Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente ingelmunster

Dovnload 1.14 Mb.

Gemeente ingelmunsterPagina5/7
Datum05.12.2018
Grootte1.14 Mb.

Dovnload 1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Wie staat in voor de veiligheid?

Veiligheid is niet alleen de opdracht van de politie. Alle problemen die het veiligheidsgevoel vanondernemers, hun personeel en hun klanten aantasten, b.v. slecht onderhouden trottoirs, snel en druk verkeer, samenlevingsconflicten, overlast van mensen die zich niet aan bepaalde normen houden, druggebruik, hondenpoep, vuilnis op straat, gebrek aan sociale cohesie en sociale controle..., moeten aangepakt worden.

De veiligheid is dus, naast een taak van de politie, eveneens de opdracht van heel wat diensten en organisaties die elk hun bijdrage moeten leveren tot het objectieve en subjectieve veiligheidsgevoel.

Maar ook de ondernemer is een volwaardige partner in de aanpak van de onveiligheidsproblematiek. Door het nemen van een aantal preventieve beveiligingsmaatregelen kunnen zij de veiligheid van hun handelswaar, hun producten, hun zaak en hun persoonlijke integriteit aanzienlijk verhogen.


Veilig ondernemen is een basisvoorwaarde

Een ondernemer met een zaak die zich op een onveilige plaats bevindt, zal een concurrentieel nadeel ondervinden t.o.v. een ondernemer in een veilige buurt. Die eerste zal namelijk moeilijk personeel vinden en klanten zullen twijfelen als de idee leeft dat die onderneming in een onveilige buurt ligt. De ondernemer, zijn personeel en klanten moeten zich beschermd voelen en gehoor krijgen voor de problemen of bekommernissen inzake veiligheid.

Kortom, veilig ondernemen moet gegarandeerd worden door de gemeente, zoniet verliest de ondernemer zijn vertrouwen en wenst hij het risico niet langer te nemen.

- Hoe pakt u dit in de gemeente het beste aan? -


 • Geef inspraak in het veiligheidsbeleid

Elke politiezone stelt de krachtlijnen van het veiligheidsbeleid op in het zonaal veiligheidsplan. Dat steunt op het federaal veiligheidsplan en de daarin vermelde prioriteiten. Een van die prioriteiten is de veiligheid van ondernemers. Ondernemers zijn sleutelfiguren die bij de opmaak van dit veiligheidsplan gehoord en betrokken moeten worden.

Gemeenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen van de hogere overheid een veiligheids- en preventiecontract en dus een financiële impuls in ruil voor een geïntegreerd lokaal preventiebeleid. De gemeentelijke overheden maken best afspraken met de ondernemers om bij de opmaak van veiligheids- en preventiecontracten voorstellen af te toetsen alvorens de contracten in te dienen.
 • Ga voor een integrale en geïntegreerde aanpak

De gemeente is de regisseur bij de opmaak van een veiligheidsplan. Wij pleiten ervoor om integraal en geïntegreerd te werken:

Werk integraal en benader criminaliteit in een zo breed mogelijke context. Veiligheid is verweven met verschillende beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening, mobiliteit, … Binnen de gemeente is het noodzakelijk dat de verantwoordelijken van deze beleidsdomeinen betrokken worden bij het opzetten van lokale initiatieven, projecten en instrumenten. Schenk tevens bijzondere aandacht aan de veiligheidsketen en dan vooral aan pro-actie (risicoanalyse ter voorkoming van het ontstaan van veiligheidsproblemen), preventie (voorkomen van veiligheidsproblemen en beperken van de gevolgen), preparatie (procedures om mogelijke gevolgen op te vangen) en repressie (bestrijding van onveiligheid).

Werk geïntegreerd en werk samen met alle betrokken partijen. Zij kunnen inspanningen en middelen bundelen om meer veiligheid in een gebied te realiseren. Veiligheidsproblemen kunnen zo eenvoudiger worden opgelost. Nodig daarom alle organisaties en partners uit die hieraan kunnen meewerken: ondernemersorganisaties, horeca, buurtcomités, politie, justitie, …

Er wordt best een coördinator aangesteld die op vlak van veiligheid een overzicht heeft over de verschillende initiatieven, samenwerkingen kan opzetten en die een aanspreekpunt is voor ondernemers die met een veiligheidsprobleem te kampen hebben.
Is een slogan die door veel ondernemers in de mond wordt genomen. Deze uitspraak maakt nog steeds duidelijk dat politie de essentiële schakel is in het veiligheidsbeleid. Door aanwezig te zijn in het straatbeeld werken zij niet alleen ontradend naar mogelijk storend gedrag, bovendien creëren zij een veiligheidsgevoel bij ondernemers en klanten.


