Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Havenreglement

Dovnload 58.68 Kb.

HavenreglementDatum01.08.2017
Grootte58.68 Kb.

Dovnload 58.68 Kb.


DEINZE YACHT CLUB vzw

Februari 2010
Versie 14/02/2010

HAVENREGLEMENT
ARTIKEL 25

Het is verboden zonder uitzonderlijke toestemming van het clubbestuur of havenmeester :

25.1 Hinderlijk lawaai te maken.
25.2 De jachthaven te verontreinigen met lenswater, olie, brandstof.afval van werkzaamheden uitgevoerd aan de boot, in de yachthaven achter te laten.
25.3 Grote herstellingen aan de boot uit te voeren in de jachthaven.
25.4 Het boordtoilet te gebruiken in de haven, men is verplicht gebruik te maken van het toilet op de wal.
25.5 Motoren anders te laten draaien dan om de boot te verplaatsen, uitgezonderd voor herstellingen.
25.6 Elders ligplaats in te nemen dan diegene die U is aangewezen.
25.7 Met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
25.8 Onveilige of voor anderen hinderlijke manoeuvres uit te voeren.

25.9 De boot, vervuild, verwaarloosd en/of slecht aangemeerd in de haven achter te laten.


25.10 Op de steigers te spelen, te koken of te barbecueën.
25.11 Te lassen, te slijpen en machinaal te polieren aan de boten, omwille van de schade die kan berokkend worden aan steigers en andere boten. Schade die in de meeste gevallen pas enkele weken later zichtbaar wordt.
25.11 Huisdieren los te laten lopen, uitwerpselen achter te laten op het terrein.
25.12 Andere dan huishoudelijke afval afkomstig van de boot achter te laten op de afvalplaats.
ARTIKEL 26

26.1 - Bezoekers /passanten / vreemden die in de jachthaven aankomen dienen de havenmeester te verwittigen, indien zij hun boot in de jachthaven wensen aan te meren voor korte of langere duur.


26.2 - De plaats aan de steigers of op het terrein die is toegewezen, of die door de bezoeker wordt benut, moet steeds in orde worden gehouden. Hinderlijke voorwerpen zullen op risico en kosten van de betrokkene worden verwijderd. Bij afwezigheid van de eigenaar mogen geen losse elektrische kabels, of waterslangen op de steigers of op het terrein blijven liggen. Fietsen (slotvast ) stallen naast de afvalcontainers.
26.3 - De schepen, dienen met gebruik van degelijk onderhouden materiaal, vakkundig te worden afgemeerd, op de door de havenmeester of aangestelde aangeduide plaatsen. Het afmeren gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Alle vaartuigen dienen aangemeerd met de voorsteven stroomopwaarts, d.w.z. richting “ Noorderwal “
26.4 - De havenmeester of de bestuursleden, evenals hun aangestelden, kunnen de verplichting opleggen een schip onmiddellijk te verleggen. Zij mogen alle nodige schikkingen nemen betreffende de aanduiding van ligplaats en het verplaatsen van schepen. Ingeval een vaartuig moet verlegd worden en de eigenaar is niet aanwezig mogen zij dit doen zonder dat ze hiervoor verantwoordelijk kunnen gesteld worden door de eigenaar.
26.5 - Het clubbestuur en of havenmeester zijn gerechtigd om in de bijzondere gevallen het aanmeren en overnachten in de yachthaven te verbieden.
ARTIKEL 27
27.1 Het is niet toegelaten een schip binnen de accommodatie van DYC vzw. te gebruiken als domicilie.
27.2 Woonboten en wonen op de boot in de haven is verboden.
27.3 Indien een bezitter van een steiger zijn boot en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenmeester of bestuur hiervan op de hoogte te brengen.
27.4 Het is verboden om zijn vaartuig of steiger een voorwerp van handel te maken, zonder toelating van het clubbestuur of van de havenmeester.
27.5 Zowel op de steigers, als op het aanpalende terrein mogen enkel activiteiten worden uitgevoerd, die eigen zijn aan het recreatief varen of ermee verband houden.

