Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de Islam

Dovnload 0.5 Mb.

Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de IslamPagina2/2
Datum10.10.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   2

Inhoudsopgave

Introductie

Islam en de Methodologie van Tolerantie

De tolerantie van de Islam in termen van Geloof

Het aspect van gemak in het Islamitische geloof

De Tolerantie van de Islam in relatie tot de Sharia:

Tolerantie in de Islam in termen van Da’wah (anderen uitnodigen tot de Islam)

Tolerantie van de Islam tegenover niet-moslims

Tolerantie is de Islam in aanbidding

Tolerantie in zuivering:

Tolerantie van de Islam in het gebed

Tolerantie van de Islam in Zakaat

Tolerantie in termen van Vasten

Tolerantie in Hadj:

Tolerantie in relatie tot de vrouw in de Islam

Tolerantie van de Islam in Relatie tot Financiële Zaken

Tolerantie van de Islam in Bestraffing

De straffen hebben een paar voorwaarden:

Tolerantie in de Islam tegenover Gevangenen in Oorlog

Tolerantie in de Islam betreffende Oorlogvoering

De Tolerantie in de Islam in relatie tot vergeving van zonden

Tolerantie in de Islam in Relatie tot zonden

Tolerantie van de Islam en de continuïteit van de Goede Daden

Tolerantie van de Islam en iemand zijn verlangens

Tolerantie van de Islam in Training

ConclusieIntroductie

Islam is de religie die God geopenbaard heeft aan alle profeten en boodschappers van Profeet Adam, Gods vrede zij met hem, tot aan de Profeet Mohammed ﷺ 1. God, de Verhevene, zegt:

Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.” (3:19)

Elke profeet riep zijn volk om te geloven in de Eenheid van God en alle daden van aanbidding alleen aan God te wijden, zonder deelgenoten aan Hem. God, de Verhevene, zegt:

Hij heeft jullie met betrekking tot de godsdienst datgene voorgeschreven wat Hij (ook) aan Noeh heeft bevolen, en (ook) datgene wat Wij (o Mohammed) aan jou hebben geopenbaard. En wat Wij Ibrahim, Moes en ‘Iesa hebben bevolen, (namelijk) om de godsdienst na te leven en daarin niet verdeeld te raken. (Datgene) waar jij (o Mohammed) hen naar uitnodigt (d.w.z. de Islam) is zwaar voor de veelgodenaanbidders. Allah kiest voor Zichzelf wie Hij wil en Hij leidt naar Zichzelf wie berouwvol (tot Hem) terugkeert.” (42:13)

De profeten van voor de komst van de Profeet Mohammed ﷺ, waren uitsluitend naar hun volken gezonden. De wetten die God hen gaf waren significant voor hun specifieke periode van die tijd. Wanneer een Profeet stierf en de mensen afweken van de boodschap die zijn hadden gekregen, stuurde God een andere Profeet om hen terug te leiden op het rechte pad. Deze Profeet riep de mensen nogmaals op alleen God te aanbidden en Hem geen deelgenoten toe te kennen. God, de Verhevene, zegt:

En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet.” En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars.” (16:36)

De laatste van alle Profeten en boodschappers was Profeet Mohammed ﷺ. Hij werd gestuurd na een lange periode waarin geen Profeet was gezonden naar een volk. Hij is de laatste van alle Profeten en Boodschappers. Zijn Boodschap is de laatste van alle goddelijke boodschappen aan de mensheid. God, de Verhevene, zegt:

En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.” (34:28)

Vanwege het feit dat zijn Boodschap de laatste boodschap aan de mensheid is, bevat het vele onderscheidende kenmerken, anders dan alle vorige Boodschappen. Het geeft regels over alle gebeurtenissen die gepasseerd zijn en die zullen passeren tot het einde van de tijd. Allah, de Verhevene, zegt:

And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds.” (21:107)

De Boodschap van Profeet Mohammed is ook inclusief alle zaken die betrekking hebben op de individu, de maatschappij, en hoe om te gaan met mensen om je heen. Het is geschikt voor alle tijden en plaatsen. Allah, de Verhevene, zegt:

Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (5:3)

Aangezien tolerantie een onderscheidend onderdeel is van het Islamitische geloof, zullen we beschrijven waarom dit onderscheidende factor een steunpilaar is van alle uitspraken. Moslims zijn verplicht om handelingen van aanbidding naar hun beste kunnen uit te voeren. Allah, de Verhevene, zegt:

Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen.” (2:286)

De Profeet heeft gezegd: “Houdt je vast aan wat ik je heb voorgeschreven, degenen voor jullie zijn vernietigd vanwege hun vragen en meningsverschillen met hun Profeten. Als ik je iets verbiedt hou je er dan verre van, en als ik je zeg om iets te doen doe het dan zoveel als je kunt.” (Bukhari)

 De reden dat gemak en tolerantie fundamenten zijn van het Islamitische rechtssysteem is omdat het een goddelijk rechtssysteem is. Hierin wordt rekening gehouden met de emotionele gesteldheid van de mens en hun capaciteiten. Allah, de Verhevene, zegt:

Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (22:78)

 Het Islamitische rechtssysteem is inderdaad een rechtvaardig systeem dat eerlijk en eenvoudig toe te passen is. Ook is het bedoeld om problemen te ondervangen. Indien goed begrepen, is het geliefd bij iedereen die er over zal horen. Het is een plezier om in de praktijk toe te passen en zelfs onpartijdige niet-Moslims hebben dit beaamd. Gelijkheid en rechtvaardigheid in de behandeling van mensen wordt aan iedereen verstrekt, ongeacht rijkdom, leeftijd of geslacht. Islam is een gematigd rechtssysteem; geen ander systeem komt in de buurt van zijn gematigdheid en schoonheid. Allah, de Verhevene, zegt;

Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen.” (4:28)

 De rechtvaardigheid in de Islam is niet alleen voor Moslims, maar is voor degenen die leven tussen de Moslims. Allah, de Verhevene, zegt:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.” (7:157)

 Een zekere mate van tolerantie in het kader van de Islamitische wet is dat een individu flexibiliteit wordt gegeven om persoonlijke beslissingen te nemen die passen binnen het licht van de Islamitische richtlijnen. Dit is zeer duidelijk in het levensverhaal van de Profeet ﷺ. Een voorbeeld is het verhaal van Muadh. De Profeet ﷺ stuurde Muadh, één van zijn metgezellen, naar Jemen. De Profeet ﷺ vroeg hem: “Hoe ga je oordelen? Hij zei: “Ik zal oordelen, na de geboden van het Boek van Allah, en als ik het daar niet in kan vinden, ga ik naar de tradities van de Boodschapper van Allah. En als ik het daar niet in kan vinden zal ik een beschaafde beslissing nemen.” De Profeet plaatste toen zijn hand op zijn schouder en zei: “Alle lof komt toe aan Allah vanwege het gemakkelijk maken voor de Boodschapper van Allah om de juiste persoon te kiezen voor deze opdracht.” (Abu Dawood)

 In de Islam is het zo dat wij algemene richtlijnen en principes hebben gekregen waarmee we onze leven leiden. Wanneer er een nieuwe situatie ontstaat die niet is terug te vinden wordt een beslissing afgeleid van één van de principes die in de Koran en Soenna is terug te vinden die passend is voor de situatie. Deze regels zijn als volgt:  1. De regel die aan de basis staat van alle natuurlijke zaken is, dat dit alles is geoorloofd (tenzij het tegendeel is bewezen).

  2. Een schadelijke zaak moet worden verwijderd en vermeden.

  3. Urgente behoeften legaliseren het onrechtmatige.

  4. Een specifieke schade/verboden zaak (op individueel niveau) kan worden doorstaan om een grotere schade te voorkomen.

 Er zijn vele andere soortgelijke regels als deze, zij maken het mogelijk om de Islamitische wet aan te passen aan alle situaties en plaatsen.

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

www.islamland.com

Islam en de Methodologie van Tolerantie

Wanneer we spreken van tolerantie in de Islam, spreken we niet over een klein onderdeel van de religie, maar eerder van een belangrijk kenmerk van het Islamitische geloof. De Profeet zei: “De meest geliefde zaak van Allah is het tolerante geloof dat overeenkomt met de natuurlijke aanleg van de mens.” (Bukhari)

Islam is gebouwd op de methodologie van tolerantie. Allah zegt:

Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah 2 (richting van het gebed) die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (shalat) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker genadig, meest barmhartig voor de mensen.(2:143)

Islam is een tolerant geloof met betrekking tot politieke zaken en buitenlandse zaken. Moslims worden bevolen om zich te gedragen op een rechtvaardige, onpartijdige wijze. Allah, de Verhevene, zegt: Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. (60:8)

Islam is ook tolerant in algemene maatschappelijke kwesties. Men moet niet arrogant worden naar anderen vanwege hun stammen of sociale banden. Allah, de Verheven, zegt: O, mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)

Islam is tolerant in termen van gedragingen en etiquette. Het doel is om hoge normen en gewoonten van omgangsvormen van etiquette te cultiveren binnen Moslims. Allah, de Verhevene, zegt: “Wees vergevingsgezind (tegenover de mensen), gebied het goede en wend je af van de onwetenden.” (7:199)

Allah, de Verhevene, zegt ook: “Degene die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.” (3:134)

Allah, de Verhevene, zegt ook: “En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden.” (41:34)

Islam is tolerant ten opzichte van daden van aanbidding. Niemand is overbelast, en degenen die een poging doen in de richting van aanbidding worden beloond voor hun inspanningen. Allah, de Verhevene, zegt: “En degenen die geloven en goede daden verrichten, Wij belasten niemand boven zijn vermogen. Zij zijn de bewoners van het Paradijs. Zij vertoeven daarin voor eeuwig.” (7:42)

Islam is tolerant op het gebied van economie. Alle middelen waarmee men kan worden onderdrukt door middel van financiën is verboden. Allah, de Verhevene, zeg: “Degene die de rente nuttigen zullen (op de Dag der Opstanding) niet anders opstaan dan als een persoon die door de satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is slecht net als de rente.” Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Wie dus een Vermaning van zijn Heer ontvangt en ophoudt (met het nuttigen van de rente), voor hem is datgene wat hij al bezit en zijn zaak ligt bij Allah (om daarvoor te oordelen). Maar degene die terugkeert (naar de rente), zij zijn de bewoners van het Vuur, voor eeuwig zullen zij daarin verblijven.” (2:275)

De Islam is tolerant in termen van onderwijs en opleiding. De Profeet ﷺ zei: “Geef het goede nieuws, en maak dingen niet moeilijk.” (Ibn Hibban)

The tekstuele passages van de Islam, bevestigen keer op keer de methodologie van tolerantie in de praktijk. De Profeet ﷺ zei: “Gemak is niet geplaatst in iets behalve om het te verfraaien en het zal niet verwijderd worden behalve dat er smet op wordt aangebracht.” (Muslim)

De Profeet ﷺ zei: “O Allah wie ook leiding over mijn Ummah (natie) wordt gegeven wanneer zij het moeilijk maken voor anderen, maak hun leven moeilijk. En wie het gemakkelijk maakt voor anderen, maak dingen makkelijk voor hen.” (Muslim)

Wie tolerant is zal gezegend worden, toegang tot het de hemel worden verleend en bescherming krijgen tegen het Hellevuur. De Profeet zei: “Wie makkelijk is in de omgang, zachtaardig en dichtbij Allah is, voor hem is het verboden om de Hel binnen te gaan.” (At-Targheeb wat-Tarheeb)

Men moet weten dat wanneer we spreken van tolerantie in de Islam in relatie tot haar verschillende delen, bedoelen we niet te zeggen dat men met opzet de geboden kan breken en clementie en tolerantie kan verwachten.

Aisha, moge Allah tevreden zijn met haar, zegt: “De Profeet kon niet kiezen tussen twee zaken behalve dat hij de gemakkelijkste van de twee koos; behalve als het een zondige manier van handelen was, in dat geval zou hij zichzelf er van distantiëren.” (Muslim) 

Wat hier van vrijgesteld wordt, zijn de zaken in geval van grote nood.De tolerantie van de Islam in termen van Geloof

De opvattingen van de Islam zijn de hoeksteen van het Islamitische geloof. Het is iets dat niet kan worden weggedaan. Allah, de Verhevene, zegt:

Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles aan) wie Hij wil. En degene die deelgenoten aan Allah toekent, verzint voorzeker een enorme zonde.” (4:48)

 

Het aspect van gemak in het Islamitische geloof

1. Het is een duidelijk geloof, zonder moeilijkheden om het te begrijpen.

2. Alle volgelingen van de Islam zijn verplicht te aanvaarden en te geloven dat de Boodschappers en Profeten van Allah allemaal werden gezonden door God, met de boodschap te geloven in de Eenheid van God. Allah, de Verhevene, zegt:

De Boodschapper (Mohammed) gelooft in dat wat er van zijn Heer aan Hem is neergezonden, en de gelovigen (ook). Allen geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en zijn Boodschappers. (Zij zeggen:) “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.” En zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen. (Wij wensen) Uw vergeving, onze Heer, en tot U is de Terugkeer.” (2:285)

3. Niemand wordt gedwongen tot de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden. Wie de Taaghoet (staat voor alles dat aanbeden wordt, naast de ware God) verwerpt en in Allah gelooft, heeft voorzeker het meest krachtige houvast gegrepen dat niet afbreekt. En Allah is Alhorend, Alwetend.” (2:256)

Niemand heeft het recht om iemand te dwingen tot de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

En als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen de op aarde zijn zeker allemaal geloven. Ben jij (o Mohammed) dan in staat om de mensen de dwingen om gelovig te worden?” (10:99)

Degene aan wie de boodschap van de Islam is bereikt, en aan wie het is verduidelijkt, heeft de keuze om zijn geloof te kiezen, ofwel accepteren of de Boodschap weigeren. Allah, de Verhevene, zegt:

En zeg: “De waarheid is (afkomstig) van jullie Heer.” Wie dus wil, kan geloven. En wie wil, kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven. Waarlijk, Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur gereedgemaakt, waarvan de muren (van vuur) hen zullen omgeven. En als zij om hulp vragen, (dan) worden zij te hulp geschoten met water, lijkend op kokend olie, dat de gezichten verschroeit. Verschrikkelijk is deze drank en afschuwelijk is deze Verzamelplaats. “ (18:29)

4. Een ander aspect van tolerantie is dat een persoon wordt beoordeeld door Allah op zijn daden én intentie. Men zou moeten kijken naar iemand zijn intenties. Maar op sommige momenten is dit erg lastig om te ontcijferen. Daarom zegt Allah tegen ons om anderen te beoordelen op wat we zelf aanschouwen.

