Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina2/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

INLEIDING
  1. De generieke toepasbaarheid van het domein model Care Provision

NICTIZ ondersteunt de realisatie van elektronische dossiers in de gezondheidszorg. Het doel van elektronische dossiers is zowel de zorgverlener als de beleidsmaker een beter inzicht geven in de actuele gezondheidstoestand en zorgbehoefte van cliënten. Een adequate informatievoorziening draagt bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.


De huidige integrale papieren dossiers bij zorgaanbieders gaan daarom plaatsmaken voor elektronische dossiers. Hiertoe zijn bijvoorbeeld Basis Datasets ontwikkeld en vastgesteld door de betrokken koepelorganisaties.

De berichten die nodig zijn voor de realisatie van het elektronisch gezondheidsdossier zijn afgeleid van HL7 versie 3. Met name het Care Provision Domein Message Informatie Model (D-MIM1) en de bijbehorende berichten voor verwijzing, acceptatie en dossieroverdracht zijn tot stand gekomen mede dankzij input van diverse projecten van NICTIZ, zoals perinatologie en CVA-Ketenzorg.

Inmiddels blijkt dat dit berichtenmodel dermate generiek toepasbaar is dat diverse andere projecten er gebruik van maken. Dit betreft onder andere:


 • het project Digitaal Begrepen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), waarin is gebleken dat deze berichten toepasbaar zijn op de domeinen zorg, wonen en welzijn;

 • het project Integraal Elektronisch Kind Dossier in de jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ).In dit project speelt het care provision bericht een belangrijke rol. In dit project zijn overigens aanpassingen nodig gebleken op het Care Provision model van HL7, die in een later stadium als voorstel naar HL7 internationaal kunnen worden ingebracht;

 • het project Elektronisch Cliënt Dossier en het project Eenheid van Taal van Actiz;

 • het elektronisch Diabetesdossier dat de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NICTIZ onlangs zijn gestart;

 • een project voor het overdragen van informatie uit een Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) dat op dit moment in voorbereiding is.

Er zijn in de loop van deze projecten telkens nieuwe uitwerkingen in de implementatie­handleidingen gemaakt, die daardoor niet meer geheel consistent zijn. Bovendien zijn er in de loop der tijd door de HL7 ballots wijzigingen aangebracht in het domein model Care Provision en de bijbehorende berichten. Doordat dit domein model zo generiek is, zijn er bovendien legio gebruikstoepassingen mogelijk in andere domeinen. Dit is de reden dat het initiatief is genomen de beschrijving van het D-MIM en de vier belangrijkste berichten (R-MIMs of Refined Message Information Model) los te koppelen van de diverse implementatiehandleidingen per project en er een ‘HL7 Nederland versie’ van te maken die ook geballot kan worden door de leden. Dit is dan te zien als een vervolg op de implementatiehandleiding datatypen en CMETs van HL7 Nederland.


Het betekent dat meer domeinen en projecten van dit materiaal gebruik kunnen maken zonder telkens deze uitvoerige beschrijving te hoeven bewerken. Het accent verschuift dan meer naar het in het domein zelf vaststellen van de Basis Dataset voor dat domein en de mapping naar vocabulaire en de Care Provision berichten. De onderdelen waarin de use cases, storyboards, de dynamische modellen en de specifieke berichten worden gedefinieerd blijven gewoon noodzakelijk in de domeinspecifieke implementatiehandleidingen.
Er zijn op basis van Health Level 7 versie 3 (HL7 v3) Care Provision D-MIM diverse gestandaardiseerde berichten gedefinieerd om gegevens elektronisch uit te wisselen.

Deze specifieke berichten en detailleringen zijn in de afzonderlijke implementatiegidsen te vinden.  1. Relevante implementatiegidsen

Als basis voor de berichten is het HL7 v3 Care Provision D-MIM gebruikt. Deze versie is consistent gemaakt met de mei 2008 ballot. Deze versie is sinds 2007 niet gewijzigd omdat deze versie de DSTU status heeft. DSTU staat voor Draft Standard for Trial Use en deze status richt zich op het stabiel houden van de Care Provision materialen gedurende 2 tot 3 jaar. Daarnaast wordt via drafts gewerkt aan nieuwe topics.

