Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het effect van een verandering in minimumloon op zowel werkloosheid als economische groei Roos Baas

Dovnload 221.5 Kb.

Het effect van een verandering in minimumloon op zowel werkloosheid als economische groei Roos BaasPagina1/6
Datum06.05.2017
Grootte221.5 Kb.

Dovnload 221.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Het effect van een verandering in minimumloon op zowel werkloosheid als economische groei


Roos Baas

367671


Bachelor scriptie

Dr. Adema

Erasmus Universiteit Rotterdam

Juli 2015Samenvatting
Er bestaan veel verschillende theorieën over de vraag wat het effect is van de hoogte van het minimumloon op economische groei. Uit veel onderzoek blijkt dat een minimumloonverhoging leidt tot hogere werkloosheid. Er bestaan echter verschillende theorieën die onderbouwen dat een verhoging van het minimumloon kan leiden tot een hogere economische groei via aanpassingsmechanismes. Een hoger minimumloon kan bijvoorbeeld zorgen voor een hogere vraag naar producten zoals auto's, omdat de lagere sociaaleconomische klasse meer te besteden heeft. In deze paper worden nog meer mechanismes genoemd.

Deze paper richt zich op de vraag of, ondanks het negatieve effect van hogere werkloosheid, een minimumloon toch een positief effect kan hebben op economische groei. Er is zoals verwacht gevonden dat een hoger minimumloon leidt tot hogere werkloosheid. De aanpassingsmechanismes zijn niet afdoende om een positief effect op de economische groei te realiseren. Uit dit onderzoek blijkt dat er een klein doch significant negatief verband bestaat tussen minimumloonverhogingen en economische groei.
Inhoudsopgave


I. Introductie 4

II. Theoretisch raamwerk en literatuuroverzicht 7

III. Data 15

IV. Methodologie 18

V. Resultaten 20

VI. Conclusie 25

VII. Appendix 27

VIII. Bibliografie 29I. Introductie


Het debat over minimumlonen laait weer op. In Nederland gaat de discussie over de verhoging van het jeugdminimumloon. In de VS is het minimumloon ook een punt van aandacht. In juni 2014 besloot Seattle bijvoorbeeld om haar minimumloon van 9.47 dollar per uur eerst te verhogen naar 11 dollar per 1 april en vervolgens naar 15 dollar in 2017 (Rogers, 2015). De verhoging van het minimumloon naar 15 dollar per uur, kan de armoede van 13.6% naar 9.4% verlagen als de werkloosheid en het aantal gewerkte uren niet veranderen (Klawitter, Long, & Plotnick, 2014). Tegenstanders van de verhoging van het minimumloon zijn bang dat de verhoging zal resulteren in een hogere werkloosheid onder laag opgeleide werknemers. In de Verenigde Staten hebben veel staten in de jaren 80 hun minimumloon hoger gezet dan het federale minimumloon. Onderzoek suggereert dat deze verhogingen van het minimumloon een verhoging van de lange termijn werkloosheid tot gevolg hebben (Partridge & Partridge, 1999).
Het neoklassieke model over het effect van een verhoging van het minimumloon is als volgt: bedrijven reageren op de verhoging door de werkgelegenheid te verlagen en van laagopgeleid naar hoog-opleid werk te substitueren (Frank, 2010). De productiefactor arbeid wordt immers duurder. De groep voor wie de verhoging van het loon bedoeld was, de lager opgeleiden, draagt dan alsnog de nadelen van de verhoging (Giuliano, 2013). Uit andere modellen blijkt echter dat ook laagopgeleide werknemers kunnen profiteren van de hogere minimumlonen. Een lage vraag naar laagopgeleiden kan namelijk een prikkel geven aan werknemers om door te leren (Cahuc & Michel, 1996). Door de accumulatie van menselijk kapitaal en de hogere lonen voor de initieel lager-opgeleiden die nu doorgeleerd hebben, kan de werkloosheidsgroei tegengegaan worden. Een andere interessante theorie komt van Nick Hanauer: "When employers stop thinking about employees as costs to cut, but instead as customers, they see it is in their self interest to raise the minimum wage. We need to change their concept of self interest" (Hanauer, z.d.). Hanauer stelt dat werkgevers werknemers moeten zien als hun eigen klanten in plaats van als kostenposten. Volgens Hanauer moet er meer geld naar de lagere sociaaleconomische klasse, omdat er een bepaald niveau van inkomen is, waarbij je verzadigd bent. Terwijl huishoudens met minimumlooninkomens dit extra geld uitgeven aan bijvoorbeeld auto's die ze anders niet zouden kopen (Aaronson, Agarwal, & French, 2009). Op deze manier breid je de vraagzijde van de markt uit. Als de vraag stijgt, zal het aanbod zich daaraan aanpassen en op die manier kan economische groei gestimuleerd worden.
Er bestaan dus meerdere theorieën over het effect van de verhoging van het minimumloon. Uit de meeste literatuur blijkt dat de verhoging van het minimumloon hogere werkloosheid tot gevolg heeft. Uit andere literatuur blijkt echter dat de verhoging ook positieve effecten kan hebben, zoals een hogere economische groei. Dit onderzoek zal zich daarom richten op zowel het effect van een verandering in minimumlonen op werkloosheid als het effect op economische groei. Het doel is om te onderzoeken of er een positief effect kan zijn van het verhogen van het minimumloon op economische groei, ondanks de stijging van de werkloosheid.
Er is eerder dit jaar voor het eerst onderzoek gedaan naar het effect van minimumlonen op het bruto binnenlands product (BBP), hierbij werd gebruik gemaakt van een difference-in-difference methode (Sabia, 2015). Dit onderzoek concludeert dat een stijging van het minimumloon met 10 procent een korte termijn daling van 1 tot 2 procent van het BBP tot gevolg heeft. Sabia richt zich echter niet op het effect van werkloosheid, in zijn paper worden verschillende onderzoeken aangehaald die een negatief effect laten zien van een minimumloonverhoging op werkloosheid en daarmee neemt hij aan dat het negatieve effect ook bestaat in zijn onderzoeksperiode en gebied. Het onderzoek van dit paper onderscheidt zich, door zowel een regressie te draaien op BBP als werkloosheid.
Dit onderzoek zal zich richten op de Verenigde Staten, omdat de minimumlonen per staat erg verschillen. Er is veel data beschikbaar over de verschillende staten en de verschillende staten zijn makkelijker te vergelijken met elkaar dan verschillende landen, omdat er ook een federaal beleid is.
In sectie II worden de relevante theorieën en studies besproken die iets kunnen zeggen over de richting van het effect van minimumloonveranderingen op BBP en werkloosheid. De herkomst en de aanpassingen van de data staan beschreven in sectie III. Sectie IV gaat verder in op de verwerking van de data met behulp van een fixed-effects panel regressie. De uitkomsten van deze regressie staan in de sectie resultaten. Tot slot zullen in sectie VI een korte samenvatting, conclusie, tekortkomingen en mogelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek besproken worden.

  1   2   3   4   5   6

  • Inhoudsopgave
  • I. Introductie

  • Dovnload 221.5 Kb.