Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksviering (gebedsdienst) tussen een katholiek en een niet gedoopte Inleiding

Dovnload 101.74 Kb.

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksviering (gebedsdienst) tussen een katholiek en een niet gedoopte InleidingDatum05.12.2018
Grootte101.74 Kb.

Dovnload 101.74 Kb.

Handleiding bij het samenstellen van
een huwelijksviering (gebedsdienst)
tussen een katholiek en een niet gedoopte


Inleiding

U hebt er voor gekozen uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Daarmee doet u – als het goed is – een bewuste keuze.


De Kerk heeft voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk tal van keuzeteksten. Uit de gegeven keuzemogelijkheden kunt u de huwelijksviering samenstellen die u het meest aanspreekt. Deze handleiding wil u daarbij tot hulp zijn.
Wat de gezangen en de muziek betreft kunt u het best overleg plegen met de priester of diaken die uw huwelijk zal inzegenen.

De opbouw van de huwelijksviering

Iedere huwelijksviering verloopt volgens een bepaald schema. Het schema van de viering ziet er als volgt uit:


1 De openingsritus

2 De liturgie van het woord

3 De liturgie van de huwelijksinzegening

4 De slotritus

Mag een familielid of vriend(in) ook iets doen?’

Ja, natuurlijk! Sterker nog: het is juist de bedoeling dat niet alleen de priester of de diaken alles voor zijn rekening neemt. De vieringen in de kerk zijn bedoeld voor alle gedoopten. Maar ook hier geldt weer: ieder doet wat hem of haar vanuit de aard van de liturgie toekomt. In gewoon Nederlands betekent dat, dat de eerste lezing, de voorbede en eventueel een gedicht door familieleden of een vrienden gedaan kunnen worden.En dan... de muziek

Omdat we met liturgie bezig zijn – dat wil zeggen ‘eredienst aan God’ – betekent dat, dat niet alle muziek en teksten geschikt zijn voor een kerkelijke huwelijksviering. Inhoudelijk zullen de gekozen liederen dan ook iets moeten uitdrukken van ons christelijke geloof, van de eer die we brengen aan God, van de liefde van God voor de mens en tussen mensen onderling.


Liederen en gezangen, die geschikt zijn voor de liturgie, hoeven helemaal niet ‘saai’ te zijn. Er is tegenwoordig een breed scala aan liturgisch verantwoorde muziek, die tegelijk ‘lekker vlot’ in het gehoor ligt. Daarom is het goed dat u overleg pleegt met de priester of diaken die uw huwelijk inzegent vóórdat u muzikanten of zangers gaat bespreken.

Een viering zonder boekjes

U bent natuurlijk helemaal niet verplicht tot het maken van een boekje voor uw huwelijksviering. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Voordeel van een boekje is, dat mensen kunnen meelezen. Ook heeft u dan iets in handen als herinnering.


Nadeel is, dat iedereen zo met de teksten bezig is, dat men minder aandacht heeft voor wat er met en rond het bruidspaar gebeurt. Zonder boekje heeft het iets verrassends. Als u besluit geen boekje te maken, kunt u toch een keuze maken uit de teksten en die aan de priester of diaken voorleggen.

Werken met het bestand

Een heel gemakkelijke manier om zelf een boekje samen te stellen is met behulp van uw PC. Daarvoor hebt u wel het programma Word nodig. Als u een keuze moet gaan maken, staat dit in rode letters aangegeven. Als u de teksten die u niet kiest, evenals de rode aanwijzingen weghaalt, dan houdt u vanzelf uw eigen liturgische tekst over. De teksten van de liederen moet u natuurlijk zelf op de juiste plaatsen er tussen typen.Ter controle...

Als u een concept van het boekje klaar heeft, kunt u het even voorleggen aan degene die uw huwelijk inzegent. Deze kan dan even controleren of u niets vergeten bent en of alles op de juiste plaats staat. Vervolgens kunt u naar eigen believen de boekjes laten drukken.Openingsritus
Intrede in de kerk

De priester/diaken begroet het bruidspaar bij de ingang van de kerk.

