Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geestelijke goederen peelland

Dovnload 51.68 Kb.

Geestelijke goederen peellandDatum10.10.2017
Grootte51.68 Kb.

Dovnload 51.68 Kb.

GEESTELIJKE GOEDEREN PEELLAND

Nationaal Archief Den Haag serie 12557. met subnummers
De geestelijke goederen van Peelland zijn in 1648 opgetekend. In onderscheiden katernen per plaats zijn alle gegevens van toen gebundeld.

Wie ze in detail bestudeert zal ontdekken dat alle inkomsten van geestelijke goederen staan genoteerd alle rente-, pacht- of cijnsplichtigen van de diverse instellingen, waaraan men geldbedragen of renten in nature schuldig was.

In de marge staat steeds de persoon of instelling genoemd.

Soms treft men retroacta aan of bijzondere correspondentie over de staat der geestelijke goederen.

Door bestudering is een beeld te krijgen van de grote variatie aan personen en instellingen die voor inkomsten in aanmerking kwamen en in welke plaatsen. Je zou die informatie óf in een database óf in een overzichtstabel kunnen plaatsen.

Binnen één katern komt een persoon, altaar of instelling in de regel bij meerdere posten voor.

De hieronder opgegeven opsomming is dus steeds ’n eenmalige vermelding, om zodoende de spreiding over Peelland te kunnen zien. Uit dit overizcht is dus n i e t af te lezen hoe vaak een bepaalde instantie binnen één dorp in de renteposten is opgenomen! Hier en daar treft men documenten aan met alle renten etc. van bv. één bepaald altaar.

Bij diverse dorpen zijn ook kerkrekeningen opgenomen van na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629, die natuurlijk de moeite van het bestuderen waard zijn.

Degenen die toponiemen of veldnamen bestuderen en willen weten welke percelen ooit geestelijk goed zijn geweest, kunnen ook vanuit deze registers de nodige perceelsnamen noteren.

12557.1

ontbreekt al sinds 1854


12557.2

STIPHOUT

Onder de geestelijke goederen worden genoemd: • convent van Binderen

 • Onze Lieve Vrouwe-altaar kapelanie van Stiphout

 • klooster Soeterbeek

 • abdij van Hooidonk

 • kapel op ’t Hout onder Mierlo

 • jaargetijde in de kerk van Stiphout

 • zeker altaar in de kerk van Lieshout

 • kerk van Helmond

 • gemene priesters te Helmond

 • pastorie van Stiphout

 • pastorie van Helmond

 • Onze Lieve vrouwe-altaar in de kerk van Helmond

 • Sint Lenaartskapel op de Donk

 • H.Kruisaltaar te Stiphout

 • klooster van de Zusters van Orthen te ‘sBosch

 • kerk van Mierlo

 • Sacramentsaltaar te Helmond

document met renten toebehorende aan het Onze Lieve Vrouwe-altaar in de kerk van Stiphout


document over het goed van de Zusters van Orthen te ‘sBosch gelegen onder Stiphout
document over de familie van Boshuijsen
kerkrekeningen van Stiphout 1629-1648
register met achterstallige rentebetalingen met naam en toenaam van degenen die dat bedrag nog schuldig zijn
In dezelfde map bevindt zich het katern betreffende SON
12557.2

SON

 • rekening van de kerkmeesters over de jaren 1645-1646

 • extract uit het register van de kerkfabriek van Son

 • staat en inventaris van de geestelijke goederen waarin genoemd worden:

  • Onze Lieve Vrouwe-altaar te Veghel

  • pastorie van Breugel

  • pastorie van Son

  • convent van Hooidonk

  • Sint Anthonius-altaar te Son

  • kapittel van Sint Oedenrode

  • klooster Soeterbeek

  • kosterij te Son

  • beneficie van de H.Drievuldigheid in de collegiale kerk van Sint Pieter te Oirschot

