Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380 – 1650 Door Samme Zijlstra

Dovnload 160.75 Kb.

Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380 – 1650 Door Samme ZijlstraDatum28.10.2017
Grootte160.75 Kb.

Dovnload 160.75 Kb.

Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380 – 1650

Door Samme Zijlstra

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader

16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

EXTRACT “STAVEREN”

1: 10444 2: Franeker

3: Aggei (Aggaei)

4: Gaius 7: Sneek 9: 05/05/1601 10: Theol 12: AAF no 634 16: Jantien Douwedr 17: Augustinus Gellii, geb 1614, schoolmeester meisjesschool Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega 18: 1607-1613 predikant te Boornbergum en Kortehemmen 1613-1623 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 22: Romein 148, 360, 410; Col Kalma


1: 06955 2: Rostock

3: Alardi

4: Henricus 7: Staveren 8: Trai d 9: 21/08/1427 12: MUR I 28

1: 11474 2: Löwen

3: Alardi

4: Nicolaus 7: Staveren 9: 01/06/1502 10: Iur 12: MULO III 23659

1: 06390 2: Köln

3: Andreae (Andree fil)

4: Johannes 7: Staveren 9: 31/07/1489 10: Iur 12: AAK II 26547 21: stud wrs in 1488 decr te Leuven

1: 01845 2: Franeker

3: Ansconis

4: Petrus

9: 11/06/1602

10: Phil 12: AAF no 711

18: 1610 predikant te Oldehove (Gr); 1614-1616 predikant te Terzool en Sibrandaburen 1618 schoolmeester/rector te Staveren 1631 notaris te Leeuwarden?

21: = Pico Anchisides?; in 1616 afgezet; Pier Anskesz tekent in 1579 rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht

22: Placaatboek IV 42; Col Kalma

1: 08668 2: Löwen

3: Auconis (Anconis)

4: Ludolphus

7: Staveren

8: Trai d

9: 10/06/1513

12: MULO III 46674

18: 1525 pastoor te Scharl

21: = Ludolphus Hanconis

22: RAF FG 910

1: 00233 2: Franeker

3: Baerdt (Baert)

4: Petrus, Sibrandus

6: Alumnus

7: Staveren

9: 24/05/1611

10: Theol

11: 1590 ca

12: AAF no 1294

13: Tiecke Froma uit Fivelgo (1583)

14: Sibrandus Baerdt 15: advocaat Hof

16: Djoeke van Beyma d.v. Wytze en Hiltje van Aylva Engeltie Willems Knijff (1637)

18: 1618 arts te Workum 1619-1621 arts en conrector te Bolsward 1635, 1637 arts te Dokkum

19: 1644

20: 1616 7/6 Dr med (NNBW I 205-206)

21: Embleem en almanakschrijver

22: Wumkes, Bodders 222-232; J.H. Brouwer, ed, Petri Baardt friesche Boerepractica (Bolsward 1960)

1: 04181 2: Leiden

3: Balckius

4: Isbrandus

5: Minister huius ecclesiae

7: Balk

8: Frisius

9: 30/09/1585

12: AAL 18

14: Reynier Balckius

18: 1564-1578 predikant te Norden, Antwerpen, Norwich, Sandwich 1578-1589 predikant te

Antwerpen, Leiden, Leeuwarden 1590-1598 predikant te Danzig en Naarden; 1599-1600

predikant te Staveren 19: 1600 p te Leiden

21: Dr iur, notaris, pastoor te Heeg, mag Isbrandus Balck wordt in 1553 genoemd ad

computum ratione jurisdictionis per Phrysiam administrate; 1559 vicaris te Baflo

22: NNBW I 227-230; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50; Heeringa, Rekeningen II 225

1: 07660

2: Rostock

3: Bant


4: Paulus

7: Staveren

9: 09/03/1516

12: MUR II 63


1: 07348

2: Rostock

3: Bensinck (Bensnick)

4: Johannes

8: Frisius

9: 16/10/1489

12: MUR I 252

21: = a Bensna, adellijke familie uit Staveren?

22: Petrus, De scriptoribus 107

1: 01189

2: Franeker

3: Benting

4: Gisbertus

7: Leeuwarden

9: 26/05/1646

10: Iur


12: AAF no 4463

16: Mertien Oelefs uit Franeker

18: 1651 rector en organist te Staveren

21: Mr Jan Apkes Bentinck was in 1652 organist te Leeuwarden

22: Col Kalma; RAF klapper DTB Bolsward

1: 11353

2: Rostock

3: Bernardi (Bernhardi)

4: Suffridus

7: Staveren

9: 18/06/1510

12: MUR II 43

21: Suffridus Buonis uit Oudemirdum werd op 3 april 1518 tot priester gewijd; = wrs Mr

Syoucke Buwes, 1543 pastoor te Heeg

22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb 437
1: 00258

2: Franeker

3: Brugbron (Brochberen)