Openingslied

Kruisteken en begroeting

In de naam van de Vader en de Zoon

en de heilige Geest.

Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,

de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest

zij met u allen.En met uw geest.

Openingswoord

Moment van inkeer

Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard,

ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, die tot ons gezonden zijt om onze zonden uit te wissen,

ontferm U over ons.Christus, ontferm U over ons.
Heer, die ons zozeer hebt liefgehad,

dat wij ook elkaar moeten liefhebben,

ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
Ofwel
Heer, Gij hebt ons bemind en U voor ons overgeleverd,

ontferm U over ons.Heer, ontferm U over ons.
Christus, die de liefde van God in U draagt,

ontferm U over ons.Christus, ontferm U over ons.
Heer, die ons als uw heilige en geliefde uitverkorenen

vergeving geschonken hebt,

ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

God, het huwelijk van man en vrouw

hebt Gij tot een heilig verbond gemaakt,

een geheim zo verheven en diep

dat het beeld en teken is

van de geheimvolle band tussen Christus en de kerk,

zijn bruid, in liefde met Hem verbonden.

Daarom bidden wij U voor N. en N.:

dat zij de kracht van deze liefdesband vanuit hun geloof steeds inniger ervaren

en in hun omgang met elkaar

van dag tot dag tot vollere ontplooiing brengen.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.Amen.


Ofwel
God, Gij hebt de mens geschapen –

naar uw beeld, op U gelijkend:

man en vrouw hebt Gij hen geschapen

en hen voorbestemd tot onderlinge eenheid.

Daarom bidden wij U voor N. en N.,

nu zij op deze dag door hun huwelijk

hun liefde gaan bezegelen:

houd hen vast in deze liefdesband,

versterk hun trouw jegens elkaar,

doe hen groeien in onderlinge liefde

en laat deze liefdesband vrucht dragen.

Mogen zij zo als christelijke echtgenoten

getuigen van de liefde die Gij zelf zijt.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.Amen.
Ofwel
God, wees ons nabij en hoor ons gebed.

Voor uw altaar gaan deze bruid en bruidegom, N. en N.,

hun trouwbelofte uitspreken

en zich als man en vrouw binden aan elkaar.

Wij bidden U:

zie met welgevallen naar hen

en versterk in hen de liefde

die zij elkaar toedragen.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Getrouwe God,

Gij behoedt de mensen met wie Gij U verbonden hebt;

Gij trekt met ons mee,

beschermt ons in gevaar

en wijst ons de weg.

Spreek een woord van leven

nu twee van uw mensen

met elkaar verder willen gaan

en sterk hen in deze samenkomst

met de genade van Jezus Christus, onze Heer.

Die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.


de liturgie van het woord
Nu volgt het tweede gedeelte van de huwelijksviering: de ‘Liturgie van het Woord’. Wij luisteren naar het Woord van God zoals dat opgeschreven staat in de Heilige Schrift. In de huwelijksviering luisteren we hoe God, de Schepper van alles, het huwelijk bedoeld heeft en waartoe het huwelijk dient. We horen wat de weg is om echt gelukkig te worden, de weg naar het volmaakte en eeuwige geluk, dat ons in de hemel te wachten staat, en waarvan wij hier op aarde in gedaanten en tekenen een voorproefje ervan krijgen. Het huwelijk is een voorproefje van het hemelse geluk dat ons te wachten staat.
De eerste lezing is een lezing uit het Oude Testament of het Nieuwe Testament (niet uit het Evangelie). Een Tweede lezing uit de Brieven, is mogelijk. Daarna volgt een lezing uit het Evangelie.
De lezingen die jullie kiezen kunnen het programma van jullie huwelijk zijn, zoals jullie je eigen huwelijk zien.

Eerste lezing

De lector maakt uit eerbied een buiging voor het altaar, gaat naar de ambo en leest de eerste lezing. Allen zitten bij het luisteren naar deze lezing.
Uit het Boek Genesis (Gen. 1,26-28.31a)
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde,

sprak God, toen Hij de dieren had geschapen:

"Nu gaan wij de mens maken,

als beeld van Ons, op Ons gelijkend;

hij zal heersen over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht,

over de tamme dieren, over alle wilde beesten

en over al het gedierte dat over de grond kruipt."

