Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


H1 Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huis Schulden/consumptief krediet

Dovnload 30.75 Kb.

H1 Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huis Schulden/consumptief kredietDatum05.12.2018
Grootte30.75 Kb.

Dovnload 30.75 Kb.

H1

Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huisSchulden/consumptief krediet:

 • Persoonlijke lening=

  • lening aan consument

   • regelmatig inkomen (hoogte inkomen)

   • 18+

  • Vervroegde aflossing boete

 • Doorlopend krediet(privé) / Rekening-courant(zakelijk>H3) =

  • Kredietlimiet= bedrag maximaal lenen

 • Huurkoop=

  Ongedekt/blanco krediet

  • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen

  • eigenaar>na laatste termijn>betaald

  • impulsaankopen

  • vervroegde aflossing boete

 • Koop op afbetaling=

  • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen

  • direct eigenaar

  • impulsaankopen

  • vervroegde aflossing boete

 • Creditcard

 • Hypothecaire lening=

  • Gedekt krediet

  • Onderpand: onroerend goed= grond en alles wat zich aardvast verbind

  • Hypotheek=zakelijk zekerheidsrecht

  • Lage rente

  • onder voorbehoud

   • Inkomen

   • executiewaarde

  • Hypotheekrecht

   • Eigenaar

    • Hypotheekgever>ruil>hypothecaire lening krijgen

    • geldnemer

   • Bank

    • Hypotheeknemer>ruil>hypothecaire lening geven

    • Geldgever

   • Afsluiten

    • Hypotheekakte>notaris>inschrijven hypotheekregister!

     1. Looptijd lening

     2. Rentepercentage

     3. Rentepercentage vastgelegd (variabel) (langer>hoger)

     4. Wanneer vervroegd MAG aflossen
 • Voordelen:

  • Meteen kopen

 • Nadeel:

  • Hoge rente

  • Vastzitten

 • Voordelen:

  • rente

 • Nadeel:

  • Geld kwijt

Rente/interest= vergoeding voor het t.b.s. van geld

Rente(n)/vervallen= een reeks betalingen gelijke tussenruimten

Periode= tijd verstrijkt tussen 2 betalingen

Termijnen= bedragen
Annuïteitenhypotheek=


 • Periodiek(rente+aflossing) gelijkblijvend bedrag

 • aflossingsdeel groter + interestbestanddeel kleiner (in verhouding met elkaar)

lineaire hypotheek=

 • elk jaar vast afgelost + rente>niet afgeloste deel (rente minder)

spaarhypotheek=

 • niet afgelost (looptijd) / spaarpremie + rente (totale bedrag) + overlijdensrisicoverzekering

 • maximale fiscale renteaftrek= belasting aftrekbaar + spaarrente belastingvrij

executiewaarde= opbrengst onroerend goed>veiling

basishypotheek= hypotheek>75/90% executiewaarde

tophypotheek= hogere lening>basis


enkelvoudig interest= rente over hoofdsom/alleen over kapitaal

samengesteld interest= rente over rente/rente over hoofdsom/rente over kapitaal + bijgeschreven rente


belastingvoordeel= interestbedrag x belasting (betaalde % over inkomen)

bruto lasten= aflossing + rente

nettolasten= brutolasten - belastingvoordeel
ondernemers>alle rente aftrekbaar > particulieren alleen hypothecaire lening
aflossen:


 1. einde looptijd (spaar)

 2. elke periode gelijk (lineaire)

 3. begin weinig>einde veel (annuïteit)

aflossingsplan=

 • hoeveel>periode aflost

 • hoeveel>rente

 • schuldrest (einde jaar)

contante waarden= • omgekeerde eindwaarde

 • bedrag toekomst terug rekenen>vergelijkbaar bedrag op dit moment

H2

eenmanszaak: • geen scheiding privé+zakelijk vermogen

  • gemeenschap van goederen getrouwd= privé vermogen echtgenoot niet veilig

  • onder huwelijkse voorwaarden= privé vermogen echtgenoot wel veilig

 • eigenaar directeur

 • voordeel:

  • snel besluiten

 • nadeel:

  • banken niet snel krediet verlenen

  • ziekte/dood>continuïteit

  • verlies > eigen rekening

1. vergunning: • sommige branches

2. inschrijven handelsregister

3. administratie/boekhouding

4. vestigingsplaats

5. investeringsbegroting:


 • raming van financieringsbehoeften= hoeveel geld nodig voor beginnen / grootte financieringsbehoeften / begroting>alle zaken>beginnen

