Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Dovnload 56.94 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010Datum05.12.2018
Grootte56.94 Kb.

Dovnload 56.94 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.


Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.


Uw gegevens

 Naam en voorletters :

 Adres :

 Postcode en woonplaats :

 Telefoon privé :

 Telefoon werk/mobiel :

 E-mail :

 Sofinummer (BSN) :

 Geboortedatum : M / V

 Bankrekening teruggave :


Echtgeno(o)t(e) / partner

 Naam en voorletters :

 Adres :

 Postcode en woonplaats :

 Sofinummer (BSN) :

 Geboortedatum : M / V

 Bankrekening teruggave :
Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.
Voor gehuwden:

 Bent u het hele jaar 2010 gehuwd geweest? Ja/nee

 Bent u in 2010 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :

 Bent u in 2010 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :

 Bent u in 2010 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

 Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee :

Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier
Voor ongehuwden:

 Woonde u in het hele jaar 2010 samen? Ja/nee

 Bent u beiden het hele jaar 2010 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister

ingeschreven ? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) :

 Bent u in 2010 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

 Bent u in 2010 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.


Voorletters :

Geboortedatum :

Sofinummer (BSN) :
Voorletters :

Geboortedatum :

Sofinummer (BSN) :
Voorletters :

Geboortedatum :

Sofinummer (BSN) :
Is uw persoonlijke situatie in 2010 anders dan in 2009? Ja/nee
Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

 Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)

 Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie

van uw aangifte over 2009

 Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2010, huurtoeslag 2010 of

zorgtoeslag 2010
Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2010:

 inkomsten uit dienstbetrekking

 een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)

 een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van werkgever(s) of

uitkeringsinstantie(s) meesturen
Auto van de zaak

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken. Verklaring geen privégebruik. Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is

geen belasting ingehouden. De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het

aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.


Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

 De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever :

 Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer

naar uw werk reisde :

 Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode :

 De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : €
Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

de ontvangen inkomsten

 de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.


Levensloopverlof

 Heeft u in 2010 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft

gespaard met de levensloopregeling?

Ja/nee Zo ja, hoeveel? €


Ouderschapsverlof

 Heeft u in 2010 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee :

Zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw

werkgever heeft gekregen meesturen


Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

 Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

Van:


 Naam betaler :

 Adres :

 Postcode en woonplaats :
Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

 Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente per 1 januari 2010

Graag kopie bijvoegen* : €

 Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)*

Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €

 Restant schuld aan het einde van het jaar*

Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €

 Betaalde erfpachtcanon*

Graag kopie nota’s bijvoegen : €


 Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving,

onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.

Graag kopie van de notariële akte bijvoegen : €


* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

 Van beide woningen de woz-beschikking :

 Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om

binnen twee jaar als eigen woning te dienen? :

Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke

zoals van een eigen woning.

 Is in 2010 de leegstaande (voormalige) woning minder dan

2 jaar geleden verlaten? :

Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor

zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke

zoals van de eigen woning

 Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? :

Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
Als u in 2010 een woning heeft verkocht of gekocht:

 Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop

van de woning

 Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €

 Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :
Als u in 2010 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

 Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen

woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

 Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons

heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

 Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft

verstrekt.
Monumentenpand

Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, dan

 een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister,

tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

 een overzicht van de kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaars

deel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeente

lijke lasten

 een opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies

beschikkingen meesturen
Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

 Het (de) adres(sen)

 Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de

gemeente op 1 januari 2009 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturenAndere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

 Het (de) adres)sen

 De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2010 en 31 december 2010

adres overige onroerende zaken Waarde per 01-01-2010 (€):

Waarde per 31-12-2010 (€):


Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

 Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari en per 31 december 2010 (kopie jaaroverzicht)

 Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2010 (specificatie)

 Contant geld voor zover meer dan € 500 per 1 januari en per 31 december 2010


Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

 Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2010 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)

 Het bedrag van de in 2010 ingehouden dividendbelasting

 Het bedrag van de in 2010 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds

 Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde

 Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen geldenAndere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

 Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan

of boot

 Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2010


Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

 Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling

oldtimers ter belegging

Schulden

 Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning,

boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen,

leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc.

(maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

 Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2010


Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2010 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens boven € 7.288,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 38.722 bedraagt de drempel € 638 plus 5,75% over het meerdere boven € 38.722. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie

van alle ziektekosten.

 Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Scholingskosten

Heeft u meer dan € 500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

 Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

 Het in 2010 betaalde bedrag

 Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)
Lijfrentepremies

 De in 2010 betaalde premies

 De vóór 1 april 2011 betaalde premies

 Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt

 De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2009
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 De in 2010 betaalde premies

 Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI) ? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

 Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld ‘kinderalimentatie’. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.


Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:
 U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);

 U bent medegerechtigde in een onderneming;

 U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;

 U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming

van een familielid of partner;

 U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;

U bent co-ouder;

 U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf

een schenking gedaan;

 U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;


Vergeet u niet : uw digid-code (gebruikersnaam en wachtwoord) voor

zover wij deze niet vanuit vorige aangiftes in ons bezit

hebben.
Gebruikersnaam : ……………………………………

Wachtwoord : …………………………………….
Uw telefoonnummer : ……………………………………

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

 • Echtgeno(o)t(e) / partner
 • Werk en overige inkomsten Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
 • In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen Auto van de zaak
 • Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
 • Levensloopverlof
 • Andere onroerende zaken Tweede woning
 • Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld
 • Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken)
 • Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
 • Bijzondere aftrekposten Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Levensonderhoud minderjarige kinderen
 • Vergeet u niet : uw digid-code (gebruikersnaam en wachtwoord) voor zover wij deze niet vanuit vorige aangiftes in ons bezit hebben.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

 • Dovnload 56.94 Kb.