Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het eepos vereniging onderworpen aan het ocmw-decreet van 19/12/2008 Voorziening erkend en gesubsidieerd door het vaph tnw huis Eeckhoudt

Dovnload 17.91 Kb.

Het eepos vereniging onderworpen aan het ocmw-decreet van 19/12/2008 Voorziening erkend en gesubsidieerd door het vaph tnw huis EeckhoudtDatum22.05.2018
Grootte17.91 Kb.

Dovnload 17.91 Kb.

HET EEPOS

Vereniging onderworpen aan het OCMW-decreet van 19/12/2008

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH
TNW Huis Eeckhoudt

Meerlaarstraat 79

2430 Laakdal


TNW Huis De Post

Kollegestraat 342440 Geel

Dienst

Inclusieve

Ondersteuning
11/02/2013
OPDRACHTVERKLARING HET EEPOS
  1. Missie en algemene doelstellingen
   • Residentiële of ambulante woonondersteuning bieden aan personen met een mentale of meervoudige handicap, in dialoog met de persoon met een handicap en alle belangrijke betrokkenen (ouders, wettelijk vertegenwoordigers, familie, belangrijke anderen).

   • Zoeken naar of bieden van ondersteuning op diverse andere vlakken van het dagelijks leven van de cliënt: dagbesteding, vrijetijd, fysiek en materieel welzijn, psychisch en maatschappelijk welzijn.

   • De geboden ondersteuning aanpassen aan de individuele noden en wensen van de gebruiker. Deze noden en wensen inventariseren in een aangepaste dialoog met de gebruiker.

   • Creatief zoeken naar diverse mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden en wensen van de gebruiker.

   • Kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid nastreven in de geboden ondersteuning en/of zorg.

   • Een maatschappelijk engagement opnemen t.a.v. personen met een handicap, in bijzonder binnen de lokale gemeenschap en/of t.a.v. personen in crisissituaties.

   • Constructief samenwerken met diverse diensten, organisaties en personen binnen en buiten de gehandicaptensector.

   • De universele waarden en rechten van de mens en personen met een handicap inbedden in de geboden ondersteuning en in de omgang met de gebruiker.
  1. Visie en waarden
   • Zorg op maat

“Op maat” wil zeggen dat voor elke cliënt wordt gezocht naar een individuele ondersteuning die aansluit bij zijn persoonlijke noden, wensen en mogelijkheden. Tegelijk vinden we dat ook “zorg” nog zijn plaats moet hebben in een hedendaagse kwalitatieve ondersteuning, waarbij we geen betutteling willen, maar wel betrokkenheid en empathie.


   • Acceptatie en respect

Elke persoon mag zichzelf zijn, ook en vooral met zijn handicap. Wij moeten ons aanpassen aan de zorgvraag (niet omgekeerd), en de grenzen van de realiteit aanvaarden. Iedere persoon verdient ook onvoorwaardelijk respect.


Elke persoon – ook met een handicap – heeft recht op een leven dat door hemzelf als kwalitatief wordt beleefd. Enerzijds is dit erg persoonlijk, anderzijds laten we ons hierbij inspireren vanuit het gedachtengoed rond ‘Quality of life’.


   • Inclusie

Personen met een handicap moeten op volwaardige manier deel kunnen uitmaken van de samenleving. Dit betekent dat zij zoveel mogelijk actief participeren aan de gebruikelijke wijze van leven, al dan niet door middel van specifieke ondersteuning. “Gewoon als het kan, speciaal als het moet”.


   • Pluralisme en non-discriminatie

Het Eepos is een pluralistische voorziening en waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, hun vrijheid en privacy, hun veiligheid en gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en het personeel niet in het gedrang komen. De genoemde aspecten zijn ook geen criterium om gebruikers te weigeren, evenmin als etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, sociale achtergrond of financieel onvermogen.

Het Eepos vraagt eenzelfde open houding vanwege de persoon met een handicap, zijn wettelijk vertegenwoordiger en zijn familie, tegenover de voorziening, zijn medewerkers en de andere gebruikers.
  1. Strategie

Het Eepos wil de troeven die zij als kleinschalige voorziening heeft, koesteren en ten goede laten komen van de zorg en ondersteuning aan de gebruikers. Deze troeven zijn onder andere betrokkenheid, persoonlijk contact, flexibiliteit, enzovoort.
Tegelijk wil Het Eepos via zijn zorg- en ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk personen met een handicap helpen, en vooral onze verantwoordelijkheid opnemen t.a.v. urgente zorgvragen van personen met een lokale binding. Hierbij wensen we constructief samen te werken met diverse andere diensten en voorzieningen, zowel binnen als buiten de gehandicaptenzorg.
We willen de residentiële opvang binnen de woonhuizen huiselijk houden en personaliseren. Ook bij eventuele uitbreidingen van capaciteit willen we proberen om het evenwicht tussen professionaliteit en huiselijkheid zoveel mogelijk te bewaken.

Verder willen we maximaal gebruik maken van diverse mogelijkheden om te zoeken naar inclusieve woonformules met een individueel aangepast ondersteuningsaanbod.


Naast vaste opvang en ondersteuning wil Het Eepos ook bewust en flexibel ruimte laten voor diverse tijdelijke opvangvormen, bijvoorbeeld logeren, crisisopvang, overbruggingszorg en dergelijke.


 • TNW Huis Eeckhoudt
 • OPDRACHTVERKLARING HET EEPOS Missie en algemene doelstellingen
 • Visie en waarden

 • Dovnload 17.91 Kb.