4: Matthaeus, Bernardi

8: Frisius

9: 20/01/1615

10: Theol

12: AAF no 1524

13: Catharina Mattheusdr

14: Bernardus Lingius

15: predikant

16: Trijnke Jelles

18: 1619-1626 predikant te Harich; 1626-1631 predikant te Heeg 1631-1636 predikant te

Nieuwland; 1636-1641 predikant te Workum 1641-1644 predikant te Staveren; 1644-

1650 predikant te Bolsward; 1650-1670 predikant te Harlingen

19: 1670 jan

20: sch. Zutph(aniensi)

22: Romein 188, 268, 373, 386, 389, 409, 443; Col Kalma


1: 09366

2: Löwen


3: Buchonis (Buchy)

4: Bernardus

7: Staveren

9: 11/07/1538

12: MULO IV 176124

1: 02096

2: Padua

3: Clingbyl (Pelecius)

4: Raphael, Johannis

8: Frisius occid

9: 28/07/1593

11: 1569 12: PP no 69

13: Mary Hermannusdr Schuyrmans

14: Johannes Hermannus Clingbyl

15: predikant

16: Anske Hayes Berstwerd

17: Johannes

18: arts te Staveren; 1598 arts en rector latijnse school in Enkhuizen; 1602 arts te Franeker

1603 prof med te Franeker burgemeester van Franeker

19: 1608 maart

21: werd in 1602 burger van Franeker

22: Boeles, Hoogeschool II 7778; Col Kalma; RAF GEN 493; GA Franeker, 27 Burgerboek;

Napjus, Lindeboom, Hoogleraren geneeskunde

1: 04300

2: Leiden

3: Cobbius (Kobbius)

4: Petrus

7: Staveren

8: Frisius

9: 3/07/1605

10: Iur

11: 19


12: AAL 79 21: = stadssecretaris van Hindeloopen, gest 1670? 22: RAF Grafschriften

Hindeloopen

1: 06384

2: Köln


3: Cuper (Staveren, Stauria de)

4: Georgius

9: 04/05/1501

12: AAK III 1291

1: 11347

2: Rostock

3: Cuper (Kuper)

4: Georgius

7: Staveren

8: Frisius

9: 13/04/1510

12: MUR II 41

1: 08677

2: Löwen


3: Dodonis

4: Wilhelmus

7: Staveren

8: Frisius

9: 24/05/1510

12: MULO III 39253

18: priester

21: Wilhelmus Dodonis uit Staveren werd op 19 april 1511 tot priester gewijd

22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 08671


2: Löwen

3: Feitonis (Seytonis)

4: Robertus

7: Staveren

8: Trai d

9: 16/04/1502 1

2: MULO III 23533

18: 1520 pastoor te Minnertsga 1522 alg commissaris over Westergo

21: Mag Robertus Frederici van Staveren werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd; mr

Ropertus de Stauria was in 1519 pastoor te Idzegahuizum

22: Gen Jierboekje 1955 82; Placaatboek II 435; MullerJoosting, Bronnen rechtspraak IV 462

1: 08676

2: Löwen

3: Folkeri

4: Wilbrandus

7: Staveren

9: 17/10/1519

12: MULO III 61839

21: = Wilko Folkeri, 1519 notaris apostolicus publicus; 1527 stadsschrijver van Leeuwarden? 22: Vries, Skriuwtaal boargers 8283; Sipma, OO II 293

1: 09367

2: Löwen

3: Frederici

4: Jacobus

7: Staveren

8: Frisius

9: 00/10/1562

12: MULO IV 64549

21: = heer Jacobus Feyckes Tirus, 1574 volmacht voor Westdongeradeel?

22: Placaatboek III 974

1: 00537

2: Franeker

3: Galichius

4: Andreas

7: Staveren

9: 13/11/1625

10: Iur, Phil

11: 1608

12: AAF no 2271

18: 1632 advocaat Hof 1636 landdagslid

21: Dr


22: Placaatboek V 630; RAF Hof van Fr MMM f 8v

1: 11998

2: Franeker

3: Geldorpius

4: Onias

7: Amsterdam

9: 05/08/1636

10: ling lat

12: AAF no 3259

14: Henricus Geldorp ?

15: predikant in Holland

16: Jeltke Jongestal (1647)

18: 1641 advocaat Hof van Friesland burgemeester van Staveren; 1652 landdagslid 1653-

1655, 1660-1662 lid gedep staten (S); 1664 lid Staten Generaal (extra ord) (S)

20: stud 1635 te Groningen iur (Onias Castricius a Geldorp)

21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 544; GAL Klapper DTB; Engels,

Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen II 6; Gen Jierboekje 1993 113

1: 03378

2: Groningen

3: Gellii (Welleius)

4: Augustinus, Johannis

9: 19/06/1637

10: Phil

12: AAG 36

21: = vml Aggaeus Gellii van Sneek, geb 1614 schoolmeester meisjesschool te Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega

22: Romein 410

1: 01472

2: Franeker

3: Gerardi (Gerhardi)

