Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis Inleiding

Dovnload 308.92 Kb.

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis InleidingPagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte308.92 Kb.

Dovnload 308.92 Kb.
  1   2   3

Handleiding bij het samenstellen van
een huwelijksmis


Inleiding

U hebt er voor gekozen uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Daarmee doet u – als het goed is – een bewuste keuze.


De Kerk heeft voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk tal van keuzeteksten. Uit de gegeven keuzemogelijkheden kunt u de huwelijksviering samenstellen die u het meest aan­spreekt. Deze handleiding wil u daarbij tot hulp zijn.
Wat de gezangen en de muziek betreft kunt u het best overleg plegen met de priester die uw huwelijk zal inzegenen.

De opbouw van de huwelijksviering

Iedere huwelijksviering verloopt volgens een bepaald schema. Het schema van de viering ziet er als volgt uit:


1 De openingsritus

2 De liturgie van het woord

3 De liturgie van de huwelijksinzegening

4 De liturgie van de eucharistie

5 De slotritus

Mag een familielid of vriend(in) ook iets doen?’

Ja, natuurlijk! Sterker nog: het is juist de bedoeling dat niet alleen de priester of de diaken alles voor zijn rekening neemt. De vieringen in de kerk zijn bedoeld voor alle gedoopten. Maar ook hier geldt weer: ieder doet wat hem of haar vanuit de aard van de liturgie toekomt. In gewoon Nederlands betekent dat, dat de eerste lezing en de voorbede door een familielid of een vriend(in) gedaan kunnen worden.

En dan... de muziek

Omdat we met liturgie bezig zijn – dat wil zeggen ‘eredienst aan God’ – betekent dat, dat niet alle muziek en teksten geschikt zijn voor een kerkelijke huwelijksviering. Inhoudelijk zullen de gekozen liederen dan ook iets moeten uitdrukken van ons christelijke geloof, van de eer die we brengen aan God, van de liefde van God voor de mens en tussen mensen onderling.


Liederen en gezangen, die geschikt zijn voor de liturgie, hoeven helemaal niet ‘saai’ te zijn. Er is tegenwoordig een breed scala aan liturgisch verantwoorde muziek, die tegelijk ‘lekker vlot’ in het gehoor ligt. Daarom is het goed dat u overleg pleegt met de priester of diaken die uw huwelijk inzegent vóórdat u muzikanten of zangers gaat bespreken.

Een viering zonder boekjes

U bent natuurlijk helemaal niet verplicht tot het maken van een boekje voor uw huwelijksviering. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Voordeel van een boekje is, dat mensen kunnen meelezen. Ook heeft u dan iets in handen als herinnering.


Nadeel is, dat iedereen zo met de teksten bezig is, dat men minder aandacht heeft voor wat er met en rond het bruidspaar gebeurt. Zonder boekje heeft het iets verrassends. Als u besluit geen boekje te maken, kunt u toch een keuze maken uit de teksten en die aan de priester of diaken voorleggen.

Werken met het bestand

Een heel gemakkelijke manier om zelf een boekje samen te stellen is met behulp van uw PC. Daarvoor hebt u wel het programma Word nodig. Als u een keuze moet gaan maken, staat dit in rode letters aangegeven. Als u de teksten die u niet kiest, evenals de rode aanwijzingen weghaalt, dan houdt u vanzelf uw eigen liturgische tekst over. De teksten van de liederen moet u natuurlijk zelf op de juiste plaatsen er tussen typen.Ter controle...

Als u een concept van het boekje klaar heeft, kunt u het even voorleggen aan degene die uw huwelijk inzegent. Deze kan dan even controleren of u niets vergeten bent en of alles op de juiste plaats staat. Vervolgens kunt u naar eigen believen de boekjes laten drukken.Openingsritus
Intrede in de kerk

De priester/diaken begroet het bruidspaar bij de ingang van de kerk.
Hij kan hen wijwater aanbieden of hen ermee besprenkelen, terwijl hij zegt:

Met de dauw van zijn genade

die u bij het doopsel heeft ontvangen,

moge God u zegenen,

vandaag en alle dagen

tot in eeuwigheid.

Amen.

Openingslied
Kruisteken en begroeting

In de naam van de Vader en de Zoon

en de heilige Geest.

Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,

de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest

zij met u allen.En met uw geest.