  • convent van de Baselaars

  • convent van Annenborch te ‘sBosch

  • Lambertusaltaar te Sint Oedenrode

  • Sint Barbara-altaar in de kerk van Son

  • pastorie van Sint Oedenrode

  • klooster van de Hage te Eindhoven

  • Onze Lieve Vrouwe-altaar te Son

  • Sint Antonius-altaar te Sint Oedenrode

  • gremisten te Helmond

  • Sint Odakerk te Sint Oedenrode

  • Sint Catharina-altaar te Breugel

  • pastoor van Breugel

  • Sint Maartensaltaar te Sint Oedenrode

  • Sint Hubertus of Huijbertsaltaar te Vught

  • kosterij te Son

  • convent der predikheren te ‘sBosch

  • convent van de Zusters van Orthen te ‘sBosch

  • Sint Catharina-altaar in de Sint Jan te ‘sBosch

  • Sint Hubertus of Huijbertsaltaar te Sint Oedenrode

  • Sint Genoveva-altaar te Breugel

  • convent van de Kruisbroeders te ‘sBosch gewoond hebbende

  • abdij van Coude- of Sint Marienwater

  • kerk van Eerschot onder Sint Oedenrode

  • kapel te Wetten

  • pastorie te Hooidonk

  • pastorie te Woensel

  • pastoor te Tongelre

  • abdij van Binderen

Hierop volgt een kerkmeestersrekening over 1647-1648, een manuaal van de kerkelijke tienden te Son en een register betreffende het Barbara-altaar en de kosterij


12557.3

VEGHEL
Twee pakken met dossiers waarvan het een een nette kopie is van het andere dossier.
1e omslag

deductie over het aanbrengen van de geestelijke goederen inzake de kerkfabriek van HEEZE en LEENDE en ZESGEHUCHTEN; begeleidende brief over het overbrengen van de lijsten met geestelijke goederen; brief van de eerwaarde heren JOHANNES BANTMANS en AUGUSTINUS BOEIJEN prior en subprior van het klooster Ter Hage te Eindhoven i.v.m. de verpachting van een hoeve onder Hoog-Geldrop onder Zesgehuchten; brief van de SG door de vorster van Heeze gepubliceerd mede ondertekend door CORNELIS PROENING kwartierschout van Peelland; klein register van renten en inkomsten tot reparatie van de kapel te Strijp onder Leende [vgl. Leendestrijp]; brief vanuit Veghel dd. 23 juni 1648 die gepubliceerd is door vorster HENDRIK DAEMS.


Hierop volgt een dik katern met de aangebrachte geestelijke goederen op bevel van CORNELIS PROENING kwartierschout van Peelland waarin genoemd worden:

 • pastorie van Veghel

 • Onze Lieve Vrouwe-altaar te Veghel

 • Antoniuskapel te Eerde

 • klooster Ter Hagen onder Eindhoven

 • Sint Joris-altaar te Veghel

 • kapittel van Sint Oedenrode

 • Barbara-altaar te Veghel

 • Catharina-altaar te Veghel

 • abdij van Coudewater of Marienwater

 • Sint Janskapittel te ‘sBosch

 • klooster van Sint Geertrui te ‘sBosch

 • Sint Agatha-altaar in de Sint Jan te ‘sBosch

 • abdij van Hooidonk

 • abdij van Binderen

 • Sint Anna-altaar te Veghel

 • Sint Antoniuskapel aan ’t Havelt

 • pastorie van Sint Oedenrode

 • zielboek van de kerk van Sint Oedenrode

 • klooster Eikendonk

 • klooster van de Zusters van Orthen

 • kapel van Meerveldhoven

 • pastoor van Liempde

 • kapel aan het Dorshout

 • klooster der Clarissen te ‘sBosch

 • klooster achter de Tolbrug te ‘sBosch

 • klooster van de Windmolenberg

 • kosterij te Veghel

 • kapel te Vorstenbosch onder Nistelrode

 • kapel te Dinther

 • Sint Agatha-altaar te Veghel

 • convent der predikheren te ‘sBosch [gewoond hebbende]

 • vicarie van Sint Lambertus te Sint Oedenrode

 • Begijnhof te ‘sBosch

 • pastoor te Empel

 • rector van de Sint Antoniskapel te Havelt

 • abdij van Berne te Heeswijk

 • Kruisbroeders te ‘sBosch

 • kapel aan het Wijbosch te Schijndel

 • Predikheren te Gemert

 • los stuk uit 1616 van DOMINUS HENRICUS HENRICI HUBERTI presbiter te Veghel met een opgave van pachten en renten in 9 posten