Van de volgende volgende implementatiehandleidingen is gebruik gemaakt:


 • implementatiehandleidingen Perinatologie, CVA-ketenzorg, Geboortebericht JGZ, en concept implementatiehandleiding Digitaal Begrepen;

 • implementatiehandleiding HL7v3 Data types en CMETs versie 1. Leidschendam, NICTIZ. Dit specifiek voor de CMET patient NL, person NL, provider NL en organization NL;

 • HL7. Care Provision standard HL7 v3 September ballot version (2006) Ann Arbor, Health Level Seven.

 • HL7. Care Provision standard HL7 v3 May ballot version (2008) Ann Arbor, Health Level Seven.

 • NICTIZ implementatiegids Prica-GGZ voor de verwijzing 1e lijns geestelijke gezondheidszorg.

 • Clinical Statement Pattern van HL7 internationaal ballot september 2006. (De recente wijzigingen daarvan zijn nog niet in Care Provision doorgevoerd ivm DSTU status, dit zal later worden geharmoniseerd).

NICTIZ heeft naast Care Provision ook het Primary Care D-MIM ontwikkeld voor het project WaarneemDossier Huisartsen (WDH). Dit is gebaseerd op de NHG standaarden voor de elektronische dossiers van de huisartsen en de MIE-EUR Edifact berichten. Het toenmalige model Care Provision bood op dat moment nog niet wat nodig is.
In de afgelopen twee jaar zijn grote harmonisatieslagen gemaakt. Beide modellen zijn in de tijd verder ontwikkeld en naar elkaar toe gegroeid. Zo zijn de diverse typen diagnostiek die voor de huisartsen belangrijk zijn inmiddels opgenomen in de concern tracker R-MIM: een uitwerking die diagnostiek en klachten op indvidueel patienten niveau kan volgen in de tijd. De harmonisatie heeft geleid tot een 99% overeenkomst tussen beide modellen.

NICTIZ heeft het voornemen op termijn het Prica D-MIM2 volledig te harmoniseren met Care Provision. De verzamelde ervaringen uit de WDH implementatie zijn voorwaardelijk om tot een geslaagde harmonisatie te kom en. Met andere woorden: gefaseerd in de tijd dient eerst de implementatie van WDH plaats te vinden, vervolgens evaluatie van de Prica berichten en dan de volledige harmonisatie.  1. Leeswijzer

Deze implementatiehandleiding is uit diverse onderdelen opgebouwd. Dit is een vertaling van de volledige walk-through uit de ballot van September 2006, waarbij niet relevante voorbeelden zijn verwijderd. Het ballot materiaal van Mei 2008 voor Care Provision D-MIM en de R-MIMs voor verwijzing, acceptatie, dossier query en dossier overdracht is consistent met deze Nederlandse gids. De overige Topics van Care Provision zijn nog niet vertaald.

Over de vertaling is het nog belangrijk te melden dat klassenamen en attribuut namen en data specificaties zoveel als mogelijk in het Engels zijn gehouden om sneller terugvinden te vergemakkelijken.
Hoofdstuk 2 omvat een algemene beschrijving van het Care Provision Domain Model. Hoofdstuk 2 bevat als toevoeging op de Engelse versie ook de uitleg over de mapping tabel. De mapping tabel is een bijlage bij de implementatiehandleiding: een spreadsheet waarin alle gegevens uit het domein, die in de berichten worden opgenomen, zijn uitgewerkt. Elk gegeven wordt voorzien van datatypen, waar nodig het waardedomein, unieke code voor elk gegeven en OIDs voor code en waardedomein, een aanduiding van de precieze plaats in het D-MIM en de ervan afgeleide berichten. Waar nodig worden nadere specificaties aangegeven.
In hoofdstuk 3 komen de storyboards aan de orde. Hoofdstuk 4 bevat het R-MIM met het verwijsbericht (REPC_RM002000UV) en het acceptatiebericht (REPC_RM003000UV). In het 5e hoofdstuk wordt de record query toegelicht. Deze kan worden gebruikt om uit een (extern) dossier gegevens op te vragen. Het 6e hoofdstuk bevat het care record topic: het ontslagbericht / overdrachtsbericht (REPC_RM004000UV). Omdat de clinical statement een belangrijk onderdeel vormt en een complete walk through nodig is, is dat ook in het laatste (7e) hoofstuk integraal opgenomen.

