Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis Inleiding

Dovnload 308.92 Kb.

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksmis InleidingPagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte308.92 Kb.

Dovnload 308.92 Kb.
1   2   3

Amen.

Men kan ook kiezen voor het volgende eucharistische gebed met bijbehorende prefatie.
Prefatie

De Heer zij met u.En met uw geest.

Verheft uw hart.Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.Hij is onze dankbaarheid waardig.
Goede vader,

wij prijzen en danken U

om de wonderen van uw liefde.

Ja, wij brengen U dank, levende God,

want vanaf het begin van de wereld

worden leven en liefde één

en vruchtbaar door de adem van uw Geest.

Wees gezegend om Jezus,

hier in ons midden.

Door U gezonden,

heeft Hij ons uw liefde geopenbaard,

zich vrijwillig voor ons prijsgegeven.

Door Hem loven en aanbidden U

bruid en bruidegom,

hun ouders, hun vrienden, wij allen.

Met de engelen en de heiligen

verkondigen wij uw heerlijkheid

en zingen U toe vol vreugde

en wij juichen en zeggen:

Heilig (of, in het Latijn: Sanctus)

Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.
Ofwel


Sanctus, sanctus, sanctus,

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Gij zijt waarlijk heilig, Heer van het heelal,

want toen Gij de mens gemaakt hebt naar uw beeld,

hebt Gij hen man en vrouw gemaakt.

Gij hebt in hun hart de liefde gelegd

waardoor de één tot de ander gaat en nieuw leven wordt geboren.

Gij zijt de ziel van hun liefde

en op de hoeksteen van hun verbond bouwt Gij de gemeenschap.


Om het verbond met de mens te hernieuwen

hebt Gij uw geliefde Zoon in onze wereld gezonden.

Door Hem hebt Gij de eenheid van man en vrouw vernieuwd

en het huwelijk gemaakt tot het zegel van hun verbintenis

en tot een bijzonder teken van uw liefde voor ons.
Goede Vader, om U te danken voor uw wondere daden

doen wij hier wat Jezus heeft gedaan,

toen zijn uur was gekomen om zijn leven te geven.
Wij bidden U: zend nu uw heilige Geest

over dit brood en deze wijn;

dat zij worden tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,

tekenen van uw verbond met ons.


Terwijl Hij met zijn leerlingen zijn laatste maaltijd hield,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,

brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN,

WANT DIT IS MIJN LICHAAM,

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Na de maaltijd nam Hij de kelk,

sprak opnieuw de dankzegging uit,

en gaf hem zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT;

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,

DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN

WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert,

dat Gij verrezen zijt.
Goede Vader, wij gedenken de dood van uw geliefde Zoon,

bewijs van zijn liefde voor ons tot het uiterste toe.

Wij gedenken ook zijn verrijzenis en zijn ingaan in uw heerlijkheid,

waarop onze hoop is gegrondvest: eens te mogen leven bij U.

Aanvaard welwillend het offer van Christus,

dat het offer is geworden van heel uw gezin.


Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld.

Gij wenst haar schoon als een bruid; jong, vrij en trouw.

Moge uw Geest haar altijd leiden op de weg van waarheid

en eenheid in gemeenschap met uw geliefde Zoon.


God van alle verbond en alle leven,

Gij hebt de handen van N. en N. bij hun trouwbelofte ineengelegd

en hun harten samengesmeed om elkaar hun leven te schenken.

Bestendig de genegenheid waarmee Gij vandaag

dit bruidspaar omringt

en bevestig hun liefde die uitgaat naar U.


Gedenk ons allen, die hier bijeen zijn in vreugde en gebed.

Versterk onze band met de herders van uw volk,

paus N. en onze bisschop N.

Wij bidden U ook voor al degenen die het geluk kennen

lief te hebben en te worden bemind;

mogen zij een steun en bemoediging zijn

voor hun broeders en zusters.
Wij smeken U, toon ook uw goedheid aan zovelen die zijn

teleurgesteld in hun verlangen naar geluk en liefde.

Wees Gij hun vrede, vertroosting en hoop,

zodat zij de vreugde hervinden te leven in uw liefde,

dienstbaar aan anderen.