En God schiep de mens als zijn beeld;

als het beeld van God schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen.

God zegende hen, en God sprak tot hen:

"Weest vruchtbaar en wordt talrijk;

bevolkt de aarde en onderwerpt haar;

heerst over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht,

en over al het gedierte dat over de grond kruipt."
God bezag alles wat Hij gemaakt had,

en Hij zag dat het heel goed was.


Ofwel
Uit het Boek Genesis (2,18-24)
In het begin, bij de schepping van hemel en aarde,

na de schepping van de eerste mens

sprak God de Heer:

"Het is niet goed dat de mens alleen blijft.

Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past."

Toen boetseerde God de Heer uit de aarde

alle dieren op het land en alle vogels van de lucht

en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou:

zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.

De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren

en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten;

maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.

Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen;

en terwijl hij sliep nam hij één van zijn ribben weg

en zette er vlees voor in de plaats.

Daarna vormde God de Heer

uit de rib die hij bij de mens had weggenomen

een vrouw

en bracht haar naar de mens.

Toen sprak de mens:

"Eindelijk been van mijn gebeente

en vlees van mijn vlees!

Mannin zal zij heten

want uit een man is zij genomen."

Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat

en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden.


Ofwel
Uit het Hooglied (Hoogl. 2,8-10.14.16a; 8,6-7a)
Hoor, daar is mijn geliefde;

kijk, daar komt hij aan,

over de heuvels snelt hij voort.

Mijn geliefde is als een gazel,

hij lijkt wel het jong van een hert.

Daar staat hij achter de muur van ons huis.

Hij ziet door het raam

en kijkt door de tralies naar binnen.

Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij:

Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.


Mijn duif, die u verscholen hebt

in de kloven van het gesteente,

in de holten van de rotsen,

laat mij uw gezicht zien,

laat mij uw stem horen,

want uw stem is zo mooi,

uw gezicht zo lieftallig!
Mijn lief is van mij

en ik ben van hem.

En hij zei tegen mij:

Draag mij als een zegel op uw hart,

als een zegel aan uw arm:

want sterk als de dood is de liefde,

met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk

sluit zij ieder ander buiten.

Haar vonken zijn bliksemschichten,

vlammen van de Heer.

Geen stortvloed van water kan de liefde blussen,

geen rivier spoelt haar weg.


Ofwel
Uit het Boek Ecclesiasticus (Sir. 26,1-4.13-16)
Een goede vrouw maakt haar man gelukkig,

het getal van zijn dagen wordt dubbel zo groot.

Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man,

zij laat hem al zijn jaren in vreugde doorbrengen.

Met een goede vrouw is men goed bedeeld;

wie God vrezen, krijgen haar als hun deel.

Rijk of arm, hun hart is gelukkig

en hun gezicht staat altijd opgewekt.


Een bevallige vrouw verblijdt haar man,

haat waardigheid geeft hem nieuwe levenskracht.

Een vrouw die bescheiden is, is een geschenk van de Heer;

zij die onderlegd is, wordt hoog geprezen.

Een ingetogen vrouw is een grote zegen

en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing.

Als de zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer,

zo is de schoonheid van een goede vrouw

het sieraad van haar gezin.
Ofwel
Uit de Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Rome (Rom. 12,1-2.9-18, of: 12,1-2.9-13)


Broeders en zusters,

ik smeek u bij Gods erbarming:

wijdt uzelf aan God toe

als een levende, heilige offergave,

die Hij kan aanvaarden.

Dat is de geestelijke eredienst die u past.

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.

Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.

Dan zijt ge in staat

om uit te maken wat God van u wil,

en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.
Uw liefde moet ongeveinsd zijn.

Haat het kwaad, weest het goede welgezind.

Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid.

Acht anderen hoger dan uzelf.

Laat uw ijver niet verflauwen,

weest vurig van geest,

dient de Heer.

Laat de hoop u blij maken,

houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.

Draagt bij voor de noden der heiligen,

beoefent de gastvrijheid.

(Zegent hen die u vervolgen;

ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.