 • Geef voldoende aandacht aan preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Een gemeentebestuur kan een heel aantal preventieve maatregelen nemen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verhogen:

Eén daarvan is het verlenen van zowel logistieke als financiële steun aan een Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z). De formule van de BIN’s heeft zijn waarde al voldoende bewezen. Daarnaast kan de gemeente inzetten op preventie door het aanstellen of bestendigen van Technopreventieve Adviseurs (TPA). De TPA’s vormen een belangrijke schakel in het streven naar meer veiligheid, aangezien zij advies geven inzake preventie. Bovendien is er in vele steden en gemeenten een preventieadviseur die alle mogelijke preventieve maatregelen coördineert. • Ontwikkeling een eigen vervolgingsbeleid

Hoewel de gemeente geen vat heeft op het vervolgingsbeleid van het parket, heeft ze sinds 1999 toch een interessant instrument in handen gekregen: de gemeentelijke administratieve sanctie. Dit is een administratieve boete die onmiddellijk kan uitgeschreven worden voor inbreuken als lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, ... Dit zijn vormen van criminaliteit die sterk bijdragen tot het onveiligheidsgevoel en die door het parket meestal niet behandeld worden. Gemeenten moeten volop gebruik maken van dit instrument. Dit laat de politie toe om voor dergelijke inbreuken consequent op te treden, wetende dat er een passend gevolg aan wordt gegeven.

- Bijzondere aandacht voor volgende prioriteiten

UNIZO pleit voor meer blauw op straat vooral 's nachts. De regio heeft last van een golf van inbraken en de ordediensten zijn te lang onder weg bij oproepen. Het oprichten van een Buurt Informatienetwerk Zelfstandigen (BinZz) zou een directe oplossing kunnen bieden en het gevoel van veiligheid bij de ondernemers en bevolking verhogen.

Ook vraagt UNIZO om de controles door politie of douane niet altijd op dezelfde plaats (de brug) te laten doorgaan. Dit is voor vele leveranciers een enorme verliespost op vlak van tijd   1. MILIEU

- Waarover gaat het? -

Containerparken

In een ondernemersvriendelijke gemeente zijn zelfstandigen en KMO’s ook welkom op het gemeentelijk containerpark. Zelfstandigen hebben het vaak moeilijk om hun afval op een praktische, haalbare en betaalbare manier kwijt te geraken. Gemeenten hanteren de meest uiteenlopende reglementen en sommige containerparken zijn enkel voor particulieren toegankelijk. Bedrijven moeten minstens met het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval op het containerpark terechtkunnen. Het toelaten van ondernemers tot de selectieve afvalinzameling op het containerpark is een stimulans om de verschillende afvalfracties nog beter te scheiden.Milieuvergunningen en VLAREM-meldingen

De gemeente moet zorgen voor een klantvriendelijke behandeling van ondernemers en KMO’s die een milieuvergunningsaanvraag, VLAREM-melding of mededeling kleine verandering indienen. Ondernemers zijn meestal niet vertrouwd met het VLAREM-jargon. Een degelijke ondersteuning en begeleiding verkleint de administratieve drempels voor ondernemers die een nieuwe vestiging wensen op te starten, of willen diversifiëren of uitbreiden in de gemeente.

De gemeente maakt het volledig elektronisch indienen van milieuformaliteiten en vergunningsaanvragen mogelijk via een internetloket. De verdere afhandeling van de aanvragen kan ook vlot en efficiënt via elektronische weg.

Gemeentelijke rioleringsbijdrage

De gemeente moet erover waken dat de gemeentelijke rioleringsbijdragen niet uitgroeien tot bijkomende lokale “ondernemersbelastingen”. Zo blijft de prijs die moet betaald worden voor het drinkwaterverbruik binnen de perken. De inkomsten uit de gemeentelijke rioleringsbijdrage worden exclusief gebruikt voor de verdere uitbouw en het onderhoud van de gemeentelijke riolering én niet voor allerhande andere zaken die daar niet mee in verband staan.- Hoe pakt u dit in de gemeente het beste aan? -

De gemeente stelt haar containerpark open voor afvalstoffen van kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers, als die afvalstoffen qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval en de aangeleverde hoeveelheden binnen de perken blijven. De acceptatie gebeurt best aan dezelfde tarieven als voor de particulier. De maximale hoeveelheden die per beurt aangeleverd kunnen worden zijn opgesplitst per afvalfractie: bv. maximaal 1 of 2 m³ groenafval, max. 1 of 2 m³ steenpuin, max. 1 of 2 m³ papier en karton, etc….

