Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina3/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Mapping tabel en zorginformatiemodel / Detailed Clinical Model

Per domein in de zorg, per type verwijzing, moeten de gegevens die een rol spelen precies op een rijtje worden gezet en uniek gecodeerd (ICD, Snomed CT, procedure of DBC codes). Vervolgens wordt de plaats van elk gegeven in het HL7 v3 bericht Care Provision aangeven. In deze domeinspecifieke Domein Basis Dataset worden alle items uniek gecodeerd.


In de berichten die van het D-MIM Care Provision worden afgeleid is een aantal generieke en specifieke elementen opgenomen. De generieke elementen zijn in elk vakdomein gelijk, terwijl de specifieke elementen juist het domein eigene uitmaken. Deze elementen worden in de implementatiehandleiding op verschillende manieren en detailniveaus weergegeven. Bijvoorbeeld persoonsgegevens als naam, geslacht en geboortedatum zullen in alle domeinen relevant zijn. Het gebruik van hulpmiddelen zal in veel domeinen van toepassing zijn, maar niet altijd.
De ervaring met diverse projecten van NICTIZ, eenheid van taal in de Care sector en de uitwisseling van gegevens in de WMO pilot leert dat veel gegevens prima in kleine – herbruikbare – subsets kunnen worden uitgewerkt. Dit zijn de zogenaamde zorginformatiemodellen (www.zorginformatiemodel.nl). Zorginformatiemodellen (soms tot ZIM afgekort) worden gebruikt om de ontwikkeling van elektronische dossiers en elektronische berichten te ondersteunen. Ze zijn specifiek gericht op toepassing binnen de HL7 v3 berichtenset Care Provision, maar ook bruikbaar in andere HL7 v3 berichten.
Internationaal wordt inmiddels over Detailed Clinical Model gesproken. Hierin worden de vakkennis, dataset, terminologie en coderingen in detail uitgwerkt voor een klein onderwerp en wordt een model gemaakt dat het toepassen in meerdere standaarden mogelijk maakt.


  1. Mapping tabelRelatie tussen implementatiehandleiding, zorginformatiemodel en de mapping tabel

De mappingtabel voor voor een domein is een belangrijke bijlage bij deze implementatiehandleiding. In de mapping tabel zijn de voor de overdracht gebruikte data-elementen opgenomen. Daarna zijn ze van aanvullende informatie voorzien en gemapt naar het CP bericht. Hierbij zijn gegevens gespecificeerd om technisch implementeerbaar te worden. Dit technisch specificeren van de gegevens in de mapping tabel betreft vooral het opnemen van een unieke code voor elk gegeven, de mapping naar de juiste HL7 klasse in de berichtenstructuren, het benoemen van datatypes, het specificeren van de waarden en/of vocabulaires (antwoordcategorieën) en de cardinaliteiten (aantal keren dat een gegeven voor mag of moet komen).

Verder zijn in de mapping tabel de te volgen route in het berichtenmodel aangegeven, bijvoorbeeld “Care Statement naar Observatie”. Hiermee wordt aangegeven op welke manier de gegevens moeten worden gerepresenteerd in het berichtenmodel. Vervolgens kunnen deze gegevens ook feitelijk in een HL7 v3 XML bericht worden opgenomen.

De generieke elementen zijn voor elk type bericht de volgende: • Als eerste betreft dit de naam en demografische gegevens en adres en woonplaats gegevens van de patiënt. Deze gegevens worden opgenomen en doorgegeven in de CMETs E_Person (vaste gegevens) en R_Patient (wijzigende gegevens).

 • Een tweede groep generieke elementen betreft de NAW gegevens van de zorgverleners via de CMET R_AssignedPerson. Daar komen ook de NAW gegevens van dienstverlenende organisaties en instellingen, personen terecht.

 • Verder wordt de aanleiding en het doel van het bericht aangegeven, bijvoorbeeld een consultatie of een overdracht begeleidt door aanvullende gegevens die voor de ontvanger als belangrijk worden beschouwd. Verder zijn er retourberichten, simpelweg als bevestiging van de vraag of het verzoek of als uitgebreid terugrapportage met alle bevindingen en het verzoek van terugovername. Deze gegevens zijn onderdeel van de Care Provision Act en daarbinnen worden ze opgenomen in de Care Statement keuzebox.

De kracht van het CP bericht is dat deze variabele hoeveelheid gegevens en de variabele inhoud van gegevens via de unieke coderingen van elk element kunnen worden opgenomen en doorgegeven.