Zoals we hierboven vaststellen, wordt een persoon beoordeeld op wat hij doet en wat blijkt uit zijn daden. Dit wordt ook bevestigd in deze overlevering: “Ali bin Abi Talib stuurde een stukje goud, nog niet gewonnen uit zijn erts, in een gelooide leren tas naar de Boodschapper van Allah ﷺ. De Boodschapper ﷺ verdeelde dat over vier personen: ‘Uyaina bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail en de vierde was ofwel Alqama of Amir bin At Tufail. Daarop zei één van zijn metgezelle: “Wij hebben meer recht op dit (goud) dan deze (personen).” Toen dat nieuws de Profeet ﷺ bereikte, zei hij, “Vertrouw jij me niet, ik ben degene die de Goddelijke Openbaring van God ontvangt?” Er stond een man met ingevallen ogen, verhoogde jukbeenderen, verhoogd voorhoofd, een dikke baard, een geschoren hoofd en een taille laken dat was opgetrokken en hij zei: “O Boodschapper van Allah! Vrees Allah!” De Profeet ﷺ zei, “Wee U! Ben ik niet van alle mensen op de aarde degene die het meest Godvrezend is?” Toen ging de man weg. Khalid bin Al-Walid zei, “O Boodschapper van Allah! Zal ik hem doden?” De Profeet zei; “Nee, want hij kan bidden.” Khalid zei; “Talrijk zijn degenen die bidden en zeggen met een tong (d.w.z. monden) wat niet in hun hart is.” De Boodschapper van Allah ﷺ zei, “Mij is niet opgedragen (door Allah) om de harten van de mensen op te zoeken of om hun buiken open te snijden.” Toen keek de Profeet ﷺ naar hem (d.w.z. een man) terwijl de laatste wegging en zei, “Na deze nakomelingen zal een groep komen die de Koran voortdurend en elegant zal reciteren, maar het zal hun kelen te boven gaan (d.w.z. ze zullen niet begrijpen noch er na handelen). Zij zullen uit het geloof (Islam) gaan zoals een pijl door het lichaam van een dier gaat. ” (Sahih Muslim)

5. Wanneer men in een situatie terecht komt en benadeeld kan worden, dan zal hij in dat geval de nodige maatregelen moeten treffen om zichzelf te beschermen. Allah, de Verhevene, zegt:

Degene die niet in Allah gelooft nadat hij (eerder) geloofde (op hem rust de Woede van Allah), behalve degenen die (tot ongeloof) wordt gedwongen terwijl zijn hart rust heeft gevonden in het geloof. Maar wie zijn borst openstelt voor het ongeloof, op hen rust de Woede van Allah. En voor hen is er een geweldige Bestraffing;” (16:106)

Ammar bin Yasir, één van de metgezellen, was in een situatie van leven op dood, waar hij bijna werd gedood door niet-moslims die hem aan het martelen waren. Hij werd gevraagd door degenen die hem aan het martelen waren, om slecht over de Profeet ﷺ te spreken om zichzelf te redden van verdere marteling, dus hij deed het. Hij was zo bedroefd door wat hij had gedaan. De Profeet ﷺ troostte hem en zei: “Wat is uw geloof?” Hij zei, “Ik ben tevreden met de Islam.” De Profeet ﷺ zei toen: “Als ze je nog een keer willen martelen, zeg wat je moet zeggen.” (Ibn Kathir)

6. De Islam heeft de mensheid ook bevrijd van het dienstbaar opstellen naar andere mensen en gaven hem God alleen om te aanbidden. Allah, de Verhevene, zegt:

En zij namen naast Hem (valse) goden (ter aanbidding) aan die niets hebben geschapen, maar zelf zijn geschapen. En zij zijn niet in staat om zichzelf te schaden of voordeel te brengen, noch zijn zij in staat om te doden, (of iets) tot leven te brengen of (uit de dood) op te wekken.” (25:3)

Allah, de Verhevene, zegt:

En als Allah jou met een kwaad treft, dan kan niemand het wegnemen behalve Hij. En als Hij het goede voor jou wil, dan kan niemand Zijn Gunst afweren. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.” (10:107)

Om enige onnodige aanbidding jegens een persoon te voorkomen, heeft Allah verduidelijkt dat de Profeet Mohammed ﷺ slechts een mens is, net als alle profeten voor hem. Zij waren allemaal mensen, die geen verering verdienden. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg: “Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten, behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik (het verrichten van) hetg goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van verheugende Tijdingen voor een volk dat gelooft.” (7:188)

7. Allah heeft Moslims opgelegd om eerlijk en rechtvaardig te zijn ten opzichte van alle mensen, ongeacht hun geloof of religie, huidskleur of etnische achtergrond, of maatschappelijke positie. Allah, de Verhevene, zegt:

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het geode en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.” (16:90)

Men moet rechtvaardig zijn in een situatie van geluk of woede, met moslims of niet-moslims. Allah, de Verhevene, zegt:

O jullie die geloven, handel rechtvaardig, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, de ouders en de naasten. (Zelfs) als hij rijk of arm is, Allah verdient de voorkeur boven hen. Volg niet jullie begeerten waardoor jullie niet rechtvaardig zouden zijn. En als jullie (de getuigenis) vervalsen of (deze) weigeren, waarlijk Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen. “ (4:135)

8. Een teken van de tolerantie in het Islamitische geloof is dat een Moslim gelooft dat alle mensen zijn begunstigd door God. Allah, de Verhevene zegt:

En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen gekozen.”17:70)

Jabir zei dat er een begrafenisstoet voor een Jood voorbij kwam en de Profeet ﷺ stond er voor op, Jabir volgde. Jabir zei toen, ‘O Boodschapper van Allah dat was een lichaam van een Jood!” Hij zei: “Sta er voor op (uit respect)!” (Bukhari)

 

De Tolerantie van de Islam in relatie tot de Sharia:

Tegenwoordig roept de term ‘Sharia’ een zekere mate van angst op; beelden van zweepslapen en andere openbare straffen worden in gedachte opgeroepen bij het horen van de term. In werkelijkheid is de Sharia het goddelijke wettelijke systeem gegeven aan de mensheid. Het is een systeem dat is gebaseerd op tolerantie en gemak. Hier zijn een paar punten om in gedachten te houden:

De tekstuele passages in de Koran en de Soenna (Profetische Traditie) zijn zeer gemakkelijk te begrijpen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wij hebben de Koran vergemakkelijkt om (het) te (kunnen) gedenken. Is er dan iemand die hier lering uit trekt?” (54:17) De tekstuele passages zijn zeer duidelijk in hun betekenis, het kost geen moeite om ze te begrijpen wat er bedoeld wordt met de tekst. Als er een situatie is waar men over twijfelt, schrijft God ons voor om naar degenen te gaan die kennis hebben. Hij zegt: “Vraag het maar aan degenen die kennis hebben (van de eerdere Boeken), indien jullie (het) niet weten.” (16:43)

Dit is inderdaad een belangrijk aspect. Als men ontwetend is in een zaak die betrekking heeft op een wereldse kwestie, zouden ze specialisten moeten vragen om de situatie op te lossen. Hetzelfde wordt gedaan als het gaat om zaken van de religie. God heeft bepaald dat praten zonder kennis een zware zonde is. Wie spreekt over de religie zonder kennis en dan een wettige(toegestane) kwestie verbiedt, of het omgekeerde heeft een grote zonde begaan. God, de Verhevene, zegt: “Zeg (O Mohammed): “(Maar) de zaken die mijn Heer heeft verboden, zijn slechts de verdorvenheden, zowel het zichtbare als het verborgene daarvan, de zonde, de onrechtmatige overtreding, het toekennen van deelgenoten aan Allah waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah (datgene) zeggen wat jullie niet weten.” (7:33)

De Boodschapper van Allah ﷺ verduidelijkt de negatieve gevolgen van iemand die niet goed is geïnformeerd en spreekt zonder kennis te hebben. Hij zal zichzelf en anderen zeker misleiden. De Profeet ﷺ zei: “God zal geen kennis van zijn slaven wegnemen door ervoor te zorgen dat zij het vergeten; liever, kennis zal verloren gaan door het verlies van geleerden. Wanneer er geen geleerden meer zijn, zullen de mensen onwetende individuen benoemen en zij zullen oordelen uitgeven zonder kennis en daardoor zichzelf en anderen misleiden.” (Bukhari)

Er zijn geen mysterieuze of onverklaarbare zaken in de Islam. Op sommige momenten zijn er kwesties die betrekking hebben op de onzichtbare wereld waar wij geen volledig grip op hebben; in werkelijkheid, zij zullen niet van invloed zijn op iemands geloof, noch hem enig voordeel geven. Eén van deze kwesties is, zoals God zegt: “En zij vragen jou (O Mohammed) over de ziel. Zeg: “De ziel behoort tot de Zaak van mijn Heer. En jullie is slechts een geringe mate van kennis (hierover) gegeven.” (17:85)

Allah, de Verhevene, zegt ook: “Zij vragen jou over het Uur (d.w.z. over de Dag der Opstanding): “Wanneer zal het aanbreken?” Zeg: ”De Kennis hierover is slechts bij mijn Heer. Niemand kan de tijd hiervan kenbaar maken, behalve Hij. Zwaar is het voor (de inwoners van) de hemelen en de aarde (dat zij niet weten wanneer het Uur plaatsvindt) en het zal slechts onverwachts tot jullie komen.” Zij vragen jou daarover net alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “De kennis hierover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten (het) niet.” (7:187)

Alles wat ten goede aan ons komt in termen van kennis dat gerelateerd is aan de onzichtbare wereld heeft de Profeet ﷺ al aan ons uitgelegd. Dit is inclusief de beschrijvingen van de Hemel en Hel en de verhalen van de vorige naties, zodat wij kunnen nadenken over wat er met hen is gebeurd. Allah, de Verhevene, zegt:

En Ik heb jullie gewaarschuwd voor een laaiend Vuur (d.w.z. voor de Hel). Niemand, behalve de meest ellendige (persoon), zal het binnentreden. Degene die (Allah) verloochent en zich afwendt. En de meest godsvruchtige (persoon) zal daartegen beschermd worden (d.w.z. tegen het binnentreden van de Hel) Degene die zijn bezit uitgeeft om (zichzelf) te reinigen. En niemand heeft bij hem een gunst (hiervoor) tegoed die beloond (d.w.z. terugbetaald) moet worden. (Hij doet dit) slechts strevend naar het Gezicht van zijn Heer, de Meest Verhevene. En hij zal zeker tevreden zijn (wanneer hij het Paradijs binnentreedt).” (92:14-21)

 

In tegenstelling tot de wetten die door de mens zijn gemaakt en van toepassing zijn op sommige terwijl anderen er door worden vrijgesteld door de mazen in de wet, zijn de wetten van de Islam van God afkomstig. De Wet van God is bindend en definitief, deze wetten zijn bedoeld voor iedereen; of zij nou rijk of arm, van adel of gewone burger zijn. Allah, de Verhevene, zegt:En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald.” (33:36)

Allah heeft opgedragen dat ieder het systeem van de wet moet respecteren en moet steunen. Allah, de Verhevene, zegt: “De woorden van de gelovige, wanneer zij uitgenodigd worden naar Allah en Zijn Boodschapper om tussen hen te oordelen, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die succesvol zijn.” (24:51)

Niemand in de Islam heeft een absolute autoriteit, met inbegrip van het hoofd van een staat; hij is onderworpen aan de wetten, net zoals ieder andere er aan onderworpen is. Dit is de schoonheid en de tolerantie van de Islam. Niemand kan deze regels en grenzen onderdrukken of overtreden. De Profeet ﷺ zei: “Een Moslim moet luisteren en gehoorzamen, behalve wanneer een zondige taak wordt opgelegd, in een dergelijk geval is er geen gehoorzaamheid.” (Bukhari)

Een ander aspect van de wetten van God is dat ze niet vatbaar zijn voor veranderingen en veroudering. Deze wetten zijn absoluut voor alle tijden en plaatsen. In tegenstelling tot de door de mens gemaakte wetten die aan verandering onderhevig zijn en verouderen. God heeft het goddelijke systeem van de wet afgekondigd en het verandert niet. God, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen van Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah)?” (5:50)

In de Islam is er geen geestelijke structuur, noch zijn er onfeilbare mannen wiens meningen boven het woord van God worden beschouwd. Allah zegt: “Weet dat de zuivere godsdienst alleen aan Allah toebehoort. En degenen die naast Hem helpers nemen (zeggende): “Wij aanbidden hen slechts, opdat zij ons nader tot Allah zullen brengen.” (39:3)

Niemand heeft de macht om te schaden of te profiteren. Dit is iets exclusief voor God alleen. Allah, de Verhevene, zegt:

Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zijn dienaren, net als jullie. Roept hen dan aan en laat jullie (smeekbeden) verhoren, als jullie waarachtig zijn.” (7:194)

Islam benadrukt dat ieder individu een directe link naar God heeft; er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Hem. Hij vergeeft onze zonden en geeft ons wat we willen. Allah, de Verhevene, zegt: “En wie iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, en daarna bij Allah om vergeving vraagt, hij zal Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen. .” (4:110) Allah, de Verhevene, zegt ook: “En jullie Heer zei: “Roep mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie.” (40:60)

In de Islam zijn er geen religieuze autoriteiten die kunnen legaliseren wat onwettig is of verbieden wat toegestaan is. Het recht van wetgeving maken behoort aan God alleen toe. Het is een bekend feit dat er onder de vorige naties wetten vaak werden veranderd naar de grillen en luimen van de mensen die aan de macht waren. God, de Verhevene, zegt hierover: “Zij (d.w.z. de joden en christen) namen hun rabbijnen en hun priesters als goden (ter aanbidding) aan naast Allah.” (9:31) Toen hun rabbijnen en priesters iets legaliseerde wat onrechtmatig was of toen zij het tegenovergestelde deden volgden de mensen hen. Dit is aanbidding!