 • Ga voor een efficiënt en oplossingsgericht milieuvergunningenbeleid

Zelfstandigen en KMO’s moeten vaak milieuvergunningen aanvragen voor uitbreidingen, verplaatsingen, verbouwingen, nieuwe tanks, wijzigingen in productieprocessen of bv. afvalwatersituatie. De gemeente voorziet het nodige eerstelijnsadvies en bijstand om een aanvraagdossier en alle milieu-formaliteiten conform de voorschriften in te dienen. Zij doet dat via oplossingsgericht denkende milieu-ambtenaren die vertrouwd zijn met het technisch en juridisch VLAREM-jargon.

Van zodra de Vlaamse overheid het digitaal milieuvergunningenloket mogelijk maakt, zal de gemeente daarop inspelen door alle ondernemers de mogelijkheid te bieden om milieuvergunningsaanvragen, VLAREM-meldingen of mededelingen kleine verandering volledig elektronisch via een internet-loket in te dienen.De gemeente wordt geconfronteerd met kosten voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente kiest niet voor de simpele logica van het gemakshalve en “bijna automatisch” aanrekenen van het maximaal toegelaten tarief voor de rioleringsbijdrage. De gemeente becijfert de werkelijke jaarlijkse kost van het onderhoud en de effectieve uitbouw van het rioleringsstelsel. De rioleringsbijdrage zal daarmee in verhouding staan, maar omdat de gemeente ook gebruik kan maken van gewestelijke subsidies en eigen middelen, rekent ze de werkelijke rioleringskost niet onverkort door in de drinkwaterfactuur via een gemeentelijke rioleringsbijdrage. Op die manier creëert ze een ondernemersvriendelijk klimaat.

- Bijzondere aandacht voor volgende prioriteiten

UNIZO vraagt om een betere aanpak van het afvalbeleid waardoor wie inspanningen doet dit ook financieel voelt en terwijl de vervuiler de rekening voorgeschoteld krijgt. In dit licht vraagt UNIZO dat de huidige situatie, waarin ondernemers niet zwaarder belast worden dan particulieren, zeker behouden blijft en dat de containerparken gratis blijven om sluikstorten te vermijden.

Omwille van de nieuwe dorpskern lijkt het volgens UNIZO aangewezen om de bevolking beter te sensibiliseren (vooral kinderen) en door de aanwezigheid van meer vuilnisemmers de kern mooi te houden.   1. FINANCIEN

- Waarover gaat het? -

Onder de titel ‘Financiën’ behandelen we gemeentelijke fiscaliteit en subsidies.

Fiscaliteit is een thema dat uiterst gevoelig ligt bij de ondernemer. De gemeente moet er zorg voor dragen dat bij het uittekenen van een fiscaal beleid de fiscale druk op de ondernemingen redelijk en realistisch is. Dit hangt samen met een evenwichtige verdeling van de fiscale druk over ondernemingen en particulieren en met de hoogte van de gehanteerde tarieven.

Daartegenover is er behoefte aan de juiste fiscale stimuli om het ondernemerschap in de gemeente te bevorderen.

Belastingen en retributies

Voor een ondernemer zijn dit allemaal belastingen, niettemin is er een onderscheid tussen beide:Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren (politie, brandweer, administratie, wegenis,…). Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van bepaald gedrag of situaties: belasting op sluikstorten of belasting op leegstaande panden.

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente en die in het voordeel is van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Bijvoorbeeld een retributie voor standplaats op wekelijkse markt, retributie voor gebruik van containerpark.

Belasting op wat?

Gemeenten kunnen in principe geen opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting zoals wel gebeurt op de personenbelasting, de zogenaamde aanvullende gemeentebelasting. Dat zorgt ervoor dat gemeenten doorheen de jaren steeds op zoek zijn geweest naar een grondslag van heffing om de ondernemers te kunnen belasten. Gelukkig zijn intussen de meest vreemde vondsten zoals de gemeentebelasting op personeel of op computers reeds verdwenen. Niettemin bestaan er nog steeds een veertigtal verschillende belastingen die slaan op ondernemingen. De rekenoefening of de baten van deze belastingen ook de kosten voor het innen ervan dekken, wordt door de gemeente veelal niet gemaakt.Subsidies

Op gemeentelijk vlak bestaat een arsenaal aan subsidiemaatregelen over alle beleidsdomeinen heen. Meer en meer worden ook subsidiereglementen bedacht die een rechtstreeks effect op het gedrag van de ondernemers willen realiseren. Zo zijn er subsidiesystemen om nieuwe ondernemers naar de gemeente te lokken, om starters te ondersteunen, om de renovatie van een handelszaak of het wonen boven winkels te stimuleren. Het is niet altijd duidelijk of deze subsidiesystemen het verhoopte effect hebben. Redenen zijn dat het subsidiesysteem onvoldoende gekend is, te omslachtig is of gewoonweg omdat het subsidiebedrag niet in verhouding staat tot de actie die verlangd wordt van de ondernemer.- Hoe pakt u dit in de gemeente het beste aan? -