Ontvang allen die ons dierbaar zijn en ons naar U zijn voorgegaan

met open armen in uw heerlijkheid, uw rijk van vrede.
God onze Vader, Gij wilt ons geluk.

Verlevendig onze liefde tot U

en onze hoop samen bij U te wonen,

met de maagd Maria, de moeder van Jezus,

met de ontelbare menigte van heiligen,

om U te loven en te prijzen

door Jezus, uw welbeminde Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem

zal uw naam geprezen zijn,

Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest

hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Onze Vader (of, in het Latijn: Pater noster)

Aangespoord door een gebod van de Heer

en door zijn goddelijk woord onderricht,

durven wij zeggen:


Onze Vader, die in de hemel zijt;

uw naam worde geheiligd;

uw rijk kome;

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;

en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.
Ofwel


Orémus: Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere:

Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur nomen tuum: advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie: et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.

Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven we zeggen:

Onze Vader, die in de hemel zijt; Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Huwelijkszegen

Het bruidspaar knielt neer.

De priester leidt de huwelijkszegen in:
Broeders en zusters,

laat ons met deemoed bidden tot God

dat Hij overvloedig zijn milde zegen uitstort over N. en N.

Zij hebben elkaar gehuwd in Christus.

Moge Hij hen beiden in liefde één van hart maken

nu Hij hen met elkaar

in een heilig verbond verenigd heeft.

En moge het nuttigen van het lichaam en bloed van Christus

hun heilzaam zijn.
Ofwel
Laat ons nu in alle deemoed

Gods zegen vragen over het bruidspaar N. en N.

De Heer heeft hun woord van trouw bevestigd

door het sacrament van het huwelijk.

Moge Hij zijn zegen op hen doen neerdalen

en hun leven met milde hand begeleiden.


Ofwel
Broeders en zusters,

vragen wij voor dit bruidspaar ootmoedig aan God,

dat Hij welwillend zijn hulp schenkt aan hen

die Hij door het sacrament van het huwelijk heeft verenigd.


Na deze inleiding volgt de eigenlijke huwelijkszegen:
God Gij hebt door de volheid van uw kracht

alles uit het niets geschapen,

Gij hebt door uw voorzienigheid

de schepping haar eerste ontstaan gegeven.

Gij hebt naar uw eigen beeld

de mens uit aarde geboetseerd

en de vrouw aan de zijde van de man geplaatst.

Zo schenkt Gij man en vrouw aan elkaar:

zij zijn niet langer alleen,

maar elkaar tot blijvende steun

en vormen één levensgemeenschap;

en wat Gij in uw goedheid tot eenheid hebt gebracht,

mag, naar uw woord, niemand meer scheiden.
God, Gij hebt de gemeenschap tussen man en vrouw

tot sacrament geheiligd en verheven.

Daardoor is de verbondenheid in het huwelijk

teken van de liefde die Christus de kerk toedraagt.


God, Gij brengt man en vrouw samen

en zolang de aarde al bestaat,

schenkt Gij aan deze verbondenheid

uw zegen in overvloed.

Die zegen is ons gebleven,

ook toen Gij om hun zonde

de eerste mensen uit de tuin van Eden hebt verjaagd

en Gij door de zondvloed

alle leven op aarde hebt weggevaagd.
God, zie genadig neer

op dit bruidspaar

dat door het huwelijk met elkaar verbonden is

en hier vraagt om uw bescherming en uw zegen.

Laat de gave van uw Geest op hen rusten:

dat zij als echtgenoten elkaar trouw blijven

door de liefde die Gij in hun hart hebt uitgestort.
Mogen liefde en vrede de gaven zijn van deze vrouw

als het evenbeeld van die moedige vrouwen

van wie in de Schrift de lof bezongen wordt.
Geef dat zij het hartelijk vertrouwen geniet van haar man:

dat hij haar erkent als een gelijkwaardige levenspartner

en haar de eer bewijst die haar toekomt,

want samen met hem

is zij de erfgenaam van de gave van het leven.

Moge hij haar omringen met de liefde

waarmee Christus de kerk heeft liefgehad.
Wij vragen U dan, God, voor N. en N.,

dat zij verbonden blijven in het geloof,

vasthouden aan uw gebod

en in hun echtelijk samenzijn

getuigen van een onberispelijke levenswandel;

dat zij kracht putten uit het evangelie

en Christus' goedheid uitdragen naar andere mensen.
De volgende bede kan vervallen, als de omstandigheden dit wenselijk maken,

bijvoorbeeld als het bruidspaar op gevorderde leeftijd is.