Een ander aspect van de tolerantie van de Islam is dat er een systeem is dat bekend is als Shura, of onderling overleg. Dit wordt gebruikt in gevallen waarbij er een openbaar voordeel valt te behalen, mensen met kennis en expertise op een bepaald gebied kunnen worden geraadpleegd om tot de beste beslissing te komen. Allah zegt: “En het was dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak. Zodra jij dan een beslissing neemt, stel dan je vertrouwen in Allah. Waarlijk, Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.” (3:159)

Islam heeft de toegangspoort voor Ijtihad geopend, dat is wanneer een geleerde zich inspant om tot een uitspraak te komen in een bepaalde zaak, die misschien niet direct genoemd wordt in de teksten van het Schrift. In de Islam zijn de algemene richtlijnen gegeven en men wordt geacht zich hier aan te houden wanneer zich een situatie voordoet. Dit maakt de wetten van de Islam veelzijdig en passend voor alle plaatsen en tijden.

God heeft wetten voorgeschreven om alle gemeenschappen te beschermen tegen extremisme. Allah, de Verhevene, zegt:

Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.” (2:185)

De Profeet ﷺ zei: “Pas op voor extremisme, want dit is waardoor de vorige naties zijn vernietigd.” (Nasaee’)

De Profeet ﷺ predikte een gematigde manier van leven. Anas bin Malik (radi Allahu anhu) zei: “Drie mensen kwamen naar de huizen van de Profeet ﷺ om te vragen hoe hij zijn dagen doorbracht en hoe hij Allah aanbad. Toen ze hoorden wat de Profeet ﷺ deed, vonden zij dit weinig, dus zeiden zij: “De Profeet is vergeven door Allah, wie zijn wij om onszelf met hem te vergelijken?” Eén zei: “Wat ik ga doen is, de hele dag en nacht bidden.” De tweede zei: “Ik zal de rest van mijn tijd vastend doorbrengen.” De derde zei: “Ik zal geen vrouw trouwen.” De Profeet ﷺ kreeg dit te horen en vroeg: “Zijn jullie degenen die dit en dit hebben gezegd?” Hij zei; “Voorwaar ik ben de meest godvrezende onder u en wat mij betreft, ik bid en slaap (ook), vast en eet (ook) en trouw wel met vrouwen. Wie zich van mijn Soennah (levenswijze) afwendt, behoort niet tot mij.”.” (Bukhari)

De Profeet ﷺ vond het belangrijk om zijn metgezellen te begeleiden naar het gematige pad in het leven zodat zij niet in extremisme zouden vallen. Dit is overgeleverd in de hadith van Abdullah bin Amr bin al-Aas (radi Allahu anhu) dat de Profeet ﷺ tegen hem zei: “O, Abd Allah, Ik heb vernomen dat u elke dag en elke nacht vast (de gehele nacht). Toen antwoordde Abd Allah: ‘Ja, O boodschapper van Allah ’ Toen zei de profeet: ‘Doe dat niet; vast voor een aantal dagen en stop dan een aantal dagen; Bid(t) een gedeelte van de nacht en slaap het andere deel. Werkelijk, jou lichaam heeft recht op jou, jou ogen hebben recht op jou, jou familie (d.w.z. vrouw) hebben recht op jou en jou gasten hebben recht op jou. En het is voldoende om drie dagen te vasten in een maand, de goede daad zal beloond worden met een vermenigvuldiging keer tien, zo zal het lijken alsof het hele jaar gevast is.” Abd Allah zei, "O Allah's Boodschapper! Ik heb meer kracht dan dat (d.w.z. om andere dagen te vasten).” De Profeet zei, "Vast dan zoals Profeet David vaste en vast niet meer dan dat." Abd Allah zei, "Hoe vastte de Profeet David?" De Profeet zei, "De helft van het jaar," (d.w.z. hij vastte om de dag). Daarna werd `Abd Allah oud en zei hij, "Het was beter geweest voor mij als ik de toestemming van de Profeet ﷺ had aanvaard (toen hij mij slechts drie dagen gaf om te vasten)” (Al-Bukhari)

Dit betekent niet dat de Islam het aanmoedigt om plezier in dit leven te zoeken ten koste van het Volgende Leven. Integendeel, de Islam is een gematigde manier van leven. Het is een mooie balans tussen de dit wereldse leven en het volgende.

Allah, de Verhevene, zegt:

O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten.” (62:9)

Met oog op de wereldse behoeften van een persoon, heeft Allah bevolen dat men niet zijn behoefte aan levensonderhoud moet vergeten. Hij, de Verheven, zegt:

En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de Gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn.” (62:10)

Allah heeft ook bevolen om verspilling te voorkomen. Hij, de Verhevene, zegt:

O kinderen van Adam, bedek je bij het verrichten van elk gebed met fraaie kleding en eet en drink, maar verkwist niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de verkwisters.” (7:31)

Een ander teken van tolerantie in de Islam is wanneer een persoon vreest om te overlijden of dat hem ernstige schade zal treffen, dat het toegestaan is voor hem om dat te consumeren wat onwettig is, zodat hij zichzelf in leven kan houden. Allah, de Verhevene, zegt:

Hij heeft jullie slechts de dode dieren, het bloed, het varkensvlees en dat waarover (de naam van) een ander dan Allah (tijdens het slachten) is genoemd, verboden. Maar wie door noodzaak gedwongen wordt zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, op hem rust er geen zonde. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. ” (2:173)

Sayyid Qutub, moge Allah hem genade schenken, zei in zijn Tafsir: “Het is de verzameling van wetten en overtuigingen die een mens een mens maakt en niet een dier, engel of duivel. Het houdt rekening met vaardigheden, volledige capaciteiten en menselijke zwakheid.”

Een ander teken van de tolerantie van de Islam is dat iemand zijn goede daden worden vermenigvuldigd. Allah, de Verhevene, zegt: “Wie met een goede daad komt, voor hem is er het tienvoudige daarvan (aan beloning). En wie met een slechte daad komt, hij wordt slecht vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan. ” (6:160)

Tolerantie in de Islam in termen van Da’wah (anderen uitnodigen tot de Islam)

Islam is een wereldreligie en het is voor alle mensen, alle tijden en plaatsen. Mensen uitnodigen tot de Islam en het uitdragen van het ware geloof moet gedaan worden op een goede en ethische wijze, zodat de anderen die geroepen worden tot het geloof het zullen accepteren en het zien als een onpartijdige optie. Allah, de Verhevene, zegt:

Nodig uit naar de Weg van jouw Heer met wijsheid en goede predicatie, en redetwist met hen op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer, Hij weet wie van Zijn Weg is afgedwaald, en Hij weet wie de recht geleiden zijn.” (16:125)

Laten we het hebben over een aantal aspecten van tolerantie als het gaat om het uitdragen van de Islam.

Wij accepteren mensen van andere geloven. De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Allah is meer tevreden met het berouw van zijn slaaf dan een man die kampeert op een plek waar hij gevaar loopt en een rijdier heeft om zijn voedsel en drinken te dragen. De man gaat even liggen om te rusten en schrikt naar enige korte tijd wakker en ziet dat zijn rijdier weg is. Hij gaat begint met zoeken naar zijn rijdier en lijdt onder de hevige warmte en dorst of wat Allah wilde waar hij last van zou hebben. Hij zegt dan: ‘Ik zal terug gaan naar mijn plek.’ Hij gaat terug naar zijn plek en gaat weer slapen. Vervolgens wordt hij wakker, tilt zijn hoofd op en ziet dat zijn rijdier weer naast hem staat. (Muslim)

Een ander aspect van tolerantie in de Islam wanneer het gaat om het verspreiden van de Islam, is wanneer je iemand wil oproepen tot het geloof; dan moet je dit doen op een goede en uitnodigende manier. De Profeet ﷺ zei:“Geef blijde tijdingen en zorg dat mensen het niet afweren, maak zaken eenvoudig en maak het niet moeilijk.” (Muslim)

Wij worden gevraagd om respectvol om te gaan met degene die een andere mening heeft dan wij. Allah, de Verhevene, zegt:

En redetwist niet met de lieden van het Boek, behalve op een goede wijze, tenzij het degenen onder hen (betreft) die onrecht plegen. En zeg (tegen hen): “Wij geloven in datgene wat er aan ons is neergezonden en (in datgene wat er) aan jullie is neergezonden, en onze God en jullie God is één. En aan Hem geven wij ons over.” (29:46)

Niemand kan een ander dwingen om hun mening te aanvaarden, noch kan iemand een ander overtuigen met kracht. Laten we eens kijken naar het verhaal van Al-Aas bin Wa’il. Hij was een polytheïst die weigerde om het geloof van de Islam te accepteren. Hij ging naar de Boodschapper van Allah ﷺ met een bot dat aan het ontbinden was en hij vernietigde het en zei tegen de Profeet ﷺ: “Beweer jij dat wij worden opgewekt nadat we in dit zijn veranderd?” Hij zei, “Ja…Allah is de oorzaak dat jij zult sterven, daarna zal doen herleven en vervolgens zal Hij jou in het Hellevuur plaatsen.” Hij reciteerde de woorden van God:

En hij stelde Ons een voorbeeld, maar vergat zijn eigen schepping. Hij zei: “Wie brengt de beenderen tot leven wanneer deze zijn vergaan?” Zeg (o Mohammed): “Degene Die deze de eerste keer schiep, zal ze (weer) tot leven brengen. En Hij is op de hoogte van elke schepping” Degene Die voor jullie voor jullie vuur uit de groene bomen heeft gemaakt, waarmee (d.w.z met de bomen) jullie vervolgens (vuur) ontsteken. Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet in staat om het gelijke daaraan te scheppen? Welzeker! En Hij is de Schepper, en Alwetende.” (36:78-83)

Argumenten van deze aard maken het onmogelijk voor iemand om de waarheid te weerleggen. Een ander voorbeeld dat wordt genoemd in de Koran gaat over een discussie tussen de Koning een-Namrood en Profeet Ibrahim (Gods vrede zij met hem). Allah, de Verhevene, zegt:

Heb jij degene niet gezien die met Ibraahiem over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koningschap had gegeven? Toen Ibraahiem (tegen diegene) zei: “Mijn Heer is Degene Die doet leven en sterven.” Hij zei: “Ik doe leven en sterven.” Ibraahiem zei: “Waarlijk het is Allah Die de zon uit het oosten doet opkomen, doe jij deze dan uit het westen opkomen?” Toen werd de ongelovige met stomheid geslagen. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (2:258) 

Een ander aspect van de tolerantie in de Islam is dat men mensen niet mag irriteren, haat verspreiden of commotie mag veroorzaken. Allah, de Verhevene, zegt:

En zeg tegen Mijn dienaren dat zij dat wat beter is moeten zeggen. Waarlijk, de satan zaait verderf tussen hen. Waarlijk, de satan is voor de mens een duidelijke vijand.” (17:53)

We gebruiken methodes om mensen tot de Islam aan te trekken en er vandaan te houden. Allah zegt:

O lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Ibrahiem, terwijl de Thora en het Evangelie pas na hem zijn neergezonden? Denken jullie dan niet na?” (3:65)

We zouden zeer zachtaardig en vriendelijk moeten zijn. Allah zegt:

Ga beide naar de farao, waarlijk hij stelt zich tiranniek op. En spreek (met) zachte woorden tot hem, opdat hij er lering uit zal trekken of (Allah) zal vrezen.” (20:43-44)

We vragen altijd aan degenen die een andere mening hebben dan ons, om getuigenissen en bewijzen naar voren te brengen. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg, ( o Mohammed): “Vertel mij over datgene wat jullie naast Allah aanroepen. (En) laat mij zien wat zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij een aandeel in (de schepping van) de hemelen? Breng mij een boek (dat) hiervóór (is geopenbaard) of een restant van kennis (dat jullie beweringen ondersteunt), als jullie waarachtig zijn.” (46:4)

Wij worden gevraagd om onderwerpen op een constructieve manier te bespreken. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg (o Mohammed): O lieden van het Boek, kom tot een rechtvaardig woord tussen ons en jullie; dat wij naast Allah niemand aanbidden en dat wij niets als deelgenoot aan Hem toekennen en dat wij elkaar niet als goden (ter aanbidding) aannemen naast Allah.” Als zij zich afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij waarlijk moslims zijn.” (3:64)

Wie de Islam accepteert en Moslim wordt zal zondevrij zijn, in de ogen van God. Hij zal geen zonde uit zijn vroegere leven meedragen. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg tegen degenen die niet geloven: “Als zij ophouden (met ongelovig zijn), dan zal hun zeker worden vergeven wat zich (in het verleden) heeft voorgedaan. Maar als zij terugkeren, dan is er (voor hen) zeker het voorbeeld (d.w.z. de bestraffing) van de mensen van vroeger dat zeker voorbij is gegaan.” (8:38)

Degene die Moslim wordt zal een beloning ontvangen voor de goede dingen die hij in het verleden, voordat hij Moslim werd, heeft gedaan. Hakim bin Hizam (radi Allahu anhu) zei: “O Boodschapper van Allah! Wat vind je van mijn goede daden die ik voorheen deed tijdens de periode van ontwetendheid (voor het omarmen van de Islam). Zoals het onderhouden van goede relaties met mijn vrienden en verwanten. Het vrij laten van slaven en het geven van aalmoezen etc. Zal ik daar een beloning voor ontvangen? De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Je hebt de Islam omarmd met alle goede daden die je deed.” (Bukhari)

Wie de Islam accepteert vanuit een andere religie zal een beloning in tweevoud ontvangen. Allah, de Verhevene, zegt: “Zij zijn degenen aan wie hun beloning twee keer wordt gegeven, omdat zij geduldig waren en het slechte met het goede weren, en omdat zij uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien. ” (28:54)

 

Tolerantie van de Islam tegenover niet-moslims

Voordat we beginnen, noemen we de woorden van de Oriëntalist Young: “Er zijn vele dingen die het Westen van de Islamitische beschaving zou moet leren zoals de kijk van Moslims op tolerantie.” 