4: Antonius

7: Staveren

9: 13/05/1591

10: Phil, Ling

12: AAF no 129

1: 09347

2: Löwen


3: Gerardi

4: Johannes

7: Staveren

9: 16/06/1528

12: MULO IV 377

1: 07199

2: Rostock

3: Gerlsma? (Geresma)

4: Hildebrandus

7: Staveren

9: 01/06/1475

12: MUR I 192

1: 00505

2: Franeker

3: Hannama

4: Gratianus

7: Staveren

9: 08/11/1624

10: Math

12: AAF no 2171

13: N. Jans

14: Jacobus Binckes Hannama

15: burgemeester van Staveren : lid admiraliteit Dokkum, Amsterdam

22: RAF GEN 492; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1614-1616; Resoluties

Staten 1613

1: 12057

2: Angers

3: Hannama

4: Gratianus

7: Staveren

9: 00/00/1627

12: RAF FG 364

1: 12064

2: Franeker

3: Hardenberg (Herdenberch)

4: Johannes, Paulus

9: 05/11/1613 10: Phil, Ling

12: AAF no 1447

18: 1619-1622 predikant te Staveren 1622 predikant te Enkhuizen 1630-1636 predikant te

Leiden


19: 636

22: Romein 409

1: 00349

2: Franeker

3: Heermans

4: Franciscus

8: Frisius

9: 11/06/1618

10: Phil

12: AAF no 1709

16: Aeltje Buttels uit Groningen (1633)

18: 1628 advocaat te Groningen 1631 bouwmeester van Dokkum 1646 convooimeester te

Staveren 22: SAD 1 Resolutieboek Dokkum 191; GAG RA IIIa 27; RAF klapper DTB

Dokkum; Kalma, Toezicht 402

1: 04319

2: Leiden

3: Henrici

4: Johannes

6: Alumnus Statencollege

7: Staveren

9: 21/02/1607

11: 19 12: AAL 85

21: Johannes Henrici is in 1609 schoolmeester te Pietersbierum

22: Sannes, Schoolmeesters Barradeel

1: 08672

2: Löwen


3: Henrici

4: Severinus 7: Staveren 9: 25/08/1519 12: MULO III 607110

1: 06394

2: Köln


3: Hentonis

4: Otto


6: pauper

7: Staveren

9: 07/12/1496

10: Iur


12: AAK II 417179

18: 1500-1525 vicaris te Langweer

21: = Otto Hoytonis; tevens prebendaris te Wirdum

22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 09346

2: Löwen


3: Hermanni

4: Petrus

7: Staveren

9: 16/06/1528

12: MULO IV 376

1: 04818

2: Leiden

3: Hillama (Joconis)

4: Regnerus 7: Staveren

8: Frisius

9: 05/06/1642

10: Med


11: 20

12: AAL 332

21: vml Mr Reynerus Jacob Ens, 1652 stadsarts te Bolsward?

22: RAF Copieën elders 6217

1: 08859

2: Löwen


3: Hopperus (Hopper)

4: Fredericus

8: Frisius

9: 00/06/1551

12: MULO IV 431106

13: N.N.

14: Gale Hopperus

16: Bauck Iges Sickema

19: 1607 te Leeuwarden

21: woont in 1592 te Marssum; speelt rol in Staveren, door Westerman, Beschrijvinge van

Staveren een welgeleerd man genoemd

22: Stamboek I 320, II 148; RAF FG 967

1: 08747

2: Löwen


3: Jacobi

4: Adrianus

7: Leeuwarden

8: Frisius

9: 22/07/1566

12: MULO IV 712142 21: = Adriaan van der Geest, 1578, 1585 secretaris van Staveren?

22: Van der Meer, Boarnen 261

1: 08188

2: Löwen

3: Jarici

4: Rembertus (Robertus)

7: Leeuwarden

8: Trai d

9: 27/02/1470

10: Art

12: MULO II 231165

13:Theda N

14: Jaricus Joenckens uit Staveren

15: olderman

16: Rixt Syrxma

17: Dodo (Dionysius Dodoneus)

18:1484 mederichter van Leeuwarderadeel 1493 olderman van Leeuwarden

19: 1509 a 21: Mr; zoensman in 1483 22: RAF FG 965; Oorkonden St Anthonij 135; Vrije

Fries 73 (1993) 95

1: 05518

2: Geneve

3: Jongestal (Jongestall)

4: Gellius

7: Staveren

8: Frisius

9: 21/05/1597

12: LDR 1412; IV 163

13: Hylck Jelles

14: Petrus Joosts van Jongestall

15: koopman te Staveren 16: N. Humalda

17: Allard Pieter, jong gest.

