Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gods paslood 3 Bouwmateriaal 1Co 3: 5-23

Dovnload 22.4 Kb.

Gods paslood 3 Bouwmateriaal 1Co 3: 5-23Datum05.12.2018
Grootte22.4 Kb.

Dovnload 22.4 Kb.

Gods paslood 3

Bouwmateriaal
1Co 3:5-23

5 ¶ Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft.

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.

9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.

11 ¶ Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,

13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,

15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

16 ¶ Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

18 ¶ Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid;

20 en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.

21 ¶ Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe:

22 hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe;

23 doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.
Wie ben ik?

Afwijzing & rebellie. Ik ben niets, waardeloos of ik ben alles, onmisbaar.

Beide zijn leugens.
Afwijzing: ik blijf gewoon maar doorgaan in mijn zonde, ik kan toch niet veranderen. Bedenk dan wel dat je zelf ook gekozen hebt om je frustraties in die zonden te verdrinken, in plaats van er naar God mee te gaan.

Afwijzing: ik ben waardeloos, doe nooit iets goed. Niemand houdt van mij, het is onmogelijk om van mij te houden, zelfs God heeft mij vergeten / verworpen. Iedereen doet maar met mij wat ze willen, iedereen misbruikt mij, maar wat kan ik daar aan doen? Niets, ik ben een vergissing. Dit is een ver gevorderde leugen van satan. God heeft nooit een vergissing begaan, en kan en zal dat nooit doen ook. Het is dus onmogelijk dat u een vergissing bent. Wij kunnen fouten maken, maar we kunnen nooit een fout zijn. Het is onmogelijk om een mislukking te zijn. God roept ons op om met al onze mislukkingen, problemen en zonden naar Hem toe te komen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijd…


Rebellie: niemand heeft mij ooit hoeven te helpen, ik heb niemand nodig. Ik ga echt niemand vertellen wat er in mijn leven speelt. God moet me maar accepteren zoals ik ben, want ik verander echt niet. Arrogant en afstandelijk.
Rebellie: veel stoere verhalen vertellen, jezelf altijd beter voordoen dan anderen, minderwaardig spreken over andere mensen om zodoende zelf beter te lijken. Geld en bezittingen inzetten om belangrijk te zijn, imposant te doen (denkend dat alles en iedereen te koop is). Voorbeeld Nigeria auto's met sirene, voorgangers met body guards en dure kleding. (arme mensen zijn dus niet meer welkom)
Afwijzing richt zich op de eigen onmogelijkheden en Rebellie richt zich op de eigen prestaties. In de eerste wordt de eer van Gods volbrachte werk ontkent, in rebellie wordt Gods eer gestolen en zelf toegeëigend.
Dit is heel wat anders dan wat Paulus ons leert. Paulus wist van zichzelf dat hij vakkundig was, maar neemt geen ene eer. Hij heeft al zijn kundigheid van God gekregen. Die vakkundigheid had hij dus niet van zichzelf! Als u het dus van uzelf verwacht dan wordt het niks! Of het is nep! Het echte moet u van God verwachten. Echte oplossingen zijn Gods vakkundigheid. Een vakkundigheid die hij ons ook wil geven, wanneer we alles van Hem verwachten, Hem de eer geven, Hij het centrum van ons leven is.
Paulus zegt dat er maar één fundament is waar wij op kunnen bouwen. Dat is Jezus Christus. Hij zegt ook dat wij Gods bouwwerk zijn. Neem het beeld van een gebouw voor u, dat bent u. wat voor gebouw denkt u dat u bent? In vers 16 zegt Paulus dat u de Tempel van de Heilige Geest bent! Dat is dus niet zomaar een hutje! Kunt u geloven in uw hart wat Paulus hier zegt? Of heeft u meer vertrouwen in wat satan u aangesmeerd heeft. Paulus is heel zeker van zijn zaak. Hij herhaalt het nog een keer in hoofdstuk 6 (:17-20) en hij schrijft het ook aan de gemeente in Efeze (hoofdstuk 2:19-22).
Wanneer u een deel van uw leven zelf, zonder God, wilt bouwen, God in een aantal zaken niet vertrouwd of niet toe wilt laten, betekend dat dat uw leven een gebouw is / wordt dat gedeeltelijk op het fundament staat, en gedeeltelijk zonder fundament. Weet u wat er met dergelijke gebouwen gebeurd als er een storm komt? In Nigeria is dat vaak genoeg te zien, mensen maken daar vaak een compromis in de kwaliteit om goedkoper uit te zijn. Na een flinke storm hebben ze dan niets meer. Hun huis is ingestort.