ARTIKEL 28
28.1 Alle bestuursleden, havenmeesters of aangestelde personen zijn gemachtigd om toezicht uit te oefenen op de naleving van dit reglement. Er dient gevolg gegeven te worden aan hun instructies. De verantwoordelijkheid voor schade of averij, ontstaan door een persoonlijk ongeval, diefstal, ,slecht afmeren, losrukken van meertouwen, onvoldoende diepgang, of eender welke andere oorzaak, kan niet ten laste komen van DYC vzw., zijn bestuursleden en aangestelden.

Zij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed. Tenzij één of ander het gevolg is van hun persoonlijke schuld, of grove schuld van personen in hun dienst, of door hen aangenomen, voor het uitvoeren van werkzaamheden.


ARTIKEL 29
29.1 Alle schepen moeten uitgerust zijn met een deudelijke motor of een ander mechanisme om voorstuwing mogelijk te maken. Elk in de haven gemeerd schip moet de mogelijk hebben zich te verplaatsen en voor recreatieve watersport gebruikt kunnen worden, het moet minimaal 4 x jaar zijn ligplaats varend verlaten tot voorbij een kunstwerk.
29.2 De havenmeester of het bestuur zijn vrij om te bepalen welke vaartuigen in de haven mogen of kunnen komen. Vaartuigen waaraan nog ingrijpende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden en / of geen verzorgde uitstraling bieden horen niet thuis in een jachthaven voor recreatieve vaart. Een foto van het vaartuig is toe te voegen bij een aanvraag tot ligplaats.
ARTIKEL 30

30.1 Het innemen van een ligplaats voor een langere periode (jaar , of winterberging of (tijdelijk) beschikbare plaats) kan slechts geschieden nadat de eigenaar van het pleziervaartuig het bewijs van verzekering heeft afgeleverd en zijn bijdrage heeft betaald (vooraf) en dat hij een informatieblad heeft ingevuld en gehandtekend. Mocht blijken dat gedurende een toegestane periode niet meer aan de bepalingen van dit reglement voldaan wordt, dan kan deze ten allen tijde geschorst worden.


30.2 De aanvragen voor een ligplaats gebeuren schriftelijk via het informatieblad als toegetreden lid. Ze worden in volgorde van aanvraagdatum behandeld door het bestuur dat in consensus beslist en hierover geen verantwoording verschuldigd is.


ARTIKEL 31

31.1 Elkeen dient na het gebruik van de toegangen tot het terrein of de slipway deze onmiddellijk terug af te sluiten. Wanneer meerdere leden of bezoekers onmiddellijk na elkaar gebruik maken van deze toegangen, is er collectieve verantwoordelijkheid en dient afgesproken wie afsluit , de laatste aangesprokene is verantwoordelijk voor het afsluiten.

Het is in uw eigen belang, want zo wordt vermeden dat niet leden en onbevoegden zich op de terreinen bevinden en een niet-lid zijn boot in het water laat, zonder de verantwoordelijke van de club te raadplegen.
ARTIKEL 32
32.1 Alle schippers van de schepen welke aan de steigers gemeerd zijn, dienen lid te zijn van DYC vzw. , ofwel met een tijdelijk lidmaatschap voor de duur van hun verblijf aan de steiger vlg. het ontvangstbewijs van de havenmeester.
32.2 De schipper van elk vaartuig die in de jachthaven aankomt als bezoeker dient zich aan te melden bij de havenmeester ( telefonisch) , betaald de dag van aankomst tegen een afgifte van een ontvangstbewijs door de havenmeester of zijn aangestelde.
32.3 Het ontvangen van liggeld van bezoekers gebeurt uitsluitend door de havenmeester (s) of bestuursleden tegen kwijting.
32.4 Bezoekers met vaartuigen met een breedte > 3,5 meter en bijgevolg een dubbele breedte benutten in de boxen betalen dubbele prijs als meer dan 4 personen aanwezig zijn.
32.5 Het is ten strengste verboden de toegangskode door te geven aan collega pleziervaarders. Een inbreuk hierop heeft uitsluiting tot gevolg en schip en bemanning kan verplicht worden onmiddellijk de haven te verlaten.
ARTIKEL 33