18: 1598 advocaat Hof 1602-1604, 1607 lid gedep staten (S); 1607-1608, 1610-1611 lid

Staten Generaal; 1609 lid Raad van State; 1611 commiesgeneraal voor de convooien

en licenten 1616-1637 raadsheer Hof 19: 1641 okt

21: Dr; 1602 werkt mee aan de herziening van de landsordonnantien; 1607 onderhandelt

met Spanje over bestand; 1633 in commissie tot beslechting der geschillen in de Staten,

prostadhouder; draagt in 1637 zijn ambt over aan zijn aangenomen zoon Allard Pieter

22: Stamboek I 148; NNBW IX 472; De Vries I 155; Sickenga 178-179; Engels, Hof van

Friesland 46; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM

f 5; RAG Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1610

1: 01537

2: Franeker

3: Jongestal (Petri)

4: Gellius

7: Staveren

9: 20/05/1592

10: Art, Phil

12: AAF no 161

1: 00708

2: Franeker

3: Jongestal (Jongestall)

4: Petrus

7: Leeuwarden

9: 02/04/1631

10: Phil, Iur

11: 1612 te Staveren

12: AAF no 2713

13: N Viersen

14: Wibrandus Jongestal

15: burgemeester van Staveren

16: Margrieth van Haren, d.v. Willem van Haren

17: Gellius Wibrandus x Ida Lezaen van Wissema; Sibilla x Arnoldus van Viersen Wilhelmus

x Angelicque van Hoecque; Magdalena x Gaspar Vosbergen Evert

18: 1635 advocaat Hof 1637-1676 raadsheer Hof; 1644 lid Staten Generaal; 1653, 1654

gezant naar Engeland, 1667 bij vrede van Breda 1649 curator univ Franeker

21: Dr; 1635 adoptiefzoon van Gellius van Jongestal, kreeg naam Allardus Petri; rijk

22: Stamboek I 148; Sickenga 195-198; RAF Hof van Fr MMM f 9

1: 00247

2: Franeker

3: Juckema

4: Johannes

7: Franeker

9: 25/05/1614

10: Phil

12: AAF no 1480

13: Lolck van Feddinga

14: Epo van Juckema

15: burgemeester van Franeker : lid gedep staten

16: Jay Grates uit Staveren (1626)

18: 1624 advocaat 1630 pensionaris van Harlingen

20: 1620 ca Dr iur (PAF 20)

21: werd in 1624 burger van Leeuwarden

22: Stamboek I 237, II 160-161; GAL Burgerboek I 199, Klapper DTB; GA Harlingen 15

resolutieboek f 268v

1: 06076

2: Köln

3: Lull


4: Johannes

7: Groningen

9: 27/07/1484

10: Theol

12: AAK II 15333 18: monnik in het Benediktijnerklooster Rottum 1482 priester Maartenskerk

1484 abt

21: Mr; bemiddelt in 1494 in conflict om de abdij van Staveren; wordt in 1498 nog vermeld 22: Damen, Benediktijnenkloosters 72, 196; GAG PK regest 322

1: 01084

2: Franeker

3: Matthaei

4: Bernardus

7: Staveren

8: Frisius

9: 19/03/1644

10: Theol

12: AAF no 4169

13: Trijnke Jelles

14: Mattheus Bernardi Brugbron

15: predikant te Bolsward en Harlingen

16: Stijntje Rewers

18: 1659 predikant? in Oostindie

19: 1661 op Ambon

21: in 1649 geexamineerd door classis Bolsward, moet zich meer op preken toeleggen, maar

wordt toegelaten; komt om in Indie

22: Romein 188, 268-269; Col Kalma

1: 09551

2: Löwen

3: Matthei (Mathei)

4: Theodoricus

7: Staveren

8: Trai d

9: 00/00/1427

12: MULO I 24324

20: dispensatur a continuatione studii in fac art 27 aprilis 1430 prom art 1430; bac art 22

1429

21: = Mr Dirk, iur Dr 1469-1485 abt te Staveren?22: Andreae, Odulphus 112

1: 07755

2: Rostock

3: Milleus

4: Volkerus

7: Staveren

9: 04/07/1503

12: MUR II 15

1: 11227

2: Köln


3: Morra (Morre)

4: Gerlacus (Girlacus )

5: presbyter

8: Trai d

9: 00/00/1426

10: Iur can

12: AAK I 29342 21: = Goslick, 1463 pastoor te Stiens of Gerlacus, 1431 abt St Odolphi

klooster (O Bern) bij Staveren?

22: RAF FG 935; Repertorium Germanicum I 266

1: 07135

2: Rostock

3: Olphardi (Oldsradi)

4: Suffridus (Cifridus)

7: Staveren

9: 31/10/1469

12: MUR I 163

1: 11727

2: Franeker

3: Overney (Overnaeus)

4: Johannes

7: Warendorp 9: 21/05/1593

12: AAF no 223

14: Johannes Overney

15: predikant

16: Lysbeth Thijs Wittensdr

17: Abraham Isaac; Martinus Jacobus; Johannes

18: 1590-1599 predikant te Goenga, Gauw en Offingawier; 1601-1602 predikant te Staveren

1602-1603 predikant te Wijnaldum; 1603 te Scharnegoutum 1606-1628 predikant te

Haskerdijken

19: 1629 21: de zoons werden in 1628 alumni

22: Romein 204, 338, 357, 409, 606; Placaatboek V 317; Col Kalma

1: 10810

2: Franeker

3: Pastou

4: Jacobus

7: Leeuwarden

9: 05/07/1632

10: Med


12: AAF 2877

21: Jacobus Pastou van Staveren was in 1623 postulant en notaris; Mr Jacobus Pastor

leverde in 1635 medicijnen aan het weeshuis te Workum

22: RAF Hof van Fr MMM 1 f 3v, 39v; RAF Weesboek Workum Y 2, 14

1: 09598

2: Erfurt

3: Petri

4: Fredericus

7: Staveren

9: 00/00/1410

12: MUER I 9018

21: = Fredericus van Staveren stud 1407 iur te Keulen?