 • beurs voor twee arme studenten gefundeerd door de eerw. HEER JAN LAMBERTS wijlen pastoor van Den Dungen

 • Sint Odakerk te Sint Oedenrode

 • het H.graf in de Sint Jan te ‘sBosch

 • de pastoor van Geffen

 • de Beugense kapel

 • de vier biddende orden

 • los document met informatie over de Sint Antoniskapel te Eerde

 • personaatschap van Veghel

Specificatie van de aangebrachte kerkelijke goederen van Veghel aan GERART GERARTSSEN volgens kerkelijk mandaat gepubliceerd te Veghel op 3 maart 1652 nl.: Heer Jan van Houbraken rooms katholiek pastoor te Veghel een kelcke met pateen en lepelken, een ciborij, drije heijligen olypullen, een remonstrantie van coper mit een silveren maentken soo ick meijnne daer de H.Hostie in stont, vier casuijffelen, twee dienrocken, vier alben mit sijn toebehoorten, eenen missael, een wieroockvatt, eenen groote sangboeck ende lessenair die toefouwt, twee crucifixen, een wijnscaele, ii pullen, drije buerdenskens, item twee corporael doosen, twee corporaelen daerin, twee kelckdoecxkens, eenen roode overkelckdoeck ende vier droochdoecxkens, een cast voor het misgewaet daer in te leggen, een singbancq, een knielbancq mit eenen houten candelaer voor de lijckcarssen, twee outair tuynnen, drije voetenbancken, vier copere candelairs, eenen wijwaterkeetel, een bel, twee pa[e]r gardijnen, drije voorhangselen, vijff dweelen, een outair banck, een groote scilderij van den gecruijsten Heer J.C., ses oft 7 houten beelden mit haer toebehoorten, de scilderijen van den hoogen ende Ons Lieven Vrouwen outair sijn niet wert, ettelycke plancken van den hoogen outair mit twee dueren, item twee gewitten solderinge, ettelycke stucken steene vande affgebroken outairen, ende een oudt vervallen cleijne orgele dwelc PHILIPS PETERS voor sich hout – aldus overgelevert aen Gerardt voors. volgens het voors. kerckelycke gebodt op den 6 marty 1652 des t’oirconde mijns naems en toenaems JAN VAN HOUBRAKEN p.


Staat van renten etc. toebehorende tot het beneficie gefundeerd in de Sint Antoniuskapel van de heerlijkheid van Veghel waar tegenwoordig SYMON BIERENS [of: Buerens] rector van is.
12557.4

VLIERDEN
Dit overzicht is integraal gepubliceerd in het heemblad d’n Uytbeyndel van heemkundekring H.N.Ouwerling te Deurne de nummers 11 van najaar 1986 en 19 van najaar 1989.
12557.5 en 6

Deze ontbreken al sinds 1854.


12557.7

Ontbreekt in de serie


12557.8

BAKEL & MILHEEZE
Kopie van de inkomsten van het altaar van Sint Johannis Baptista en Antonius in de kerk van Bakel vernieuwd door DOMINUS MAXIMILIANUS DE BEECK in 1585, gecollationeerd door secretaris BONGARS.
Kopie van de inkomsten tot de dienst van de Antoniuskapel onder Milheeze, gecollationeerd door secretaris BONGARS.
Specificatie van het overbrengen der geestelijke goederen ……nog verder uitwerken

12557.27

SINT OEDENRODE
2 pakken waarvan het een een kopie lijkt van het ander.

Sint Oedenrode en Eerschot anno 1648 loket A litt. W no. 27


Extract uit het testament van wijlen zaliger HENRICXKENS dochter wijlen HERBERTS DIERCXZOEN VAN DEN HEUVEL en MARGRIET JANSSEN DE BEVER zijn wettige huisvrouw inwoonster van ’s-Hertogenbosch voor notaris HENRICK RUYS 1 oktober 1629.
document 1

vermaakt o.a. tot reparatie van de Sint Peterskapel onder Olland een jaarrente van 5 gulden uit onderpanden gelegen onder Olland die RUTH GHIJSBERT CLUIJTMANS tegenwoordig geldende is


