Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gideon deel 2 – de Heer geeft rust

Dovnload 25.19 Kb.

Gideon deel 2 – de Heer geeft rustDatum05.12.2018
Grootte25.19 Kb.

Dovnload 25.19 Kb.

Gideon deel 2 – de Heer geeft rust
Het is vandaag de eerste zondag van de Advent. In de Adventsperiode kijken we vooruit naar de wat gebeuren gaat met Kerst. De Adventsperiode is een periode van verwachting. We verwachten de komst van Jezus, de redder, de geneesheer, degene die herstel komt brengen.
Elk jaar opnieuw staan we hierbij stil. En ik ben groot voorstander van het vieren en herdenken van komst van Jezus naar de aarde. God zelf is, in de persoon van Jezus, in een mensenlichaam, naar de aarde gekomen. God in een mensenlichaam, door theologen de incarnatie genoemd, vleeswording, menswording. Dichterbij kan God niet komen, Hij is één van ons geworden.
We zijn begonnen aan een vierdelige serie. Een serie over Gideon. Jeanne heeft het eerste deel gedaan, twee weken geleden. De tijd waarin Gideon leefde is ongeveer 1250 v.C.

Even een stukje geschiedenis, heel snel. God heeft Abraham geroepen, ongeveer in het jaar 2000 v.C. en Abraham is de stamvader van het volk Israël.

En de belofte die God aan Abraham gaf is dat ‘door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’ (Gen. 12:3). En die belofte moeten we altijd in onze gedachten hebben als we de geschiedenis van Israël bestuderen.

Het volk Israel is uitgekozen om de messias voort te brengen. Jezus zegt zelf: ‘de redding komt immers van de Joden’ (Joh 4:22). Hij spreekt dan over zichzelf…


De geschiedenis van Israël, tot aan de geboorte van Jezus, zou je kunnen vergelijken met het verhaal een zwangere vrouw. Als een zwangere vrouw sterft, wordt er ook geen kind geboren. Als Israël uiteenvalt, zal de redder, de zoon van David, niet geboren kunnen worden. En als de redder, als Jezus niet geboren wordt, is er geen goed nieuws voor alle volken op deze aarde.

Als je de geschiedenis van Israel bestudeert, hou dan altijd in de gaten: God is toegewijd aan Israël, want hij is toegewijd aan de mensheid. Door Israël, door Jezus, door de koning der Joden, komt er redding op aarde voor iedereen. Jezus is de hoop van de schepping.


Gideon leeft 1250 vC. En Jeanne heeft de vorige keer verteld dat het volk Israel in de tijd van Gideon ertoe was overgegaan om de goden van het land, afgoden te dienen. En afgoden nemen altijd de plaats in die God behoort te hebben. In het geval van Israël in de tijd van Gideon is Baal de afgod. Afgoden houden je altijd weg van vreugde en de vrede die er bij God is. Afgoden nodigen je uit om je hulp niet bij God te zoeken, maar op een plaats waar het niet is te krijgen.
Wij hebben, in onze tijd, onze eigen afgoden. Vaak zijn dit op zich geen slechte zaken, alleen als ze de plaats van God innemen, worden ze schadelijk.

-Geld is bijvoorbeeld zo’n afgod. Geld kan ons verleiden om niet op God te vertrouwen, maar op bezit. De misleiding is dat bezit/geld ons gelukkig maakt

God wil zo graag voorzien in onze behoeften…

Hij is te vertrouwen.

-Leuke dingen doen kan een andere afgod zijn.

Ik moet het leuk hebben en daarom doe ik allemaal dingen die ik leuk vind. Ik ga op reis, naar het theater, uit eten, naar festivals, workshops.

Maar echte rust, vrede en vreugde zijn bij God verkrijgbaar.

-Zelfs religie kan een afgod zijn………christelijke religie, kennis verzamelen, conferenties bezoeken. We kunnen zo bezig zijn met leren over God en praten over God, dat we onze relatie met God verwaarlozen….

-Carrière maken kan een afgod zijn.

Je talenten kunnen je tot een slaaf maken.
Het zijn voorbeelden van moderne afgoden. Geld, leuke dingen, religieus bezig zijn, je carrière, enz. Er zijn er meer natuurlijk!

We kunnen onze voorziening in deze zaken zoeken, ons geluk, ons aanzien.

Maar echte vrede en echte vreugde is verkrijgbaar bij de God.

Ik ben NIET tegen geld, leuke dingen, conferenties en carrière maken, dat begrijp je. Dat zijn goede dingen die wij een verkeerde plaats kunnen geven. Het zijn goede dingen waar wij een afgod van kunnen maken.