 1. HET CARE PROVISON DOMAIN MESSAGE INFORMATION MODEL (D-MIM)
  1. Care Provision Domain Message Information Model (REPC_DM000000)

Een bericht is gebaseerd op het HL7 v3 domein model voor patiëntenzorg: Care Provision ballot mei 2006 (www.hl7.org). Dit is nog consistent met de ballot van Mei 2008 vanwege de DSTU status (Draft Standard for Trial Use). Hierin zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor de uitwisseling van patiënteninformatie en het overdragen van verantwoordelijkheden.  1. De algemene Organisatie van het Care Provision D-MIM

Dit hoofdstuk beschrijft op domeinniveau de opbouw en inhoud van het Care Provision


D-MIM van HL7 v3 ballot versie september 2006. Dit Care Provision D-MIM vormt een belangrijke bron van berichten in het domein van de zorg en is tevens gebruikt voor de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers. In figuur 1 is een overzicht gegeven van dit model.


Figuur 1. samenvatting Care Provision Model (toelichting nummers zie tekst)
In figuur 1 vormt Care Provision, de hoofdact (1). Later in dit document wordt een beschrijving van de Care Provision Act gegeven met een gedetailleerde beschrijving van alle associaties verbonden aan de Focal Act (die is in deze figuur overigens de Care Provision, maar niet expliciet zo aangegeven via een entry point). De associaties in figuur 1 omvatten de participaties naar Providers (zorgverlener) en Targets of Care (patient als doel van de zorg) (2), relaties naar de keuzebox (3), de CareStatement (4) waarin relevante informatie (pertinentInformation) is opgenomen, waaronder de reden voor zorg. Aan de keuzebox is een RelatedParty (relatie) verbonden om over een andere persoon dan de patient in kwestie gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld gegevens over de foetus in het dossier van de zwangere.
In de Care Provision DMIM worden de meeste variabele elementen uitgedrukt door de Care Structures. Care Structures zijn patronen van gedetailleerde klinische informatie, die een specifieke detaillering kunnen geven voor het betreffende onderwerp. Ze sluiten altijd aan op dit D-MIM. In deze gids voor het D-MIM worden ze (nog) niet besproken. De uitwerkingen van die delen zullen in de concrete implementatiegidsen worden toegelicht wanneer deze voor Nederland relevant zijn. Een eerste topic dat zo mogelijk wordt opgepakt betreft allergy model.

Wanneer deze structuren opgenomen worden in de ballot van het Care Provision domein, kunnen ze voorgelegd worden als gedeelde CMET’s voor het gebruik in meerdere domeinen. De CMET’s die beschreven worden in de Care Structures omvatten veel structuren, zoals onder andere: Care Statement (bewering over de zorg), Concern Tracking (volgen van conditie), Worklist (werklijst), Care Plan (zorgplan) en Guidelines (richtlijnen). Deze CMET’s kunnen worden gebruikt in de onderwerpen van de berichtenspecificaties, zoals de Care Transfer (zorgoverdracht) en Care Record (zorgdossier).

Echter, in dit gedeelte zal de focus liggen op de betekenis van de Care Provision Act en op de associaties die om de Care Provision Act heen zitten.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 • Relevante implementatiegidsen
 • Leeswijzer
 • HET CARE PROVISON DOMAIN MESSAGE INFORMATION MODEL (D-MIM)
 • De algemene Organisatie van het Care Provision D-MIM

 • Dovnload 4.78 Mb.