Alle financiële verplichtingen, zoals het kopen en verkopen van huizen en auto’s en een aandeel nemen in een bedrijf, tussen Moslims en niet-Moslims zijn wettig. Zolang de Islamitische principes worden nageleefd. Aisha, moge Allah tevreden met haar zijn zei: “De Boodschapper van Allah kocht eten van een Jood en voldeed de betaling later. Hij gaf hiervoor zijn schild in onderpand.(Sunan an-Nasa’i)

De enige vorm van ruilhandel dat onwettig is, is datgene wat een zekere mate van schade bevat. Allah, de Verhevene zegt:

O jullie die geloven, nuttig geen verdubbelde en vermeerderde rente, en vrees Allah, opdat jullie succesvol zullen zijn.” (3:130)

Allah, de Verhevene, zegt ook:

O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen (hier worden pijlen bedoeld die gebruikt worden voor het streven naar geluk of het nemen van een beslissing) zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van alcoholhoudende dranken en het gokken, en jullie afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zullen jullie er dan niet mee ophouden?” (5:90-91)

Het is geoorloofd voor Moslims om gebeden uit te voeren in een niet-Islamitisch gebedshuis. Abu Musa verrichtte gebeden in een kerk in Damascus.

Het is niet lofwaardig voor een moslim om dit te doen, omdat er misschien afgoden of andere beelden aanwezig kunnen zijn. Dus, het is aanbevolen dat een persoon alleen daar gaat bidden wanneer hij geen andere plek kan vinden. Umar zei tegen een Christen, “We gaan jullie kerken niet binnen vanwege de beelden die zijn geplaatst op de muren.”

Het is geoorloofd voor een niet-Moslim om een moskee binnen te gaan als er behoefte aan is. Uitgesloten hiervan is de Grote Moskee in Mekka. Wat betreft Medina, de Profeet ﷺ had hier een ontmoeting met een aantal niet-Islamtische afgevaardigden.

Het is toegestaan voor een Moslim om niet-Moslims te bezoeken die ziek zijn en om dua (d.w.z. smeekbede) voor hun te doen zodat zij beter worden. Anas (radi Allahu anhu) zei dat een jonge jongen met een Joodse achtergrond ziek was en dat de Profeet ﷺ bij hem op bezoek ging en tegen hem zei: “Word Moslim!” Hij keek naar zijn vader en de vader zei tegen zijn zieke zoon: “Gehoorzaam Abal-Qasim (d.w.z. Mohammed ﷺ)” waarop hij de getuigenis van het geloof uitsprak en de Profeet ﷺ zei:“Alle lof komt toe aan Allah, die hem heeft gered van het Vuur.” (Bukhari)

Wij geven onze medeleven aan niet-moslims. Abu Hurairah (radi Allahu anhu) zei dat de Profeet ﷺ zei: “Ik wilde toestemming om het graf van mijn moeder te bezoeken en het werd aan mij toegekend.” (Muslim).

Men mag liefdadigheid geven aan niet-Moslims zolang zij geen oorlog voeren tegen de Moslims. Mujahid, heeft overgeleverd: "Abdullah bin Amr had een schaap geslacht voor zijn familie, toen hij kwam zei hij: 'Heb je iets aan je Joodse buren gegeven? Heb je iets aan je Joodse buren gegeven? Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: 'Jibril bleef mij maar adviseren over de behandeling van de buren (vriendelijk en beleefd), dat ik dacht dat hij me zou bevelen om hen aan te wijzen als mijn erfgenamen." At-Thirmidhi.

Allah, de Verhevene, zegt: “De liefdadigheid (hier wordt armenbelasting bedoeld) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad 3), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs." (9:60)

De Islam heeft een Moslim toegestaan om de relatie met zijn familie te onderhouden zelfs als zij geen Moslim zijn. Asma bint Abi Bakr, ging naar de Profeet en zei: “Mijn moeder komt bij mij op bezoek maar zij is geen Moslim, hij zei; wees vriendelijk voor je moeder.” (Bukhari)

Het is toegestaan voor Moslims om te eten van de gebruiksvoorwerpen van niet-Moslims en gebruik te maken van hun kleren, zolang zij niet gemaakt zijn van materialen die onwettig zijn voor ons. Abu Tha’labah al-Khushani (radi Allahu anhu) zei: “O Boodschapper van Allah, wij zijn in het land dat behoort tot de mensen van het Boek, zullen wij van hun gebruiksvoorwerpen eten?” Hij zei: ‘Als je andere gebruiksvoorwerpen kunt vinden is het beter, zo niet was ze en gebruik ze.’ (Bukhari)

Het is geoorloofd voor een moslim man om een kuise vrouw van de Mensen van het Boek te trouwen. Allah, de Verhevene, zegt: “Op deze dag is (al) het goede voor jullie toegestaan. En het voedsel van degenen aan wie het Boek is gegeven, is toegestaan voor jullie en jullie voedsel is toegestaan voor hen. En (toegestaan voor jullie om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen onder de gelovigen en de kuise vrouwen onder degenen aan wie het Boek vóór jullie gegeven was, indien jullie hun hun bruidschatten (waar zij recht op hebben) geven, strevend naar kuisheid en om openlijke ontucht en het in het geheim nemen van minnaressen te vermijden. En wie ongelovig is jegens het geloof, voorzeker, zijn werk is (zeker) verloren gegaan. En in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” (5:5)

Wie de Islam accepteert en getrouwd is met een vrouw van de Mensen van het Boek, zijn huwelijk zal niet nietig worden verklaard, integendeel het zal geaccepteerd worden.

Het is geoorloofd om het eten te eten dat geslacht is door de Mensen van het Boek, zolang het wettig voedsel is voor ons en de naam van God er over uit is gesproken. Allah, de Verhevene, zegt:

Eet niet van datgene waarover de Naam van Allah niet is uitgesproken, want waarlijk, dat is zeker een verdorvenheid.” (6:121)

Wij worden geacht bescherming te bieden aan een niet-Moslim, als hij hier naar op zoek is. Allah, de Verhevene, zegt:

En als iemand van de veelgodenaanbidders bescherming bij jou zoekt, bescherm hem dan, totdat hij het Woord van Allah hoort. En (als hij weigert) begeleid hem dan naar (een plek) waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.” (9:6)

Het is voor een Moslim niet toegestaan om te vloeken of kwaad te spreken over het geloof van de niet-moslim. Allah, de Verhevene, zegt:

En beledig degenen die zij naast Allah aanroepen niet. Zodat zij Allah niet onrechtmatig zonder kennis beledigen.” (6:108)

Allah heeft ons bevolen dat wij onze leningen terug betalen aan een niet-Moslim. Hij, de Verhevene, zegt:

O jullie die geloven, kom de verbonden na.” (5:1) Hij, de Verhevene, zegt ook: “En kom de belofte na Waarlijk, er zal (op de Dag des Oordeels) over de belofte gevraagd worden.” (17:34)

Hun rijkdom is onschendbaar. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah verbiedt jullie niet om degenen die jullie niet bestrijden in de godsdienst en jullie niet uit jullie huizen verdrijven, goed en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.” (60:8)

De Profeet ﷺ zei: “Pas op, als iemand een niet-Moslim woonachtig in een Islamitisch staat onrecht aan doet, zijn rechten verminderd, hem dwingt te werken onder zijn capaciteit of iets van hem neemt zonder zijn toestemming. Ik zal voor hem pleiten op de Dag des Oordels.” (Sunan Abi Dawud)

De Profeet ﷺ zei ook: “Wie een persoon doodt die onder de verantwoording staat van een Islamitisch land, zal de geur van Jannah niet ruiken.” (Bukhari)

Wanneer een niet-Moslim in een Islamitische staat verblijft kan hij gebruik maken van de sociale zekerheidsvoorzieningen net als de andere inwoners die een hoge leeftijd hebben bereikt. Umar (radi Allahu anhu) zag een oude Joodse man en informeerde naar hem Er werd aan Umar verteld dat hij van de mensen was die Jizyah (hoofd-belasting) betaalde. Dus de Kalief Umar (radi Allahu anhu) vertelde hem, “Wij zijn niet eerlijk tegenover jou geweest, wij namen Jizyah van u toen u jong was en nu u oud bent, heeft u niets!” Hij nam hem bij de hand en nam hem mee naar de schatkist van de Moslims en gaf hem voedsel en kleding. Hij vertelde de penningmeester, “Vind mensen zoals hem en geeft wat genoeg is voor hun en hun families.” Vervolgens reciteerde hij de vers:“Zakaat uitgaven zijn alleen voor de armen en voor de behoeftigen.” (9:60) Hij zei de armen zijn de Moslims en de behoeftigen zijn de Mensen van het Boek.

Allah heeft de toegangspoort van vergeving voor hen (niet-Moslims) geopend. Hij, de Verhevene, zegt:

Zeg tegen degenen die niet geloven: “Als zij ophouden (met ongelovig zijn), dan zal hun zeker worden vergeven wat zich (in het verleden) heeft voorgedaan. Maar als zij terugkeren, dan is er (voor hen) zeker het voorbeeld (d.w.z. de bestraffing) van de mensen van vroeger dat zeker voorbij is gegaan.” (8:38)

Hoe goede willen voor anderen is een teken van iemands geloof. De Profeet ﷺ zei tegen Abu Hurairah (radi Allahu anhu): “Wees nederig en je zult het meest gehoorzamend zijn aan Allah. Wees tevreden en je zult Allah het meeste dankbaar zijn en houdt van mensen zoals je van jezelf houdt en je zult een gelovige zijn. Wees vriendelijke voor je buren en je je zult een ware Moslim zijn en verminder je gelach voor degene die iemand zijn spirituele hart wil doden.” (ibn Majah)

Tolerantie is de Islam in aanbidding

 Alle daden van aanbidding in de Islam zijn gebouwd op tolerantie, dit is een intrinsieke kenmerk van de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.” (13:28)

 Niemand is overbelast. De Profeet ﷺ zei: “Verricht zoveel goede daden als binnen je capaciteit ligt, Allah wordt nooit moe van het geven van beloningen tot jij moe wordt van het verrichten van goede daden.” (Bukhari)

 

Alle aspecten van aanbidding in de Islam zijn in lijn met onze natuurlijke aanleg. Niemand wordt belast boven zijn capaciteit. Een Moslim wordt niet belast met meer dan hij kan weerstaan, zelfs in termen van zijn daden van aanbidding. Anas (radi Allahu anhu) zag een oude man die door zijn twee zoons naar de Moskee werd gedragen. De Profeet ﷺ vroeg: “Wie is dit?” Zij vertelde hem, deze man heeft gezworen dat hij naar de moskee zou lopen maar hij is erg ziek. De Profeet ﷺ zei: “Allah heeft geen behoefte aan de bestraffing van de man op zichzelf.” (Bukhari)Wanneer een Moslim ziek is, zal Allah de persoon belonen voor de daden die hij zou hebben gedaan als hij niet ziek zou zijn. De Profeet ﷺ zei: “Als een persoon ziek is, of reist, ontvangt hij de beloning voor zijn daden die hij zou doen als hij gezond was. ” (Bukhari)

Allah houdt ook van hen die het uitgangspunt volgend dat men het gemakkelijkste kiest en dat wat is toegestaan voor Moslims. De Profeet zei:

Inderdaad Allah houdt er van als iemand van jullie gebruik maakt van de toegestane middelen de Hij heeft gegeven en Hij houdt er van als je een daad van aanbidding uitvoert die Hij heeft bepaald. ” (At-Tabarani)

Tolerantie in zuivering:

Zuivering is noodzakelijk voor de meeste handelingen van aanbidding en water wordt gebruikt als middel voor deze zuivering.

Water is altijd zuiver zolang de geur, kleur of smaak niet is veranderd.

