Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geen samenwerking met Israëlische Instellingen Open brief aan de rector van de kuleuven

Dovnload 37.84 Kb.

Geen samenwerking met Israëlische Instellingen Open brief aan de rector van de kuleuvenDatum25.10.2017
Grootte37.84 Kb.

Dovnload 37.84 Kb.


Geen samenwerking met Israëlische Instellingen

Open brief aan de rector van de KULeuven

Betreft: de deelname van KULeuven aan het project “LAW-TRAIN” (Horizon 2020)

In het kader van het EU-Israël Associatieverdrag van 1995, zoals bekend, genieten Israëlische academische instellingen en bedrijven een geprivilegieerde toegang tot de Europese meer-jarenprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het lopende programma, “Horizon 2020”, budgetteert projecten voor een totaal bedrag van bijna 80 miljard euro.

Het “LAW-TRAIN” project vormt één van de gezamenlijke projecten met Israëlische instellin-gen en bedrijven.1 Het wordt gecoördineerd door de Israëlische Bar Ilan University en telt onder zijn partners het Israëlische Ministerie van Publieke Veiligheid/de Nationale Politie.2 Onder de Europese partners vinden we behalve enkele privébedrijven ook het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken/de Guardia Civil en het Portugese Ministerie van Justitie /de Portugese politie als partners. Deze laatste, echter, kondigde eind augustus aan zich terug te trekken uit het project wegens te controversieel. 3 Aan Belgische zijde nemen eraan deel: de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie alsook, als enige Europese universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven. 4 Het opzet van het project komt er kort gezegd op neer ondervragingstechnieken van de politie bij “cross-border” misdrijven te stroomlijnen; de technologie van de gaming-industrie wordt geïntroduceerd voor de training van onder-vragingstechnieken.5

De Israëlische politie en het gevangeniswezen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Publieke Veiligheid (Ministry of Public Security). Zoals bekend, werden Israëls ordehandhavingsdiensten, politionele zowel als militaire, reeds verschillende malen veroor-deeld of aangeklaagd door internationale instellingen zoals de Verenigde Naties6 en de Europese Unie7, alsook door mensenrechtenorganisaties8 omwille van hun racistisch beleid, het systematische gebruik, voor en tijdens ondervragingen, van geweld, marteling en andere grove schendingen van de mensenrechten, praktijken die onder meer ook gehanteerd worden tegen Palestijnse vrouwen9 en minderjarigen10. Er kan ook gesproken worden van schending van de Vierde Conventie van Genève (o.m. wat de deportatie betreft van Palestijnse gevangenen, waaronder kinderen, naar gevangenissen in Israël: zie art. 76)11. Daarom is samenwerking met het Israëlische Ministerie voor Openbare Veiligheid ethisch, zo al niet juridisch, a priori onaanvaardbaar.

De Bar Ilan University leidt en coördineert dus het LAW-TRAIN project. Zoals andere academische instellingen behoort ook zij tot het militair-industrieel-wetenschappelijke complex dat de kolonisering en militaire bezetting van Palestina in stand moet helpen houden. Meer in het bijzonder levert ze bv. een bijdrage aan de werking van de gevreesde veiligheidsdienst, Shin Bet of Shabak (Israeli Security Agency)12: in een apart departement richt zij speciale MA opleidingsprogramma’s in bestemd voor veiligheidsagenten in actieve dienst.13 De Shin Bet is berucht voor haar folterpraktijken, chantage (om Palestijnen te dwingen informant te worden) en andere schendingen van de mensenrechten tijdens ondervragingen.14 Bar Ilan University was ook de eerste om een onderwijsfiliaal op te richten in een illegale nederzetting op de Westelijke Jordaanoever: namelijk Ariel. Ondanks protest vanwege de Israëlische rectoren kreeg deze hogeschool in 2012 van de toenmalige minister van Defensie, Ehud Barak, de officiële status van universiteit.15 Tenslotte voert Bar Ilan – zoals alle andere Israëlische universiteiten – een discriminerend beleid ten aanzien van Palestijnse studenten.16

Meer nog misschien dan andere projecten in het kader van Horizon 2020 - want gericht op directe samenwerking met het Israëlische repressieapparaat - helpt “LAW-TRAIN” de onder-drukking van het Palestijnse volk legitimeren én faciliteren. De KU Leuven heeft, in het kader van het onderzoeksproject, de taak het rapport van het “legale kader” voor te bereiden. Zo doende, maakt zij zich objectief medeplichtig aan het Israëlische beleid dat, zowel met de blokkade en belegering van de Gaza-Strook als met de dagelijkse agressie en repressie op de Westelijke Jordaanoever, aan de Palestijnen hun meest fundamentele mensenrechten ontzegt. De Israëlische staat maakt o.m. inbreuk op het recht op eigendom, het recht op huisvesting, op onderwijs, op een adequate levensstandaard, op bewegingsvrijheid, op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen, op gelijkheid en op zelfbeschikking. De internationale VN-convenanten betreffende de Burgerlijke en Politieke rechten (1976) en de Economische, Sociale en Culturele Rechten (1967), hoewel door Israël ondertekend, worden stelselmatig geschonden ten nadele van de Palestijnse bevolking.17