Het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren ( KB 24 sept 2006 ) in voege sedert 1/1/2007, is verplicht aan boord te hebben en de bepalingen ervan moeten nageleefd worden, zoals o.a. :Art. 1.11. Scheepvaartreglement

1. Aan boord van een schip moet een exemplaar van het Algemeen Politiereglement voor

de Scheepvaart op de Binnenwateren aanwezig zijn
Maximum 5 km/u in de jachthaven zonder hinderlijk golfslag te veroorzaken.
Art. 6.20. Hinderlijke waterbeweging

1. Een schip moet zijn snelheid zodanig regelen, dat hinderlijke waterbeweging waardoor

schade aan een stilliggend schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting zou

kunnen worden veroorzaakt, wordt vermeden. Meer bepaald moet het tijdig zijn snelheid

verminderen, echter niet beneden die welke nodig is voor het veilig sturen :

a) voor een havenmond;

b) in de nabijheid van een schip dat gemeerd is aan de oever of aan een

ontschepingplaats of dat wordt geladen of gelost;

c) in de nabijheid van een schip dat op een gebruikelijke ligplaats stilligt;

d) in de nabijheid van een veerpont;

e) op de gedeelten van de vaarweg aangeduid door het teken A.9 (aanhangsel 7). “Teken verboden hinderlijke golfslag te maken.”

2. Ter hoogte van een schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting, dat de tekens

voorgeschreven bij artikel 3.29 voert, moeten de andere schepen hun snelheid

verminderen volgens de voorschriften van lid 1. Bovendien moeten zij zo ver mogelijk

daarvan verwijderd blijven.
Ook in de snelvaartzone is het verboden andere vaartuigen te hinderen, hinderlijke golfslag te veroorzaken voor de andere vaartuigen.
HOOFDSTUK 9. - Pleziervaartuigen

Art. 9.01. Algemene bepalingen8. Snelvarende pleziervaartuigen moeten hun snelheid zodanig regelen dat zij geen

schadelijke golfslag veroorzaken.

ARTIKEL 34
34.1 Het gebruik van clubmateriaal en elektriciteit is enkel toegestaan na afspraak met het clubbestuur of de havenmeester. Het is verboden om op eigen initiatief aanpassingen uit te voeren aan de afsluiting , de steigers en de daaraan verbonden afmeerinfrastructuur zonder dat hiervoor de toestemming werd verleend door het bestuur. Nadat toestemming werd verleend worden alle toegevoegde materialen en geleverde diensten “ de facto “ eigendom van DYC vzw.


ARTIKEL 35

Leden dienen de zelfklever van DYC, goed zichtbaar op hun boot (en wagen) aan te brengen.

Leden dienen bij het uitvaren, de clubvlag te voeren.
ARTIKEL 36

Elke daad waardoor de club in opspraak komt wordt aanzien als een ernstige overtreding.ARTIKEL 37


  1. Tegen de beslissingen van de havenmeester of een bestuurslid kan men schriftelijk beroep aantekenen. Zolang de beslissing niet herroepen wordt, blijft deze van kracht.

  2. Bij overtreding van dit reglement kan het bestuur of de havenmeester het gebruik van en de toegang tot de accommodatie van DYC vzw. en afmeerinfrastuctuur, - de kade, of het watervlak welke aan DYC vzw. in beheer is gegeven verbieden.

  3. Het bedrag van de ligplaatsvergoeding voor de nog niet verstreken termijn is niet terugvorderbaar.

37.4 Bij een ernstige overtreding wordt de betrokkene onmiddellijk geschorst.

Een schorsing is geldig van zodra dit aanwezigheid van 2 bestuursleden dit mondeling wordt meegedeeld. Bij de eerstvolgende vergadering wordt de schorsing voorgelegd en al dan niet bekrachtigd.

Na een schorsing kan betrokkene geen aanspraak meer maken op verworvenheden.

