Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het eindbod van Achmea

Dovnload 14.74 Kb.

Het eindbod van AchmeaDatum20.01.2019
Grootte14.74 Kb.

Dovnload 14.74 Kb.


Het eindbod van Achmea

Achmea stelt dat in verband met de voorziene inrichting van het Nieuwe Zorgbedrijf, het samengaan van Agis en Achmea Zorg, de werknemers werkzaam bij Agis ook recht hebben op een goed sociaal plan. Daarbij geeft Achmea aan de fusieafspraken te willen respecteren. Die willen zij als een addendum (toevoeging) opnemen bij het sociaal plan, daarin staat:


Bij de fusie van Agis met Achmea zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. de fusie zal tot 1 januari 2013 voor het personeel van Agis Zorgverzekeringen geen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben;

  2. de fusie zal tot 1 januari 2013 voor het personeel van Agis Zorgverzekeringen niet tot een gedwongen wijziging van hun standplaats leiden.


Deze afspraken worden gerespecteerd wat betekent dat deze afspraken tot 1 januari 2013 voorrang hebben boven afspraken in het Sociaal Plan die een inperking zijn van deze fusieafspraken.
Wat betekent dit?

Het sociaal plan kan vóór 1 januari 2013 wel al van toepassing zijn, maar van ontslag kan niet eerder dan op 1 januari 2013 sprake zijn. Stel je wordt op 1 januari 2012 boventallig, dan gaan de voorzieningen uit het sociaal plan gelden. In dit geval herplaatsing via het ATC. Maar de herplaatsingstermijn is dan niet na 9 maanden afgelopen maar loopt door tot 1 januari 2013, 12 maanden, en vervolgens ontslag op die datum.

Wat als je wel herplaatst kan worden maar niet op de locatie waar je nu zit? Laat je dat dan lopen omdat je niet gedwongen kunt worden van standplaats te wijzigen? Waarschijnlijk niet, het is immers van belang om werk en inkomen te behouden. Dan wordt dat gezien als vrijwillig van standplaats wijzigen. Volgens het sociaal plan heb je dan recht op reistijd en reiskosten compensatie voor de duur van 2 jaar. De reistijd wordt niet volledig gecompenseerd maar alleen de toegenomen reistijd boven 2 uur per dag (met een maximum van 2 uur per dag).

Achmea vindt dat ze hiermee recht doet aan de fusie afspraken. Daarmee zijn wij, de vakorganisaties, het niet eens.

We hebben deze discussie al eerder, medio 2010, met Achmea gevoerd. Ook toen zijn de besprekingen op niets uitgelopen. Toen waren de consequenties van het niet hebben van een sociaal plan te overzien. Nu komt de vorming van het Nieuwe Zorgbedrijf wel heel dichtbij en heb je als werknemer meer behoefte aan duidelijkheid.
Het onderhandelingsresultaat over de inhoud

Het uitgangspunt is het huidige sociaal plan 2009 – 2010. Het resultaat omvat de wijzigingen daarop:


Employability

In de inleiding wordt een tekst opgenomen die de verantwoordelijkheid van Achmea en de werknemers aangeeft om employability activiteiten (vroegtijdig) in te zetten ten behoeve van werkzekerheid.Zilverpool

De Zilverpoolregeling stopt op 63 jaar. Dat is het gevolg van de afspraken die in 2005 tussen Achmea en de vakorganisaties gemaakt zijn over VPL-voorzieningen. VUT en prepensioenregelingen waren toen niet langer vanwege fiscale wetgeving mogelijk. Er zijn overgangsmaatregelen getroffen, ook bij Agis, waardoor het nog steeds mogelijk bleef om vervroegd uit te treden, die kosten Achmea geld. Het resultaat van die VPL-voorzieningen is, als je aan alle voorwaarden voldoet en geen wijzigingen in je dienstbetrekking hebt gehad, dat je tussen 63 jaar en 65 jaar vervroegd kunt uittreden. Maar niet iedereen voldoet aan de voorwaarden en/of heeft geen wijziging in het dienstverband gehad. Daarom is in het onderhandelingsresultaat afgesproken dat de Zilverpoolregeling weliswaar op 63 jarige leeftijd stopt, maar als je geen of onvoldoende VPL-voorzieningen hebt, om tot je 65ste een inkomen van 75% te hebben, je dan kan verzoeken om de regeling later te laten stoppen.

In het onderhandelingsresultaat is opgenomen wat de VPL-voorzieningen zijn.

De passende reistijd in de Zilverpool blijft 60 minuten, maar kan maximaal 90 minuten zijn als het meerdere binnen de oorspronkelijke contracturen gereisd kan worden.

Werkingssfeer sociaal plan

Tijdens de looptijd zullen we gezamenlijk criteria ontwikkelen die bepalen welke adviesaanvragen worden aangemerkt als zogenaamde kopadviesaanvragen.Afvloeiingsvergoeding art. 8.3.4.

Bij de berekening van inkomensschade wordt rekening gehouden met het wegvallen van de FVP-regeling (fonds voorheffing pensioen) bij de WW-uitkering.Hardheidsclausule

Art. 2.5 wordt gewijzigd van een “kan bepaling” in een “zal bepaling”.

De cao-afspraak dat werknemers die als gevolg van zwaardere functie-eisen niet meer functioneren aanspraak kunnen maken op het sociaal plan, wordt opgenomen in de tekst.

Afbouwregeling variabel salaris

Degene die 2 jaar of langer aanspraak heeft op een regeling variabel salaris en herplaatser wordt, ontvangt nog 18 maanden 100% van het gemiddelde variabele salaris berekend over 3 jaar (of korter). En daarna nog 12 maanden 50% van dat gemiddelde.Bedrijfsmiddelen

Herplaatsingkandidaten behouden tijdens de ATC periode hun toegangspas, laptop en mobiele telefoon voor werkgerelateerd gebruik (ook zijnde herplaatsingactiviteiten).ATC leidinggevende

De casemanager ATC gaat de rol van leidinggevende voor de herplaatsingkandidaat vervullen.Looptijd

Het sociaal plan loopt van 3 mei 2011 (datum onderhandelingsresultaat) tot en met 31 december 2012. (Tot 3 mei geldt het SP 2009 – 2010)


Wij vragen je een lastige afweging te maken.

In week 19 en/of 20 willen we daarom (een) informatiebijeenkomst(en) houden in Amersfoort. Exacte datum en plaats worden nog gepland en via de kaderleden bekend gemaakt.
We vragen je schriftelijk te stemmen voor 20 mei a.s. via k.heynsdijk@bg.fnv.nl: Ik stem wel / Ik stem niet in met het eindbod sociaal plan Achmea. Stem je niet in dan graag de reden waarom je tegen stemt vermelden.
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kan je die natuurlijk ook via k.heynsdijk@bg.fnv.nl stellen of maken.
Alvast hartelijke dank voor je reactie!

Vriendelijke groet, mede namens de kaderledenKarin Heynsdijk


  • Wat betekent dit
  • In week 19 en/of 20 willen we daarom (een) informatiebijeenkomst(en) houden in Amersfoort. Exacte datum en plaats worden nog gepland en via de kaderleden bekend gemaakt.

  • Dovnload 14.74 Kb.