De mapping tabel, die hieronder is samengevat, geeft voorbeelden van zowel generieke als specifieke informatie weer die voor de gegevensuitwisseling in de zorgketen nodig is. Deze gegevens van de persoon zijn hiërarchisch geordend en worden met hoofdrubrieken geklasseerd.

In de samenvatting hieronder zijn de hoofdrubrieken, subrubrieken en elementen uit de mappingtabel opgenomen. Details zijn niet toegevoegd.

  1. Voorbeeld hoofdrubrieken mapping tabel

Hieronder volgt de samenvattende mapping tabel.
Rubriek/Sectie/

Representatie in D-MIM

1. Basisgegevens

Target & Provider Participatie
Demografische Gegevens patiënt

CMET R_Patient
Identificatie, naam en demografie, adres, woonplaats, telefoon

CMET R_Patient
Gegevens zorgverleners

CMET R_AssignedProvider

2. Zorginhoudelijke gegevens

Care Provision en aanhangende structuren zoals Care Statement.
Overzicht anamnese

Organiser in Care Statement
Gegevens uit voorgeschiedenis

Organiser in Care Statement
Ziekten

Observatie in Care Statement
behandeling

Procedure in Care Statement
Familieanamnese

Organiser in Care Statement
Ziekten familielid 1

Observatie in Care Statement
Risico factoren

Organiser in Care Statement
Allergie voor jodium

Observatie in Care Statement
Medische gegevens

Organiser in Care Statement
Bloedverlies

Organiser in Care Statement
Bloeddruk

Organiser in Care Statement
Diastolische bloedruk

Observatie in Care Statement
Brochure over ziekte

Supply in Care Statement
Sociale gegevens

Organiser in Care Statement
Gegevens gezin

Organiser in Care Statement
Thuisfront

Observatie in Care Statement
Klinimetrische gegevens

Organiser in Care Statement
Schalen

Organiser in Care Statement
Pijnschaal

Observatie in Care Statement
Decubitus schaal

Observatie in Care Statement
Gegevens over de eerder verleende zorg

Act List
Overzicht zorghistorie

Act List  Encounters uit Care Statements
Huidige medicatie

Act List
overzicht huidige medicatie

Act List  Care Statements Substance administration
Diagnostiek / ConclusieEen vraagstelling waarom wordt opgenomen / doorverwezen / overgedragen

Organiser in Care Statement
Omschrijving vraag patiënt

Observatie in Care Statement
Behandelplan

Care Plan
Behandelplan

Care Plan
Behandeling van hypertensie

Procedure in Care Statement
Werklijst

Act List
Rapportage

Care statement
Rapportages

Care statement
Rapportage opmerking op datum / tijd

Observatie in Care Statement

Tabel. Uittreksel uit de mapping tabel met de hoofdrubrieken en de relatie ervan met de onderdelen van het Care Provision (CP) model, zoals bijvoorbeeld de Care Statements, Care Plan en rubrieken geordend via Organiser klasse. Groen is een hoofdrubriek. Blauw is een rubriek. Geel is een item of onderdeel. Geel correspondeert met een groep bijeen horende gegevens in een werkblad of een zorginformatiemodel.
  1. Care Provision Act in Patient CareBegrip van deze Act is van belang voor het concept van patiëntenzorg door professionals en vooral het aan elkaar overdragen van verantwoordelijkheden voor de zorg. Normaal is een patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar zorg, maar zodra iemand ziek is, is het moeilijk om zelf volledig verantwoordelijk te zijn. Een deel van het proces van gezondheidszorg is dan ook dat patiënten aan zorgverleners verzoeken hen te helpen met de zorg. Dit verzoek voor hulp is een centraal item in het contract (de behandelingsovereenkomst) tussen patiënten en zorgverleners. In Nederland wordt dit via de WGBO geregeld (Wet Geneeskundige Behandelings­-Overeenkomst). In een aantal gevallen zullen ook andere wetten de afspraken tussen patiënten en zorgverleners reguleren.

Het is verder algemeen gebruik dat de ene zorgprofessional de hulp inroept van een andere professional, steeds binnen de context van het contact met de patiënt.