Het water waar een dier van heeft gedronken is geoorloofd om te gebruiken voor zuivering. Het is overgeleverd dat Kabshah bint (dochter van) Ka’b, die getrouwd was met één van de zonen van Ab Qatadah, heeft gezegd; Zij schonk water voor Abu Qatada zodat hij de rituele wassing kon verrichten. Een kat kwam en dronk het water, en hij hield de beker schuin zodat het dier on drinken. Zij stond hier van te kijken maar hij zei: “O dochter van mijn broer, vindt jij dit vreemd? De Boodschapper van Allah heeft gezegd: 'Dat kitten niet onrein zijn, ze zijn van degene die deel uitmaken van je omgeving.” (Ibn Majah)

Wanneer water schaars is en/of het gebruik van water is schadelijk voor iemand zijn gezondheid, is het toegestaan om de droge wassing te verrichten in plaats van jezelf te reinigen met water. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem (vorm van reiniging met aarde die gehandhaafd wordt wanneer er geen water aanwezig is) met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (5:6)

Het is ook geoorloofd voor een Moslims om over de sokken heen te vegen bij het uitvoeren van de rituele wassing. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar in het algemeen is dit gelegaliseerd om het gemakkelijk te maken voor de Moslim om zich te reinigen.


Alle plaatsen zijn geschikt voor aanbidding. Een Moslim kan zijn gebed op elke plaats verrichten behalve bij een kerkhof of in een wasruimte. De gekozen gebedsruimte moet ook vrij zijn van zichtbare sporen van vuil. De Profeet zei: “Ik heb vijf karaktertrekken gekregen die niet aan de andere profeten voor mij zijn gegeven. Een ervan is dat iedere profeet wat gezonden voor hun eigen volk, terwijl ik ben gezonden voor de mensheid en al het land is een plek om te bidden, dus een ieder die het gebed moet verrichten, moet deze verrichten waar hij ook is.” (Al Bukhari)

Als er een zichtbaar spoor van vuiligheid is, kan het verwijderd worden met water. Abu Hurairah (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: Een bedoeïen plaste in de moskee en sommige mensen haastte zich om hem in elkaar te slaan. De profeet ﷺ zei: "Laat hem met rust en giet er een emmer water overheen. Ik ben gestuurd om dingen makkelijk te maken en niet het om het hun moeilijk te maken." (Bukhari)

Uitwerpselen van dieren waarvan het vlees geoorloofd is voor ons om te consumeren, wordt niet beschouwd als onzuiver. Dus als het in contact komt met iemand zijn kleding of schoenen wordt het niet beschouwd als onrein. De Profeet ﷺ werd gevraagd over het uitvoeren van het gebed bij schapen en hij zei dat het geoorloofd was, maar hij verbood dat men het gebed uitvoerde in kamelenstallen. 

Tolerantie van de Islam in het gebed

Gebeden zijn de schakel tussen een persoon en God. Een persoon die bidt tot God en smeekt om Zijn genade en vergeving. Het gebed is niet alleen een daad van aanbidding, maar heeft ook een sociale functie; Moslims van een gehele gemeenschap moeten samenkomen om het gebed uit te voeren in de moskee. De Profeet zei: “Inderdaad de eerste daad waarover een slaaf verantwoording moet afleggen op de Dag der Opstanding is zijn Gebed. Als het compleet is, is hij succesvol en veilig, maar als het niet volledig is dan heeft hij gefaald en verloren. Als de verplichte gebeden niet volledig zijn, zal de Heer, de Almachtige en Sublieme zeggen: ‘Kijk of er vrijwillige gebeden zijn uitgevoerd door mijn aanbidder!’ Op deze manier zal het tekort aan verplichte gebeden worden opgevuld. Vervolgens zullen alle daden worden behandeld op deze manier.” (Tirmidhi)

Van een mens wordt verwacht dat hij zijn best doet bij het uitvoeren van zijn gebeden.

Het gebed wordt in veel verschillende posities uitgevoerd, rekening houdend met ieders conditie. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie (een vijand) vrezen, (verricht het gebed dan) lopend of rijdend. En wanneer jullie in veiligheid verkeren, gedenk Allah dan op de manier waarop Hij jullie (datgene) heeft onderwezen wat jullie (voorheen) niet wisten.” (2:239)

Wanneer een persoon reist, mogen vier gebedseenheden ingekort worden tot twee gebedseenheden en mogen gebeden worden gecombineerd.

Wanneer iemand ziek is of wanneer er een heftige regenbui is mogen de gebeden ook worden gecombineerd.

De gebeden hebben elk een begin- en eindtijd. De Profeet ﷺ zei: “De Engel Jibreel leidde mij in het gebed in het Huis (de Ka’bah). Hij (Jibreel) bad het middaggebed met mij toen de zon de meridiaan had gepasseerd tot de omvang van de riem van een sandaal. Hij bad het namiddaggebed met mij toen de schaduw van alles zo lang was als hij zelf. Hij bad het zonsondergang gebed met mij op het moment dat gelijk is aan wanneer iemand die aan het vasten is zijn vasten verbreekt. Hij bad het nachtgebed met mij toen de schemering was afgelopen. Tot slot, bad hij het ochtend gebed met mij wanneer voedsel en drinken verboden werd voor degene die wilde vasten. De volgende dag, bad hij het middaggebed met mij toen zijn schaduw zolang was als hij zelf. Hij bad het namiddaggebed met mij wanneer zijn schaduw twee keer zolang was als hijzelf. Hij bad het zonsonderganggebed op het moment dat degene die aan het vasten waren hun vasten mochten verbreken. Hij bad het nachtgebed met mij toen twee derde van de nacht voorbij was. Tot slot, bad hij het ochtendgebed met mij toen er een behoorlijk hoeveelheid licht was. Hij draaide zich om naar mij en zei: “Mohammed ﷺ dit is de tijd geobserveerd door de Profeten voor jou, en de tijd is ergens tussen deze twee tijden.”

Wanneer een persoon twijfelt of hij iets heeft toegevoegd of vergeten is tijdens zijn gebed, mag hij verder gaan met waar hij zeker van is en aan het eind van het gebed twee extra buigingen maken. De Profeet ﷺ zei: “Wanneer iemand van jullie twijfelt over zijn gebed en hij weet niet of hij drie of vier rak’ahs heeft gebeden, moet hij zijn twijfel aan de kant schuiven en zijn gebed bouwen op waar hij zeker van is. Vervolgens maak je twee buigingen alvorens de begroetingen. Als hij vijf rak’ahs heeft gebeden, zullen zij zijn gebed een even aantal voor hem maken en als hij precies vier rak’ahs heeft gebeden zal het een vernedering zijn voor de duivel.” (Muslim)

Wanneer men de richting van de Ka’bah niet weet, mogen zij het gebed richten naar het punt waar zij denken waar de Ka’bah is. Allah zegt: “En aan Allah behoort het oosten en het westen toe. Waarheen jullie je ook wenden daar is het Gezicht van Allah. Voorwaar, Allah is Alomvattend, Alwetend.” (2:115)

Het is verboden voor een Imam 4 om de gebeden uit te breiden en te verlengen wanneer hij in een gemeenschap is. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei; wanneer de Profeet ﷺ de gebeden uitvoerde korte hij ze in. Hij ﷺ zei: “Als één van jullie bidt, laat hem dan de gebeden verkorten vanwege de zwakke, de zieke en de oude. Wanneer men voor zichzelf bidt laat hem de gebeden verlengen als hij wilt. (Bukhari)Tolerantie van de Islam in Zakaat

Een van de wijsheden achter de plicht van Zakaat 5 voor de Moslims is om armoede uit de Islamitische samenleving te verwijderen en om criminele activiteiten te voorkomen. Criminele activiteiten kunnen stijgen als gevolg van een toename van de armoede binnen een samenleving.

Eén van de tekenen van tolerantie van Zakaat is dat het gegeven moet worden van iemand zijn gemiddelde bezit, niet de meest waardevol of minst waardevol. De Profeet ﷺ waarschuwde zijn metgezel (radia Allahu anhu) Muadh (radia Allahu anhu) door te zeggen: “Neem niet het meest waardevolle van hun rijkdom als Zakaat.” (Muslim)

Het bedrag dat men moet betalen is erg laag. Het moet één keer per jaar betaald worden indien aan de minimale eis is voldaan. Als iemand minder heeft dan het vereiste, is hij niet verplicht om te betalen.

Het fluctueert na iemand zijn inspanning. Om dit te begrijpen noemen we het volgende voorbeeld. Een boer die een boomgaard heeft vol fruit of iets dergelijks. Uit liefdadigheid is hij verplicht om 10 % af te staan maar, als hij de boomgaard zelf bewaterd hoeft hij slechts 5% af te geven.

Als iemand geen Zakaat kan betalen, is het niet langer een plicht voor hem. De Profeet ﷺ zei: “Alleen degene die in staat is om te betalen, betaalt de Zakaat.” Allah, de Verhevene, zegt: “De liefdadigheid (armenbelasting) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen aan wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (9:60)

Wanneer iemand Zakaat betaalt, verliest hij er niks door, maar wint in de ogen van God. Allah, de Verhevene, zegt: “Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.” (9:103)

 

Tolerantie in termen van Vasten

Wanneer men aan het vasten is, voel je de moeilijkheden die gedragen worden door de minder bedeelde broeders en zusters over de hele wereld. Het is ook een vorm van Jihad waarin men er naar streeft om Allah te behagen.

Het is te danken aan de Barmhartigheid van God dat het slechts één keer per jaar een maand lang verplicht is om te vasten. Allah zegt: “De maand Ramadan is het (d.w.z de maand) waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen en (de Verzen daarvan dienen) als duidelijke Bewijzen voor de Leiding en het Onderscheid (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie de maand meemaakt, laat hem dan vasten.” (2:185)

De tijd voor het vasten is vastgesteld. Het wordt niet tijdens de nacht voorgezet. Vasten wordt alleen gedurende de dag gedaan. Allah zegt: “Het is voor jullie toegestaan om in de nacht(en) van het vasten geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen te hebben. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen. Hij aanvaardde jullie berouw en Hij vergaf jullie. Daarom mogen jullie nu geslachtgemeenschap met hen hebben. En streef naar dat wat Allah voor jullie heeft voorbeschikt (d.w.z. jullie nageslacht). En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang). En heb geen geslachtsgemeenschap met hen terwijl jullie de I’tikaaf (houdt in dat je jezelf in een moskee terugtrekt voor het verrichten van gebeden en smeekbeden en om de wereldse bezigheden achter je te laten) in de moskeeën verrichten. Dit zijn de Grenzen van Allah, nader deze daarom niet. Zo maakt Allah Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij (Allah) zullen vrezen.” (2:187)

Het is onwettig voor iemand om gedurende de dag en nacht, zonder het vasten te verbreken, continu te vasten. De Profeet ﷺ verbood dit door te zeggen: “Er is geen constante vasten in de Islam”. (Ibn Hiban)

De beloning van het vasten is heel groot in de ogen van Allah. De Boodschapper van Allah ﷺ zegt: “Allah zei, ‘Alle daden van de zonen van Adam zijn voor hen, behalve het vasten, die is voor mij, en ik zal er een beloning voorgeven.’ Vasten is als een schild of bescherming tegen het vuur en het plegen van zonden. Als iemand van jullie aan het vasten is, moet hij ruzie voorkomen en mag hij geen seksuele betrekkingen hebben met zijn vrouw. Als iemand de strijd met hem wil aangegaan of ruzie met hem zoekt, moet hij zeggen: ‘Ik ben aan het vasten.’ Bij Hem, in Wiens handen mijn ziel is, is de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon beter dan de geur van muskus. Er zijn twee plezierige momenten voor een vastend persoon, één op het tijdstip van het verbreken van het vasten, en de andere op het moment dat hij zijn Heer zal ontmoeten; dan zal hij blij zijn met zijn gevaste dagen.” (Bukhari)

Het is toegestaan voor degene die ziek of aan het reizen is om het vasten te verbreken. Allah, de Verhevene, zegt: “En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft een opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (2:185)

Het is verboden voor iemand om zichzelf met meer te belasten dan hij kan dragen. Jabir bin Abdullah (radia Allahu anhu) zei: “De Boodschapper van Allah ﷺ was aan het reizen en hij zag een man met daar omheen een groep mannen. De Profeet ﷺ vroeg, “Wat is er mis met hem?” Zij antwoordde hem, “Hij is aan het vasten.” De Profeet ﷺ zei: “Het is geen vroomheid voor iemand om te vasten wanneer hij aan het reizen is.” (Bukhari)

Wanneer een vrouw zwanger is of haar pasgeboren kind verzorgt en zij bang is dat het vasten haar of de baby zal schaden, is het toegestaan voor haar om het vasten te verbreken. Zij zal daarna de dagen moeten inhalen wanneer zij hier weer toe in staat is. Dit geldt ook voor een oud persoon. Hij mag zijn vasten verbreken en een arme persoon voeden voor elke dag dat hij gemist heeft. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (2:286)

Degene die eet of drinkt uit vergeetachtigheid, verstrooidheid of onder dwang, zijn vasten zal niet verbroken zijn. De Profeet ﷺ zei: “Wie is vergeten dat hij aan het vasten is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten voltooien want Allah heeft die persoon met voedsel of drinken gezegend” (Bukhari)

Tolerantie in Hadj:

Eén van de doelen van de Hadj is om het geloof in de eenheid van Allah hoog te houden. Wij herhalen tijdens de Hadj: “Lab’baika Al’laahuma Lab’baik,” wat betekent: O Allah, wij zijn naar deze plek gekomen alleen maar om gehoor te geven aan uw oproep zodat u tevreden met ons zult zijn. U bent de enige die het verdient om aanbeden te worden. In de Islam is er geen verschil tussen personen of ze nu rijk en nobel zijn of arm en verachtelijk.

