Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het “Drie-universum”

Dovnload 103.07 Kb.

Het “Drie-universum”Datum25.09.2018
Grootte103.07 Kb.

Dovnload 103.07 Kb.

Het “Drie-universum”

Henry Morris, Ph.D., http://www.icr.org/

Dr. Henry Morris is stichter en president emeritus van ICRAlle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) plaatjes, inlassen en voetnoten door M.V. Update 8-3-2015

In een vorig artikel, “De wonderlijke waarheid van de Drie-eenheid”1, werd de bijbelse leer van de Drie-eenheid kort uiteengezet. De essentiële waarheid werd daarin naar voor gebracht dat de God van de schepping één God is in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dit is een van de belangrijkste doctrines van het Christendom, en zeker de meest kenmerkende. Dit betekent niet dat er drie Goden zijn. Er is slechts één God die hemel en aarde schiep, en alles wat daarin is. De term “God” zoals gebruikt in de Bijbel verwijst gewoonlijk naar de Vader, maar de Zoon en de Heilige Geest worden ook elk erkend als God. Dit concept is voor velen zo moeilijk te accepteren dat sommigen hebben geargumen­teerd dat de drie goddelijke Personen niet echt drie onderscheiden individu’s zijn maar louter drie manieren waarop God Zichzelf uitdrukt naargelang de omstandigheid dit vraagt.

Maar ook dit is een vals uitvindsel2. Er zijn veel bijbelse verslagen over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest die tot elkaar spreken. De leer van de Drie-eenheid is moeilijk (in feite onmogelijk) volledig te begrijpen met ons beperkte verstand, maar de Drie-eenheid wordt zo beslist in Gods Woord geleerd dat we ze geloven met ons hart.

Sceptici kunnen lachen met de Drie-eenheid als mathematisch onmogelijk. De som van 1 + 1 + 1 = 3 en niet 1. Niettemin openbaart de Bijbel God als een Drie-eenheid: één God in drie Personen. Zijn wij dan naïef en lichtgelovig om zoiets te geloven?

Wel nee. Het is ook een opmerkelijk feit dat de goddelijke Drie-eenheid een groot universum heeft gecreëerd dat zelf een drie-eenheid is, en elk van zijn drie componenten is ook nog eens gestructureerd als drie-eenheden!

Dit bewijst niet noodzakelijk dat God een Drie-eenheid is, maar het is een feit dat uitleg verdient. Zou God deze drie-eenheden hebben geschapen als een model (of type, of analogie) opdat mensen Gods eigen Natuur zouden kunnen begrijpen, uiteraard tot op zekere hoogte?

Beschouw dit: het geschapen universum is eigenlijk een drie-universum van Ruimte, Materie en Tijd, welke componenten elk het geheel doordringen en het geheel vertegenwoordigen. Maar het universum is niet deels samengesteld uit Ruimte, deels uit Materie en deels uit Tijd (zoals bv. de drie zijden van een driehoek). Een Drie-eenheid is geen trio of triade maar een drie-eenheid waarbij elk deel het geheel omvat, terwijl alle drie nodig zijn om het geheel te maken.

Het universum is dus al Ruimte, al Materie (en energie als een vorm van materie) en al Tijd. In feite spreken veel wetenschappers van een Ruimte-Materie-Tijd continuüm.

Bovendien moet je de parallellen opmerken tussen de goddelijke Drie-eenheid en het drie-univer­sum met betrekking tot de logische orde van de drie componenten. Ruimte is de onzichtbare, alomtegenwoordige achtergrond van alles in het universum. Materie-en-Energie onthullen de realiteit van het universum. Tijd maakt het universum begrijpelijk in de gebeurtenissen die daarin plaatsvinden. Merk op dat exact dezelfde zin opgaat wanneer de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest vervangen worden door de woorden Ruimte, Materie en Tijd.


Nu is Ruimte zelf ook een drie-eenheid. Ze bevat drie dimensies, en elke dimensie doordringt de hele ruimte. De realiteit van elk deel van ruimte wordt verkregen door het vermenigvuldigen van de drie dimensies samen (de “mathematica van de Drie-eenheid” is niet 1+1+1=1, maar veeleer 1x1x1=1). Ruimte wordt bovendien geïdentificeerd in de eerste dimensie, gezien in de tweede dimensie, ervaren in de derde dimensie. Dezelfde zin kan gebruikt worden met Vader, Zoon en Heilige Geest in de plaats van de eerste, tweede en derde dimensies.