Het volk Israel aanbad Baal. Ze hadden zich afgekeerd van de God van hun voorvaderen, de God van Abraham, Izaak en Jacob. Ze worden overheerst door Midjanieten, al zeven jaar achtereen werd hun oogst geroofd. En uiteindelijk, in hun wanhoop roept het volk God aan…

Rechters 6

6Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede, en het volk riep de HEER te hulp.

En God spreekt, in reactie op deze hulproep, tot het volk bij monde van een profeet en zegt dat Hij hun God is. Hij vertelt over hoe Hij hen heeft bevrijd uit Egypte. Hoe Hij hen een nieuw land heeft gegeven.10En ik heb jullie gezegd: Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’

God weet dat afgoden nooit vervulling kunnen brengen. God weet dat als het volk afgoden gaat dienen, dat het volk in gevaar is. Vrede, vreugde en gerechtigheid zijn kenmerken van een leven met God. Een leven zonder God leidt tot verwarring, tot teleurstelling, tot verdeeldheid.

God weet dat ‘de zwangere vrouw’ gevaar loopt. Maar God is toegewijd aan Israel, God is toegewijd aan de mensheid. Hij stuurt een engel naar Gideon.

Rechters 6

12De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 13‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 

Heb jij dat verwijt weleens gehoord? Als God bestaat, waarom is er dan oorlog, waarom is er dan hongersnood, waarom is er dan pijn? Waarom is er dan zoveel leed?

Het heeft iets ‘lachwekkends’. Ik loop weg van God en geef hem vervolgens de schuld van mijn onheil…. Ik loop weg uit zijn voorziening en ben vervolgens boos op God dat Hij niet voorziet…

Het is wel een oprecht gesprek. Gideon is oprecht over wat hij denkt. Het lijkt, in zijn ogen, zo alsof de situatie van het volk Israel, God onverschillig laat.

De waarheid is dat God toegewijd is aan zijn volk en gewacht heeft op het moment dat Hij ruimte krijgt om te helpen, tot ze Hem weer aanriepen.

14Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ 15‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ 16De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ 

Het lijkt of alsof de Heer geen antwoord geeft. Maar als je goed kijkt is het een prachtig antwoord. We gaan samenwerken zegt de Heer. Jij gaat Israël bevrijden en Ik zal je bijstaan zegt de Heer.

Het is een gesprek dat doet denken aan het gesprek dat God met Mozes voerde bij de brandende braamstruik.

Ik zal bij je zijn’ was toen ook het antwoord op de tegenwerpingen van Mozes.

Ik zal je bijstaan’ is het antwoord aan Gideon.

Dit is Gods werkwijze om vrijheid te brengen: SAMENWERKING!-Toen moed,

-Doe wat ik zeg

-En ik zal bij je zijn

Dat is nog steeds Gods werkwijze:

Het is zijn verlangen om met ons samen te werken. Om door ons heen anderen te dienen. En terwijl wij instemmen met zijn plan, brengt hij vrijheid!

Ja, dat vraagt moed! Het vraagt moed om in beweging te komen.

Het vraagt moed om een stapje te zetten, in het vertrouwen dat God je zal bijstaan.

Herstel vind niet plaats in passiviteit (liggend op de sofa).

Herstel vindt plaats in samenwerking, in verbinding.
Langzaam maar zeker laat Gideon zich overtuigen…

17Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. 

En dan gaat hij iets lekkers koken voor de engel.

Hij bereidt een geitenbokje en ongedesemd brood.

20De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was. 21Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen. 22Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, 

God geeft een teken. En Gideon begrijpt nu dat hij met een engel van de Heer gesproken heeft.22Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, en hij riep uit: Nee, HEER! Nee, mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de HEER! 23Maar de HEER stelde hem gerust: Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ 24Gideon bouwde op die plek een altaar voor de HEER, en noemde het De HEER geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiëzer in Ofra.
Gideon heeft wat geleerd over God.

God heeft hem ontmoet midden in zijn ellende.

God heeft hem ontmoet midden in zijn ongehoorzaamheid.

Zijn eerste reactie is angst: O nee….

Maar de Heer stelt hem gerust.

Je hoeft niet bang te zijn!!


Gideon gaat door de Heer gebruikt worden om zijn volk te bevrijden, maar eerst draagt de Heer zorg over Gideon.

De HEER geeft rust


--AMEN--

Evangelische Kerk Jefta de Heer geeft rust 3 december 2017
Hans van der Meulen blad /


Dovnload 25.19 Kb.