Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente ingelmunster

Dovnload 1.14 Mb.

Gemeente ingelmunsterPagina6/7
Datum05.12.2018
Grootte1.14 Mb.

Dovnload 1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
PARTICIPATIE

- waarover gaat het? –

Wettelijke instrumenten om de individuele stem te laten horen

Het gemeentedecreet reikt een aantal instrumenten aan de burger om hem inspraak te verlenen in gemeentelijke bevoegdheden. Ook de ondernemer, als actor binnen de gemeente, kan van deze instrumenten gebruik maken. Zo is er het verzoekschrift wat simpelweg een brief is waarin iemand een verzoek formuleert om een antwoord te krijgen op het individueel probleem of om een concreet thema op de agenda van het college te krijgen. Ook de openbaarheid van bestuur is decretaal geregeld en zorgt ervoor dat iedere burger, lees ondernemer, inzagerecht krijgt in bestuursdocumenten op eender welk overheidsniveau, mits vanzelfsprekend een aantal uitzonderingen wanneer het gaat om personeelszaken, privacy en geheimhouding. Iedere gemeente heeft zich intussen georganiseerd rond klachtbehandeling en verplicht zichzelf om binnen een redelijke termijn een antwoord te bieden aan de persoon die de klacht of melding indiende.Wettelijke instrumenten om de stem van een groep te laten horen

De kracht van de massa kan tevens gekanaliseerd worden in een aantal wettelijke inspraakinstrumenten. Zo is er de gemeentelijke volksraadpleging die op initiatief van een groep bewoners het gemeentebestuur kan verplichten tot het organiseren van een bevraging rond een belangrijk thema of project binnen de gemeente. De belangrijkste manier van inspraak zijn echter de adviesraden. De meeste adviesraden zijn verplicht en hebben de opdracht om rond bepaalde thema’s zoals ruimtelijke ordening (GECORO), milieu, PWA, cultuur, sport, … op een regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. UNIZO wordt hierbij telkens uitgenodigd om hierin te zetelen. Deze raden zijn aan regels rond werkwijze, procedure, samenstelling en termijnen gebonden.Inspraak en participatie van ondernemers in het gemeentelijk beleid

Naast de wettelijk verplichte inspraakinstrumenten, zowel individueel als in groepsverband, die hierboven zijn vermeld, worden in sommige gemeenten ook adviesraden inzake economie opgericht. Deze verschijnen onder een verschillende benaming en met aparte bedoelingen: raad lokale economie, middenstandsraad, commerciële raad, centrummanagement, … Het is niet altijd duidelijk wat op de agenda wordt geplaatst en wat de impact van deze raden is.- hoe pakt u dit in de gemeente het best aan? -


Ondernemers zijn van nature geen grote vergaderwezens. Vergaderen is een moment waar afgesproken wordt wie wat zal doen tegen wanneer. Alles wat niet tot deze scope behoort is ‘ruis’ voor een ondernemer. Het resultaat primeert en alle overlegmomenten die hiervoor nodig zijn, zal hij inplannen. Men moet beseffen dat een ondernemer iedere dag van de week van ’s morgens tot ’s avonds met zijn zaak begaan is, daarnaast forceert hij vrijetijd om thuis te zijn en uiteindelijk valt de uitnodiging van de adviesraad van de gemeente in de bus…

Vandaar deze oproep aan alle gemeentebesturen om geen tijd van ondernemers te verspelen en adviesraden, in welke gedaante of benaming ook, zo interessant en zinvol mogelijk te laten verlopen door een goede samenstelling, een relevante agenda en een concrete opvolging. Nog teveel stelt UNIZO vast dat deze adviesraden praatbarakken zijn waarbij de uitkomst ervan geen enkel gevolg kent, laat staan dat met het advies in het college of de gemeenteraad rekening wordt gehouden.  • Geef inspraak over hun toekomst

Is het al opgevallen dat de Adviesraad Gemeentelijke Economie (of hoe die ook moge heten) de enige adviesraad is waar mensen samenkomen om advies uit te brengen met impact op hun eigen werkomgeving? Een adviesraad lokaal economisch beleid brengt adviezen uit die ervoor moeten zorgen dat het ondernemerschap in de gemeente er op vooruit gaat. Deze adviezen doen uitspraken over de voorwaarden die noodzakelijk zijn om een ondernemersvriendelijk klimaat te bereiken (zie standpunt 1). Kortom, deze ondernemers verschillen grondig van de leden van de cultuurraad of sportraad die omwille van hun passie voor sport of cultuur, of omwille van hun leeftijd in de jeugd- of seniorenraad zetelen. De ondernemers zetelen in de Adviesraad Gemeentelijke Economie omdat ze betere werk- en leefomstandigheden willen bepleiten voor alle ondernemers in hun gemeente. Deze premisse moet dus zeker meegenomen worden. Niets is vrijblijvend in een Adviesraad Gemeentelijke economie, integendeel, op de agenda moeten punten staan die de motor van de gemeente, namelijk het ondernemerschap, stimuleren.