ARTIKEL 38


38.1 Het innemen van een ligplaats staat gelijk met het tekenen van een verklaring, waarin minimaal volgende onderwerpen worden bevestigd.

-Een verklaring dat het schip verzekerd is tegen schade aan derden gedurende de periode dat het zich binnen de zone, of het watervlak bevindt, welke aan DYC vzw in vergunning is gegeven.

- Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten te zijn.

- Het vaartuig in orde is met de wettelijke voorschriften zoals in de reglementen opgenomen.

Het akkoord dat er kennis is genomen van bovenstaande reglement en zal worden nageleefd.

Dit reglement wordt ter kennis gebracht via de website www.deinzeyachtclub.be of de infokast.

38.2 Voor de toepassing van dit reglement op leden gelden o.a. de bepalingen van de wet op de VZW’s.

ARTIKEL 39


39.1 Eigenaars of gebruikers zijn verplicht de constante afwezigheid van het vaartuig gedurende een periode van meer dan 48 uur, bij de havenmeester kenbaar te maken onder vermelding van het tijdstip van vertrek en van terugkomst.
39.2 De havenmeester is bevoegd tijdelijke ligplaatsen aan te wijzen in reeds verhuurde, niet bezette boxen of vakken, gedurende de periode dat deze vrij zijn.

Het innemen van een ligplaats met meer dan 1 vaartuig in een box of vak is slechts toegestaan na instemming van het bestuur.

39.3 Passanten melden zich bij aankomst terstond bij de havenmeester. Door het meren van een vaartuig in de jachthaven onderwerpt de passant zich aan de bepalingen van dit reglement.

ARTIKEL 40

Enkel personen lid van een watersportvereniging of verwant met beroeps-pleziervaart zijn toegelaten in het clubhuis, vreemden hieraan dienen zich in het gastenboek te legitimeren.

De passanten, gebruikers van de slipway en hun gasten zijn voor de duur van hun verblijf tijdelijk lid van DYC vzw.

ARTIKEL 4141.1 Veiligheid

Het gebruik van havenfaciliteiten is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.

Ten aanzien van het gebruik van elektriciteit wordt in overleg met het bestuur tevoren het maximaal aan te sluiten vermogen bepaald.

Het is verboden een vaste of semi-vaste elektriciteitsverbinding aan te leggen en te onderhouden vanaf de steiger naar een vaartuig, zonder toestemming van het bestuur;

Het gebruik van elektriciteit is alleen toegestaan vanaf de contactdozen, behorende bij een ligplaats welke zijn aangesloten achter de tellers

Stroomafname van de overige contactdozen op de jachthaven is slechts toegestaan in overleg met en toestemming van het bestuur.

De stroomafname is alleen toegestaan d.m.v. een deugdelijke losse kabel (minimaal 3x1,5 mm2) welke met een passende stekker of speciaal verloopstuk op de contactdoos wordt aangesloten en zonder onderbreking doorloopt tot in het vaartuig

Aan de kabel op het vaartuig mag geen stekker worden aangebracht maar moet de verbinding worden gemaakt d.m.v. een contrastekker.


Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of reparaties dient zodanig te worden uitgevoerd dat hierdoor geen schade ontstaat voor het milieu, geen overlast / hinder ontstaat voor anderen en geen schade ontstaat aan goederen van derden; een en ander ter beoordeling van het bestuur.
41.2 Slipway

Bij het gebruik van de slipway voor de te waterlating dienen de nodige richtlijnen opgevolgd te worden

De eigenaar/houder van een vaartuig met motor en/of gasinstallatie is verplicht er zorg voor te dragen dat in het vaartuig een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnde brandblusser voorhanden is, welke geschikt is voor bestrijding van brand ontstaan door gas en/of brandbare vloeistoffen.
Roken in /op of rond een vaartuig is verboden tijdens het tanken of bij een storing / defect .
Het is verboden zich met voertuigen te bevinden op de slipway , anders dan voor het in of uit het water brengen van vaartuigen;
De slip-way mag enkel gebruikt worden de tijd nodig voor de tewaterlating of het uithalen van het vaartuig, daarna moeten wagen en trailer onmiddellijk worden verwijderd zodat ze geen hinder vormen.
Het parkeren van wagen en trailer gebeurt zo ordentelijk mogelijk, op de parking om een optimaal aantal plaatsen mogelijk te maken.