document 2

De kwartierschout van Peelland en de schepenen en regeerders der vrijheid Sint Oedenrode verklaren ‘hoe dat tot S.Oedenrode veel joncheijt en kinderen sijn, die door iniurie (?) van tijden en gebreck van goede schoolmrs. tot noch toe niet wel geoeffent sijn geweest in leesen, schrijven en ander onderwijsinge, gelijck ende hoedanich de jeucht van jonghs af aen behoort onderweesen te worden of wassen anders in alle woesticheijt en ongeregeltheijt op tot last van den vrienden, schandael van het vaderlandt en tot haer eijgen qualijck varentheijt. Soo is datter van nu over neghen off thien weecken, met kennisse vanden schouteth van Peelandt en andere, die daer diert ijt als noch eenichsints ingericht scheenen te weesen, eenen persoon van het schoolmr.ampt aengenomen is met name CORNELIS SPIJCKERS, geboortig van BREDA, van eerlycke ende duechsame ouders, een gheschickt man, staende ter goeder naeme en fame, die wel leesen en schrijven can, oock wel ervaeren is in de latijnsche spraecke; die welcke Spijckers nu tegenwoordich het schoolmr. ampt is bedienende met grooten loff en eer de jonckheijt doceerende soo inde letteren is in goede manieren tot contentement en welbehaegen van de gemeijnte.

Oversulcx sijn de supplianten ootmoedelyck versouckende, dat haere Hoochm: ghelieve den voornoemden Spijckers int boven gemelte schoolmeesterampt te laeten continueren ende oock te bevestighen mede vergunnende het pensoen oft beneficium genaempt de SCHOOLASTERIJE daer toe staende, welcke beneficium reelijck en waerachtelyck den schoolmr. is compterende en altijt gecompeteert heeft door crachte van de instellinge waermede geordonneert is dat den schoolmr. hiermede gegrieert (?) is tot solaes vande gemeijnte, die welcke dieshalven aen den schoolmr. niet verobligeert is eenighe sonderlinghe gagie oft loon te geven.

Derhalven keeren sij supplianten haer weder tot haer Hoochm: op dat de voorn. Spijckers in sijn ampt gemainteneert worde, genietende mede de vruchten sijns aerbeijts voor de vryheyt van Sint Oedenrode onsen schoolmr. over veele jaeren vergunt en geordonneert, welcke institutie tot noch toe altijt onbreeckelyck is onderhouden geweest en in gebruijck gebleven niet twijffelden oft haere Ed: M. sullen de costuijmen goede usantien en privilegien van haere vrijheden mainteneren – dit doende etc.


geen ondertekening en op de achterzijde staat: CORST FLIPSEN brengt aen een mauwer roggen jaerlycx aent CONVENT VAN HOIJDONC gaende uyt de molen tot BEECK by Aerle.
document 3

een losse map met 7 perkamenten stukken waarvan 5 met zegels die globaal omschreven het volgende inhouden:


1e charter van 18 maart 1640

schepenbrief van Heeze en Leende ondertekend door ARNT MELCHIORSS. betreffende goed onder de parochie Geldrop onder Heeze


2e charter 24 december 1643

verkoop van een rente van 10 carolusguldens ten behoeve vande Odakerk te Sint Oedenrode te betalen op Allerheiligen uit twee koeweiden in de Neul binnen de parochie van Sint Oedenrode achter de ‘oude vryheydt’ en uit een stuk erf genaamd de Strepe.


3e charter 3 december 1532

schepenen van Sint Oedenrode oorkonden dat DANIEL WYLLMS aan JAN JANSSEN VAN LIESHOUT een erfcijns heeft verkocht van 5 carolusguldens te betalen op Lichtmis uit een huis hofstad en hof onder Houthem naast het convent van Bynderen


4e charter 25 februari 1638

verkoop van een erfcijns aan de kapelmeesters van de Sint Peterskapel onder Olland


5e charter 23 juni 1575

schepenen van Sint Oedenrode oorkonden dat er een erfcijns is getransporteerd van 5 karolusguldens uit een huis etc. onder Houthem


6e charter laatste dag van februari 1642

schepenbrief m.b.t. een erfcijns van 10 gulden ten behoeve van de Sint Odakerk te Sint Oedenrode uit een hooikamp genaamd ‘den Hontschencamp’ [misschien Houtschencamp]