Verblijdt u met de blijden

en weent met hen die wenen.

Weest eensgezind.

Schikt u zonder hooghartigheid

in de omgang met gewone mensen.

Weest niet eigenwijs.

Vergeldt niemand kwaad met kwaad.

Hebt het goede voor met alle mensen.

Leeft voorzover het van u afhangt

met alle mensen in vrede.)
Ofwel
Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Korinte (1 Kor. 12,31-13,8a)


Broeders en zusters,

gij moet naar de hoogste gaven streven.

Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen:

als ik de liefde niet heb

ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.

Al heb ik de gave der profetie,

al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,

al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:

als ik de liefde niet heb ben ik niets.

Al deel ik heel mijn bezit uit,

al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood:

als ik de liefde niet heb baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren;

de liefde is niet afgunstig,

zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.

Zij geeft niet om de schone schijn,

zij zoekt zichzelf niet,

zij laat zich niet kwaad maken

en rekent het kwade niet aan.

Zij verheugt zich niet over onrecht

maar vindt haar vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,

alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nimmer.
Ofwel
Uit de Brief van de heilige apostel Paulus

aan de christenen van Kolosse (Kol. 3,12-17)


Broeders en zusters,

doet aan als Gods heilige en geliefde uitverkorenen

tedere ontferming, goedheid, deemoed,

zachtheid en geduld.

Verdraagt elkander en vergeeft elkander

als en een tegen de ander een grief heeft.

Zoals de Heer u vergeven heeft

zo moet ook gij vergeven.

Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart:

daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.

En weest dankbaar.

Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.

Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.

Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,

hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.

En al wat gij doet in woord of werk

doet alles in de naam van Jezus de Heer,

God de Vader dankend door Hem.
Ofwel
Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Johannes (1 Joh. 4,7-12)
Vrienden,

laten wij elkaar liefhebben

want de liefde komt van God.

Iedereen die liefheeft is een kind van God

en kent God.

De mens zonder liefde kent God niet,

want God is liefde.

En de liefde die God is,

heeft zich onder ons geopenbaard

doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,

om ons het leven te brengen.

Hierin bestaat de liefde:

niet wij hebben God liefgehad,

maar Hij heeft ons liefgehad,

en Hij heeft ons zijn Zoon gezonden

om door het offer van zijn leven

onze zonden uit te wissen.

Vrienden,

als God ons zozeer heeft liefgehad,

moeten ook wij elkander liefhebben.

Nooit heeft iemand God gezien,

maar als wij elkaar liefhebben,

woont God in ons,

en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.


Om het einde van de lezing aan te geven, voegt de lector eraan toe:
Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

Tussenzang

Evangelie

Daarna gaat de priester of diaken naar de ambo. Hij zegt:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Vervolgens zegt hij:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 7,21.24-29, of 7,21.24-25)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!

zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,

maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.

Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt,

kan men vergelijken men een verstandig man

die zijn huis op rotsgrond bouwde.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,

maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.

(Maar ieder die deze woorden van Mij hoort

doch er niet naar handelt

kan men vergelijken met een dwaas

die zijn huis bouwde op het zand.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij beukten dat huis,

zodat het volledig verwoest werd."

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had

was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.

Want Hij onderrichtte niet zoals de schriftgeleerden,

maar als iemand die gezag bezit.)
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 19,3-6)Lof zij U, Christus.
In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe

om Hem op de proef te stellen met de vraag:

"Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten,

om welke reden dan ook?"

Hij gaf hun ten antwoord:

"Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper

in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft

en gezegd heeft:

Daarom zal de man vader en moeder verlaten

om zich te binden aan zijn vrouw

en deze twee zullen worden één vlees?

Zo zijn zij dus niet langer twee,

één vlees als zij geworden zijn.

Wat God derhalve heeft verbonden

mag een mens niet scheiden."
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Matteüs (Mt. 22,35-40)Lof zij U, Christus.
In die tijd vroeg een van de Farizeeën, een wetgeleerde,

Jezus, om Hem om de proef te stellen:

"Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?"

Hij antwoordde Hem:

"Gij zult de Heer uw God beminnen

met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.