41.3 Bepalingen van orde in de haven

Het is verboden in de jachthaven:

Open vuur te maken en te onderhouden dan wel op andere wijze gevaar te veroorzaken voor ontploffing en brand;

Vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen te verrichten

Onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen

Zich met vuur, open vlam of rokend te bevinden bij of in de nabijheid van vul of tank handelingen.

Vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of de steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen

In de jachthaven te varen, behalve voor het kiezen of verlaten van de ligplaats en uit hoofde van zijn betrekking

Te ankeren in de haven zonder toestemming van de havenmeester

Met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen

Te zwemmen, de zeilplanksport te beoefenen, te "spele-varen" en ski-instructies te verzorgen

Te vissen in de haven, zodanig dat daarvan door andere gebruikers hinder of last wordt ondervonden

Tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten, indien deze worden geloosd in het oppervlaktewater

Drinkwaterslang te gebruiken anders dan voor dat doel:

Huisdieren zijn alleen toegestaan indien zij geen overlast veroorzaken. Uitwerpselen van huisdieren dienen door de eigenaar/houder van het dier te worden opgeruimd. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden.

Aan steigers of steigerdelen veranderingen aan te brengen, daarin spijkers te slaan of te schroeven, daarop constructies, stootwillen en geleidingsmiddelen vast aan te brengen;

Steigers en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren

Voertuigen te parkeren anders dan op de daarvoor bestemde parkeerterrein.

Op de wal te kamperen, zonder toestemming van het bestuur;

Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan, of apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt veroorzaakt

Stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige jachten last ondervinden

Geluidsoverlast te veroorzaken door bijv. radio’s en dergelijke;

Op welke wijze dan ook reclame uitingen te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;

Zonder toestemming van het bestuur op de jachthaven waren of goederen ter verkoop aan te bieden, tegen betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen; niettemin is het leden toegestaan om hun vaartuig dat een vaste ligplaats heeft in de haven aldaar ter verkoop aan te bieden, daartoe mag betreffend vaartuig voorzien worden van een bescheiden tekst met informatief karakter41.4 Milieu

Het is niet toegestaan om afvalstoffen, schadelijke en/of andere soortgelijke stoffen, zoals o.a. oliehoudende vloeistoffen, verfresten, de inhoud van chemische toiletten, bilgewater, oude accu's etc. in het oppervlaktewater of in de bodem te brengen dan wel achter te laten op een andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen;

DYC vzw. beschikt niet over voorzienigen om afgewerkte olie – bilgewater – chemische toiletten enz. in ontvangst te nemen.
Men dient gebruik te maken van de voorzieningen voor het sorteren en deponeren van afval

Onderwatertoiletten mogen in de haven niet worden gebruikt.


Enkel ter plaatse geproduceerd vuilnis en scheepvaartafval worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken;

Het is niet toegestaan goederen van welke vorm of omvang dan ook achter te laten, op steigers, in loodsen en op het haventerrein, zonder toestemming van de havenmeester;

Bij onderhoud van vaartuigen, is het nemen van beschermende maatregelen om bodem- en watervervuiling tegen te gaan, verplicht

Bij het dekspoelen van vaartuigen of wassen van vaartuigen mag alleen gebruik worden gemaakt van milieuveilige schoonmaakmiddelen.

Men dient bij het werken met brandstoffen of olie, vervuiling van de jachthaven te voorkomen

Tijdens het vullen van brandstoftanks of jerrycans moet vervuiling van de jachthaven, bijvoorbeeld door onjuist gebruik van de tankontluchting, worden voorkomen


Indien olie- of brandstoflekkage wordt geconstateerd dient men onmiddellijk corrigerende maatregelen treffen , zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en de feiten direct melden bij de havenmeester.

