Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis Inleiding

Dovnload 308.92 Kb.

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis InleidingPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte308.92 Kb.

Dovnload 308.92 Kb.
1   2   3

Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Zoals de Vader Mij heeft liefgehad

zo heb ook Ik u liefgehad.

Blijft in mijn liefde.

Als gij mijn geboden onderhoudt

zult gij in mijn liefde blijven,

gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden

in zijn liefde blijf.

Dit zeg Ik u

opdat mijn vreugde in u moge zijn

en uw vreugde volkomen moge worden.

Dit is mijn gebod,

dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad."
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 15,12-16)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Dit is mijn gebod,

dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,

dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.

Ik noem u geen dienaars meer

want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,

maar u heb Ik vrienden genoemd

want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u,

en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan

en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.

Dan zal de Vader u geven

al wat gij Hem in mijn Naam vraagt."
Na het evangelie zegt de priester of diaken:
Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

Verkondiging

de liturgie van de huwelijksviering
Allen gaan staan, ook het bruidspaar. Aan iedere kant van het bruidspaar gaat één van de getuigen staan. De priester richt zich tot bruid en bruidegom met deze of overeenkomstige bewoordingen:
N. en N., u bent naar de kerk gekomen

om voor de hier aanwezige geloofsgemeenschap

en haar kerkelijke bedienaar,

uw wil om in het huwelijk te treden

te laten bezegelen door de Heer.

In het doopsel heeft Christus uw leven al geheiligd.

Nu schenkt Hij overvloedig zijn zegen

aan uw echtelijke liefde.

En aan de goede voornemens

om elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven

alsook om de andere plichten van het huwelijk

te aanvaarden,

geeft Hij innerlijke kracht

door het sacrament van het huwelijk.

Daarom verzoek ik u

ten overstaan van deze kerkgemeenschap

van uw bedoelingen te getuigen

en te antwoorden op de volgende vragen

Antwoord daarom voor de kerkgemeenschap, hier aanwezig,

op de vragen die ik ga stellen:Ondervraging

N. en N., u bent hierheen gekomen

om met elkaar te trouwen.

Doet u dit uit vrije wil

en met de volle in stemming van uw hart?

Bruid en bruidegom: Ja (dat doen wij).
U gaat elkaar trouw beloven.

Bent u bereid

elkaar lief te hebben en te waarderen

al de dagen van uw leven?Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).
De volgende vraag kan vervallen, als de omstandigheden dit wenselijk maken,

bijvoorbeeld als het bruidspaar op gevorderde leeftijd is.
U gaat een gezin stichten.

Bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,

hen in uw liefde te laten delen

en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).

De trouwbelofte

Met elkaar wilt u het huwelijksverbond aangaan.

Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap voor familie en vrienden,

voor kerk en God uw trouwbelofte uit te spreken.
Bruid en bruidegom keren zich naar elkaar en geven elkaar de rechterhand;

eventueel legt de priester het uiteinde van zijn stola over hun handen heen.
Bruidegom:

N., ik aanvaard je als mijn vrouw,

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.


Bruid:

N., ik aanvaard je als mijn man,

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.


Ofwel
N., wilt u N. aanvaarden als uw vrouw,

en belooft u haar trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wilt u haar liefhebben en waarderen

al de dagen van uw leven?
Bruidegom: Ja, ik wil.
N., wilt u N. aanvaarden als uw man,

en belooft u hem trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wilt u hem liefhebben en waarderen

al de dagen van uw leven?
Bruid: Ja, ik wil.

Bevestiging

Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.

Moge de Heer uw huwelijksverbond bevestigen en uw leven zegenen.

Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.


Loven wij de Heer.

Wij danken God.
De priester neemt nu de stola weg van de handen. Eventueel nodigt hij de pasgehuwden uit om als bevestiging van hun huwelijksverbond elkaar een kus, uitdrukking van hun liefde voor elkaar, te geven.

Zegening en overreiking van de ringen

Moge de Heer zijn zegen

doen neerdalen op deze ringen,

want u geeft ze elkaar

als teken van uw liefde en trouw.

Amen.
Ofwel
Heer, zegen deze ringen.

Moge N. en N. dit sieraad dragen

onder de zegen van uw Naam

en hun trouw bewaren als een kostbaar goed.

Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven

en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar.

Door Christus onze Heer.