  • Stel het juiste team samen

Selecteer met zorg de deelnemers aan uw vergadertafel. Nog teveel stellen we vast dat in de adviesraad ondernemers verzameld worden die enkel voor hun eigen onderneming spreken. We hebben alle respect voor deze ondernemers want alleen de goede ondernemers grijpen alle kansen die hun zaak vooruit helpen. Niettemin verdoezelt deze individuele stem een van de uitgangspunten van de adviesraad: een stem die spreekt voor vele ondernemers. In alle bescheidenheid is UNIZO hiervoor de meest uitgelezen partner aan tafel. In de aanhef van deze UNIZO-prioriteiten staat wat UNIZO voor uw gemeente kan betekenen. Inderdaad, UNIZO is de enige ondernemersorganisatie die alle ondernemers, in eender welke gedaante, vertegenwoordigt. Kortom, UNIZO is een representatieve steekproef van de gemeentelijke economie. Het is aan UNIZO om wat bediscussieerd en beslist werd te communiceren aan de uitgebreide achterban. De gemeente heeft UNIZO nodig om voorstellen af te toetsen en gedragen adviezen in te winnen, UNIZO heeft op haar beurt de gemeente nodig om haar verwachtingen gerealiseerd te zien.

Geregeld stellen we vast dat de agenda van de Adviesraad Gemeentelijke Economie heel pover oogt. Eigenlijk is daar wel een belangrijke reden voor: het gras wordt voor de voeten weggemaaid door de GECORO waar alle belangrijke punten rond ruimtelijke ordening worden behandeld en de milieuraad waar alle punten rond milieu en afval worden besproken. Daarnaast bestaan in vele gemeenten overlegorganen rond veiligheid (BIN-Z), toerisme, mobiliteit,… zodat uiteindelijk weinig overblijft voor de Adviesraad Gemeentelijke Economie. Maar er is één belangrijk agendapunt dat op geen enkel andere adviesraad ter sprake komt: het gemeentelijk economisch beleidsplan.

Ondernemers zijn meesters in het uitdenken en uitvoeren van plannen. Iedere bakker, architect of bedrijfsleider heeft een plan in zijn hoofd, op papier of op zijn computer. Hun plan geeft aan waar ze heen willen, wat ze willen bereiken.Waarom gebruiken steden en gemeenten deze kunde niet om het economisch beleidsplan voor hun gemeente op te maken. Deze experts kunnen de Schepen van Economie begeleiden van bij de analyse, de visievorming over het formuleren van doelstellingen tot het opmaken van een actieprogramma. Niet alleen zijn zij experts, zij zijn tevens betrokken partij. Uiteindelijk zijn zij het die de eindspurt zullen moeten aantrekken. Het zijn de ondernemers die, na het aanreiken door de gemeente van de noodzakelijke instrumenten en het vervullen van alle noodzakelijke voorwaarden, het waar moeten maken op economisch vlak. Welke aanpak hiervoor het best geschikt is, wordt vermeld in het derde standpunt: UNIZO pleit voor de opmaak van een gemeentelijk economisch beleidsplan.

- Bijzondere aandacht voor volgende prioriteiten

UNIZO heeft wel de mogelijkheid om te participeren via de gemeentelijke adviesraden maar heeft een keuze moeten maken in de raden waarin men kan participeren. UNIZO ervaart ook dat de gemeente echt wel rekening houdt met de verzuchtingen van de lokale ondernemersvereniging. Toch merkt UNIZO op dat sommige ondernemers geen of weinig zicht hebben op wat de gemeente juist doet voor hun.1   2   3   4   5   6   7

  • Wettelijke instrumenten om de stem van een groep te laten horen
  • Inspraak en participatie van ondernemers in het gemeentelijk beleid
  • Pragmatisme is een gouden regel
  • Geef inspraak over hun toekomst
  • Stel het juiste team samen
  • Niet mannen, niet vrouwen maar ondernemers maken plannen

  • Dovnload 1.14 Mb.