1: 09557

2: Erfurt

3: Petri

4: Fredericus

7: Staveren

9: 00/00/1395

12: MUER I 468

1: 08667

2: Löwen

3: Petri


4: Johannes

7: Staveren

8: Trai d

9: 01/06/1502

10: Iur

12: MULO III 23658

21: Johannes Petri van Staveren werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd

22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 11345

2: Rostock

3: Petri

4: Suffridus (Siphridus)

7: Leeuwarden

9: 18/08/1509

12: MUR II 39

21: Syfridus Petri van Staveren werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; hij was vicaris te

Driesum en werd in 1550 pastoor te Veenwouden; een heer Sjuck Petri bewoont in 1511

een huis te Leeuwarden

22: Gen Jierboekje 1955 82; Teunissen, Walden 51; RVA I 36

1: 08678

2: Löwen

3: Petri


4: Wilhelmus

7: Staveren

8: Frisius

9: 05/04/1524

12: MULO III 725143

1: 08670

2: Löwen

3: Pippe


4: Nicolaus

7: Staveren

8: Trai d

9: 09/11/1498

12: MULO III 17944

1: 01241

2: Franeker

3: Reinalda (Renalda)

4: Hopperus

7: Sneek

8: Frisius

9: 11/06/1647

10: Phil, Ling

11: 1628

12: AAF no 4593

13: Richt Obbedr

14: Atte Hopckes

15: bezit plaats nr 16 van Legemeer, Doniawerstal; burger van Sneek

16: Antje d.v. ds Hero Kingma (1654)

17: Dirkje x Fedde Wybes Buma, koopman te Sneek (1683)

18: 1652 proponent bij classis Leeuwarden arts te Staveren en Bolsward

19: 1689 dec 21: 1661 med dr te Franeker

22: Ned Pat II 46; Stamboek II 288

1: 09549

2: Löwen

3: Reyneri

4: Reinerus

7: Staveren

8: Trai d 9: 00/00/1427

12: MULO I 22215

20: 1429 2/2 bac art, 1430 6/4 lic art

22: Reusens, Analectes 398

1: 07630

2: Rostock

3: Reyneri

4: Theodoricus

7: Staveren

9: 29/08/1513

12: MUR II 53

18: 1546-1558 prebendaris in Gaasterland

19: 1558 jan a

21: = heer Tyerck Rentyes

22: It Beaken 22 (1960) 116

1: 08679

2: Löwen

3: Reyneri (Reneri)

4: Wilhelmus

7: Staveren

8: Trai d

9: 01/06/1497

12: MULO III 15649

1: 00493

2: Franeker

3: Saeckma (Sacama a)

4: Suffridus

7: Leeuwarden

8: Frisius

9: 24/05/1624

10: Iur

12: AAF no 2109

13: Hylck Albertsd Boner

14: Johannes Saeckma

15: procureur generaal Hof

16: Titia Gerrits Oosterbaan d.v. burgemeester van Staveren

17: kinderloos 18: 1630 advocaat Hof 1631-1655 grietman van Dantumadeel; lid admiraliteit

van Dokkum 1632-1654 landdagslid namens Dantumadeel

19: 1655 dec

21: Dr iur; in 1650 gecommitteerde ter herziening van s lands ordonnantien; Henricus

Neuhusius, pensionaris van Workum maakt bij Saeckma's dood een gedicht

22: Stamboek I 369; Sminia, Naamlijst 123-124; Placaatboek V 526

1: 00096

2: Franeker

3: Schotanus (Scotanus)

4: Bernardus, Jacobi

7: Jorwerd

9: 04/05/1606

10: Theol

11: 1587

12: AAF no 912

14: Jacobus Bernardi Schotanus

15: predikant

16: Sybrich Jarichs

18: 1610-1622 predikant te Itens 1622-1631 predikant te Staveren

19: 1631 ca te Staveren

22: Gens Schotana 8a 392; Col Kalma

1: 00579

2: Franeker

3: Schotanus

4: Nicolaus

9: 00/00/1627

10: Iur

12: AAF no 2359

13: Jancke Henrici Schotanus

14: Jelle Claes

15: stadssteenhouwer en burgerhopman te Leeuwarden

16: Teuntje Bay (1631) Josina Gijsbertsd Criecx (1638)

17: Jancke x Rogier Slijp, korporaal der adelborsten Antonia x Jelle Jelles, koopman te

