Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente Heemstede Inrichtingsplan Groenendaal-kwartier

Dovnload 60.35 Kb.

Gemeente Heemstede Inrichtingsplan Groenendaal-kwartier



Datum01.08.2017
Grootte60.35 Kb.

Dovnload 60.35 Kb.







Roel Huisman

1-10-2016







Gemeente Heemstede

Inrichtingsplan Groenendaal-kwartier

VOR

https://www.heemstede.nl/fileadmin/site/heemstede/img/logo.png

Inhoud


1 Inleiding 2

1.1Eisen 30 kilometer per/uur inrichting 2

2 Projectafbakening 3

2.1 Ongevallen 4

3 Probleembeschrijvingen 4

4 Inrichtingsplannen 4

4.1 borden 30km/h-zone 4

4.2 Kruispunt Molenlaan/Herfstlaan/Groenendaalkade/Burg. van Rappardlaan 6

4.3 Vrijheidsdreef 8

4.4 Lentelaan 10

4.5 Attentiewaarde verhogen 11

4.6 Breedte Molenlaan/Herfstlaan 12

4.7 Kruispunt Vrijheidsdreef/Burgemeester van Rappardlaan 13

5 Kosten totaal 14





1 Inleiding


Het Groenendaalkwartier – een rustiek gelegen woonwijk in nabijheid van het Groenendaalse bos – behoort tot een van de laatste wijken in Heemstede dat nog niet is ingericht volgens de (officiële) 30 kilometer per/uur inrichting. In samenspraak met de bewoners van de wijk wordt daarom een inrichtingsplan bedacht welke maatregelen waar gewenst zijn. De inspraak met de bewoners is nog niet geweest, dit moet nog beginnen. Wel zijn er een aantal gedachtewisselingen geweest die onder andere in dit concept-inrichtingsplan zijn verwerkt.
  1. Eisen 30 kilometer per/uur inrichting


Een 30 kilometer per/uur zone is ingericht aan de hand een aantal standaardvoorschriften. Dit maakt het voor iedere weggebruiker in Nederland herkenbaar dat men zich in een bepaalde zone bevindt. De standaardvoorschriften zijn als volgt:

 1. Wegbeeld is zodanig ingericht dat weg en omgeving niet uitnodigen tot hogere snelheden. Snelheidsremmende maatregelen kunnen zijn: drempels, wegversmallingen, asverspringingen, markeringen of andere obstakels. Als wegverharding worden bij voorkeur klinkers gebruikt.

 2. De voorrang is niet geregeld met verkeerstekens/borden. Bestuurders van rechts hebben voorrang.

 3. Het is toegestaan op te parkeren aan de zijkant van de weg, tenzij er een parkeerverbod geldt.

 4. Alle weggebruikers maken gebruik van dezelfde rijbaan (gemengd verkeer).

Desalniettemin kan het voorkomen dat een bepaalde verkeerssituatie niet overeenkomt met de standaardvoorschriften maar wel binnen een 30 kilometer per/uur zone ligt. Dit is toegestaan met een onderbouwing dat het de verkeersveiligheid ten goede komt, zoals bijvoorbeeld een onoverzichtelijk kruispunt waar een voorrangsregeling wordt toegepast doordat weggebruikers die van rechts komen niet worden gezien.


2 Projectafbakening


i:\huisman\groenendaalkwartier\afbakening.jpg

Figuur ; projectafbakening

2.1 Ongevallen


Binnen de projectafbakening gebeuren relatief weinig ongevallen. Er zijn twee geregistreerde ongevallen bekend tussen de periode 2010-heden. Ongeregistreerde ongevallen zijn bij de wegbeheerder niet bekend. De ongevallen betreffen:

 • Aanrijding tussen 2 bestuurders op de Burgemeester van Rappartlaan. Dit betrof alleen materiële schade.

 • Aanrijding op de Torenlaan. Ook dit betrof alleen materiële schade.

Ongevallen die buiten de registratie vallen zijn vaak wel bekend bij de buurtbewoners. Deze informatie zal t.z.t. worden vergaard. Het lijstje wordt daarna aangevuld met niet-geregistreerde ongevallen.