(Schenk hun de rijkdom vader en moeder te worden,

dat zij voor hun kinderen goede ouders zijn

en de kinderen van hun kinderen zien.)


Geef hun gezondheid en levensvreugde

tot in hoge ouderdom

en leid hen aan het eind van hun leven binnen

in de gemeenschap van de heiligen

en de vreugde van het hemels rijk.

Door Christus onze Heer.Amen.
Ofwel
Heilige Vader,

Schepper van al wat bestaat,

man en vrouw hebt Gij naar uw beeld geschapen

en hun samenleven

hebt Gij overvloedig willen zegenen:

U bidden wij in alle ootmoed

voor deze bruid en bruidegom

die zich op deze dag met elkaar verbinden

door het sacrament van het huwelijk.
God, laat over deze bruid, N., en haar levensgezel, N.,

uw zegen in overvloed neerdalen.

Laat uw Geest op hen rusten:

vervul hun hart met zijn kracht

en ontsteek in hen de gloed van zijn liefde.

Moge zij zo vreugde vinden in elkaar

en wederzijds een hechte band opbouwen.

De volgende bede kan vervallen, als de omstandigheden dit wenselijk maken,

bijvoorbeeld als het bruidspaar op gevorderde leeftijd is.

(Mogen kinderen hun gezin verblijden

en de gemeenschap van uw gelovigen versterken.)
Mogen zij U dankbaar zijn in voorspoed,

bij tegenslag U zoeken,

laat hen bij al hun werkzaamheden

met blijdschap uw bijstand ervaren

en in moeilijke omstandigheden

uw vertroosting ondervinden.

Mogen zij deelnemen aan het gebed

van uw kerkgemeenschap

en in deze wereld getuigen zijn van uw Naam.

Geef hun levensvreugde tot in lengte van dagen,

voorspoed te midden van hun dierbaren

en leid hen na dit leven

binnen in uw hemels rijk.

Door Christus onze Heer.Amen.
Vredeswens

De vrede des Heren zij altijd met u.En met uw geest.

Wenst elkaar de vrede.Lam Gods (of, in het Latijn: Agnus Dei)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,geef ons de vrede.
Ofwel


Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie (communielied)

De Communie wordt nu uitgereikt aan de gelovigen. Men kan daaraan deelnemen als men dit gewoon is te doen. De Communie is geen verplichting, geen blijk van verbondenheid met het bruidspaar, maar een uitnodiging en een acte van persoonlijk geloof in Christus die werkelijk aanwezig komt onder de gedaanten van brood en wijn en van persoonlijk geloof in zijn lichaam, de Rooms Katholieke Kerk. Men mag dus ook blijven zitten.

Gebed na de communie

Maria-opdracht (facultatief)

In de katholieke Kerk bestaat al heel lang de traditie dat na de huwelijksplechtigheid een opdracht aan Maria plaatsvindt. Het is echter niet verplicht. Het is een biddend moment. Wanneer jullie wel een groet aan Maria willen brengen, dan is het gebruikelijk om de huwelijkskaars of een bloemstukje neer te zetten bij de beeltenis van Maria.

SLOTRITUS
Gedicht (eventueel)

Als men een gedicht wil laten voordragen, dan zou dit een geschikte plaats kunnen zijn.

Zegen en zending

De Heer zij met u.En met uw geest.
Zegene u de almachtige God,

Vader, Zoon en heilige Geest.Amen.
Gaat allen heen in vrede.

Wij danken God.

1   2   3

  • Heilig (of, in het Latijn: Sanctus) Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
  • Sanctus, sanctus, sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.
  • Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
  • Amen. Onze Vader (of, in het Latijn: Pater noster)
  • Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring
  • Amen. Vredeswens
  • Uitnodiging tot de communie
  • Gebed na de communie Maria-opdracht (facultatief)
  • SLOTRITUS Gedicht (eventueel) Als men een gedicht wil laten voordragen, dan zou dit een geschikte plaats kunnen zijn. Zegen en zending

  • Dovnload 308.92 Kb.