In 2011 richtte de Palestijnse civiele samenleving, samen met Palestijnse academische associaties en studenten, een oproep aan de Europese academische wereld om voortaan te weigeren nog deel te nemen aan dergelijke samenwerkingsverbanden. Ze benadrukten dat Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen die gedeeld onderzoek deden met Israëli-sche instituten, overheidsdiensten en/of bedrijven, aldus de intellectuele, materiële en poli-tieke steun verlenen die het voor Israël mogelijk maakt verder ongestraft het internationaal recht en de mensenrechten te blijven schenden. Wetenschap, net zoals kunst, wordt nooit in een luchtbel bedreven maar onvermijdelijk binnen een concrete, maatschappelijke, en dus ook politieke context die er pas zijn volle, positieve of negatieve, betekenis en waarde aan verleent.

Ondergetekenden handelen vanuit een diepe bezorgdheid om het lot van het Palestijnse volk, waaronder ook de Palestijnse academici en hun studenten. Hun recht op onderwijs en academische vrijheid wordt constant door de bezetter geschonden. Met de dagelijkse schendingen van hun bewegingsvrijheid, lokaal en internationaal, de agressies van het leger tegen universitaire campussen (inclusief plunderingen), het wapengeweld en de terreur uitgaande van leger, grenspolitie, veiligheidsdiensten, enz. hebben zij de grootste moeite om te werken en studeren en een normaal leven te leiden zonder angst voor repressie en zelfs voor hun leven. We willen u ook wijzen op de vele leerkrachten en studenten die dagelijks gekidnapt en opgesloten werden, vaak voor onbeperkte tijd “administratief”, d.w.z. zonder geformuleerde aanklacht of proces.18 Daarbij moet in het bijzonder gewezen worden op de onrustwekkende stijging van het aantal arrestaties van en zware gevangenisstraffen voor minderjarigen (in sommige gevallen amper 12 jaar oud). Zonder recht op juridische bijstand voor of tijdens ondervragingen, worden zij systematisch blootgesteld aan intimidatie en bedreigingen, verbaal, psychisch, fysiek en seksueel geweld en marteling en aan een over-leven in mensonwaardige omstandigheden.19 Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989)20 wordt door Israëls ordehandhavingsdiensten stelselmatig met de voeten getreden. Niet voor niets staat in een recent rapport van Human Rights Watch (juli 2016) te lezen dat Israël landen als Afghanistan, de Democratische Republiek Congo, Irak, Nigeria en Syrië vervoegt als regimes waarin de kinderrechten systematisch geschonden worden, “in a misguided and counterproductive response to conflict-related violence.”21

De Portugese overheid heeft, zoals gezegd, beslist zich volledig terug te trekken uit het “LAW-TRAIN”-project nadat haar aandacht gevestigd werd op de problematische aspecten die hierboven reeds genoemd werden. Wij durven erop aandringen dat ook de Belgische instituties, en meer in het bijzonder onze eigen Alma Mater, dat voorbeeld zou volgen, en zich zou voegen bij collega’s van andere Europese universiteiten die een gelijkaardig standpunt innemen.

Wij laten ons hierbij ook inspireren door de kernwaarden van het Internationaliserings-beleid dat de KU Leuven uitdraagt, meer in het bijzonder:

Dienstbaarheid door ons engagement voor de vrije en waardenbewuste universiteit en de academische vrijheid wereldwijd; dienstbaarheid door ons engagement voor de zwaksten, in de vorm van universitaire ontwikkelingssamenwerking en een sociaal bewust uitwisselingsbeleid.22

De Palestijnse collega’s genieten géén academische vrijheid. Zij zijn als zwakken over-geleverd aan de willekeur van een genadeloze bezetter. Zij verdienen onze volle solidariteit en steun, vanuit het besef dat de waarden van democratie, vrijheid en rechtvaardigheid slechts kunnen overleven indien wij effectief bereid zijn ze ook mondiaal te verdedigen.