Amen.
Eventueel besprenkelt de priester de ringen met wijwater. Dan geeft hij ze aan het bruidspaar.

De bruidegom steekt nu de ring van de bruid aan haar ringvinger. Hij kan daarbij zeggen:
N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.

(In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.)
De bruid steekt nu de ring van de bruidegom aan zijn ringvinger. Zij kan daarbij zeggen:
N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.

(In de naam van de vader, de Zoon en de heilige Geest.)

Lied na de huwelijkssluiting

Het is wenselijk hier een feestelijke lofzang of danklied te zingen, liefst door alle aanwezigen. Tijdens dit lied kan het bruidspaar zijn huwelijkskaars ontsteken als een teken dat het leven van hen beiden thans verbonden is tot één leven.

De voorbede

Deze kan vrij geformuleerd worden. Bij voorkeur zal een of enkele personen uit de familiekring de gebedsintenties uitspreken. Ook het bruidspaar kan dat doen. De voorbede wordt ingeleid en afgesloten door de priester.

Een voorbeeld:
Pr.: Laten we bidden voor deze pasgehuwden,

voor alle gehuwden en ongehuwden,

voor hun noden en verlangens.
Lector: Voor N. en N. die zo juist hun trouwbelofte hebben uitgesproken,

dat de Heer hun samenzijn zegent

en dat hun leven gedragen wordt

door een waarachtige christelijke liefde.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen die al eerder in het huwelijk zijn

getreden,

dat zij elkaar trouw mogen blijven,

dat hun geloof in elkaar

nooit mag verkillen of verschralen.

Laat ons bidden:Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die het moeilijke besluit namen

van elkaar te scheiden,

dat zij in deze crisis niet verbitterd raken,

maar nieuwe wegen gaan en kracht vinden

in Gods blijvende liefde.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden wij voor hen

die hun man of vrouw verloren hebben,

zodat zij alleen achterbleven,

soms ook met de zorg voor de kinderen,

dat zij in hun verdriet troost vinden,

in vertrouwen op Gods nooit aflatende hulp.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die ongehuwd zijn omwille van het rijk van God,

dat zij niet vereenzamen en voor zichzelf leven

maar hun aandacht richten

op de noden van hun medemensen.

Laat ons bidden:Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die geen partner op hun levensweg ontmoeten,

dat zij openstaan voor het goede in mensen

tot heil en zegen van allen die zij ontmoeten.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Pr.: Heer onze God,

laat steeds uw ogen rusten

op dit bruidspaar

en op allen die vragen om uw hulp,

zodat mensen elkaar mogen vinden

in geloof en twijfel,

in sterkte en zwakheid

en eenmaal met U mogen deelhebben

aan het hemels bruiloftsmaal.

Door Christus onze Heer.A: Amen.

Alléén op dagen van kerkelijke hoogfeesten volgt nu de Geloofsbelijdenis.
Geloofsbelijdenis (of, in het Latijn: Credo)

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,Schepper van hemel en aarde,

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

vóór alle tijden geboren uit de Vader.God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God,

Geboren, niet geschapen,

één in wezen met de Vader

en dóór wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen

door de heilige Geest uit de maagd Maria

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel:

zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen levenden en doden.

En aan zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest,

die Heer is en het leven geeft;

die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden

en het leven van het komend rijk. Amen.
Ofwel
Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus,

Zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden,

die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam;

en het eeuwig leven. Amen.
Ofwel


Credo in unum Deum.

Patrem omnipotentem,

factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum ante omnia saecula.Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.

Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine et homo factus est.Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.


Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.


Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader.

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.


En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,

vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en dóór wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.de liturgie van de eucharistie
De Eucharistie is het vierde gedeelte in de huwelijksmis en ook het belangrijkste. Jezus Christus heeft zichzelf geofferd op het ‘altaar van het kruis’. Hij heeft ons door zijn offer met de Vader verzoend, juist omdat Hij ons liefheeft tot het uiterste toe. Wij vieren in de Eucharistie dát offer van Jezus Christus, zijn liefde voor ons en onze verzoening met de Vader.
De liefde van Jezus Christus voor ons is de liefde van man en vrouw, is jullie liefde. Door zijn liefde zijn jullie met elkaar in het huwelijk verbonden. In de Eucharistie wordt jullie liefde voor elkaar gevoed, door het eten en drinken van zijn Lichaam en Bloed: Christus in ons. De viering van dit liefdesoffer en het eten van dit liefdesmaal is een afspiegeling en ook weer een voorproefje van het hemels bruiloftsmaal dat ons te wachten staat.
Het altaar wordt nu klaar gemaakt. Ondertussen kan er een lied gezongen worden, waarin de Liefde, Jezus Christus, die zichzelf wegschenkt, bezongen kan worden.