 • Activa/kapitaal > 3 onderdelen

-Vaste

  • > 1 jaar

  • Afschrijven

-Vlottende

  • < 1 jaar

  • Vb

   • Voorraden/handelsgoederen

   • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet

   • Nog te ontvangen bedragen

    • Geld krijgen (geen klanten)

    • Huur

   • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet

    • Bestelwagen huren

   • Te vorderen btw/omzetbelasting

    • 1x per kwartaal verrekend

    • (Gaat om bezittingen)

-Liquide

  • Geld

  • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar

6. resultatenbegroting: • hoogte kosten>toekomst

 • opbrengsten i.v.t. kosten

7. liquiditeitsbegroting

 • betalingen+ontvangsten>toekomst

 • hoogte liquide middelen>toekomst

8. rechtsvorm

 • vastgelegd

 • manier>belasting betalen

 • aansprakelijkheid

 • bevoegdheden

9. verzekeringen:

 • WA bedrijfsauto

 • Opstalverzekering (brand/waterschade)

 • Verzekering inventaris (brand/storm/diefstal)

 • Bedrijfsschadeverzekering= gevolg schade niet kunnen verkopen

 • Overlijdensrisicoverzekering

10. financiering

 • Hoeveel ev

 • Hoeveel vreemd vermogen

  • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen

   • Hypotheeklening/hypothecaire lening

   • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)

Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen

 • rekening-courantkrediet

  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren

 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet

 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet

 • nog te betalen bedragen

  • huur/energie/abonnementen etc.

 • te betalen btw

11. diversen

 • Openen bankrekening

 • Zoeken leveranciers

 • Verlichting

 • Vloerbedekking

 • Gordijnen

Toegevoegde waarde=

 • verschil tussen inkoop en verkoop / waarde ondernemer toevoegt aan ingekochte goederen

Btw/omzetbelasting= • belasting op de toegevoegde waarde

 • GEEN kosten

 • 0% export(goederen/diensten)

 • 6% noodzakelijke levensbehoeften

 • 21% luxe goederen

 • Vrijgesteld: onderwijs/onderdelen gezondheidszorg

Fiscus= belastingdienst


u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit


scontrovorm= balans met linker+rechterkant

balans= overzicht>bezittingen + vreemd vermogen + ev>bepaald tijdstipinvesteringsbegroting:

 • Vaste

 • Vlottende

   • Voorraden/handelsgoederen

   • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet

    • Vordering op afnemers

    • Rekening gekocht

   • Nog te ontvangen bedragen

    • Geld krijgen (geen klanten)

    • Huur

   • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet

    • Bestelwagen huren

   • Te vorderen btw/omzetbelasting

    • 1x per kwartaal verrekend

    • (Gaat om bezittingen)

 • Liquide

  • Geld

  • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar
financiering

 • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen

   • Hypotheeklening/hypothecaire lening

   • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)

 • Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen

 • rekening-courantkrediet

  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren

 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet

 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet

 • nog te betalen bedragen

  • huur/energie/abonnementen etc.

 • te betalen btwBijlage H2

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld • Ontvangen= crediteuren= credit

 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit

 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

H3

Eenmanszaak= één eigenaar

Vof= meerdere eigenaren> doel>winst delen

Vennoten/firmanten= degenen die overeenkomsten sluit>tot samenwerking

Goodwill


 • = vergoeding firmant ontvangt>klantenkring

 • Onstoffelijke/immateriële goederen

Rechtsvorm>eenmanszaak voor/nadelen 1. Aansprakelijkheid

 2. Leiding + besluitvorming

  1. Voordeel: snel

  2. Nadeel: geen overleg

 3. Financiering

  1. Persoonlijke zekerheidstelling:

   1. Borg= personen schuld betalen>schuldenaar niet kan

   2. borgtocht= overeenkomst waarin de persoonlijke zekerheidsstelling>vastgelegd

  2. Zakelijke zekerheidstelling: roerende/onroerende goederen

 4. Publicatieplicht (niet)

 5. Continuïteit

 6. Fiscale aspecten>inkomstenbelasting

Akte van oprichting niet verplicht VOF toch verstandig 1. Naam

 2. Doel

 3. Namen firmanten

 4. Inbreng firmanten

 5. winstregeling


overnemingsbeding= overname geregeld (VOF) (in akte van oprichting)


Dovnload 30.75 Kb.