De Care Provision Act representeert een uitspraak over de scope van de verantwoordelijkheid die gedeeld wordt tussen de patiënt, soms familieleden, en een of meer zorgverleners. De hier volgende discussie is bedoeld om het concept van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ verder toe te lichten en het begrip patiënt gerelateerde zorg te verbreden naar zorgverlening in het algemeen. Het is met name deze brede invulling van samenwerking tussen professionals van diverse disciplines die het generieke gebruik van het model mogelijk maakt.
Care Provision Act: De betekenis van de Care Provision Act begint met een verkenning van de betekenis van "Care" (Zorg) en de betekenis van "Provision" (verlenen) in de context van dit domein.
definities

Care (5)

CHARGE, SUPERVISION, MANAGEMENT: responsibility for or attention to safety and well-being (under a doctor's...), (the ... of all the churches) CUSTODY: temporary charge.

ZORG, SUPERVISIE, MANAGEMENT: verantwoordelijkeheid voor zorg veiligheid en welbevinden
Provision (2a)

The act or process of providing (the ... of a play area for the children).De activiteit zorgverlening
Provide (3)

To supply what is needed for sustenance or support (the Lord will...), (we'll have to ... for him)Merriam- Webster's Third New International Dictionary Unabridged, copyright 1961-2002.

Het voorzien in wat nodig is voor
In het HL7 Reference Information Model (RIM) vertegenwoordigt de term ‘Act’ altijd het vastleggen van het doen, bijvoorbeeld een zorgproces. ‘Care Provision’ is een beperking op de definitie van ‘Act’ dat de vorm aanneemt van de ‘Act Care Provision’ waarbij ‘Care Provision’ het zelfstandig naamwoord is van de onbepaalde wijs ‘to provide care (zorgvelenen)’.Daarom is de ‘Act Care Provision’ het vastleggen van een proces dat de verantwoordelijkheid van het leveren van zorg omvat. Het is een bewering van supervisie , management en zorg.
In de zorgverlening worden veel medewerkers aangewezen voor de uivoering van zorg, voor de faciliteiten en apparaten en voor de levende wezens (Care Provision richt zich uiteraard primair op mensen die zorg vragen, maar kan ook voor dieren en materialen worden gebruikt, zie de HL7 v3 entiteitenklassen). Deze Act van Zorgverlening moet gebruikt worden wanneer de expliciete aansprakelijkheid voor de zorg van een levend wezen of niet-levend wezen een component is van de semantiek die wordt uitgewisseld. Met andere woorden, het onderwerp van zorg wordt gedefinieerd in de ‘Subject’ participatie die de semantiek van zorgverlening beperkt, bijvoorbeeld: het ‘Subject’ heeft de rol van patiënt, het ‘Subject’heeft de rol van een apparaat.
In zorgverlening kan de zorg zich ook richten op een medische apparaat, het huis van de patiënt of andere niet-levende voorwerpen. Uiteraard kan ook de conditie van het lichaam van de patiënt, of de patient zelf de reden voor zorg zijn. Daarom wordt ‘Care Provision’ vaak gecombineerd met het HL7 concept ‘Concern Tracking’ en met ‘Care Plan’, structuren die opgenomen zijn in de Care Structures. De volgende voorbeelden illustreren de mogelijkheden van het Care Provision D-MIM: zorg voor materiaal, zorg voor de patiënt, zorg voor faciliteiten, verantwoordelijkheid voor populatie-monitoring, verantwoordelijkheid voor een omgeving.
Daarbij spelen de volgende begrippen ook nog een rol in Care Provision:

 • de Preferred Principal van de Care Provision is de arts die primair de uitvoering van zorg voor zijn rekening neemt als participatie, terwijl de patiënt de author is;

 • een verwijzing van de huisarts naar de specialist bevindt zich de Care Provision activiteit in request mood, waarbij de participerende author de huisarts is en de Principal Performer de specialist;

 • bij Case Management is de Case Manager de performer (uitvoerder) voor een patiënt of een groep van patiënten als ‘Subject’ deelnemers;

 • Coverage Assignment (toewijzen van opdrachten), bijvoorbeeld van verpleegkundigen aan patiënten in de diverse diensten, zoals dag, avond of nachtdienst;

 • bij zorg voor de leefomgeving is de leefomgeving de subject participant en een bedrijf is de performer participant;

 • in het kader van het monitoren van populatie stelt de populatie de subject participant en een overheid de performer participant voor.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 • Mapping tabel
 • Voorbeeld hoofdrubrieken mapping tabel
 • Care Provision Act in Patient Care

 • Dovnload 4.78 Mb.