Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Dovnload 118.18 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014Datum05.12.2018
Grootte118.18 Kb.

Dovnload 118.18 Kb.

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014
Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens
 • Naam en voorletters

:
 • Adres

:
:
 • Telefoon privé

:
 • Telefoon werk/mobiel

:
 • E-mail

:
 • Burgerservicenummer (BSN)

:
 • Geboortedatum

:

M / V

:


Echtgeno(o)t(e) / partner

 • Naam en voorletters

:
 • Adres

:
 • Postcode en woonplaats

:
 • Burgerservicenummer (BSN)

:
 • Geboortedatum

:

M / V

 • Bankrekening teruggave

:

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.Is uw persoonlijke situatie in 2014 anders dan in 2013? Ja/nee


Voor gehuwden/geregistreerd partners:
 • Bent u het hele jaar 2014 gehuwd/geregistreerd partners geweest?

Ja/nee

 • Bent u in 2014 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
 • Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
 • Bent u in 2014 gescheiden?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
 • Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/
  partnerschapsvoorwaarden?

Ja/nee

:

Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.Voor ongehuwden:
  • Woonde u het hele jaar 2014 samen?

Ja/nee

  • Bent u beiden het hele jaar 2014 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

Ja/nee

:

Zo nee, welke periode wel? (data)

:
  • Bent u in 2014 gaan samenwonen?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Bent u in 2014 uit elkaar gegaan?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Heeft u een kind van uw partner erkend?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Heeft uw partner een kind van u erkend?

Ja/nee
Zo ja, op (datum)  • Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Bent u samen eigenaar van uw woning?

Ja/nee

:

Zo ja, op (datum)

:
  • Heeft uw huisgenoot een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?

Ja/nee

:

Zo ja, vanaf (datum)

:Kinderen


Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.


Voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)
Aanslagen
Indien aanwezig meesturen:

  • Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)

  • Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van
   uw aangifte over 2013

 • Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014, huurtoeslag 2014 of zorgtoeslag 2014Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.


Had u in 2014:

 • inkomsten uit dienstbetrekking

 • een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)

 • een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2014 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturenAuto van de zaak


Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.


Woon/werkverkeer met openbaar vervoer


Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:


 • Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
 • Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode • De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

:

Andere inkomsten


Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:
 • de ontvangen inkomsten

 • de betaalde kostenGraag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

 • Heeft u in 2014 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?
  Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Ja/nee
Zo ja, hoeveel?
Stamrecht


 • Heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?
Ja/nee
Zo ja, tot welk bedrag?

Graag een kopie van de opgave.

Ouderschapsverlof


 • Heeft u in 2014 ouderschapsverlof gehad?

Ja/nee

:

Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

Alimentatie


Heeft u in 2014 alimentatie ontvangen? Zo ja:

 • Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

:


Ontvangen van: • Naam betaler

:
 • Adres

:
 • Postcode en woonplaats

:
Eigen woning
Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

 • De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2013 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen*

: • Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)*
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

: • Restant schuld aan het einde van het jaar*
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

: • Betaalde erfpachtcanon*
  Graag kopie nota’s bijvoegen

: • Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld

:


* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad)::
 • Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?
Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.

 • Is in 2014 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?

:

Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning

 • Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?

:

Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2014 een nieuwe eigen woning heeft gekocht: • Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

 • Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur

: • Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

:


Als u in 2014 uw eigen woning heeft verkocht: • Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

 • Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten
: • Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
:
 • Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

:


Heeft u in 2014 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd? • Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Let op! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2014 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2015. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2014 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2014 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2015 aan de Belastingdienst melden.


Als u in 2014 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

 • Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?


Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? • Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt


LET OP!!
Vanaf het jaar 2014 is het verplicht om de ingangsdatum door te geven van uw hypotheek aan de Belastingdienst wilt u deze ook aan ons doorgeven, anders kunnen wij uw aangifte niet afronden!!
Andere onroerende zaken

Tweede woning


Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
 • Het (de) adres(sen)

 • Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2013 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

 • Wordt de woning verhuurd?

Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?


Adres vakantiehuis, andere woning

Woz-waarde per

01-01-2013 (€):Kale huur per maand (€)
Andere onroerende zaken


Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:


 • Het (de) adres)sen

 • De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2014
Adres overige onroerende zaken

Waarde per

01-01-2014 (€):


Monumentenpand


Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:


 • Het (de) adres(sen)

 • Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

 • De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2013 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.

 • Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2014, indien het geen woning betreft.

 • Een overzicht van de in 2014 betaalde onderhoudskosten.

 • Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)
Adres monumentenpand

Woz-waarde per

01-01-2013 (€):Waarde vrije verkoop op 01-01-2014 (€):
Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met ‘verbonden ondernemingen of vennootschappen’. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer: • de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV

 • Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “BV van vader”)

 • de waarde(n) per 1 januari 2014 en 31 december 2014 van het terbeschikkinggestelde vermogen

 • de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak

 • de opbrengsten en de kosten

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.Inkomsten uit aanmerkelijk belang

  • Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV?

:

Ja/nee

  • Zo ja, heeft u in 2014 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?
Ja/nee

  • Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelastingOverige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld


 • Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen

 • Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (specificatie)

 • Contant geld voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2014 en 31 december 2014Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):


 • Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2014 en 31 december 2014 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)

 • Het bedrag van de in 2014 ingehouden dividendbelasting

 • Het bedrag van de in 2014 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds

 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde

 • Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling geldenAndere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden


 • Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december 2014Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)


 • Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december 2014Schulden


 • Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2014 en 31 december 2014


Bijzondere aftrekposten
Ziektekosten


Als u in 2014 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.
Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.457 is de drempel € 125. Voor inkomen boven € 7.457,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 39.618 bedraagt de drempel € 653 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 39.618. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen meeScholingskosten


Heeft u in 2014 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie


Heeft u in 2014 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen) • Het in 2014 betaalde bedrag

 • Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partnerLijfrentepremies


 • De in 2014 betaalde premies

 • Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt

 • De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2013Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


 • De in 2014 betaalde premies

 • Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrektGiften


Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)


 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen meeLevensonderhoud kinderen


Draagt u voor minimaal € 416,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw kinderen jonger dan 21 jaar? Heeft u zelf geen recht op kinderbijslag (bijvoorbeeld bij betaling van ‘kinderalimentatie’)? Heeft uw kind geen recht op studiefinanciering? Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.


Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!


Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:


 • U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)

 • U bent medegerechtigde in een onderneming

 • U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan

 • U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

 • U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn

 • U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan

 • U bent na 2014 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden

 • U bent na 2014 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen

 • U bent na 2014 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan

 • U heeft na 2014 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan

 • U heeft na 2014 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan

 • U heeft na 2014 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan

 • U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 699,48 (verhuurderheffing)Let op!


Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.


Checklist aangifte © Register Belastingadviseurs

inkomstenbelasting 2014 • Echtgeno(o)t(e) / partner
 • Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
 • Verklaring geen privégebruik
 • Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
 • Graag een specificatie bijvoegen. Levensloopverlof
 • Inkomsten uit aanmerkelijk belang
 • Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld
 • Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken)
 • Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
 • Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)
 • Bijzondere aftrekposten Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Levensonderhoud kinderen

 • Dovnload 118.18 Kb.