3 Probleembeschrijvingen


In het Groenendaalkwartier zijn geen grote (verkeerskundige) probleemsituaties. De verkeersintensiteiten zijn laag en er gebeuren weinig ongevallen. Doorgaand verkeer is er op de Vrijheidsdreef gecombineerd met de Herfstlaan, met name op de woensdagen als er markt is waardoor verkeer om rijdt via het Groenendaalkwartier. Daarnaast is de toegestane snelheid op alle wegen in het gebied momenteel 50km/h. Deze maximale snelheid wordt teruggebracht naar 30km/h. Daar zijn verschillende maatregelen voor nodig.

4 Inrichtingsplannen


In dit hoofdstuk staat puntsgewijs aangegeven welke maatregelen er zijn bedacht.

4.1 borden 30km/h-zone


Op zeven locaties waar men de wijk binnenrijdt worden borden geplaatst met de maximaal toegestane snelheid van 30km/h. In figuur 2 zijn de zeven locaties weergeven. Op wegen breder dan zes meter komen aan weerszijde borden. Over de weg komt een dubbele doorgetrokken streep tussen de borden. In figuur 3 en figuur 4 zijn de standaard inrichtingen weergeven.
i:\huisman\groenendaalkwartier\locaties 30 zones.jpg

Figuur ; locaties 30km/h-zone


Figuur ; inrijden 30-zone



Figuur ; uitrijden 30km/h-zone (optioneel)

Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Borden

Stuk

18

€ 100

€ 1.800

Markering thermoplast

Meter

22

€ 20

€ 440

Totaal bord + thermoplast










€ 2.240



4.2 Kruispunt Molenlaan/Herfstlaan/Groenendaalkade/Burg. van Rappardlaan


Dit kruispunt is door gemarkeerd als knelpunt. Vanwege het grote kruispuntoppervlak neemt de snelheid van weggebruikers toe. De meest effectieve maatregel om de snelheid terug te brengen is een kruispuntplateau. Onderzocht zijn ook een andere kleur verharding (budgettair onhaalbaar en weinig winst op het gebied van snelheid) en een minirotonde (nodigt uit op afsnijden rotonde en daardoor weinig winst op het gebied van snelheid).

i:\huisman\groenendaalkwartier\kruispuntplaatje ingetekend 3.jpg

Figuur ; verhoogd kruispuntplateau (drempel)

Omschrijving plateau

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Opbreken verharding



600

€ 4

€ 2.400

Grond ontgraven en afvoeren



12

€ 10

€ 120

Fundering aanbrengen



60

€ 15

€ 900

Aanbrengen zand



50

€ 25

€ 1.250

Afwerken baan



600

€ 2

€ 1.200

Aanbrengen verharding hergebruik



560

€ 20

€ 11.200

Aanbrengen verharding betonsteen



40

€ 30

€ 1.200

Totaal










€ 18.270



4.3 Vrijheidsdreef


De Vrijheidsdreef heeft momenteel een snelheidslimiet van 50km/h. In verband met veiligheid van onder andere langzaam verkeer ziet men graag dat het snelheidslimiet wordt teruggebracht naar 30km/h waardoor de Vrijheidsdreef binnen de 30km/h-zone valt. Doordat de Vrijheidsdreef een gesloten verharding en een lange rechtstand heeft, zullen er fysieke maatregelen moeten worden genomen om de snelheid eruit te halen. De verharding blijft vanwege budgettaire redenen hetzelfde. De meest effectieve maatregel om de snelheid terug te brengen zijn verkeersdrempels.
i:\huisman\groenendaalkwartier\vrijheidsdreef drempels.jpg

Figuur ; drempels


Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs (totaal)

Drempels kunststof

Stuk

2

€ 4.000

€ 8.000

Alleen markering thermoplast










€ 1.000


Opmerking commissie Ruimte: zijn er ook andere soorten drempels?

Drempels zijn er in diverse soorten, maten en kleuren. Er kan ook worden gekozen om alleen markering toe te passen, maar dit beperkt de geloofwaardigheid van de snelheidsremmer door frequente gebruikers. Uit de inspraak zal blijken of er voldoende draagvlak is.