Openingswoord
Heer ontferm U (of, in het Latijn: Kyrie)

Heer, ontferm U over ons.Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.Heer, ontferm U over ons.
Ofwel


Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe eleison.Christe eleison.

Kyrie eleison.Kyrie eleison.

Heer ontferm U over ons.

Heer ontferm U over ons.

Christus ontferm U over ons.

Christus ontferm U over ons.

Heer ontferm U over ons.

Heer ontferm U over ons.
Alléén op dagen van kerkelijke hoogfeesten volgt nu de Lofzang.
Lofzang (of, in het Latijn: Gloria)

Eer aan God in den hoge,

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U.

Wij prijzen en aanbidden U.Wij verheerlijken U en zeggen U dank

voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,

God, almachtige Vader;

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige.Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,met de heilige Geest

in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen.
Ofwel


Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

Laudamus te,

benedicimus te,

adoramus te,

glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili, unigenite, Iesu Christe.

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,

tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus Iesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft.

Wij loven U.

Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige.

Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.


Openingsgebed

de liturgie van het woord
Nu volgt het tweede gedeelte van de huwelijksviering: de ‘Liturgie van het Woord’. Wij luisteren naar het Woord van God zoals dat opgeschreven staat in de Heilige Schrift. In de huwelijksviering luisteren we hoe God, de Schepper van alles, het huwelijk bedoeld heeft en waartoe het huwelijk dient. We horen wat de weg is om echt gelukkig te worden, de weg naar het volmaakte en eeuwige geluk, dat ons in de hemel te wachten staat, en waarvan wij hier op aarde in gedaanten en tekenen een voorproefje ervan krijgen. Het huwelijk is een voorproefje van het hemelse geluk dat ons te wachten staat.
De eerste lezing is een lezing uit het Oude Testament of het Nieuwe Testament (niet uit het Evangelie). Een Tweede lezing uit de Brieven, is mogelijk. Daarna volgt een lezing uit het Evangelie.
De lezingen die jullie kiezen kunnen het programma van jullie huwelijk zijn, zoals jullie je eigen huwelijk zien.

Eerste lezing

De lector maakt uit eerbied een buiging voor het altaar, gaat naar de ambo en leest de eerste lezing. Allen zitten bij het luisteren naar deze lezing.
Uit het Boek Genesis (Gen. 1,26-28.31a)
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde,

sprak God, toen Hij de dieren had geschapen:

"Nu gaan wij de mens maken,

als beeld van Ons, op Ons gelijkend;

hij zal heersen over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht,

over de tamme dieren, over alle wilde beesten

en over al het gedierte dat over de grond kruipt."

En God schiep de mens als zijn beeld;

als het beeld van God schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen.

God zegende hen, en God sprak tot hen:

"Weest vruchtbaar en wordt talrijk;

bevolkt de aarde en onderwerpt haar;

heerst over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht,

en over al het gedierte dat over de grond kruipt."
God bezag alles wat Hij gemaakt had,

en Hij zag dat het heel goed was.


Ofwel
Uit het Boek Genesis (2,18-24)
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde,

na de schepping van de eerste mens

sprak God de Heer:

"Het is niet goed dat de mens alleen blijft.

Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past."

Toen boetseerde God de Heer uit de aarde

alle dieren op het land en alle vogels van de lucht

en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou:

zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.

De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren

en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten;

maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.

Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen;

en terwijl hij sliep nam hij één van zijn ribben weg

en zette er vlees voor in de plaats.

Daarna vormde God de Heer

uit de rib die hij bij de mens had weggenomen

een vrouw

en bracht haar naar de mens.

Toen sprak de mens:

"Eindelijk been van mijn gebeente

en vlees van mijn vlees!

Mannin zal zij heten

want uit een man is zij genomen."

Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat

en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden.


Ofwel
Uit het Hooglied (Hoogl. 2,8-10.14.16a; 8,6-7a)
Hoor, daar is mijn geliefde;

kijk, daar komt hij aan,

over de heuvels snelt hij voort.

Mijn geliefde is als een gazel,

hij lijkt wel het jong van een hert.

Daar staat hij achter de muur van ons huis.

Hij ziet door het raam

en kijkt door de tralies naar binnen.

Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij:

Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.