Bij verontreiniging van de jachthaven met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, brandstof, bilgewater en dergelijke, dient de veroorzaker in overleg met de havenmeester de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen en is de veroorzaker aansprakelijk voor de materiële en financiële gevolgen

Bij het aantreffen van zieke of dode dieren dient dit gemeld te worden bij de havenmeester

Bij constatering van moedwillige dan wel opzettelijke overtreding van de milieuregels wordt vanwege het bestuur aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteit;

De fauna en de flora op het water en langs de oevers moeten worden gerespecteerd, planten en bomen worden niet beschadigd of verwijderd.
41.5 Bijzondere bepalingen

41.5.1 De eigenaar/houder van, een vaartuig dat naar het oordeel van het bestuur in een verwaarloosde toetstand verkeert, waardoor de algemene veiligheid in de haven in het geding komt, of het aanzien van de haven wordt ontsierd of gevaar oplevert voor de omgeving of het milieu, wordt hiervan door het bestuur schriftelijk in kennis gesteld en dient binnen 14 dagen nadat het schrijven is verzonden het vaartuig uit de haven te verwijderen.

Het vaartuig van de eigenaar/houder die niet voldoet aan het gestelde in lid 41.5.1., kan namens het bestuur van de ligplaats worden verwijderd, waarbij het volle bedrag der verschuldigde gelden totaal invorderbaar blijft, respectievelijk de reeds van de eigenaar/ houder ontvangen gelden niet geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

Het bestuur gaat niet over tot het verplaatsen van een zodanig vaartuig, dan nadat de eigenaar/houder door het bestuur over dat voornemen tijdig schriftelijk is bericht en betrokkene is gewezen op zijn verplichting tot het voorkomen van schade en zijn aansprakelijkheid bij het ontstaan daarvan,

De eigenaar/houder ten aanzien waarvan de maatregelen als bedoeld in de bovenstaande leden worden toegepast, is ten volle aansprakelijk voor de kosten welke de vereniging maakt voor het verwijderen van het vaartuig van de ligplaats, het verplaatsen en stallen van het vaartuig, alsmede is hij aansprakelijk voor het ontstaan van schade in welke vorm dan ook, alsmede ten gevolge van de verwaarloosde staat van het vaartuig. De vereniging verplicht zich het ontstaan van schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige reglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening komen van het lid dat in gebreke is gebleven

De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan personen door welke oorzaak dan ook, tenzij de vereniging een verwijtbare gedraging kan worden tegengeworpen.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onrechtmatig en/of ondeskundig gebruik van verenigingsmaterialen door leden

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal van, vanaf of uit voertuigen, vaartuigen of trailers en andere goederen.

Iedere eigenaar/houder is aansprakelijk voor de door betrokkene of zijn voertuig, vaartuig of trailer, of veroorzaakte schade in de jachthaven, aan eigendommen van de vereniging of van derden en leden.41.6 Slotbepalingen

Bij het opzettelijk niet nakomen van de bepalingen van dit reglement kan het bestuur de maatregelen nemen die volgens de statuten in de rede liggen.

In geval van een verwijtbare overtreding van dit reglement waardoor schade ontstaat aan verenigingseigendom wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder.

Eventuele boeten ter zake van de milieuwetgeving opgelegd aan de vereniging, worden door de vereniging verhaald op de veroorzaker van de milieuschade.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur, conform de statuten bevoegd.

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering.

Indien één of meer regelingen in dit huishoudelijk reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
41.7 Inwerking treden reglement

Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de dag van de ledenvergadering waarin dit reglement is vastgesteld.


Geachte, wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien U dit reglement wilt respecteren. Wij danken u bij voorbaat en zijn ervan overtuigd dat u dit tot een punt van eer wil maken. Om een groep mensen in een vereniging goed te laten functioneren zijn er regels en afspraken nodig.

Het bestuur DYC.

Versie 14/02/2010 Havenregl 2010

/

 • ARTIKEL 31
 • ARTIKEL 37
 • ARTIKEL 38
 • ARTIKEL 39
 • ARTIKEL 40
 • ARTIKEL 41

 • Dovnload 58.68 Kb.