Lijst van ondertekenaars (13/10/2016):

Prof. Karel Arnaut, antropoloog, Faculteit Sociale Wetenschappen,

Prof. Em. Jaak Billiet, Sociale Wetenschappen,

Prof. Em. Maurice Bruynooghe, Computer Science,

Prof. Bert Cornillie, Taalkunde, Faculteit Letteren,

Prof. Lieven De Cauter, Departement Architectuur,

Prof. André Decoster, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen,

Prof. Carine Defoort, Onderzoeksgroep Sinologie,

Prof Jan Dekeyser: Architectuur, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent,

Prof. Em. Jan Delrue, Departement Architectuur,

Pro. Em. Karel Dobbelaere, Faculteit Sociale Wetenschappen,

Prof. Em. Jan Engelen, Departement Electrotechniek,

Prof. Nadia Fadil, Antropologie, Faculteit Sociale Wetenschappen,

Prof. Seda Gurses, Afdeling COSIC/ESAT,

Prof. Chris Kesteloot, Afdeling Geografie en Toerisme, Faculteit Wetenschappen,

Prof. Rudi Laermans, Faculteit Sociale Wetenschappen,

Prof. Mathias Lievens, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, H.I.W.,

Prof. Maarten Loopmans, departement architectuur,

Prof. Em. Albert Martens, Sociologie,

Prof. Reine Meylaerts, Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer,

Prof. Frank Moulaert, departement Architectuur,

Prof. Ides Nicaise, HIVA Onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang,

Prof. Karen Phalet, Sociale en Culturele Psychologie,

Prof. Stefan Raemaekers, Pedagogie,

Prof. Em. Rita Schepers, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE)

Prof. Marc Swyngedouw, Director Institute of Social and Political Opinion research,

Dr. Anya Topolski, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, HIW,

Dr. Tom Toremans, Onderzoeksgroep Engelse Literatuur, Campus Brussel,

Prof. Em. Jef Van den Broeck, departement Architectuur,

Prof. Guido Vanden Wyngaerd, Onderzoekseenheid Taalkunde, Campus Brussel


Prof. Dirk Vandermeulen, Afdeling ESAT - PSI, Beeld- en Spraakverwerking,

Dr. Barbara Vandyck, onderzoeker, Departement Architectuur,

Prof. Geertrui Van Overwalle, Faculteit Rechtsgeleerdheid,

Prof. Jan Van Peteghem, departement Chemische Ingenieurstechnieken,

Prof. Marc Van Ranst, Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie,

Prof. Thomas Van Riet, Theoretische Fysica,

Prof. Em. Jef Verhoeven, Sociale Wetenschappen.1 Project referentie: 653587; benaming: “Mixed-reality environment for training teams in joint investigative interrogation-Intelligent interrogation training simulator”, geraadpleegd op 1 sept 2016 via http://cordis.europa.eu/project/rcn/194874_en.html Het onderzoeksproject heeft een totaalwaarde van ruim 5 miljoen euro. [“ger.”=”geraadpleegd”]

2 Ook een partner is het Israëlische bedrijf Compedia Software & Hardware Development Ltd. De totale financiering van de Israëlische partners beloopt € 2,374,062. Voor een lijst van alle partners zie: http://www.law-train.eu/partners/ , geraadpleegd op 1 sept 2016. Voor de website van het project, zie: http://www.law-train.eu/ (ger. op 8 sept 2016).

3 Portugal pulls out of law enforcement project led by Israeli university, (25 aug 2016) Jewish Telegraphic Agency. Ger. op 27 aug 2016 via http://www.jta.org/2016/08/25/news-opinion/israel-middle-east/portugal-pulls-out-of-law-enforcement-project-led-by-israeli-university .

4EU Project LAW-TRAIN to fight international crime” (z.d.), KU Leuven: Faculteit Rechtsgeleerdheid. Projectleider: prof. Geert Vervaeke. Ger. op 27 aug 2016 via https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/law-train.

5 Motivering:“Interrogations of suspects in international crime are very difficult and require sophisticated skills, familiarity with different cultures, laws and methods, and cross-border teamwork. Training law enforcement agents on how to conduct such interrogations is the key to fighting these crimes. LAW-TRAIN applies an interdisciplinary approach for international criminal interrogations. It will unify the methodology for such interrogations and will develop a distributed mixed-reality gaming platform”, ger. op 1 sept 2016 via http://cordis.europa.eu/project/rcn/194874_en.html .

6 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 (11 jan 2016), Hoog Commissariaat voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. Ger. op 27 aug 2016 via https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/003/69/PDF/G1600369.pdf?OpenElement .

7De zaak Arafat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen” (29 januari 2016), Europees Parlement. Ger. op 27 aug 2016 via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0102 .