Staveren (1660) Alexandrina x Johannes de Lespierre, zoutzieder te Kampen

18: 1631 advocaat Hof 19: 1662 mei

20: 1631 31/3 Dr iur (PAF 23)

21: Dr; prodigus constitutus

22: Gens Schotana 9 120-122; RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 11308

2: Helmstadt

3: Schroderus

4: Adolphus

7: Staveren

8: Frisius

9: 03/06/1616

12: AAHt 249294

1: 09548

2: Löwen


3: Seryp

4: Johannes

7: Staveren

8: Trai d

9: 00/00/1430

12: MULO I 10241

1: 08247

2: Löwen


3: Severini

4: Odulphus

7: Staveren

8: Trai d

9: 26/01/1474

12: MULO II 299135

1: 07249

2: Rostock

3: Sicconis

4: Simon

7: Staveren

9: 28/06/1479

12: MUR I 213

1: 08675

2: Löwen

3: Sixti (Sycx)

4: Thadeus

7: Staveren

8: Trai d

9: 16/04/1502

12: MULO III 23534

18: 1525 ca vicaris te Warns

21: =Thadeus Sykonis

22: RAF FG 910

1: 07120

2: Rostock

3: Smyt (Smyd)

4: Albertus

7: Staveren

9: 02/06/1468

12: MUR I 156

21: stud wrs 1466 decr te Leuven

1: 06377

2: Köln


3: Staveren (Staurea de)

4: Aggo


9: 31/10/1506 10: Iur

12: AAK II 60280

21: = Aggo Johannis van Wijckel, op 10 april 1512 tot priester gewijd?

22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 09545

2: Löwen


3: Staveren (Stavria de)

4: Alardus

7: Hollandiam (prope)

8: Trai d

9: 00/00/1427

12: MULO I 420

1: 10669

2: Heidelberg

3: Staveren (Stauria de)

4: Alardus (Ayllardus)

8: Trai d

9: 00/00/1392

12: MUH I 52

1: 06378

2: Köln

3: Staveren (Staurea de)4: Alardus

9: 21/04/1516

10: Iur

12: AAK II 76121

21: Alardus Alberti van Staveren werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd; Alla Abbes was

in 1543 pastoor te Minnertsga

22: Gen Jierboekje 1955 81; Beneficiaalb 316

1: 11441

2: Löwen

3: Staveren (Staurie)

4: Albertus

8: Trai d

9: 07/06/1466

10: Decr

12: MULO II 17065

21: = vml Albertus Smyt, stud 1468 te Rostock

1: 09546

2: Löwen


3: Staveren (Stavria de)

4: Amelius

8: Trai d

9: 00/00/1427

12: MULO I 421

20: 1430 8/2 bac art; 1431 16/4 lic art

22: Reusens, Analectes 401

1: 07265

2: Rostock

3: Staveren (Staurie)

4: Arnoldus

8: Frisius

9: 24/05/1480

12: MUR I 218

21: = Arnoldus Tilmanni, stud 1475 iur can te Leuven?

1: 12203

2: Rostock

3: Staveren (Stavria de)

4: Conradus

9: // 12: MUR I 246

20: 1486 bac art

21: = Coert Gerrits, 1506 burger van Leeuwarden?; mr Conradus koopt in 1528/1529 een

huis

22: Sipma OO I 366; RAF Rentmeestersrekeningen 1528/1529 f 131: 06379

2: Köln


3: Staveren (Staurie)

4: Dodo


8: Trai d

9: 22/08/1510

10: Iur 12: AAK II 66342

1: 12153

2: Prag

3: Staveren (Stauria de)4: Egbertus

8: Trai d

9: 00/00/1394

10: Art 12: AAK I 7015

20: 1394 bac art

1: 06380 2: Köln

3: Staveren (Stauria de)

4: Egbertus

8: Trai d

9: 00/00/1392

12: AAK I 7015

1: 06381

2: Köln

3: Staveren (Staurie)4: Engelbertus

9: 00/12/1513

10: Art

12: AAK II 72090

20: bursa Laurentiana; 1514 5/12 det, 1516 1/3 lic, 1518 13/4 inc

21: = Engelbertus Frederici, 1515-1525p pastoor te Wouterswoude?

22: Teunissen, Walden 99

1: 11447

2: Löwen

3: Staveren (Staurye)

4: Folkerus

8: Trai d

9: 10/06/1476

12: MULO II 34554

1: 06382

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Fredericus

9: 00/00/1407

10: iur


12: AAK I 1298

21: = Fredericus Petri stud 1410 te Erfurt?