Overeenkomstig is Tijd een drie-eenheid van toekomst, heden en verleden. De toekomst is de ongeziene bron van tijd, ze is moment na moment in het heden, en wordt begrepen in het verleden. Opnieuw substitueerbaar door Vader, Zoon en Heilige Geest.Drie dimensies x, y, z, bepalen elk punt in de ruimte

Drie dimensies – één ruimte


En tenslotte, Materie is onzichtbare, alomtegenwoordige Energie die zich manifesteert in verschillende vormen van meetbare beweging, en wordt daarna ervaren in overeenkomstige fenomenen. Bijvoorbeeld: lichtenergie genereert lichtenergiegolven die ervaren worden door het zien van licht; geluidsenergie genereert geluidsgolven die we ervaren wanneer we geluid horen.

Het fysische universum is dus een grote “drie-eenheid van drie-eenheden”, waarbij de innerlijke relaties van elk element de relaties van Vader, Zoon en Heilige Geest model geven. Dit alles (zoals hoger gewaarschuwd) bewijst niet dat God een Drie-eenheid is, maar het is zeker een opmerkelijk feit. Het is een verbazingwekkend fenomeen dat op zijn minst schijnbaar van verklaard worden als dat God een drie-enige God is, die Zijn schepping heeft gemaakt om Zichzelf te weerspiegelen. In feite is dit anders erg moeilijk te verklaren.Ook Water, dat driekwart van de aarde bedekt, is een drie-eenheid!

1 - Water, de vloeistof = H2O

2 - IJs, de vaste stof aan de polen = H2O

3 - Damp, de vluchtige gedaante in de lucht waaruit nadien weer regen (water) valt = H2O

Eén H2O en toch is elke verschijningsvorm apart evenzo H2O. Maar ook alles bij elkaar is niets anders dan één H2O.

We zouden hier ook kunnen substitueren:

1 - Water, vloeistof: de Vader, de basis van alle 3.

2 - IJs, vaste stof: de Zoon, de incarnatie van God.

3 - Damp, gasvormig: de Heilige Geest, de onzichtbaar werkende God.

Alle Drie zijn Zij nochtans van identieke Goddelijke NATUUR, net zoals water, ijs en damp alle drie H2O zijn.

Het is een feit dat het fysische universum een grote drie-eenheid van drie-eenheden is. Maar wat te zeggen van het universum van levende wezens? Vele uitleggers hebben aandacht gevraagd voor het feit dat elk persoon een drie-eenheid is van lichaam, ziel en geest3. Elk van deze entiteiten is echt en te onderscheiden, en elk sluit de hele persoon in. Het gebed van Paulus, in een van zijn eerste brieven, is dit: “En moge de God van vrede Zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen” (1 Thessalonicenzen 5:23-24).

De “ziel” is het eigenlijke “leven” van de persoon dat het “lichaam” bezielt, en het lichaam is de materiële component die anderen kunnen zien, horen en tasten.


De “geest” is te onderscheiden van de ziel. Dit wordt bevestigd door o.a. Hebreeën 4:12: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest, …”

God schiep de mens naar Zijn Eigen beeld, zegt Genesis 1:27. De analogie met de drie-eenheid van God is vrij duidelijk. De ziel is het leven van het lichaam, ze is onzichtbaar en ontastbaar maar niettemin de basis van iemands bestaan en handelen; het lichaam is de zichtbare en tastbare uitdrukkingvan de ziel. De geest van de persoon is eveneensDe drie-eenheid van de mensonzichtbaar en ontastbaar maar erg reëel in zijn capaciteit om met anderen en vooral met God te interacteren, inbegrepen de bekwaamheid om moreel en ethisch te oordelen.

Ook dieren bezitten ziel, lichaam en geest. Ook zij kunnen in beperkte zin interacteren met andere dieren en zelfs mensen, op meer dan een louter instinctief niveau; maar zij kunnen niet, zover we weten, morele of spirituele concepten begrijpen.Licht verhoudt zich als een drie-eenheid

Namelijk een drie-eenheid van de basiskleuren ROOD + GEEL + BLAUW en de eindeloze schakeringen ertussen.

