Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Globale definitie sociaal werk

Dovnload 21.71 Kb.

Globale definitie sociaal werkDatum25.10.2017
Grootte21.71 Kb.

Dovnload 21.71 Kb.


GLOBALE DEFINITIE SOCIAAL WERK
Vooraf………1

Global Definition of Social Work
The following definition was approved by the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014:

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that

promotes social change and development, social cohesion, and the

empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights,

collective responsibility and respect for diversities are central to social work.

Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and

indigenous knowledges, social work engages people and structures to address

life challenges and enhance wellbeing.

The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

Globale2 definitie Sociaal Werk


Onderstaande definitie werd aangenomen door de IFSW (General Meeting) en de IASSW (General Assembly) in juli 2014:

“Sociaal werk is een praktijk-gebaseerd beroep3 en een academische discipline die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding4 van mensen bevordert5. Principes6 van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid7 en respect voor diversiteit8 staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale wetenschappen, menswetenschappen en inheemse en lokale vormen van kennis9, engageert10 sociaal werk mensen en structuren om levensuitdagingen en problemen11 aan te pakken en welzijn te bevorderen.”Bovenstaande definitie kan naargelang de nationale en/of regionale situatie toegelicht, gespecificeerd en uitgebreid12 worden.1 We beschouwen deze definitie eerder als een kader dan als een normatieve definitie; het positieve is dat ze op deze wijze uitnodigt tot positionering en oproept tot discussie -discussie die we graag situeren binnen de ontwikkeling van sociaal werk als een wisselwerking tussen praktijkontwikkeling, professionalisering en wetenschappelijk onderzoekDaarom ook deze uitvoerige toelichting bij de vertaling.

2 ‘globale definitie’: net zoals in de voorliggende definitie ‘international’ vervangen werd door ‘global’ kunnen/willen we dit niet meer vertalen als ‘internationale’ -dit verwijst o.i teveel naar de natie-staten-opvatting, een voorbijgestreefd concept terwijl deze definitie duidelijk meer verwijst naar volkeren (cf. indigenous, community, ..)  vandaar dat we opteren voor ‘globale’ ipv ‘internationale’ –globale in de twee betekenissen van dat woord: over de hele globe/wereld en als ‘globaal’ -overkoepelend

3 Praktijk-gebaseerd beroep: of Sociaal Werk een professie kan genoemd worden, is voorwaar een oude discussie waar al heel wat inkt over gevloeid is vanaf het moment dat Flexner zich in het begin van de 20e eeuw die vraag stelde; daarom wordt voorkeur gegeven aan praktijk-gebaseerd beroep….te lezen als ‘op sociaal werk-praktijken gebaseerd beroep’. Discussie hierbij is: gaat het om een ‘professionaliseringsstreven’ (en dus de insluiting van praktijken binnen een professioneel kader) dan wel om een ‘open professionalisering’, waarbij vooral ingezoomd wordt op het professionaliseringsproces en nauw aangesloten wordt bij ruimere maatschappelijke ontwikkelingen.

4 we verkiezen om de term ‘empowerment’ te behouden (en dus niet te vertalen), temeer daar in elke SW-opleiding dit één van de sleuteltermen is; bij de term ‘liberation’ gebruiken we niet de term ‘emancipatie’ maar ‘bevrijding’, waarmee we een belangrijk facet van Sociaal Werk in ere willen herstellen.

5 ‘bevorderen’ is o.i actiever dan ‘promoten’, dat we teveel connoteren aan eerder commerciële activiteiten.

6 We kiezen hier voor ‘principes’ eerder dan ‘beginselen’ omwille van de standvastigheid die toch vasthangt met deze term (cf. principieel)

7 ‘collective responsability’: ‘collectieve verantwoordelijkheid’ kan worden gezien als een gevolg van-/samenhangend met de zich terugtrekkende overheid  dit soort van verantwoordelijkheid vinden we eerder nefast > daarom bedoelen we hier met ‘collectieve’ eerder ‘sociale verantwoordelijkheid’ (verwijzend naar het normatieve).

8 ‘diversities’: respect voor diversiteit is een principe (zoals mensenrechten), krachtig op zich –terwijl diversiteiten de indruk zou kunnen wekken dat er oplijstingen zouden kunnen gemaakt worden, of erger nog dat er keuzes zouden kunnen gemaakt worden mbt welke diversiteit men nu precies verkiest/respecteert, terwijl het in essentie gaat over ‘respect voor diversiteit’ –waarmee impliciet elke vorm van- en alle diversiteit(en) wordt verondersteld.

9 ‘indigenous knowledge’……wordt beschouwd als een kennissysteem dat aanvullend is op de reeds genoemde kennisbronnen waarop het Sociaal Werk steunt/zich beroept; dit is meteen ook een ‘erkenning’ voor een kennisbron/-systeem dat (al dan niet bewust) vergeten/verdrongen is geworden en soms nog steeds genegeerd/ontkend wordt  blijft de vraag of ‘indigenous’ eerder territoriaal dan wel groep-gerelateerd is…. >> daarom keuze voor ‘inheemse en lokale vormen van kennis’ –wetende dat het gaat over een waardevolle kennisbron –een kennissysteem (IKS=indigenous knowlegde system), dat we met groepen mensen verbinden maar ook met een geografische locatie; een kennissysteem dat vooral nieuwe perspectieven kan aanreiken.

10 ‘engages’: de vertaling hangt o.i samen met de (politiserende) discussie of SW ‘er binnen of er buiten staat’ : de term kan afgezwakt worden (betrekken, stimuleren van anderen) of net de SW’er sterk betrekken bij het proces waar hij anderen in begeleidt (dan verbindt/engageert hij zich.. samen met….)  we opteren ervoor de term ‘engageren’ te gebruiken, waarmee we letterlijk dicht bij de originele tekst blijven -weliswaar met in gedachten dat er betrokkenheid/ verbondenheid vanuit het SW moet zijn eerder dan een instrumentele vorm van ‘sociale technologie’….

11 ‘life challenges’: deze term zomaar vertalen als ‘(levens)uitdagingen’ zou o.i wat teveel aansluiten bij een vigerend discours om zich steeds weer te (moeten) overtreffen….(“want op die uitdagingen moet je toch ingaan!”)  daarom de keuze voor ‘levensuitdagingen en problemen’ - de expliciete vermelding ‘problemen’ verwijst o.i naar een essentie waar SW haar identiteit (mede) aan ontleent….

12 Met de vertaling door ‘toegelicht, gespecificeerd en uitgebreid’ willen we hier weergeven dat het echt wel om een ‘versterking’ moet gaan (eerder dan om een ‘aanpassing’).
SW-definitie VOSW (Vlaanderen, België)  • Globale 2 definitie Sociaal Werk

  • Dovnload 21.71 Kb.