Dit is het voornaamste en eerste gebod.

Het tweede, daarmee gelijkwaardig:

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten."


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Marcus (Mc. 10,6-9)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus:

"In het begin, bij de schepping,

heeft God hen als man en vrouw gemaakt.

Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten

om zich te binden aan zijn vrouw

en deze twee zullen één vlees worden.

Zo zijn zij dus niet langer twee,

één vlees als zij geworden zijn.

Wat God derhalve heeft verbonden

mag een mens niet scheiden."


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 2,1-11)Lof zij U, Christus.
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,

waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.

Jezus en zijn leerlingen

waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.

Toen de wijn opraakte

zei de moeder van Jezus tot Hem:

"Ze hebben geen wijn meer."

Jezus zei tot haar:

"Vrouw, is dat soms uw zaak?"

Zijn moeder sprak tot de bedienden:

"Doet maar wat Hij u zeggen zal."

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden

zes stenen kruiken,

elk met een inhoud van twee of drie metreten.

Jezus zei hun;

"Doet die kuiken vol water."

Zij vulden ze tot bovenaan toe.

Daarop zei Hij hun:

"Schept er nu wat uit

en brengt dat aan de tafelmeester."

Dat deden ze,

en zodra de tafelmeester het water proefde

dat in wijn veranderd was

- hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,

maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel -

riep hij de bruidegom en zei hem:

"Iedereen zet eerst de goede wijn voor

en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere.

U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard."

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen

en openbaarde zijn heerlijkheid.

En zijn leerlingen geloofden in Hem.


Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 15,9-12)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Zoals de Vader Mij heeft liefgehad

zo heb ook Ik u liefgehad.

Blijft in mijn liefde.

Als gij mijn geboden onderhoudt

zult gij in mijn liefde blijven,

gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden

in zijn liefde blijf.

Dit zeg Ik u

opdat mijn vreugde in u moge zijn

en uw vreugde volkomen moge worden.

Dit is mijn gebod,

dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad."
Ofwel
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens Johannes (Joh. 15,12-16)Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

"Dit is mijn gebod,

dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,

dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.

Ik noem u geen dienaars meer

want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,

maar u heb Ik vrienden genoemd

want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u,

en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan

en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.

Dan zal de Vader u geven

al wat gij Hem in mijn Naam vraagt."
Na het evangelie zegt de priester of diaken:
Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

Verkondiging


de liturgie van de HUWELIJKsviering
Allen gaan staan, ook het bruidspaar. Aan iedere kant van het bruidspaar gaat één van de getuigen staan. De priester of diaken richt zich tot bruid en bruidegom met deze of overeenkomstige bewoordingen:
Dierbare N. en N.,

u bent hierheen gekomen

om voor de hier aanwezige geloofsgemeenschap

en haar bedienaar

uw wil om in het huwelijk te treden

te laten bezegelen door de Heer

en uw liefde voor elkaar

onder zijn zegen te laten groeien.

Mogen u daardoor de innerlijke kracht ontvangen,

elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven

alsook om de andere plichten van het huwelijk

te aanvaarden.


Daarom verzoek ik u nu

ten overstaan van deze kerkgemeenschap

van uw bedoelingen te getuigen

en te antwoorden op de volgende vragen.Ondervraging

N. en N., u bent hierheen gekomen

om met elkaar te trouwen.

Doet u dit uit vrije wil

en met de volle instemming van uw hart?

Bruid en bruidegom: Ja (dat doen wij).
U gaat elkaar trouw beloven.

Bent u bereid

elkaar lief te hebben en te waarderen

al de dagen van uw leven?Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).
De volgende vraag kan vervallen, als de omstandigheden dit wenselijk maken,

bijvoorbeeld als het bruidspaar op gevorderde leeftijd is.
U gaat een gezin stichten.

Bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,

hen in uw liefde te laten delen

en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).

De trouwbelofte

Met elkaar wilt u het huwelijksverbond aangaan.

Mag ik u dan vragen

elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap

voor familie en vrienden,

voor kerk en God

uw trouwbelofte uit te spreken.