Alle kleuren samen, in een juiste verhouding, vormen de kleur WIT.

Wit licht, door een prisma gebroken, laat voornamelijk 7 kleuren zien. Maar de basiskleuren zijn rood, geel en blauw.

Links de zgn. kleurendriehoek met aan de toppen de basiskleuren rood, geel en blauw.

Bij additieve kleurmenging wordt de gewenste kleur verkregen door verschillende hoeveelheden van slechts drie kleuren te mengen: rood, blauw en groen. Deze worden de additieve primaire kleuren genoemd. Op deze wijze worden de kleuren van televisiebeelden gemaakt. De voorzijde van een kleurenbeeldbuis is aan de binnenkant bedekt met een regelmatig patroon van stipjes van drie verschillende materialen: luminoforen. Eén soort luminofoor licht rood op als deze geraakt wordt door een elektronenstraal binnen in de beeldbuis, de andere soorten lichten respectievelijk blauw of groen op. Paars wordt gemaakt door de stipjes die blauw en rood oplichten, te activeren. Geel wordt gemaakt door het oplichten van rode en groene stipjes. Wit wordt gemaakt door rood, groen en blauw te combineren.

Microsoft Encarta Encyclopedie 2002 Winkler Prins.

In elk geval kunnen we stellen dat zowel mens als dier in feite drie-eenheden zijn (drie componenten in de logische trinitarische orde met elke component die het geheel doordringt). Maar de menselijke drie-eenheid zal hersteld worden om voor het eeuwige te leven. Slechts mensen zijn gemaakt naar het beeld van de eeuwige God.

Er is dus een opmerkelijk drie-eenheidsprincipe op te merken dat het fysische universum doordringt, en dat is ook zo in de biologische schepping. Elke eenheid is kenmerkend voor zijn eigen functie, maar toch zijn alle drie componenten noodzakelijk voor het geheel, en elk doordringt het geheel.

Deze drie-eenheden die de schepping doordringen kunnen geen perfecte reflecties zijn van de Schepper, maar ze zijn goede en realistische modellen van de drie-enige God die ze maakte.

Het lijkt erop dat er een goede verklaring moet zijn voor dit opmerkelijk feit. Het kan geen toeval zijn. Een plausibele verklaring lijkt zeker te zijn dat deze drie-eenheden weloverwogen door God geschapen zijn om ons in zekere mate Zijn drie-enige natuur te helpen begrijpen.

Eerder verscheen:


  • “De wonderlijke waarheid van de Drie-eenheid” – http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderlijke-Drieeenheid.pdf

Zie ook de rubriek “Drie Goddelijke Personen”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htmverhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderlijke-Drieenheid.pdf

2 Zie Sabellianisme: een vorm van Unitarianisme genaamd naar Sabellius, een derde-eeuwse Afrikaanse bisschop. Het is de visie dat God niet enkel één enkele essentie is maar ook één enkele persoon. Dus zijn de namen Vader, Zoon en Heilige Geest geen persoonlijke namen maar relatiewijzen van de goddelijke persoon in Zijn handelen met de mens. Volgens Sabellianen verwijst de term Vader naar deze ene goddelijke persoon wanneer Zijn onbegrijpelijke grootheid en soevereiniteit in de kijker staan. Zoon refereert naar Zijn Openbaring aan de mens en Zijn vleeswording. Heilige Geest verwijst naar Zijn onmiddellijk werken op het schepsel in de werken van creatie, voorziening of genade. In moderne tijden hebben de zogenoemde “Oneness”-sekten Sabellianistische zienswijzen geadopteerd. (Wiki).

3 De mens is een trichotomie, geen dichotomie: de mens heeft niet alleen een lichaam en een ziel maar ook een geest. Sommigen menen dat geest en ziel in de Bijbel hetzelfde betekenen, maar dat klopt niet : zie Hebr. 4:12 en 1 Th. 5:23.
  • Ook Water, dat driekwart van de aarde bedekt, is een drie-eenheid!
  • Licht verhoudt zich als een drie-eenheid
  • Eerder verscheen

  • Dovnload 103.07 Kb.