Het is verplicht voor elke moslim om de Hadj één keer in zijn leven te doen. Het is een zeer moeilijke taak, en als het jaarlijkse verplichting was geweest dan zouden wij niet slagen voor deze moeilijke taak. De Profeet vzmh, zei: “O mensen, Allah heeft de Hadj verplicht gesteld voor u; dus voer de Hadj uit. Waarop een persoon zei: Boodschapper van Allah, dient het elke jaar uitgevoerd te worden? Hij (de Heilige Profeet) bleef stil en herhaalde (deze woorden) drie keer. Waarna de Profeet zei: Als ik zou zeggen: ‘Ja’ dan zou het een verlichting worden om de Hadj elk jaar te verrichten, maar misschien slaag je er niet in om je daar aan te houden.” Toen zei hij: “Wees tevreden met wat ik heb achter gelaten voor jullie. Degene die voor jullie waren zijn verwoest als gevolg van overmatig vragen stellen en hun verzet tegen de apostelen. Dus wanneer ik jullie opdraag om iets te doen, doe het dan zoveel als in jullie vermogen ligt en als ik jullie iets verbied om iets te doen, neem er dan afstand van.” (Muslim)

Wanneer men niet in staat is om deze pilaar van de Islam uit te voeren, is het niet te verwijten aan hem. Het onvermogen gaat terug naar twee zaken; het financiële en het fysieke vermogen. Als een persoon de financiële middelen niet heeft, dan is het niet nodig voor hem om de bedevaart naar Mekka te volbrengen. Wanneer een persoon niet over de fysieke maar wel de financiële middelen beschikt, is hij niet verplicht om de Hadj zelf uit te voeren. In dit geval kan iemand anders de Hadj namens hem volbrengen en dit zal voldoende moeten zijn. Allah, de Verhevene, zegt: “Hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hierin de hadj te verrichten, moet tijdens de hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren. En wat jullie ook aan goeds doen, Allah weet het. En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand.” (2:197)

Allah heeft de gelovige ook de keuze gegeven om te kiezen uit drie van de rituelen die worden uitgevoerd tijdens de Hadj. Hoewel de Profeet ﷺ een specifieke vorm deed, zijn we niet verplicht om deze precies na te doen. We mogen de andere twee vormen ook kiezen. Je kunt het beste kijken naar wat bij jou conditie past en wat je het meest prettig vind.

Als iemand iets doet wat negatieve invloed heeft op zijn Hadj, kan hij dit goed maken door middel van kleine offers, zoals vermeld door Allah. Hij, de Verhevene, zegt: “En voltooid de hadj en Oemrah (dit is de kleine hadj) voor Allah. Maar als jullie verhinderd worden, (slacht) dan een offerdier dat jullie je kunnen veroorloven en scheer jullie hoofden niet, totdat het offerdier zijn plaats bereikt. En wie van jullie ziek is of een aandoening aan zijn hoofd heeft (wat het scheren noodzakelijk maakt), dient het af te kopen door te vasten of liefdadigheid uit te geven of door een offerdier te slachten, als jullie vervolgens in veiligheid zijn. En (degene die) de Oemrah in de maand van de Hadj verricht, tot (aan het verrichten van) de Hadj, laat hem een offerdier slachten dat hij zich kan veroorloven, dan dient hij de vasten: drie dagen gedurende de Hadj en zeven dagen na zijn terugkeer, dat zijn tien dagen bij elkaar. Dit is voor degene van wie zijn familie niet aanwezig is in de al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En vrees Allah en weet dat Allah Hard is in de bestraffing.” (2:196)

Als men vreest dat hij niet in staat zal zijn om de Pelgrimstocht van de Hadj te voltooien, kan hij dit in een bepaling laten opnemen voorafgaand aan de start van het Hadj ritueel. Als het aan de orde komt kan hij de tocht afbreken zonder boete.

Het uitvoeren van de Hadj zorgt er voor dat de zonden van iemand worden vergeven. De Profeet vzmh zei: “Wie de Hadj uitvoert en geen seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw, noch een zonde pleegt of onterecht twist (tijdens de Hadj), keert terug van de Hadj als puur en vrij van zonden als op de dag waarop hij werd geboren.” (Al Bukhari)Tolerantie in relatie tot de vrouw in de Islam

De vrouw in de Islam heeft een unieke status; zij worden geëerd en hebben vele rechten gekregen. De Profeet zei: “De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.” (Ibn Hibban)

Hij ﷺ zei ook: “Wees vriendelijk tegen je vrouwen.” (Muslim)

Een vrouw krijgt een bruidschat als zij gaat trouwen. Zij mag vragen wat zij wil en het is de plicht van de man om het haar te geven. Allah, de Verhevene, zegt: “En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift. Maar als zij vrijwillig een deel daarvan aan jullie schenken, nuttig het dan zorgeloos en met genoegen.” (4:4)

Zelfs als een vrouw is gescheiden, moet zij haar bruidsschat krijgen. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie van hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt en jullie de bruidsschat reeds hebben vastgesteld, betaal hen dan de helft van wat jullie verplicht hebben gesteld, tenzij zij of hij in wiens handen de huwelijksvoltrekking ligt instemmen om het kwijt te schelden. En dat jullie kwijtschelden is dichterbij godsvrucht. En vergeet de vrijgevigheid onder elkaar niet. Voorwaar, Allah is alziend over wat jullie doen.” (2:237)

Het is een plicht voor de man om te zorgen voor de financiële behoeften van zijn vrouw. Het is verboden voor hem om hard te zijn naar haar toe. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat hen (d.w.z. de gescheiden vrouwen) verblijven waar jullie verblijven, naar jullie vermogen. En behandel hen niet oneerlijk om hen in het nauw te drijven.” (65:6)

Het is het recht van de vrouw om de voogdij over haar te kind op te eisen als zij dat wenst. Allah, de Verhevene, zegt: “En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen willen vervolmaken. En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op een redelijke wijze te dragen. Geen enkele ziel zal boven haar vermogen worden belast. Geen enkele moeder mag oneerlijk behandeld worden vanwege haar kind. Noch mag een vader oneerlijk behandeld worden vanwege zijn kind. En op de erfgenaam rust dezelfde (plicht). Als zij beiden besluiten om het kind te spenen, met wederzijdse goedkeuring en na overleg, dan treft hen geen blaam. En wanneer jullie besluiten om een zoogmoeder voor jullie kinderen te nemen, dan treft jullie geen blaam, als jullie betalen wat jullie overeen zijn gekomen, op een goede wijze. En vrees Allah en weet dat Allah Alziend is over wat jullie doen.” (2:233)

Een vrouw moet voorzien worden in haar behoeften zodat er voor haar wordt gezorgd. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat de vermogende (man) uitgeven naar zijn vermogen. En degene van wie zijn voorziening beperkt is, laat hem dan uitgeven van datgene wat Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven wat Hij haar gegeven heeft (d.w.z. boven haar vermogen). Allah zal na ongemak gemak schenken.” (65:7)

Een vrouw krijgt haar deel van de erfenis. Allah, de Verhevene, zegt: “De mannen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten. En de vrouwen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten, ongeacht of het weinig of veel is. Het is een vastgesteld deel.” (4:7)

Wanneer een vrouw in haar menstruatie periode of bevallen is, is het niet verplicht voor haar om bepaalde handelingen van aanbidding te doen. Zij is niet verplicht om te bidden of om te vasten. De gemiste vasten dagen kan zij na de Ramadan inhalen. Volgens de Profetische traditie: “Mu’adha zei: “Ik vroeg Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar): Wat is de redden dat een menstrueren vrouw de gemiste vasten dagen van de Ramadan moet inhalen maar haar gemiste gebeden niet hoeft in te halen? Zij zei: Wij zijn aan het einde van de menstruatie gekomen, en we werden bevolen om het vasten te voltooien, maar werden niet bevolen om de gebeden te voltooien.”

Ook is een vrouw in haar menstruatie periode niet verplicht om als afscheid rondom de Kaaba te lopen. De Profeet ﷺ zei: “De mensen werden bevolen om de Tawaaf rondom de Kaaba ter afsluiting te doen voordat zij vertrokken naar Mekka. Behalve voor de menstruerende vrouwen zij zijn vrijgesteld van deze plicht.” (Bukhari)

Het is niet verplicht voor een vrouw om te vechten in de oorlog. Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “O Boodschapper van Allah, zijn vrouwen verplicht om te vechten in Jihad?” Hij ﷺ zei: “Ja, zij hebben een Jihad waarin geen gevecht is, Hadj en Umra.” (At-Targheeb wat-Tarheeb)

Een vrouw is niet verplicht om haar geld te besteden aan huishoudelijke zaken, zelfs als zij haar eigen inkomen heeft. Deze voorziening is een verplicht van de man.

Tolerantie van de Islam in Relatie tot Financiële Zaken

Financiën zijn de levensader van een gemeenschap en een gebied waarover vaak een strijd ontstaat tussen mensen. Eén van de aspecten van de tolerantie van de Islam in dit verband is als volgt:

Men moet vriendelijk zijn voor zijn broeder bij het kopen en verkopen. De Profeet ﷺ zei: “Allah zal genadig zijn tegen degene die bij het kopen en verkopen vriendelijk en gul is.” (Baihaqi)

Wanneer iemand niet in staat is om een lening terug te betalen, leert Allah ons om begripvol te zijn voor iemand zijn situatie. Hij, de Verhevene, zegt: “En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen), en als jullie het schenken (als een vorm van liefdadigheid), dan is dit beter voor jullie als jullie (het maar) wisten.” (2:280) De Profeet ﷺ zei: “Degene die een schuld tegoed heeft van iemand en hem de tijd geeft om het af te betalen zal een grote beloning ontvangen voor elke dag die voorbij gaat.” (Ibn Majah)

De Islam vraagt van een persoon om genereus te zijn naar anderen. De Profeet ﷺ zei: “Er was een persoon van de vorige natie die niet veel goeds deed behalve dat hij zijn knechten naar mensen uit de gemeenschap toe te stuurde om lening terug te vragen. Toen één van hen niet in staat was om de lening terug te betalen gaf hij de opdracht aan zijn knechten om het die persoon niet moeilijk te maken.” Allah vergaf die persoon op grond van zijn vrijgevigheid. (Muslim)

Islam moedigt aan om zijn aankoop te heroverwegen als de verkoper spijt heeft van de verkoop. De Profeet ﷺ zei: “Degene die een gekocht goed teruggeeft aan de verkoper omdat de verkoper spijt heeft van de verkoop, Allah zal zijn fouten op de Dag der Opstanding bedekken.” (Ibn Hibban)

Als een verkoop wordt besproken, zal de transactie niet bindend zijn wanneer degenen die betrokken zijn bij de verkoop opstaan en weglopen van de sessie. De Profeet ﷺ zei: “De koper en verkoper hebben het recht om zich terug te trekken van de verkoop zolang ze niet van elkaar zijn gescheiden. Als zij beiden de waarheid hebben gesproken zullen zij gezegend zijn in de verkoop, en als zij gebreken hebben verborgen zal er geen zegen rusten op de verkoop.” (Bukhari) 

Een teken van tolerantie in de Islam is het mooie systeem van erfenis. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah beveelt jullie betreffende (het verdelen van de erfenis onder) jullie kinderen dat (het deel) van de zoon gelijk is aan het deel van twee dochters. Als er twee of meer vrouwen (d.w.z. dochters) zijn, krijgen zij tweederde van wat hij (d.w.z. de overledene) nalaat. En als er één (dochter) is, dan krijgt zij de helft. Als hij (d.w.z. de de overledene) kinderen heeft, krijgt iedere ouder (van de overledene) één zesde deel van wat hij nalaat. Als hij geen kinderen heeft en ouders (als enigen van) hem erven, dan krijgt zijn moeder één derde deel (van wat hij nalaat). Indien hij broers (of zussen) heeft, dan krijgt zijn moeder zesde deel na (het voldoen van) een legaat dat hij heeft nagelaten of een schuld. Ofwel jullie ouders ofwel jullie kinderen, jullie weten niet wie van jullie meer zal baten. Dit is vastgesteld door Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.” (4:11)

Een teken van de Islam is dat men een gift moet doen aan degene die aanwezig zijn bij het verdelen van het geld. Allah, de Verhevene, zegt: “En wanneer de verwanten, de wezen en de behoeftigen aanwezig zijn bij het verdelen (van de erfenis), voorzie hen daarvan en spreek goede woorden tot hen.” (4:8)

Een persoon kan een bepaalde hoeveelheid van zijn rijkdom nalaten na zijn dood. Aamir bin Sa’d (radia Allahu anhu) zei dat de Profeet ﷺ hem kwam bezoeken in Mekka terwijl ik ziek was. Ik vertelde aan hem (de boodschapper), ‘O Boodschapper van Allah, ik wil mijn gehele bezittingen nalaten omwille van Allah. De Profeet zei, “Nee.” Aamir zei toe, “Dan de helft,” en de Profeet ﷺ zei nogmaals, “Nee.” Hij vroeg toen om een derde, en de Profeet ﷺ stemde toe maar voegde er aan toe: “Een derde mag, maar een derde is nog steeds veel. Het is beter om je erfgenamen vermogend achter te laten zodat zij niet om steun hoeven te vragen bij anderen.” (Bukhari)

 

Tolerantie van de Islam in Bestraffing

Islam heeft een aantal kastijdingen die, wanneer gehandhaafd, de veiligheid en bescherming van een samenleving garanderen. Levens zullen gered worden en de individuele eer zal beschermd zijn. Alle misdaden, ongeacht hun mate, zullen drastisch verminderen of volledig stoppen. “O jullie die geloven, al-Qisaas (het principe van gelijke vergelding in het Islamitische strafrecht) is jullie voorgeschreven in het geval van doodslag.” (2:178)

Allah zei ook: “Maar als hij (d.w.z. de moordenaar) wordt vergeven door zijn broeder, laat het vervolgen (van de dader) dan op redelijke geschieden en de betaling (hier wordt de betaling van het bloedgeld aan de erfgenamen bedoeld) moet worden gedaan met goedheid.” (2:178)

Allah zegt over diefstal: “En de dief en de dievegge, hak hun handen af als een vergelding voor dat wat zij hebben verworven, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig Alwijs.” (5:38)

Zodra iemand zijn hand is afgesneden zou het hem en anderen ontmoedigen om bezittingen van anderen mee te nemen.