7e charter 14 october 1647

betalingsbelofte aan de kapelmeesters van de Sint Peterskapel van Olland ten behove van dezelfde kapel te rgrootte van 50 gulden ondertekend door N. VAN DE SANDE


document 4

is een groot katern betreffende de geestelijke goederen


Men volgt de gehuchten en alle betalers worden met naam en toenaam opgesomd en

hierin worden allerlei betalingsposten genoemd aan o.a. • het zielboek van Sint Oedenrode

 • de kerk van Eerschot

 • heer JACOP VAN DUPPEN priester vanwege een beurs of beneficie

 • kapittel van Sint Oda

 • uit de hoeve toebehorende aan JUFFROUW GEERTRUYT FABRI

 • gildebroeders van Sint Barbara en Sint Catharina

 • kapittel van Sint Jan in ‘sBosch

 • de kosterij van de kerk van Eerschot

 • de scholasterij

 • de pastoor van Eerschot

 • het altaar van Sint Agatha in de kerk van Sint Oedenrode

 • de pastorie van Eerschot

 • altaar van het Sint Catharinagilde

 • altaar van Sint Anthonis

 • convent van de zusters van Orthen

 • kapittel van Oirschot

 • convent der predikheren te ‘sBosch

 • beneficiaat te Oirschot

 • begijnhof te ‘sBosch

 • het duifhuis te ‘sBosch

 • klooster van de Windmolenberg te ‘sBosch

 • Sint Bastiaansaltaar te Eerschot

 • convent der Clarissen te ‘sBosch

 • convent van Hooidonk

 • gildebroeders of de dekens van het St.Annagilde

 • abdij van Binderen

 • Onze Lieve Vrouwe altaar te Sint Oedenrode

 • convent van Sint Geertrui te ‘sBosch uit de hoeve ten Spijker

 • kerk van Sint Odulphus te Best

 • Sint Lucia-altaar te Sint Oedenrode

 • Sint Janslataar te Sint Oedenrode

 • Sint Maartensaltaar te Sint Oedenrode

 • kerk te Gemonde

 • kapittel van Boxtel

 • rector van het Bacxchoorken te ‘sBosch

 • het Laerschoorken te Eerschot

 • convent van de Baseldonk

 • Sint Nicolaasaltaar in de Odakerk

 • kapel van Olland

 • kartuizers van Antwerpen – hoeve onder Olland

 • rector van het Sint Barbara-altaar te Sint Oedenrode

 • kartuizers te Vught

 • Sint Huibertsaltaar in de Odakerk

 • vicarie van Sint Lambertus te Sint Oedenrode

 • de kapelaan te Sint Oedenrode

 • Smitsgasthuis te ‘sBosch

 • Bonifanten te ‘sBosch

 • rector van het Sint Stevensaltaar te Sint Oedenrode

 • kapel te Eerde

 • convent der Kruisbroeders te ‘sBosch

 • Onze Lieve Vrouwe Broederschap te ‘sBosch

 • kerk van Den Dungen

 • Onze Lieve Vrouwe altaar in de Sint Jan te ‘sBosch

 • kapel te Loosbroek

 • kapel te Vorstenbosch

 • kosterij van Veghel

 • hoeve toebehorende aan de bisschop van Roermond – de Dekenshoeve

 • convent van de monniken te Eindhoven – convent van der Haege

 • Sint Lucasaltaar te Sint Oedenrode

 • huis en hof genoemd het Cofferen

 • pastorie te Vught

 • convent van de Begijnen uit Oisterwijk

 • altaren van Georgius en Sebastiaan

Achteraan in de lijst op folio 38 verso staat de volgende tekst:


Jor Philips van der Vorst als medeerfgenaem van saliger Jor Marcus van Gerwen in sijn leven scholtis van Peelant verclaert eenighe chijnsen ende pachtkens aen verscheyden geestelycken vuyt de goederen des vs. Jor Gerwen te moeten vergelden dan alsoe hij onder zijne pampieren daeraf tot noch toe egeene pertinente annotatie en vint, is te vreden daer uyt te gelden tgeene de registers ende bescheeden daer af zijnde naer behoiren sullen medebrenghen – PHILIPS VAN DER VORST
Het register sluit af met enige aparte documenten over de Ridderhof ten Bogart onder Dinther, het hoge huis gestaan bij de hoeve ten Houte, de korentienden, vlastienden en andere soorten tienden, een apart klein registertje over de kerk van Eerschot nl. een manuaalboekje, apart register met goederen toebehorende aan de kerkfabriek van Sint Oedenrode incl. vlas-, vlees- en krijttienden met vermelding van de omliggende plaatsen, diverse fundaties door BARBARA VAN VLIMMEREN [interessant], een aparte kerkrekening uit 1639, een aparte rekening opgemaakt door de kapelmeesters van de kapel van Eerde over de periode 1643-1645 en 1645-1647 en tenslotte een rekening van de kerk te Eerschot anno 1644.
12557.29

Geestelijke goederen onder Veghel anno 1648

 • diverse stukken van familie DE JEGER i.v.m. fundatie van twee missen

 • inventaris of verzamelstaat van aangebrachte rekeningen in Peelland met namen van de dorpen nl. Sint Oedenrode kapelmeesters van de Anthoniuskapel te Eerde, Anthoniuskapel te Veghel, kerk van Rixtel, kerk van Liempde, Bakel, Heeze, Aarlebeek en Stiphout, Breugel, kerkrekening Son, naburen van Erp, aflossing van de heerlijkheid Lierop, Budel en Soerendonk, Someren, Tongelre, Geldrop

 • een volgende inventaris of verzamelstaat met vermelding van een manuaalboek van renten en pachten van de kerk te Eerschot, het inkomen van de kerk te Sint Oedenrode, de gildebroeders van Sint Anna in de kerk te Eerschot, pachtcedule van de tienden onder Sint Oedenrode, drie brieven van een rente aan de kerkfabriek van Sint Oedenrode

 • brief van Albert en Isabella inzake de helft van de heerlijkheid van Hilvarenbeek 28.6.1614

 • brief van cassatie op naam van secretaris te Hilvarenbeek mr. HUIJBRECHT GHIJSSELS 28.6.1627

 • stukken betreffende geestelijke goederen ingestuurd door BARTEL VAN HEESSEL secretaris van Aarlebeek waarin genoemd worden: Onze Lieve Vrouwe kapel te Aarle, kerk van Aarle, altaar van Sint Jan Evangelist te Beek, kapel op de Donk, kerk van Lieshout, hoeven van de abt van Floreffe, Antoniuskapel onder Ginderdoor, beneficie Sint Barbara-altaar te Lieshout, kerk van Stiphout

 • brief aan de kwartierschout van Peelland jonker PROENING van JAN VAN HOUBRAKEN pastoor te Veghel inzake kerkelijke ornamenten [augustus 1653] – kopie van gemaakt

 • brief van CORNELIS PROENING aan de SG van 12 september 1653 betreffende genoemde ornamenten – kopie van gemaakt


12557.30

 • rekest van Geerloff Suijkers

 • rekening van de kerkmeesters van Veghel 1647-1648


12557.31
Lijst van verzwegen renten in Peelland
Ze zijn ontdekt door HENDRIK THOMAS VAN ESCH en vallen onder rentmeester PIETERSSON - hieronder staan de volgende personen of altaren genoemd:

 • aan de gemene priesters gremisten te Helmond

 • de generale beneficiaten te Helmond

 • het Sint Salvator-altaar te Helmond

 • Onze Lieve Vrouwe-altaar te Helmond

 • Maria-altaar

 • kapel op het kasteel te Helmond

 • pastorie te Asten

 • een altaar te Asten

 • Sint Catharina-altaar te Deurne

 • het Holten-altaar te Deurne

 • Veltheuvelse kapel

 • pastorie te Deurne

 • H.Kruisaltaar te Deurne

 • kapel te Liessel

 • Sint Anna-altaar te Deurne

 • Sint Peterus-altaar te Deurne

 • het Sint Petrus en Paulus-altaar

 • Sint Anthonius-altaar te Deurne

 • pastorie van Liempde

 • de Brugkapel onder Leende

 • convent van Binderen onder Deurne

 • STIPHOUT
 • Geestelijke goederen onder Veghel anno 1648

 • Dovnload 51.68 Kb.