Collecte en offerandelied

Gebed over de gaven

Bidt broeders en zusters,

dat mijn en uw offer aanvaard kan worden

door God, de almachtige Vader.Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,

tot lof en eer van zijn naam,

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Prefatie

De Heer zij met u.En met uw geest.

Verheft uw hart.Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.Hij is onze dankbaarheid waardig.
Na deze inleiding volgt de prefatie naar keuze.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

Gij hebt aan het verbond van man en vrouw

het zachte juk van eensgezindheid gegeven

en door de hechte band van vrede

hebt Gij op hen een aangename last gelegd.

Zo zegent Gij, in dit heilig verbond,

de eerzame liefde van uw mensen,

zo doet Gij, in deugdzame vruchtbaarheid,

uw kinderen in aantal groeien.

Want meer dan wij kunnen verwoorden

voorziet Gij in genadevolle mildheid,

dat de aarde wordt verblijd door nieuw leven

en uw kerk groeit, herboren in Christus.

Door Hem brengen wij U dank voor uw liefde

en samen met de engelen en al uw heiligen

roemen wij in ons loflied uw grote daden,

nu wij U toezingen vol vreugde:


Ofwel
Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus, onze Heer.

Een nieuw verbond hebt Gij gesloten met uw volk;

door het geheim van Christus' dood en verrijzenis

is nu de mens verlost;

zo heeft hij deel aan uw goddelijk wezen,

en de heerlijkheid van Christus

wordt zijn erfdeel in de hemel.

Het verbond van man en vrouw

hebt Gij gemaakt

tot een teken van overvloedige genade;

telkens toont Gij ons

in de viering van dit sacrament

het onuitsprekelijke plan van uw liefde.

Daarom aanbidden wij U,

samen met de engelen en alle heiligen,

en zingen wij U toe vol vreugde:


Ofwel
Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

Gij hebt de mens

door een geschenk van uw goedheid geschapen

en hem een bijzondere waardigheid verleend:

want de levensgemeenschap van man en vrouw

is een beeld van uw goddelijke liefde.

Deze mens, door uw liefde geschapen,

roept Gij onophoudelijk tot de plicht van liefde;

en het is uw bedoeling

dat hij eens uw eeuwige liefde zal delen.

Zo is het huwelijk een sacrament,

dat uw goddelijk liefde openbaart

en de liefde van de mens heiligt,

door Christus onze Heer.

Door wie wij samen met de engelen

en alle heiligen U aanbidden

en U toezingen vol vreugde:Heilig (of, in het Latijn: Sanctus)

Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.
Ofwel


Sanctus, sanctus, sanctus,

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,

de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven,

met de dauw van uw heilige Geest,

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed

van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd

en vrijwillig zijn lijden op zich nam,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,

brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:


NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,

WANT DIT IS MIJN LICHAAM,

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,

sprak opnieuw de dankzegging uit,

en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
NEEMT DEZE BEKER

EN DRINKT HIER ALLEN UIT,

WANT DIT IS DE BEKER

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,

DIT IS MIJN BLOED

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.


Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert,

dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,

bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.

Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt

om voor uw aangezicht te staan

en uw heilige dienst te verrichten.

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus

en wij smeken U dat wij door de heilige Geest

worden vergaderd tot één enige kudde.


Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld,

dat haar liefde volkomen wordt,

één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop,

en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.


Denk ook, Heer, aan N. en N.

die dank zij U vandaag hun huwelijk vieren:

geef dat zij door uw goedheid

hun liefde voor elkaar bewaren.


Gedenk ook onze broeders en zusters

die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,

ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.

Neem hen aan en laat hen verschijnen

in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen,

opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus,

met de apostelen en met alle heiligen,

die hier eens leefden in uw welbehagen,

waardig bevonden worden

het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren.

Door Jezus Christus, uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem

zal uw naam geprezen zijn,

Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest

hier en nu en tot in eeuwigheid.

1   2   3


Dovnload 308.92 Kb.