De straf van iemand die ontucht pleegt wordt ook in de Koran genoemd: “De overspelige vrouw en de overspelige man, gesel een ieder van hen met honderd (zweep)slagen. En kan geen medelijden tegenover hen in de godsdienst van Allah (d.w.z. in het uitvoeren van de Islamitische lijfstraffen), als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste dag geloven. En laat een groep onder de gelovigen getuigen zijn van hun bestraffing.” (24:2)

Dit is bedoeld om de familielijn te beschermen, voorkomen dat families uit elkaar vallen en ter bescherming van de kinderen, zodat zij niet zonder beide biologische ouders achterblijven.

Als iemand slecht over een ander praat en hen onrechtmatig beschuldigt van veel seksuele betrekkingen te hebben wordt dat gevolgd door straf. Allah, de Verhevene, zegt: “En degenen die de kuise vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan met tachtig (zweep)slagen en accepteer nooit (meer) dan getuigenis van hen. En zij zijn de verdorvenen.” (24:4)

De Sharia bevestigt een algemene richtlijn over (de) straffen. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daaraan gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is dan bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” (42:40)

Allah zegt ook: “En als jullie straffen, straf dan met gelijke (d.w.z. overeenkomstig met datgene) waarmee jullie zijn gestraft. En als jullie geduld tonen (en daarvan afzien), dan is dat zeker beter voor de geduldigen.” (16:126)De straffen hebben een paar voorwaarden:

Tolerantie in Islam betekent ook dat straffen gerelateerd aan individuele rechten, niet mogen worden uitgevoerd als degene die slachtoffer is dit niet wil laten uitvoeren. Dit betekent dat iemand ervan kan afzien en degene kan vergeven. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daarna gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” (42:40)

Wat betreft alles wat met maken heeft God’s recht; zo lang een persoon zijn zonden niet openlijk verkondigd wordt hij er niet voor gestraft (door God). Alsmede, als het de autoriteiten niet heeft bereikt, wordt de zonde niet bestraft. Men moet berouw tonen naar God toe, dit is tussen de zonderaar en God. De Profeet ﷺ zei: “Alle zonden van mijn volgelingen zullen worden vergeven, behalve die van de Mujahirin (zij die een zonde openlijk begaan of hun zonden aan de mensen bekend maken). Een voorbeeld van dergelijke bekendmaking is dat een persoon een zonde in de nacht begaat en hoewel Allah het heeft afgeschermd voor het publiek, vertelt hij in de ochtend, ‘O zo-en-zo, ik heb dit en dit gisteren gedaan’. Hij heeft zijn nacht afgeschermd door zijn Heer doorgebracht (niemand wist van zijn zonde) maar in de ochtend verwijdert hij Allah zijn afscherming zelf.” (Bukhari)

De implementatie van deze regels hebben grootse doeleinden: namelijk de bescherming van de mensenrechten en de veiligheid van de samenleving.

Als een persoon weet dat hij gedood wordt als hij doodt, of hij weet dat zijn hand eraf wordt gehakt als hij steelt, dan is het zeker dat hij afgeschrikt zal zijn voor het plegen van deze zonden. Allah zegt: “En er is voor jullie (een redding van) leven in al-Qisaas, o bezitters van verstand, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” (2:179)

Sommige zullen van mening zijn dat de straffen in de Islam zeer ernstig zijn. In werkelijkheid zijn ze passend bij elke misdaad en helpen ze de verspreiding van corruptie voorkomen. Gevangenisstraf, bijvoorbeeld, heeft zichzelf niet bewezen als een waardige vorm van straf. In plaats van het afschrikken van misdrijven verhoogt het soms de bereidheid van iemand om een misdaad te begaan.

 

Tolerantie in de Islam tegenover Gevangenen in Oorlog

Het is niet ongebruikelijk dat mensen van mening verschillen op het gebied van religie, economie en persoonlijke belangen. Allah zegt: “En als Allah een deel van de mensen niet door een ander deel zou laten tegenhouden, dan zou de aarde zeker verdorven raken. Maar Allah is de Bezitter en Gunst voor de werelden.” (2:251)

Oorlogen in de Islam zijn op een eerlijke manier uitgevochten. Allah zegt: “En wees niet zoals degenen die hoogmoedig uit hun huizen zijn vertrokken om door de mensen gezien te worden en die (anderen) van de Weg van Allah afhouden. En Allah omvat (met Zijn Kennis) wat zij doen. ” (8:47)

In de Islam worden oorlogen gevoerd om de rechten van de onderdrukten te beschermen. Allah zegt: “En wat is er (toch) met jullie dat jullie niet op de Weg van Allah strijden, omwille van de zwakkeren onder de mannen, (en omwille van) de vrouwen en de kinderen die (Allah aanroepen) zeggen: “Onze Heer, haal ons weg uit deze stad waarvan de inwoners onrechtvaardig zijn, en stel voor ons een beschermer van Uw Zijde aan en stel voor on seen helper van Uw Zijde aan?”. (4:75)

 

Tolerantie in de Islam betreffende Oorlogvoering

Islam is geen religie van terrorisme, overtreding of onderdrukking. Wij worden door God verboden om onderdrukkend te zijn. Allah zegt: “En strijd op de Weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden, en overtreed (de grenzen) niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders.” (2:190)

Allah verplicht ons om vreedzame gesprekken te hebben wanneer de vijand om die optie vraagt. Allah zegt: “En als zij naar vrede neigen, neig daar dan ook naar. En stel jouw vertrouwen in Allah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.” (8:61)

Het is verboden voor ons om tegen iemand te vechten die niet tegen ons vecht. God, de Verhevene, zegt: “Behalve degenen die verbonden zijn aan een volk met wie jullie een wederzijds verdrag hebben, of (degenen) die naar jullie toe komen en het verafschuwen om jullie te bestrijden of hun eigen volk te bestrijden. En als Allah het had gewild, (dan) had Hij hun zeker macht over jullie gegeven, en dan zouden zij jullie hebben bestreden. Dus als zij jullie mijden, niet bestrijden en jullie vrede aanbieden, dan geeft Allah jullie geen reden (om ten strijde te trekken) tegen hen.” (4:90)

Er zijn vele voorwaarden die hand-in-hand gaan met oorlogvoering om onmenselijke situaties te voorkomen. Geen enkele persoon die niet heeft deelgenomen aan de oorlog mag worden gedood. Net zoals de ouderen, kinderen, vrouwen, zieken, degene die hun leven hebben gewijd aan aanbidding en degene die geen rol hebben gespeeld in de oorlogsvoering dienen ongedeerd en bespaard te worden. Dit zijn de bevelen van de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ instrueerde na de overwinning van Mekka dat degenen die hun huizen binnen gingen, het huis van Abu Sufyan binnen gingen of hun wapen opzij legden, de garantie kregen veilig te zijn.

Abu Bakr (radia Allahu anhu) zei tegen de hoofd van zijn troepen: “Ga niet verraderlijk worden, zet de onschuldige niet gevangen, vermink niet, doodt geen kinderen, doodt geen ouderen of vrouwen, vernietig geen dadelbomen, kap geen bomen die vruchten dragen, doodt geen schapen, koeien of kamelen behalve als je van plan bent om het te eten.”

Mensenrechten zijn beschermd in tijden van oorlog. Het is verboden in de Islam om gevangen te martelen. Zij moeten goed behandeld worden. Allah zegt: “En zij geven voedsel, ondanks hun liefde hiervoor, aan de behoeftige, de wees en de gevangene. (Zeggende:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen dank van jullie.” (76:8-9)

Moslims waren er snel bij om deze opdrachten te handhaven. Abu Aziz bin Umair, de broer van Mus’ab bin Umair zei: “Ik was onder de gevangenen tijdens de slag van Badr en de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Behandel de gevangen goed.” Wanneer het lunch of diner tijd was gaven zij de gevangen brood en lekker eten terwijl zij zelf gewoon dadels aten. (Mu’jam as-Sagheer)

Het is ook een afspiegeling van de tolerantie in de Islam dat de krijgsgevangenen worden vrijgelaten zonder losgeld. Allah zegt: “(En) laat (hen) daarna vrij of bied (hun) aan om (zich) vrij te kopen, totdat de oorlog zijn lasten werpt (d.w.z. totdat de tegenstander zich gewonnen geeft). Zo is het. En als Allah het had gewild, dan had Hij hen zeker overwonnen (zonder jullie), maar Hij beproeft sommige van jullie middles anderen. En degenen die op de Weg van Allah zijn gedood, Hij zal hun daden niet verloren laten gaan.” (47:4)

Islamitische overheden hebben de opdracht gekregen om de niet-Islamitische onderwerpen op de beste manier te behandelen. De Profeet ﷺ instrueerde zijn metgezellen, toen ze naar Egypte gingen, “wanneer jullie Egypte veroveren, wees aardig voor de Koptische Christenen.” (Dhahabi)

Als we kijken naar de brief die werd opgesteld door Omar (radia Allahu anhu) aan de inwoners van Jeruzalem, toen het werd veroverd door de Moslims zullen we zien dat hij zei: “Ik de mensen van Jeruzalem mijn woord dat hun kerken en kruisen zullen worden beschermd en niet worden geschaad. Geen van hen worden gedwongen tot de Islam.”

Omar kon elke gewenste voorwaarden opleggen aan het volk van Jeruzalem, maar in plaats van ze te onderdrukken handelde hij op een manier die representatief is voor de leer van de tolerantie in de Islam en was hij vriendelijk en zich bewust van hun fundamentele mensenrechten. De Tolerantie in de Islam in relatie tot vergeving van zonden

De kinderen van Adam begaan vaak zonden in hun leven. De Profeet ﷺ zei: “Alle kinderen van Adam begaan zonden, en de beste van de zonderaars zijn degenen die berouw tonen.” (At-tirmidhi)

Satan heeft beloofd de kinderen van Adam te misleiden. Allah zegt in de Koran: “Hij (satan) zei: “Ziet u degenen die U boven mij heeft geeerd? Als U mij uitstel verleent tot aan de Dag der Opstanding, dan zal ik mijn nageslacht zeker doen misleiden, op slechts enkelen na. Hij(Allah) zei: “Ga. (En wat betreft) degene onder hen die jou volgen, waarlijk, de Hel zal jullie vergelding zijn, (en dit is zeker) een omvangrijke Vergelding.” (17:62-3)

Allah zal iemand zijn zonden vergeven ongeacht hoe vaak men ze gepleegd heeft. De Profeet ﷺ zei: “Bij degene in wiens handen mijn leven is, als je niet zondigt, zal Allah je vervangen voor mensen die zondigen, zoek vergeving en Allah zou hen vergeven.” (Muslim)

Allah heeft de poorten van vergeving voor de Moslim geopend. Hij zegt: “Maar wie berouw toont na zijn onrecht en zich betert, waarlijk, Allah zal dan zijn berouw aanvaarden. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (5:39)

The Profeet ﷺ zegt: “Allah, de Verhevene, zal Zijn hand blijven uitstrekken in de nacht zodat de zonderaars van de dag berouw zullen tonen en Hij blijft zijn hand strekken gedurende de dag, zodat de zonderaars van de nacht berouw kunnen tonen totdat de zon opkomt in het westen. (Muslim)

Allah zegt: “Allah aanvaardt slecht het berouw van degenen die slechte daden verrichte uit onwetendheid en vervolgens snel berouw tonen. Zij zijn degenen die Allah vergeeft en Allah is Alwetend, Alwijs. En (de aanvaarding van) het berouw geldt echter niet voor degenen die slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen aandient en hij dan zegt: “Voorwaar, nu toon ik berouw”, noch voor degenen die sterven als ongelovigen. Voor hen hebben Wij een pijnlijke Bestraffing voorbereid.” (4:17-18)

Wanneer een persoon berouw toont aan God, is er geen bemiddelaar tussen hem en God. De Profeet ﷺ zegt: “Een persoon zijn berouw zal geaccepteerd worden zolang de doodsrammelaar nog niet van hem heeft gehoord.” In een andere hadith, is verklaard: “Wie berouw toont voordat de zon opkomt vanuit het westen zal vergeven worden door Allah.” Allah zegt: “En wie iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, en daarna bij Allah om vergeving vraagt, hij al Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen. En wie een zonde verwerft, verwerft deze slechts ten nadele van zichzelf. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (4:110-111)

Degenen die oprecht berouw tonen voor hun zonden zullen hun zonden omvormen in goede daden met de wil van Allah. Allah, de Verhevene, zegt: “Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevigsgezind, Meest Barmhartig.” (25:70)

Allah vraagt van ons om berouw te tonen, Hij, de Verhevene, zegt: “Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.” (39:53)

Allah beloont een persoon voor het hebben van goede intentie. Als een persoon van plan is om een goede daad te doen, en het niet doet, zal hij een beloning van Allah ontvangen vanwege zijn goede intentie.