4.4 Lentelaan


Een ander initiatief is de aansluiting van de Lentelaan op de Valkenburgerlaan. Deze is voor weggebruikers erg moeilijk te nemen door het weinige zicht. Een mogelijke oplossing is dan ook om de aansluiting van de Lentelaan eenrichtingsverkeer te maken zodat er alleen kan worden ingereden vanaf de Valkenburgerlaan. Voor het toepassen van eenrichtingsverkeer is een verkeersbesluit nodig. Een andere optie is om het zicht te verbeteren door één of twee parkeerplaatsen op de Valkenburgerlaan op te heffen maar dit valt buiten de projectafbakening.
i:\huisman\groenendaalkwartier\lentelaan eenrichting.jpg

Figuur ; eenrichtingsverkeer Lentelaan (uitgezonderd fietsers)

Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Borden Lentelaan

Stuk

2

€ 100

€ 200

Onderborden

Stuk

2

€ 50

€ 100

Totaal










€ 300


Opmerking commissie Ruimte: Valkenburgerlaan/Camplaan ook bij het project betrekken?
De Valkenburgerlaan valt – net als de Camplaan – buiten de projectafbakening. Beide wegen zijn gebiedsontsluitingswegen en ook als zodanig ingericht. Als beide wegen bij de 30km/u-zone worden betrokken, moeten deze ook worden ingericht volgens de ontwerpprincipes 30km/u van Duurzaam Veilig. Dit betreft het:

 • vervangen van asfalt voor klinkers.

 • verwijderen van fietspaden en fietsstroken (gemengd verkeer).

 • verwijderen van voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s).

 • aansluitende op wegen van rechts in de voorrang.

Gezien de verkeersintensiteiten van de Valkenburgerlaan en de Camplaan is het onwenselijk om hier erftoegangswegen van te maken. Tevens is het budget ontoereikend om beide wegen in te richten als zijnde 30km/u. Herinrichtingen worden alleen gedaan als een bepaald wegvak of kruispunt aan regulier onderhoud toe is. Beide wegen hebben het einde van de levensduur nog niet bereikt.


4.5 Attentiewaarde verhogen


Dit punt is door de buurt ingebracht. Borden van figuren langs de weg hebben een bepaalde attentiewaarde waardoor de gemiddelde snelheid omlaag gaat, aldus het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Meestal worden dergelijke borden rondom scholen geplaatst omdat weggebruikers de link leggen tussen bepaalde figuren en kinderen. In het Groenendaalkwartier is geen school aanwezig. Wat wel een toonaangevende functie vervult is het Groenendaalse bos en de daarbij horende kinderboerderij. Een bord/figuur langs de weg dat aansluit op het gebied verhoogt daardoor de attentiewaarde van de autobestuurders. In figuur 8 en 9 een aantal voorbeelden. Er wordt geadviseerd de borden toe te passen richting of (na)bij de kinderboerderij. De specifieke locatie is nog niet bekend.


Figuur ; Erinaceus europaeus op een bord



Figuur ; rund op een bord

Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Info-borden

Stuk

2?

€ 300

€ 600

Totaal










€ 600

4.6 Breedte Molenlaan/Herfstlaan



Figuur ; boven Molenlaan, links Herfstlaan
De Molenlaan is een 8 meter brede weg door de wijk heen van oost naar west. De Herfstlaan is een 7 meter brede weg langs de wijk van noord naar zuid. Beide erftoegangswegen zijn belangrijke ontsluitingen van de wijk. i:\huisman\groenendaalkwartier\molenlaan herfstlaan.png
Vanwege de breedte kunnen auto’s harder rijden. Er wordt daarom aanbevolen om aan één zijde van de weg parkeervakken toe te passen op het wegdek. Het straatbeeld wordt hierdoor optisch versmald en bewoners parkeren niet meer op de stoepen, die daardoor een langere levensduur hebben. Het is voor de Molenlaan ook mogelijk om voor iedere woning één of meerdere vakken aan te leggen zodat iedereen zijn of haar auto voor de deur kwijt kan. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners verplicht moeten oversteken. Vanuit het bestuur van het Groenendaalkwartier is voor deze maatregel weinig draagvlak.
In onderstaand figuur is een voorbeeld weergeven van parkeervakken. De witte markering is alleen om het goed te visualiseren. Er wordt aanbevolen om voor de fraaiheid van de laan alleen te werken met een andere kleur klinkers en geen markering aan te brengen.
i:\huisman\groenendaalkwartier\parkeervakken molenlaan.jpg