Bruid en bruidegom keren zich naar elkaar en geven elkaar de rechterhand;

eventueel legt de priester of diaken het uiteinde van zijn stola over hun handen heen.
Bruidegom:

N., ik aanvaard je als mijn vrouw,

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.


Bruid:

N., ik aanvaard je als mijn man,

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.


Ofwel
N., wilt u N. aanvaarden als uw vrouw,

en belooft u haar trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wilt u haar liefhebben en waarderen

al de dagen van uw leven?
Bruidegom: Ja, ik wil.
N., wilt u N. aanvaarden als uw man,

en belooft u hem trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wilt u hem liefhebben en waarderen

al de dagen van uw leven?
Bruid: Ja, ik wil.


Bevestiging

Voortaan zal de kerkgemeenschap

u beschouwen als gehuwden.

Moge de Heer uw huwelijksverbond bevestigen

en uw leven zegenen.

Wat God verbonden heeft,

dat zal de mens niet scheiden.
Loven wij de Heer.

Wij danken God.
De priester of diaken neemt nu de stola weg van de handen. Eventueel nodigt hij de pasgehuwden uit om als bevestiging van hun huwelijksverbond elkaar een kus, uitdrukking van hun liefde voor elkaar, te geven. Dan nodigt hij de aanwezigen uit God te loven:

Zegening en overreiking van de ringen

Moge de Heer zijn zegen

doen neerdalen op deze ringen,

want u geeft ze elkaar

als teken van uw liefde en trouw.

Amen.
Ofwel
Heer, zegen deze ringen.

Moge N. en N. dit sieraad dragen

onder de zegen van uw Naam

en hun trouw bewaren als een kostbaar goed.

Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven

en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar.

Door Christus onze Heer.

Amen.
Ofwel
Heer, geef uw zegen aan N. en N.

en heilig in hen de liefde voor elkaar.

Voor hen zijn deze ringen

een kostbaar symbool van hun trouw.

Mogen zij hen steeds weer opwekken

elkaar met genegenheid lief te hebben.

Door Christus onze Heer.

Amen.
Eventueel besprenkelt de priester de ringen met wijwater. Dan geeft hij ze aan het bruidspaar.

De bruidegom steekt nu de ring van de bruid aan haar ringvinger. Hij kan daarbij zeggen:
N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.


De bruid steekt nu de ring van de bruidegom aan zijn ringvinger. Zij kan daarbij zeggen:
N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.Lied na de huwelijkssluiting

Het is wenselijk hier een feestelijke lofzang of danklied te zingen, liefst door alle aanwezigen. Tijdens dit lied kan het bruidspaar zijn huwelijkskaars ontsteken als een teken dat het leven van hen beiden thans verbonden is tot één leven.

De voorbede

Deze kan vrij geformuleerd worden. Bij voorkeur zal een of enkele personen uit de familiekring de gebedsintenties uitspreken. Ook het bruidspaar kan dat doen. De voorbede wordt ingeleid en afgesloten door de priester of diaken.

Een voorbeeld:
Pr./Di.: Laten we bidden voor deze pasgehuwden,

voor alle gehuwden en ongehuwden,

voor hun noden en verlangens.
Lector: Voor N. en N. die zo juist hun trouwbelofte hebben uitgesproken,

dat de Heer hun samenzijn zegent

en dat hun leven gedragen wordt

door een waarachtige christelijke liefde.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen die al eerder in het huwelijk zijn

getreden,

dat zij elkaar trouw mogen blijven,

dat hun geloof in elkaar

nooit mag verkillen of verschralen.

Laat ons bidden:Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die het moeilijke besluit namen

van elkaar te scheiden,

dat zij in deze crisis niet verbitterd raken,

maar nieuwe wegen gaan en kracht vinden

in Gods blijvende liefde.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden wij voor hen

die hun man of vrouw verloren hebben,

zodat zij alleen achterbleven,

soms ook met de zorg voor de kinderen,

dat zij in hun verdriet troost vinden,

in vertrouwen op Gods nooit aflatende hulp.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die ongehuwd zijn omwille van het rijk van God,

dat zij niet vereenzamen en voor zichzelf leven

maar hun aandacht richten

op de noden van hun medemensen.