Mijn duif, die u verscholen hebt

in de kloven van het gesteente,

in de holten van de rotsen,

laat mij uw gezicht zien,

laat mij uw stem horen,

want uw stem is zo mooi,

uw gezicht zo lieftallig!
Mijn lief is van mij

en ik ben van hem.

En hij zei tegen mij:

Draag mij als een zegel op uw hart,

als een zegel aan uw arm:

want sterk als de dood is de liefde,

met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk

sluit zij ieder ander buiten.

Haar vonken zijn bliksemschichten,

vlammen van de Heer.

Geen stortvloed van water kan de liefde blussen,

geen rivier spoelt haar weg.


Ofwel
Uit het Boek Ecclesiasticus (Sir. 26,1-4.13-16)
Een goede vrouw maakt haar man gelukkig,

het getal van zijn dagen wordt dubbel zo groot.

Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man,

zij laat hem al zijn jaren in vreugde doorbrengen.

Met een goede vrouw is men goed bedeeld;

wie God vrezen, krijgen haar als hun deel.

Rijk of arm, hun hart is gelukkig

en hun gezicht staat altijd opgewekt.


Een bevallige vrouw verblijdt haar man,

haat waardigheid geeft hem nieuwe levenskracht.

Een vrouw die bescheiden is, is een geschenk van de Heer;

zij die onderlegd is, wordt hoog geprezen.

Een ingetogen vrouw is een grote zegen

en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing.

Als de zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer,

zo is de schoonheid van een goede vrouw

het sieraad van haar gezin.
Ofwel
Uit de Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Rome (Rom. 12,1-2.9-18, of: 12,1-2.9-13)


Broeders en zusters,

ik smeek u bij Gods erbarming:

wijdt uzelf aan God toe

als een levende, heilige offergave,

die Hij kan aanvaarden.

Dat is de geestelijke eredienst die u past.

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.

Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.

Dan zijt ge in staat

om uit te maken wat God van u wil,

en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.
Uw liefde moet ongeveinsd zijn.

Haat het kwaad, weest het goede welgezind.

Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid.

Acht anderen hoger dan uzelf.

Laat uw ijver niet verflauwen,

weest vurig van geest,

dient de Heer.

Laat de hoop u blij maken,

houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.

Draagt bij voor de noden der heiligen,

beoefent de gastvrijheid.

(Zegent hen die u vervolgen;

ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.

Verblijdt u met de blijden

en weent met hen die wenen.

Weest eensgezind.

Schikt u zonder hooghartigheid

in de omgang met gewone mensen.

Weest niet eigenwijs.

Vergeldt niemand kwaad met kwaad.

Hebt het goede voor met alle mensen.

Leeft voorzover het van u afhangt

met alle mensen in vrede.)
Ofwel
Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Korinte (1 Kor. 12,31-13,8a)


Broeders en zusters,

gij moet naar de hoogste gaven streven.

Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen:

als ik de liefde niet heb

ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.

Al heb ik de gave der profetie,

al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,

al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:

als ik de liefde niet heb ben ik niets.

Al deel ik heel mijn bezit uit,

al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood:

als ik de liefde niet heb baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren;

de liefde is niet afgunstig,

zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.

Zij geeft niet om de schone schijn,

zij zoekt zichzelf niet,

zij laat zich niet kwaad maken

en rekent het kwade niet aan.

Zij verheugt zich niet over onrecht

maar vindt haar vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,

alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nimmer.
Ofwel
Uit de Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Kolosse (Kol. 3,12-17)


Broeders en zusters,

doet aan als Gods heilige en geliefde uitverkorenen

tedere ontferming, goedheid, deemoed,

zachtheid en geduld.

Verdraagt elkander en vergeeft elkander

als en een tegen de ander een grief heeft.

Zoals de Heer u vergeven heeft

zo moet ook gij vergeven.

Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart:

daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.

En weest dankbaar.

Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.

Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.

Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,

hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.

En al wat gij doet in woord of werk

doet alles in de naam van Jezus de Heer,

God de Vader dankend door Hem.
Ofwel
Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Johannes (1 Joh. 4,7-12)
Vrienden,

laten wij elkaar liefhebben

want de liefde komt van God.

Iedereen die liefheeft is een kind van God

en kent God.

De mens zonder liefde kent God niet,

want God is liefde.

En de liefde die God is,

heeft zich onder ons geopenbaard

doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,

om ons het leven te brengen.