Hoe vaak gaan wij niet op de zelfde roekeloze manier met ons leven om? Nemen we de gok dat onze eigen, goedkopere (denken we tenminste) oplossing ook wel stand zal houden. En dat terwijl God ons al lang heeft laten weten dat het geen stand zal houden. En Hij kan het weten, Hij heeft ons gemaakt.

Hoe dom is het niet van ons om telkens weer, uit eigen trots en eer, Gods liefde en hulp in de wind te slaan, terwijl Hij zelfs de prijs al betaald heeft.
Het probleem is dat we maar al te graag in de leugen geloven die de slang ook aan Adam en Eva vertelde. Ik dacht vroeger: wat stom van Adam en Eva. Als ze toch niet zo dom geweest waren om van die boom te eten dan had ik nu geen problemen gehad, dan had ik nu geen zonden gedaan en was alles goed. Ik ben er echter later achter gekomen dat ik misschien nog wel harder in die leugen geloofde dan Adam en Eva.
Heeft u ook een beeld van uzelf hoog te houden? Dan zal het voor u geen realiteit zijn dat u de Tempel van de Heilige Geest bent. Hoe kunnen we toch zo blind zijn, dat we de schamele hut die we voor onszelf gebouwd hebben (ook al proberen we die op te sieren met wat franje) op te houden, en wijzen daarom de heerlijke Tempel van Gods Geest die Hij van ons wil maken af. Dit omdat we het oordeel dat we denken dat mensen hebben over ons belangrijker vinden dan wat God van ons denkt.
Weet u dat het oordeel dat u denkt dat mensen van u hebben helemaal niet waar is? Het is de leugen die satan u influistert. En wij geloven het!

De waarheid is dat wanneer u nederig bent, open en oprecht, wandelend in het licht, dat mensen u dan pas echt respecteren. Dan wil iedereen zijn als u. omdat ze God in u zien. Zo zal God u eer geven wanneer u zich vernederd. Wanneer u echter uzelf opblaast, zal God met een speld komen, en van de hele opgeblazen ballon zal niets over blijven. Ik kan u verzekeren dat dat pas echt pijn doet.

Het moeilijkste in mijn leven wat ik ooit heb moeten doen was mijn eigen gemaakte beeld van mijzelf afbreken.
Wanneer u een kind van God wild zijn, de tempel van zijn Geest, zal er geen plek kunnen zijn voor afgoden. Dus ook geen plek voor een standbeeld van uzelf. Standbeelden zijn dood, maar God wil dat u echt gaat leven, met Zijn Geest in u. dat kan dus alleen maar wanneer dat standbeeld van uzelf omver gaat.
Des te meer u voor uzelf opgebouwd heeft, des te meer moet er ook afgebroken. Niets zal er over kunnen blijven. Net als met een huis zonder fundament. Je kunt er niet eventjes een fundament onder schuiven. En denk ook maar niet dat Jezus het fundament van uw schamele hut wil zijn. Hij heeft veel grotere plannen met u. mag God u helpen om die hut en dat standbeeld af te breken? Mag God zijn paslood langs uw muren houden? Mag het eigen bouwsel, waar u misschien al uw vertrouwen op stelde, omver?
Wanneer u het omver haalt, God zal u zeker helpen en de kracht geven als u Hem daarom vraagt. Dan zullen bijbelgedeelten als 1 Petrus 2:9-12 voor u ook werkelijkheid en vreugde worden.
9 U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is, om van de grote daden te getuigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;

12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.
Joh 15:15

15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

God is niet afstandelijk, Hij wil intiem met ons zijn, ons hulp en kracht geven om ons leven te veranderen.


Eze 36:26

26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

1 Corinthe 6:17-20

17 Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem.

18 Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.

19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

20 Want gij zijt gekocht en betaald (bought at a price – gekocht met een prijs: de hoogste prijs ooit betaald, aan ons om niets gegeven). Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Guinnes book of records vermeld dat de grootste gift ooit gegeven het schip de African Mercy is dat aan Jeugd Met Een Opdracht geschonken is door een rijke vrouw om te bouwen tot drijvend ziekenhuis en langs derde wereld landen te gaan om gratis medische hulp te geven. Maar het Guinnes book of records is fout! Jezus de grootste gift gegeven aan de gehele mensheid, hebt u die gift al geaccepteerd?

 • 8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.
 • 11 ¶ Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
 • 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen
 • 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
 • 20 en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. 21 ¶ Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe
 • 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
 • 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.
 • Eze 36:26 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
 • 17 Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem.
 • 20 Want gij zijt gekocht en betaald

 • Dovnload 22.4 Kb.