1: 07236

2: Rostock

3: Staveren (Staurie)

4: Fredericus

9: 24/04/1478

12: MUR I 208

1: 06383

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Gellius (Gello)

9: 00/00/1441

10: Iur


12: AAK I 44265

1: 06950

2: Rostock

3: Staveren (Stauriensis)

4: Gelmerus

9: 23/04/1429

12: MUR I 39

1: 06385

2: Köln

3: Staveren (Stauria de)4: Henricus

9: 22/07/1489

10: Iur

12: AAK II 26426

1: 11451

2: Löwen


3: Staveren (Staurie)

4: Henricus

8: Trai d

9: 15/11/1477

10: Decr

12: MULO II 36731

1: 06913

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Hermannus

9: 03/05/1421

12: MUR I 9

20: 1423 20/9 bac art (MUR I 14)

1: 11449

2: Löwen

3: Staveren (Staurye)

4: Isbrandus

8: Trai d

9: 10/06/1476

12: MULO II 34556

21: = Isbrandus van der Leyen, priester, in 1526 doodgeslagen?

22: RAF Rentmeestersrek 1525-1526

1: 11419

2: Löwen


3: Staveren (Steveren) de

4: Jacobus

8: Trai d

9: 00/00/1447

12: MULO I 1614

1: 06952

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Jaricus

9: 28/01/1427

12: MUR I 26

21: stud 1429 te Leuven

1: 09547

2: Löwen


3: Staveren (Stavria de)

4: Jaricus

8: Trai d

9: 00/00/1429

12: MULO I 10132

21: stud 1427 te Rostock

1: 08666

2: Löwen


3: Staveren (Stavria de)

4: Johannes

8: Trai d

9: 06/07/1488

10: Decr

12: MULO III 5052

21: = vml Johannes Andreae stud 1489 iur te Keulen

1: 06387

2: Köln

3: Staveren (Staurea de)4: Johannes

5: clericus Trai d

9: 00/00/1406

10: Iur can

12: AAK I 1267

1: 09586

2: Erfurt

3: Staveren (Stauria de)

4: Johannes

9: 00/00/1395

12: MUER I 4613

1: 06914

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Johannes

9: 03/05/1421

12: MUR I 9

20: = Johannes Egberti?; 1435 bac art

1: *06922

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Sibrandus

6: pauper

9: 21/07/1421

12: MUR I 11

21: Sibrandus de Stauria, ord Premon krijgt in 1442 van de paus plenaria toegedeeld

22: Reimers, Papsturkunden 48

1: 06388

2: Köln

3: Staveren (Stauria de)4: Johannes

8: Trai d

9: 00/00/1418

10: Iur


12: AAK I 20410

18: 1439, 1440 gardiaan van het franciscanerklooster te Groningen

21: genoemd in 1428 (broeder Johan van Staveren); broer van Coppo, burgemeester van

Groningen

22: Bakker, Bedelorden 37, 250; AKG regest 126

1: 06389

2: Köln

3: Staveren (Stauria de)4: Johannes

9: 00/00/144

10: iur

12: AAK I 44164

1: 11457

2: Löwen


3: Staveren (Stauric)

4: Ludolphus

8: Trai d

9: 19/10/1482

12: MULO II 46419

1: 06391

2: Köln

3: Staveren (Staurie)4: Martinus

9: 27/07/1485

10: Iur economicum

12: AAK II 17524

1: 07074

2: Rostock

3: Staveren (Staurie)

4: Meinardus

9: 26/06/1462

12: MUR I 132

1: 06393

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Odolphus

8: Trai d

9: 00/00/1399

10: iur can

12: AAK I 974

1: 11448

2: Löwen


3: Staveren (Staurye)

4: Severinus

8: Trai d

9: 10/06/1476

12: MULO II 34555

1: 09550

2: Löwen

3: Staveren (Stavria de)

4: Simon

8: Leod d

9: 00/00/1429

12: MULO I 23022

1: 06397

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Stephanus

9: 17/07/1489

10: Iur


12: AAK II 26422

21: stud 1488 iur can te Leuven

1: 08674

2: Löwen


3: Staveren (Stavria de)

4: Stephanus

8: Trai d

9: 26/07/1488

10: Iur can

12: MULO III 5178

21: stud 1489 iur te Keulen

1: 06392

2: Köln

3: Staveren (Staurie)4: Suffridus (Sifridus)

9: 27/07/1485

10: Iur economicum

12: AAK II 17525

1: 06994

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Theodoricus (Tydericus)

9: 26/03/1437

12: MUR I 56

1: 06398

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Theodorus

5: clericus Trai d

6: pauper

9: 00/00/1400

12: AAK I 9923

1: 07073

2: Rostock

3: Staveren (Staurie)

4: Theodorus (Tidericus)

9: 26/06/1462

12: MUR I 132

1: 06934

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Theodorus (Tidericus)

9: 20/10/1424

12: MUR I 19

1: 06399

2: Köln


3: Staveren (Stauria de)

4: Thomas

8: Trai d

9: 00/00/1413

10: Iur can

12: AAK I 1612

1: 07269

2: Rostock

3: Staveren (Staurie)

4: Tilemannus

9: 23/06/1480

12: MUR I 218

1: 06927

2: Rostock

3: Staveren (Stauria de)

4: Wernerus

9: 20/09/1423

12: MUR I 16

1: 11438

2: Löwen


3: Staveren (Staurie)

4: Wilbrandus (Wilrandus)