Hierin bestaat de liefde:

niet wij hebben God liefgehad,

maar Hij heeft ons liefgehad,

en Hij heeft ons zijn Zoon gezonden

om door het offer van zijn leven

onze zonden uit te wissen.

Vrienden,

als God ons zozeer heeft liefgehad,

moeten ook wij elkander liefhebben.

Nooit heeft iemand God gezien,

maar als wij elkaar liefhebben,

woont God in ons,

en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.


Om het einde van de lezing aan te geven, voegt de lector eraan toe:
Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

Tussenzang

Evangelie

Daarna gaat de priester of diaken naar de ambo. Hij zegt:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Vervolgens zegt hij:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 7,21.24-29, of 7,21.24-25)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!

zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,

maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.

Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt,

kan men vergelijken men een verstandig man

die zijn huis op rotsgrond bouwde.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,

maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.

(Maar ieder die deze woorden van Mij hoort

doch er niet naar handelt

kan men vergelijken met een dwaas

die zijn huis bouwde op het zand.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij beukten dat huis,

zodat het volledig verwoest werd."

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had

was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.

Want Hij onderrichtte niet zoals de schriftgeleerden,

maar als iemand die gezag bezit.)
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 19,3-6)Lof zij U, Christus.
In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe

om Hem op de proef te stellen met de vraag:

"Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten,

om welke reden dan ook?"

Hij gaf hun ten antwoord:

"Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper

in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft

en gezegd heeft:

Daarom zal de man vader en moeder verlaten

om zich te binden aan zijn vrouw

en deze twee zullen worden één vlees?

Zo zijn zij dus niet langer twee,

één vlees als zij geworden zijn.

Wat God derhalve heeft verbonden

mag een mens niet scheiden."
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 22,35-40)Lof zij U, Christus.
In die tijd vroeg een van de Farizeeën, een wetgeleerde,

Jezus, om Hem om de proef te stellen:

"Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?"

Hij antwoordde Hem:

"Gij zult de Heer uw God beminnen

met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.

Dit is het voornaamste en eerste gebod.

Het tweede, daarmee gelijkwaardig:

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten."


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Marcus (Mc. 10,6-9)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus:

"In het begin, bij de schepping,

heeft God hen als man en vrouw gemaakt.

Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten

om zich te binden aan zijn vrouw

en deze twee zullen één vlees worden.

Zo zijn zij dus niet langer twee,

één vlees als zij geworden zijn.

Wat God derhalve heeft verbonden

mag een mens niet scheiden."


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 2,1-11)Lof zij U, Christus.
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,

waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.

Jezus en zijn leerlingen

waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.

Toen de wijn opraakte

zei de moeder van Jezus tot Hem:

"Ze hebben geen wijn meer."

Jezus zei tot haar:

"Vrouw, is dat soms uw zaak?"

Zijn moeder sprak tot de bedienden:

"Doet maar wat Hij u zeggen zal."

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden

zes stenen kruiken,

elk met een inhoud van twee of drie metreten.

Jezus zei hun;

"Doet die kuiken vol water."

Zij vulden ze tot bovenaan toe.

Daarop zei Hij hun:

"Schept er nu wat uit

en brengt dat aan de tafelmeester."

Dat deden ze,

en zodra de tafelmeester het water proefde

dat in wijn veranderd was

- hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,

maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel -

riep hij de bruidegom en zei hem:

"Iedereen zet eerst de goede wijn voor

en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere.

U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard."

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen

en openbaarde zijn heerlijkheid.

En zijn leerlingen geloofden in Hem.


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 15,9-12)


  1   2   3

 • De opbouw van de huwelijksviering
 • Mag een familielid of vriend(in) ook iets doen’
 • Een viering zonder boekjes
 • Openingsritus Intrede in de kerk
 • Amen. Openingslied Kruisteken en begroeting
 • En met uw geest. Openingswoord Heer ontferm U (of, in het Latijn: Kyrie)
 • Kyrie eleison.
 • Lofzang (of, in het Latijn: Gloria)
 • Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
 • Laudamus te
 • Domine Fili, unigenite, Iesu Christe.
 • Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
 • Openingsgebed de liturgie van het woord
 • Wij danken God. Tussenzang Evangelie

 • Dovnload 308.92 Kb.