8 Bv. "Israeli police acting above the law, taking brutal measures to suppress legitimate protest of Palestinian citizens of Israel" (Adalah, 11 okt, 2015): http://www.adalah.org/en/content/view/8652 (ger. op 2 sept 2016). En: Israel and the occupied Palestinian territories: submission to the United Nations Committee against torture – 57th session” (25 maart 2016), Amnesty International. Geraadpleegd op 27 aug 2016 via https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/3688/2016/en/. En: “UNICEF report confirms ill-treatment of Palestinian child detainees remains systematic” (21 feb 2015) DCI-Palestine. Ger. op 27 aug 2016 via http://www.dci-palestine.org/unicef_report_confirms_ill_treatment_of_palestinian_child_detainees_remains_systematic .

9 Lees bv.: “Back home in Gaza, Sanaa el-Hafi recounts her ‘terrifying’ ordeal in Israeli prisons” (Isra Saleh El-Namy, Mondoweiss, Sept 2, 2016), http://mondoweiss.net/2016/09/recounts-terrifying-israeli/ (ger. op 2 sept 2016).

10 "Lawyer: Israeli authorities torture Palestinian minors during detention, interrogation" (Ma'an, Aug 21, 2016): http://www.maannews.com/Content.aspx?id=772769 (ger. op 2 sept 2016).

11 Gerard Horton: "The forced transfer of Palestinian detainees — why it matters" (+972, Dec 19, 2015): http://972mag.com/the-forced-transfer-of-palestinian-detainees-why-it-matters/114923/ (ger.op 2 sept 2016).

12 Zie: http://www.shabak.gov.il/english/Pages/homepage.aspx (ger. op 2 sept 2016).

13 Zie de Hebreeuwse website van Bar Ilan: http://mzb.biu.ac.il/about (ger. 11 sept 2016). Zie ook Gideon Levy: “Shin Bet operatives receive a B.A. from Bar-Ilan University after a mere 16 months. Bar-Ilan deserves the title of the most militaristic university of them all - it offers a plethora of programs for the security forces only. There is the Jericho program for the Shin Bet and a whole host of programs for officers in the Israel Defense Forces... The entire nation is an army and Bar-Ilan is all security”, in: “The Shin Bet's Academic Freedom” (Haaretz, Sept 8, 2008), via http://www.haaretz.com/the-shin-bet-s-academic-freedom-1.253397 (ger. op 10 sept 2016).

14 “Israel and the Occupied Palestinian Territories: briefing to the Committee against Torture” (2008, September) Amnesty International. Ger. op 31 aug 2016 via http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ISR/INT_CAT_NGO_ISR_42_9120_E.pdf

15 “Supreme Court Rejects Petition Against Ariel University” (International News, 27/12/12), ger. op 1 sept 2016, via http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/163615 .

16 Golan-Agnon, D. (2006) “Separate but not Equal: Discrimination Against Palestinian Arab Students in Israel.” The American Behavioral Scientist. Vol 49 (8) pp. 1075-1084.

17 Het International Covenant on Civil and Political Rights, in voege vanaf 23 maart 1976. Art. 1.1: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development." Voor de tekst: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (ger. op 2 sept 2016). Israël heeft het convenant ondertekend. Ook: het International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR), trad in werking op 3 januari 1967 (eveneens door Israël ondertekend); voor de tekst: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf (ger.op 3 sept 2016).

18 Zie bv. het rapport van Addameer (Prisoner Support and Human Rights Association ):“Induced Desperation: The Psychological Torture of Administrative Detention" (Addameer, 26 June 2016, pdf, 7p.): http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/the_psychological_torture_of_administrative_detention.pdf (ger. op 2 sept 2016).

19 Zie de Briefing Paper van UNICEF, February 2013: “Children in Israeli military detention: observations and recommendations”: http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf (ger. op 5 sept 2016). Ook: “Palestine: Israeli Police Abusing Detained Children”, Human Rights Watch, 11 april 2016: https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children (ger. op 2 sept 2016).

20 Zie: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf (ger. op 5 sept 2016).

21 Zie: Charlotte Silver, “"Israeli “counterterrorism” means abuse and torture of children" (The Electronic Intifada, 11 Aug, 2016), https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israeli-counterterrorism-means-abuse-and-torture-children (ger. op 5 sept 2016). Ook: “Israel Arrested 2,320 Palestinian Children since October 2015” (The Palestine Chronicle, Aug 6, 2016), http://www.palestinechronicle.com/israel-arrested-2320-palestinian-child-prisoners-since-october-2015/ (ger. op 5 sept 2016).

22 Zie: https://www.kuleuven.be/internationaal/beleid/visie-beleid-dienst-internationalisering (ger. op 1 sept 2016).
________________________________  • Lijst van ondertekenaars (13/10/2016)

  • Dovnload 37.84 Kb.