Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Herziening van de grondwet

Dovnload 8.17 Kb.

Herziening van de grondwetDatum01.08.2017
Grootte8.17 Kb.

Dovnload 8.17 Kb.

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Voorstel tot herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris)
TOELICHTING
Dames en heren,
De terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en op het metrostation Maalbeek te Brussel hebben aangetoond dat de fysieke veiligheid die voor de burgers van dit land decennialang zo goed als een absolute zekerheid waren, vandaag de dag niet meer tot de vanzelfsprekendheden van het leven behoren.
De massale immigratie van vreemdelingen in dit land van de jongste decennia en de radicalisering die bij een deel van de islamitische immigranten de jongste jaren daarmee gepaard is gegaan, zijn er intussen helaas verantwoordelijk voor dat de burgers zich niet meer in alle veiligheid en in alle gerustheid in het openbaar domein kunnen begeven.
Nochtans is het een van de basisopdrachten van de staat om de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. Weliswaar werden door de regering naar aanleiding van de terroristische aanslagen een aantal maatregelen genomen die tot doel hebben om de veiligheid te verzekeren, maar het is zeer de vraag of deze erg effectief zullen zijn. Bovendien kunnen de overheden momenteel door de burger niet worden gedwongen om alle nodige maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat hun veiligheid effectief wordt gewaarborgd.
Vandaar dat het noodzakelijk is om het recht op veiligheid in de Grondwet in te voegen.
Momenteel beschikken de Belgen reeds over verschillende Grondwettelijk gewaarborgde rechten en vrijheden. Vooreerst waren er de burgerlijke en politieke rechten, de zogenaamde rechten van de eerste generatie, die veeleer als ‘afweerrechten’ worden beschouwd. Daarnaast werden in de 20e eeuw ook een reeks economische, sociale en culturele rechten voorzien, de zogenaamde rechten van de tweede generatie, die veeleer ‘doe-rechten’ zijn en de overheid een positieve handelingsplicht opleggen. Een recht op veiligheid is evenwel momenteel nog niet Grondwettelijk gewaarborgd. Met dit voorstel voegen wij daarom daaraan een categorie toe, met name het recht op veiligheid, dat eveneens als een ‘doe-recht’ moet worden beschouwd en de burger de mogelijkheid moet geven ten aanzien van de overheid zijn recht op veiligheid af te dwingen.
De preconstituante was zich reeds gedeeltelijk bewust van deze problematiek en heeft dan ook in haar herzieningsverklaring van de Grondwet voorzien dat titel II van de Grondwet in deze legislatuur zou kunnen worden herzien met het oog op de invoeging van een nieuw artikel in de Grondwet om het recht op veiligheid te waarborgen. Met dit voorstel geven wij uitvoering aan deze intentie van de preconstituante.

Barbara Pas (VB)

Filip Dewinter (VB)

Jan Penris (VB)


VOORSTEL TOT HERZIENING
Enig artikel
In titel II van de Grondwet wordt een artikel 32/1 ingevoegd, luidend als volgt:
Iedere Belg heeft het recht op veiligheid.
22 maart 2017
Barbara Pas (VB)

Filip Dewinter (VB)Jan Penris (VB)

  • VOORSTEL TOT HERZIENING

  • Dovnload 8.17 Kb.