijkheden zijn er voor degene die grensoverschrijdend gedrag signaleert?

 • de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken

 • melden bij de directeur van de SGK of de vertrouwenspersoon van de SGK inlichten

 • in overleg met het slachtoffer de contactpersoon seksuele intimidatie van Gehandicaptensport Nederland inlichten

 • het slachtoffer wijzen op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning bij de sportvertrouwenspersoon van het NOC*NSF.


1Hieronder dienen te worden verstaan: degenen die een arbeidscontract hebben, stagiares,vrijwilligers en bestuursleden. In het vervolg van deze notitie worden ze “medewerkers” genoemd.

2Definitie Beoordelings- en Adviescommissie Hulp en Recht (NRC 16 september 2010).

3Onder deelnemers worden zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers verstaan.


Dovnload 24.09 Kb.