Figuur ; parkeervakken Molenlaan

Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Parkeervakken Molenlaan/Herfstlaan

Per parkeervak

1

€ 500

€ 500

Totaal










€ -


Opmerking commissie Ruimte: zijn er ook andere soorten parkeervakken bekend?
Parkeervakken worden aangegeven door middel van markering, bestrating of kopvlakken. Voor de visualisatie is alleen een voorbeeld gegeven. Dit is niet het definitieve ontwerp.

4.7 Kruispunt Vrijheidsdreef/Burgemeester van Rappardlaan


Het kruispunt Vrijheidsdreef/Burgemeester van Rappardlaan is een onoverzichtelijk kruispunt. De dominante verkeersstroom is weergeven in figuur 12.
i:\huisman\groenendaalkwartier\kruispuntplaatje vrijheidsdreef dom richting.jpg

Figuur ; dominante verkeersstroom

De meest effectieve oplossing is een onderbord met afbuigende voorrangsweg (OB712) vanuit de Burgemeester van Rappardlaan. Gemotoriseerd verkeer vanuit de Vrijheidsdreef moet hierdoor wel vaart minderen omdat deze richting parement geen voorrang meer heeft. Optie 2 is de Vrijheidsdreef in de voorrang. Er wordt nog onderzocht welke optie het (verkeers)veiligste is.


i:\huisman\groenendaalkwartier\kruispuntplaatje vrijheidsdreef voorrangsregeling.jpg

Figuur ; voorrangsregeling

Omschrijving voorrangsregeling

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Aanbrengen in markering

-

-



€ 1.000

Totaal










€ 1.000


5 Kosten totaal





4.1 Borden 30km-h/zone

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Borden

Stuk

18

€ 100

€ 1.800

Markering thermoplast

Meter

22

€ 20

€ 440

Totaal bord + thermoplast










€ 2.240




4.2 Kruispuntplateau

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Opbreken verharding



600

€ 4

€ 2.400

Grond ontgraven en afvoeren



12

€ 10

€ 120

Fundering aanbrengen



60

€ 15

€ 900

Aanbrengen zand



50

€ 25

€ 1.250

Afwerken baan



600

€ 2

€ 1.200

Aanbrengen verharding hergebruik



560

€ 20

€ 11.200

Aanbrengen verharding betonsteen



40

€ 30

€ 1.200

Totaal










€ 18.270




4.3 Drempels

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs (totaal)

1 Drempels kunststof

Stuk

2

€ 4.000

€ 8.000

2 Alleen markering thermoplast

Stuk

2




€ 1.000




4.4 Eenrichtingsverkeer

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Borden Lentelaan

Stuk

2

€ 100

€ 200

Onderborden

Stuk

2

€ 50

€ 100

Totaal










€ 300




4.5 Attentieborden

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Info-borden

Stuk

2?

€ 300

€ 600

Totaal










€ 600




4.6 Parkeervakken

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Parkeervakken Molenlaan/Herfstlaan

Per parkeervak

1 (onbekend)

€ 500

€ 500

Totaal










- onbekend




4.7 Voorrangsregeling

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenheid

Prijs

Aanbrengen in markering

-

-

-

€ 1.000

Totaal










€ 1.000




Onvoorzien










Prijs

Onvoorziene kosten










€ 5.000



Kosten totaal










Prijs

Maatregelen kunststof drempels










€ 35.410

Maatregelen markering thermoplast










€ 28.410



 • Eisen 30 kilometer per/uur inrichting
 • 3 Probleembeschrijvingen
 • 4.2 Kruispunt Molenlaan/Herfstlaan/Groenendaalkade/Burg. van Rappardlaan
 • 4.5 Attentiewaarde verhogen
 • 4.6 Breedte Molenlaan/Herfstlaan
 • 4.7 Kruispunt Vrijheidsdreef/Burgemeester van Rappardlaan

 • Dovnload 60.35 Kb.