 • Informeer helder over belastingen en subsidies

Voor ondernemers is in de eerste plaats kennis en informatie over de verschillende belastingen en subsidies van cruciaal belang. Ondernemers zijn dag in dag uit bezig met hun zaak. Vaak ontbreken de tijd en de middelen om uit te zoeken waar ze recht op hebben of wat hun verplichtingen zijn. Voor steunmaatregelen is de kloof tussen enerzijds de doelstellingen en de middelen van de gemeente en anderzijds de ondernemers bij wie ze werkelijk terechtkomen vaak zeer groot. Ook de grote verscheidenheid in gemeentelijke belastingen maakt het voor een ondernemer een ondoorzichtig kluwen van regelgeving, zeker voor ondernemers die in meerdere gemeenten actief zijn. De regelgeving is niet altijd even toegankelijk en duidelijk. Sensibilisering en duidelijke informatie zijn cruciaal.

 • Verminder de administratieve lasten tot het strikte minimum

Gemeentelijke belastingen en retributies bestaan er in allerlei varianten. Vaak legt elk reglement eigen verplichtingen op aan de ondernemer. Naast het harmoniseren en groeperen van aangifteformaliteiten kan een afschaffing en bundeling van belastingen zowel voor de ondernemer als voor de gemeenten een administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing zijn. Uiteraard mag deze operatie in geen geval leiden tot een verhoging van de fiscale druk op ondernemingen. Idealiter zorgt de operatie voor een broodnodige lastenverlaging.

Een ondersteuningsbeleid via subsidies heeft zijn beperkingen en gebreken. Zo zijn alleen al aan de aanvraag teveel administratieve lasten verbonden die er (mede) voor zorgen dat heel wat subsidies niet optimaal gebruikt worden. Steunmaatregelen gebeuren het beste op een rechtstreekse manier via de fiscaliteit. Zo is bijvoorbeeld voor nieuwe ondernemers een automatische vrijstelling of teruggave van de gemeentelijke belasting op bedrijfsruimtes denkbaar.Een lokaal fiscaal beleid kan ondernemingen aantrekken, maar kan ook concurrentieverstorend zijn.

Bij een ondernemersvriendelijke belasting houdt de gemeente rekening met : • de kleine KMO’s en de zelfstandige ondernemer bij het bepalen van de belastinggrondslag, de tarieven en de vrijstellingen

 • de draagkracht van de kleine KMO’s, de zelfstandige ondernemer en startende ondernemingen

 • de bijzondere vereisten die voortvloeien uit plaatselijke omstandigheden.

De gemeentelijke fiscaliteit mag in geen geval de economische activiteit van ondernemers belemmeren of groei tegengaan. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan startende ondernemingen, ook de gemeente dient ondernemerschap te stimuleren.

 • Geef een degelijke dienstverlening in return

Ondernemers begrijpen dat de gemeente middelen nodig heeft om haar werking te financieren en dragen hiertoe hun steentje bij. Uiteraard verwachten ondernemers dan ook een degelijke dienstverlening en een optimaal ondernemingsklimaat om samen te werken aan de verdere uitbouw van de plaatselijke economie en de gemeente. Dit memorandum is daar het beste bewijs van.

- Bijzondere aandacht voor volgende prioriteiten -

1   2   3   4   5   6   7

 • Veilig ondernemen is een basisvoorwaarde
 • Ga voor een integrale en geïntegreerde aanpak
 • Zorg voor meer blauw op straat, vooral tijdens de solden- en eindejaarsperiode
 • Geef voldoende aandacht aan preventie
 • Ontwikkeling een eigen vervolgingsbeleid
 • MILIEU
 • Milieuvergunningen en VLAREM-meldingen
 • Gemeentelijke rioleringsbijdrage
 • Stel het containerpark open voor ondernemers
 • Ga voor een efficiënt en oplossingsgericht milieuvergunningenbeleid
 • Wees redelijk in het rioleringsbeleid en de bijhorende tarifering
 • FINANCIEN
 • Belastingen en retributies
 • Informeer helder over belastingen en subsidies
 • Verminder de administratieve lasten tot het strikte minimum
 • Controleer of de belastingen economisch verantwoord zijn
 • Geef een degelijke dienstverlening in return

 • Dovnload 1.14 Mb.