Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Dovnload 110.46 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013Datum05.12.2018
Grootte110.46 Kb.

Dovnload 110.46 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013
Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens
 • Naam en voorletters

:
 • Adres

:
 • Postcode en woonplaats

:
 • Telefoon privé

:
 • Telefoon werk/mobiel

:
 • E-mail

:
:
 • Geboortedatum

:

M / V

 • Bankrekening teruggave

:


Echtgeno(o)t(e) / partner

 • Naam en voorletters

:
 • Adres

:
 • Postcode en woonplaats

:
 • Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer

:
 • Geboortedatum

:

M / V

 • Bankrekening teruggave

:

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.
Voor gehuwden:
 • Bent u het hele jaar 2013 gehuwd geweest?

Ja/nee

 • Bent u in 2013 gehuwd?

Ja/nee

:

Zo ja, vanaf (datum)

:
 • Bent u in 2013 duurzaam gescheiden gaan leven?

Ja/nee

:

Zo ja, vanaf (datum)

:
 • Bent u in 2013 gescheiden?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
 • Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?

Ja/nee

:

Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.Voor ongehuwden:
  • Woonde u in het hele jaar 2013 samen?

Ja/nee

  • Bent u beiden het hele jaar 2013 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

Ja/nee

:

Zo nee, welke periode wel? (data)

:
  • Bent u in 2013 gaan samenwonen?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Bent u in 2013 uit elkaar gegaan?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:

Kinderen


Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.


Voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2013 anders dan in 2012? Ja/neeAanslagen
Indien aanwezig meesturen:

  • Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)

 • Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van

uw aangifte over 2012

 • Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2013, huurtoeslag 2013 of zorgtoeslag 2013Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.


Had u in 2013:

 • inkomsten uit dienstbetrekking

 • een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)

 • een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden


In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2013 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak


Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.


Woon/werkverkeer met openbaar vervoer


Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:


 • Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
 • Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode

:

 • De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

:

Andere inkomsten


Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:


Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

 • Heeft u in 2013 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?
  Zo ja, graag een kopie van de opgave.
Ja/nee
Zo ja, hoeveel?


 • Zo ja, was dit het volledige
  tegoed?
Ja/nee

Ouderschapsverlof


 • Heeft u in 2013 ouderschapsverlof gehad?

Ja/nee

:

Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

Alimentatie


Heeft u in 2013 alimentatie ontvangen? Zo ja:

 • Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

:


Ontvangen van: • Naam betaler

:
 • Adres

:
 • Postcode en woonplaats

:


Eigen woning
Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

 • De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2012 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen*

:: • Restant schuld aan het einde van het jaar*
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

: • Betaalde erfpachtcanon*
  Graag kopie nota’s bijvoegen

: • Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.

:


* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): • Van beide woningen de woz-beschikking

:
 • Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?

:

Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.

 • Is in 2013 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?

:

Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning

 • Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?

:

Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2013 een nieuwe eigen woning heeft gekocht: • Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur

: • Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

:


Als u in 2013 uw eigen woning heeft verkocht: • Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

 • Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten
: • Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
:
 • Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) een restschuld?
:

Ja/nee

 • Zo ja, betaalde rente over de restschuld
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

:


Heeft u in 2013 voor het eerste een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd? • Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Let op! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2013 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2014.
Als u in 2013 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

 • Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? • Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

Andere onroerende zaken

Tweede woning


Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
 • Het (de) adres(sen)

 • Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2012 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

 • Wordt de woning verhuurd?

Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?


Adres vakantiehuis, andere woning

Woz-waarde per

01-01-2012 (€):Kale huur per maand (€)
Andere onroerende zaken


Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:


 • Het (de) adres)sen

 • De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2013
Adres overige onroerende zaken

Waarde per

01-01-2013 (€):


Monumentenpand


Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:


 • Het (de) adres(sen)

 • Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

 • De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2012 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.

 • Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2013, indien het geen woning betreft.

 • Een overzicht van de in 2013 betaalde onderhoudskosten.

 • Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?

 • Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)
Adres monumentenpand

Woz-waarde per

01-01-2012 (€):Waarde vrije verkoop op 01-01-2013 (€):
Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met ‘verbonden ondernemingen of vennootschappen’. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer: • de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV

 • Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “BV van vader”)

 • de waarde(n) per 1 januari 2013 en 31 december 2013 van het terbeschikkinggestelde vermogen

 • de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak

 • de opbrengsten en de kosten

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld


 • Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2013 en 31 december 2013 (kopie jaaroverzicht)

 • Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2013 en 31 december 2013 (specificatie)

 • Contant geld voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2013 en 31 december 2013Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):


 • Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2013 en 31 december 2013 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)

 • Het bedrag van de in 2013 ingehouden dividendbelasting

 • Het bedrag van de in 2013 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds

 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde

 • Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling geldenAndere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden


 • Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2013 en 31 december 2013Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)


 • Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2013 en 31 december 2013Schulden


 • Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2013 en 31 december 2013


Bijzondere aftrekposten
Ziektekosten


Als u in 2013 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO.
Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.457 is de drempel € 125. Voor inkomen boven € 7.457,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 39.618 bedraagt de drempel € 653 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 39.618. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen meeScholingskosten


Heeft u in 2013 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie


Heeft u in 2013 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen) • Het in 2013 betaalde bedrag

 • Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partnerLijfrentepremies


 • De in 2013 betaalde premies

 • Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt

 • De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2012Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


 • De in 2013 betaalde premies

 • Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrektGiften


Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen meeLevensonderhoud minderjarige kinderen


Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld ‘kinderalimentatie’. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.


Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!


Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:


 • U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);

 • U bent medegerechtigde in een onderneming;

 • U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;

 • U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;

 • U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;

 • U verhuurt een woning (met huurbescherming);

 • U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2013;

 • U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;

 • U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;

 • U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;

 • U bent co-ouder;

 • U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;

 • U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;

 • U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;

 • U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.Let op!


Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.


Checklist aangifte © Register Belastingadviseurs

inkomstenbelasting 2013 • Echtgeno(o)t(e) / partner
 • Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
 • Verklaring geen privégebruik
 • Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
 • Graag een specificatie bijvoegen. Levensloopverlof
 • Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld
 • Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken)
 • Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
 • Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)
 • Bijzondere aftrekposten Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Levensonderhoud minderjarige kinderen

 • Dovnload 110.46 Kb.