De Profeet vzmh zei: “Allah zei, “Als mijn slaaf voornemens heeft om een slechte daad te doen (O Engelen) schrijf het niet op tenzij hij het doet; en als hij het wel doet, noteer het dan zoals het is, maar als hij afziet van de zonde omwille van Mij schrijf het dan op als een goede daad. Indien hij van plan is om een goede daad te doen maar het toch niet doet, schrijf het dan op als een goede daad, en als hij het doet, maak er dan een notitie van als tien goede daden tot zevenhonderd keer wordt beloond.” (Muslim)

Wanneer men zondigt, zullen hun zonden geen barrière zijn tussen hen en de genade van Allah. In de Profetische Traditie, is verklaard: “Er zal één man zijn die wordt geconfronteerd met het Hellevuur en hij zal zeggen, ‘O God! De warmte van de hel heeft mij verbrand; draai mijn hoofd weg van het vuur alstublieft.’ Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen, ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om niets anders vragen?’ De man zal zeggen, ‘Nee, bij uw Kracht, ik zal U om niets anders vragen!’ Toen draaide Allah zijn gezicht weg van het vuur. De man zal daarna zeggen, ‘O God, breng mij in de buurt van de poort van Jannah (Hemelse tuin).’ Allah zal tegen hem zeggen; ‘Had jij niet beloofd om niets anders te vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ De man zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen; ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om iets anders vragen?’ De man zal zeggen; ‘Nee, bij Uw Kracht. Ik zal U om niets anders vragen.’ Hij zal Allah zijn woord geven en beloven om hierna niets meer te vragen. Dus Allah zal hem dicht bij de poort van Jannah brengen, en wanneer hij het ziet, zal hij stil blijven zolang Allah dat wil. Daarna zal hij zeggen; ‘O Allah! Laat mij naar binnen gaan!’ Waarop Allah zal zeggen; ‘Had jij mij niet beloofd dat je om niets meer zou vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ Daarop de man zal zeggen; ‘O Allah! Laat mij niet de meest ongelukkigste zijn van Uw creaties! Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah begint te glimlachen en wanneer Allah glimlacht, zal hij hem toestaan om Jannah binnen te gaan. Daar zal tegen hem gezegd worden; ‘Wens wat je maar wilt!’ Hij zou wensen dat al zijn wensen in vervulling zullen gaan. Waarop Allah zal antwoorden, je zal krijgen wat daar aan gelijk aan is.” Abu Huraira (radia Allahu anhu) voegde toe: Die man zal de laatste van de mensen van Jannah zijn die Jannah binnen gaat.” (Bukhari)

Allah, de Verhevene, zegt: “En als Allah de mensen vanwege dat wat zij verwierven (met een bestraffing) zou treffen, dan zou Hij geen enkel schepsel (dat zich op aarde voortbeweegt) op haar oppervlakte (d.w.z. op de oppervlakte van de aarde) achterlaten. Maar Hij verleent hun uitstel tot een vastgesteld tijdstip. Als hun tijd vervolgens is aangebroken, waarlijk, Allah is dan Alziend over zijn Dienaren.” (35:45)

 

Tolerantie in de Islam in Relatie tot zonden

Wanneer iemand een goede daad doet, zoals bidden, zullen zij daar de beloning voor ontvangen van Allah en hun zonden zullen ook worden vergeven. De Profeet zei: “De vijf gebeden en het Jumuah (d.w.z. zeggen vrijdaggebed) zijn middelen bedoeld om iemand te zuiveren van zondes.” (Haithami)

De Profeet ﷺ zei: “Voer Hadj en Umra opeenvolgend uit want dit zorgt er voor dat armoede en zonden verwijderd worden zoals zilverpoets onzuiverheden uit ijzer, goud en zilver verwijdert. En Hadj Al-Mabrur brengt als beloning het Paradijs.” (Sunnan an-nasa’i)

Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie de grote zonden mijden die voor jullie verboden zijn (gemaakt), zullen Wij jullie (kleine) slechte daden kwijtschelden en jullie toelaten tot een edele Plaats (d.w.z. tot het Paradijs).” (4:31)

De Profeet ﷺ zei: “Wanneer twee Moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden zullen hun zonden neervallen als bladeren die uit een boom vallen.” (At-Tabarani)

Als een persoon wordt geraakt door verdriet of een ziekte, zal dit helpen om gezuiverd te worden van zonden. De Profeet ﷺ zei: “Niets treft de gelovige, vermoeidheid verdriet, ziekte en zelfs een bezorgdheid, behalve dan dat Allah iets verwijdert van zijn slechte daden.” (At-Tirmidhi)

Zuivering is ook een middel om je van zondes te ontdoen. De Profeet ﷺ zei: “Zal ik je leiden naar iets dat je zuivert van je zonden en je goede daden laat toenemen? Zei zeiden, ‘Ja O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: “Volmaak je wudhu zelfs wanneer het moeilijk is en wacht van gebed tot gebed (dit zal zondes uitwissen). Niemand zal zijn huis verlaten behalve om met de Imam te bidden om vervolgens wachten op het volgende gebed. De Engelen zullen dan zeggen: “O Allah vergeef hem.” (Ibn Hibban)

Kleine daden hebben een grote beloning en wissen zonden ook uit. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei: “De armen onder de emigranten kwamen naar de Boodschapper van Allah en zeiden: De bezitters van grote rijkdom hebben de hoogste rang en blijvend geluk.” De Profeet zei: Hoe kan dat? Zei zeiden: Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en zij geven aalmoezen maar wij geven geen aalmoezen. En zij kopen slaven vrij maar wij kopen geen slaven vrij. Hierop antwoordde de Boodschapper van Allah het volgende: “Zal ik je iets leren waarmee je degene kunt bijbenen die jou hebben ingehaald en voor kunt komen op degene die na jou komt? Alleen degene die hetzelfde doen als jij zullen jou overtreffen. Zei zeiden: ‘Ja, Boodschapper van Allah!’ Hij (de Profeet ) zei: Prijs Allah! Zeg elke lofprijzing 33 keer (Subhan Allah 6, Alhamdu Lilah, Allah Akbar) na elk gebed.Abu Salih zei: “De armen onder de emigranten kwamen terug bij de Boodschapper van Allah en zeiden: Onze broeders, de bezitters van het onroerend goed, hebben gehoord over wat wij doen en zij doen hetzelfde. De Boodschapper van Allah zei: Dit is Allah’s genade Hij geeft aan wie Hij wil.” (Bukhari)

De Profeet ﷺ heeft verteld dat het doen van vele goede daden ook zondes uitwist. De Profeet ﷺ zei: “Vrees Allah waar je ook bent, doe goede daden na het doen van slechte daden, Het eerste wordt uitgewist door wat later volgt, en gedraag je netjes naar mensen toe.” (At-Tirmidhi)

Er kwam een persoon bij de Profeet ﷺ nadat hij een zonde had begaan. Hij zei: “O Boodschapper van Allah, zuiver mij van mijn zonde! De Profeet ﷺ zei tegen hem: “Heb je wudhu gedaan?” Hij zei, “Ja.” Hij ﷺ vroeg toen, “Heb je met ons gebeden?” Hij zei, “Ja.” Hij zei toen: “Ga, want Allah heeft je vergeven.” 

Tolerantie van de Islam en de continuïteit van de Goede Daden

Allah beloont een gelovige wanneer een Moslim anderen begeleidt in het doen of laten van daden. De Profeet ﷺ zei: “Wie een ander stimuleert krijgt een beloning voor degene die hij heeft gestimuleerd, de beloning van degene die volgen zal daardoor niet minder zijn. Wie anderen oproept om onheil te plegen zal worden gestraft en de straf voor elk van hun zal niet verminderd worden.” (Muslim)

Wanneer een persoon profijtvolle kennis verspreidt in zijn gemeenschap, zal voor deze daad een grote beloning van Allah zijn. De Profeet ﷺ zei: “Wanneer een persoon komt te overlijden, komen al zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, profijtvolle kennis, en een rechtschapen zoon die du’a doet voor hem.” (Muslim)

 

Tolerantie van de Islam en iemand zijn verlangens

Wanneer iemand zijn verlangens beantwoordt op de juiste manier, door middel van een huwelijk, ontvangen hij hier een beloning voor. De Profeet ﷺ zei: “Stimuleren tot het juiste is een sterk beloonde daad. En verbieden van het kwade is een beloonde daad. Wanneer jij je vrouw met verlangen benaderd zal je hiervoor een beloning ontvangen. De metgezellen zeiden: ‘O Boodschapper van Allah zal één van ons een beloning ontvangen voor het benaderen van zijn vrouw?’ De Profeet vzmh zei, ‘Zie jij dan niet dat je gestraft wordt wanneer je je verlangens op een onwettige manier beantwoordt? Hetzelfde geldt als je je verlangens op een wettige manier beantwoordt, hiervoor zal je beloond worden.” (Muslim)

Eén van de mooie dingen van de Islam is dat normale, gemiddelde, dag-tot-dag activiteiten omgezet worden in daden van aanbidding indien het in overeenstemming wordt gedaan met en in gedachten van Allah en Zijn Geboden. Eten, drinken en bezigheden met de intentie om ons voor te bereiden om te doen wat God van ons vraagt wordt sterk beloond. De Profeet ﷺ zei: “Als een persoon geld uitgeeft aan het onderhoudt van zijn familie dan zal hij hiervoor een beloning ontvangen.” (Bukhari)

De Profeet ﷺ zei: “Elke Moslim moet aalmoezen geven.” De mensen vroegen, “O Profeet van Allah! Als iemand niks heeft om te geven wat moet hij dan doen?” Hij zei, “Hij zou met zijn handen moeten werken en zou er zelf van moeten profiteren maar ook aalmoezen moeten geven (van wat hij heeft verdiend).” De mensen vroegen ook “Als hij zelfs dat niet kan vinden?” Hij antwoordde, “Hij moet degenen helpen die om hulp vragen.” De mensen vroegen toen, “En wat als hij dat niet kan doen?” Hij antwoordde, “Dat moet hij goede daden verrichten en zich verre houden van het doen van slechte daden en dit zal beloond worden als of hij daden van liefdadigheid verricht.” (Bukhari)

 

Tolerantie van de Islam in Training

De methode die gebruikt wordt tijdens training en opvoeding is een werkwijze vol gemak en tolerantie. De Profeet ﷺ zei: “God heeft mij niet gestuurd om hard te zijn of om schade te veroorzaken, maar hij heeft mij gestuurd om dingen aan jullie te leren en gemakkelijk te maken.” (Muslim)

Een teken van tolerantie in de Islam is dat de Profeet ﷺ erg vriendelijk was wanneer mensen hem ergens naar vroegen. Zelfs wanneer het ging om onverwachte verzoeken. Een jonge man kwam naar de Profeet ﷺ en vroeg: “O Profeet van Allah, sta me toe om ontucht te verrichten.” De Profeet ﷺ zei: “Zou jij dat willen voor je moeder?” Hij antwoordde, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders.” Hij zei tegen hem, “Zou je dit willen voor je dochter?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders,” Hij zei: “Zou je dit willen voor je zusters?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Profeet van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun zusters.” De Profeet van Allah vroeg hem “Zou jij dit willen voor je tantes?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” Hij zei, “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun tantes.” En toen plaatste de Profeet zijn hand op de jongen en zei: ‘O Allah vergeef zijn zonden en zuiver zijn hart en maak hem kuis (versterken en onthouden van seksuele zonden).” (Haithami)

Anas b. Malik heeft vermeld: Toen wij in de moskee waren met de Boodschapper van Allah ﷺ kwam er een Arabier uit de woenstijn binnen in de moskee en begon in de moskee te urineren. De Metzegelen van de Profeet ﷺ zeiden: “Stop, stop!”De Profeet van Allah ﷺ zei: “Onderbreek hem niet; laat hem met rust.” Zij lieten hem met rust en toen hij klaar was met urineren riep de Profeet van Allah hem en zei zoiets als: moskeeën zijn niet bedoeld om in te urineren of voor viezigheid maar zijn alleen bedoeld om Allah te gedenken, te bidden en om Koran te reciteren. Hij (de overleveraar) zei dat de Profeet opdracht gaf om een emmer met water te halen en goot het er over.” (Bukhari)

Conclusie

Zoals u heeft kunnen lezen in dit boek zijn er duidelijke kenmerken van tolerantie en gemak in alle elementen van de Islam. De Profeet ﷺ zei: “Bagataliseer geen enkel aspect van goedheid, zelfs een glimlach naar je broeder is goedheid.” (Muslim)

De Profeet ﷺ zei: “De meest geliefde personen bij Allah zijn degene die mensen het meest ten dienst kan zijn. De meest geliefde daden bij Allah zijn blijdschap geven aan een andere Moslim, hem bijstaan in een moeilijke situatie, hem helpen met het afbetalen van zijn schuld of hem voorzien van voedsel. Iemand helpen die in nood is, is meer geliefd bij mij dan iemand die zich afzondert in de Moskee in Madinah vanwege aanbidding. Wie in staat is om zijn woede te beheersen zal bescherming van Allah krijgen voor zijn eer. Wie in staat is zijn emotie in bedwang te houden wanneer degene die hij voor zich heeft kan schaden, Allah zal zijn hart met hoop vullen op de Dag der Opstanding.” (Haithami)

Na alles wat gezegd is hoop ik oprecht dat de acties van een paar onwetende moslims er niet voor zorgen dat u tegen de Islam bent. Ik hoop dat dit boek een bijdrage levert aan het vinden van de waarheid.تم بحمد اللهwww.islamland.com

1 Dit symbool betekent ‘Gods zegen en vrede zij met hem.’

2 Qiblah is de richting waar naar een Moslim bidt.

3 Hiermee wordt de strijd bedoeld die geleverd wordt om een daad van aanbidding te voltooien.

4 Een Imam is iemand die de groep leidt in het in het gebed.

5 Zakaat is een verplicht aalmoes die een Moslim geeft. Er zijn voorwaarden voor deze verplichting, namelijk het gemiddelde bedrag van wat iemand heeft gespaard over één jaar.

6 Subhan Allah: Allah is ver verwijderd van alle onvolkomenheid. Alhamdu Lilah: Alle lof is aan Allah, Allah Akbar: Allah is de Grootste.

_______________________________________________________


1   2


Dovnload 0.5 Mb.