Laat ons bidden:Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Bidden we voor hen

die geen partner op hun levensweg ontmoeten,

dat zij openstaan voor het goede in mensen

tot heil en zegen van allen die zij ontmoeten.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het gebed des Heren

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt;

uw naam worde geheiligd;

uw rijk kome;

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;

en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

Huwelijkszegen

Het bruidspaar knielt neer.

De priester leidt de huwelijkszegen in:
Laat ons nu in alle deemoed

Gods zegen vragen over het bruidspaar N. en N.

God heeft hun woord van trouw bevestigd

door de band van het huwelijk.

Moge Hij op hen zijn kracht doen neerdalen

en hun leven met milde hand begeleiden.


Na deze inleiding volgt de eigenlijke huwelijkszegen:
Heilige Vader,

Schepper van al wat bestaat,

man en vrouw hebt Gij naar uw beeld geschapen

en hun samenzijn

hebt Gij overvloedig willen zegenen:

U bidden wij in alle ootmoed

voor deze bruid en bruidegom

die zich op deze dag door hun huwelijk

met elkaar verbinden.
Laat, Heer,

over deze bruid N., en haar levensgezel N.,

uw zegen in overvloed neerdalen.

Laat uw Geest op hen rusten:

vervul hun hart met zijn kracht

en ontsteek in hen de gloed van zijn liefde


Mogen zij de vreugde genieten van hun samenzijn,

wederzijds een hechte band opbouwen

en onberispelijk zijn in hun levenswandel

De volgende bede kan vervallen, als de omstandigheden dit wenselijk maken,

bijvoorbeeld als het bruidspaar op gevorderde leeftijd is.

(en voor hun kinderen toegewijde ouders).


Mogen zij U

dankbaar zijn in voorspoed,

bij tegenslag U zoeken;

laat hen bij al hun werkzaamheden

met blijdschap uw bijstand ervaren,

en in moeilijke omstandigheden

uw vertroosting ondervinden.

Geef hun levensvreugde tot in lengte van dagen,

voorspoed te midden van hun dierbaren

en leid hen na dit leven binnen in uw hemels rijk.

Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.
Als omstandigheden er aanleiding toe geven de huwelijkszegen achterwege te laten, zegt de priester of diaken het volgend gebed over het bruidspaar:
God, wees hier aanwezig

en luister welwillend naar ons gebed.

Vanaf de schepping hebt Gij

het huwelijk van man en vrouw ingesteld

om het voortbestaan te waarborgen van het menselijk leven.

Daarom bidden wij U:

moge de eenheid van de huwelijksband,

waarvan Gij de Schepper zijt,

door uw helpende hand behouden blijven.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer.Allen: Amen.

Besluit van de viering
Inroepen van de voorspraak van Maria (eventueel)

Men kan naar het Mariabeeld gaan om zich aan Maria toe te wijden.

Gedicht (eventueel)

Als men een gedicht wil laten voordragen, dan zou dit een geschikte plaats kunnen zijn.

Zegen

De Heer zij met u.En met uw geest.
Zegene u de almachtige God,

Vader, Zoon en heilige Geest.Amen.


Slotlied • De opbouw van de huwelijksviering
 • Een viering zonder boekjes
 • Openingsritus Intrede in de kerk De priester/diaken begroet het bruidspaar bij de ingang van de kerk. Openingslied
 • En met uw geest. Openingswoord Moment van inkeer
 • Heer, ontferm U over ons. Ofwel Heer, Gij hebt ons bemind en U voor ons overgeleverd, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
 • Amen. de liturgie van het woord
 • Wij danken God. Tussenzang Evangelie
 • Wij danken God. Verkondiging de liturgie van de HUWELIJKsviering
 • Zegening en overreiking van de ringen
 • Lied na de huwelijkssluiting
 • Allen : Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
 • uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood;
 • Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Huwelijkszegen
 • Allen: Amen.
 • Allen: Amen. Besluit van de viering Inroepen van de voorspraak van Maria (eventueel)
 • En met uw geest. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. Slotlied

 • Dovnload 101.74 Kb.