9: 07/06/1466

10: Decr

12: MULO II 17062

1: 11555

2: Löwen

3: Staveren (Stavrius)

4: Wilhelmus (Guilielmus)

9: 00/07/1541

12: MULO IV 228111

1: 04754

2: Leiden

3: Swart de

4: Franciscus, Cornelii

7: Leeuwarden

9: 29/09/1650

10: Phil 11: 20

12: AAL 407

18: 1675 burgemeester van Leeuwarden 1675 volmacht Landsdag

21: Cornelis Zwart testeert in 1666 te Staveren

22: Gen Jierboekje 1956 66; Kalma, Toezicht II 528

1: 09368 2: Löwen

3: Tettema (Tetema)

4: Johannes, Edzardi

6: pauper

7: Staveren

9: 29/08/1532

12: MULO IV 77197

13: Trijn Haycodr van Idsarda

14: Ids van Tettema

18: 1556 advocaat Hof 1557 volmacht voor Sloten

19: jong(?)

21: Iur lic; neef van Dominicus

22: Stamboek I 373, II 262; Zwart, Cleuting 97, 102; De Boer, Douwe Tietemaleen 12

1: 09369

2: Löwen

3: Tettema (Tetema)

4: Meinardus, Edzardi

6: pauper

7: Staveren

9: 29/08/1532

12: MULO IV 77196

13: Trijn Haycodr van Idsarda

14: Ids van Tettema

16: Rensck Idsd van Hannema van Bakhuizen

17: Tieth x Broer Tjallinghs van Liauckama Bauck x Watze Arents ten Berge Luts x Hans

Holles, Tjerck Annes van Solckama Idtscke x Wybe Reyns van Balk

22: Stamboek I 373, II 262

1: 11354

2: Rostock

3: Theodorici

4: Folkerus

7: Staveren

9: 18/06/1510

12: MUR II 43

18: 1516, 1525 prebendaris te Harich

22: RAF Hof van Fr CC; RAF FG 910

1: 06386

2: Köln


3: Theodorici (Thearicy)

4: Jacobus

7: Staveren

9: 21/08/1486

10: Art

12: AAK II 19818

1: 06395

2: Köln


3: Theodorici (Staveren, Staurie)

4: Petrus

8: Trai d

9: 00/06/1485

10: Iur

12: AAK II 173162

20: 1488 30/8 bac decr

21: stud wrs 1483 te Rostock; heer Pibo was in 1493 pastoor te Wijckel

22: Oosterhout, Recesboeken 41

1: 07311

2: Rostock

3: Theodorici

4: Petrus

7: Staveren

9: 02/06/1483

12: MUR I 233

21: stud wrs 1485 iur te Keulen

1: 10880

2: Löwen

3: Theodorici

4: Wibrandus

7: Staveren

9: 00/00/1427

12: MULO I 24324

20: 1429 bac art, 1430 6/4 lic art; 1430 dispensatur a continuatione studii in fac art [stud 1 437 te Padua]

22: Reusens, Analectes I 398

1: 08246

2: Löwen


3: Tilmanni

4: Arnoldus

7: Staveren

8: Trai d

9: 31/05/1475

10: Iur can

12: MULO II 32567

21: stud 1480 te Rostock?


1: 05821

2: Köln


3: Tilmanni (Telmanni)

4: Dominicus

7: Groningen

9: 26/04/1549

10: Art

12: AAK II 102951

21: Dirck Tilman van Workum was in 1526 controleur te Staveren

22: Heerma van Voss, Rekeningen regest 39

1: 08664

2: Löwen


3: Timanni (Tymanni)

4: Hermannus

7: Staveren

8: Trai d

9: 13/06/1496

10: Iur can

12: MULO III 14074

18: 1525 ca pastoor te Harich

21: = Hercko Timanni

22: RAF FG 910

1: 00555

2: Franeker

3: Twinberger

4: Augustinus

8: Frisius

9: 28/05/1626

10: Phil, Iur

12: AAF no 2299

13: Ebel Auckedr

14: Rompcke Rompckes Twinberger

21: testeert in 1654 te Staveren

22: Gen Jierboekje 1954 87; Gen Jierboekje 1994 49

1: 11670

2: Rostock

3: Verver

4: Johannes

7: Staveren

9: 09/11/1500

12: MUR II 6

1: 00286

2: Franeker

3: Vomelius

4: Matthias, Petri

7: Herbaijum

9: 14/05/1616

10: Art


12: AAF no 1592

13: Wypkje Sibrandi

14: Petrus Vomelius

15: predikant

16: dochter van Henricus Bernardus Schotanus

17: Petrus, predikant te Gaast Henricus, predikant te Oudemirdum

18: 1626-1638 predikant te Molkwerum 1638-1644 predikant te Terschelling 1644-1665 predikant te Staveren

19: 1665 febr

21: in 1663 ruzie met kerkeraad

22: Aldfaers Erf 54 (1974); Romein 405, 410; Col Kalma

1: 01689

2: Franeker

3: Westermannus

4: Adamus

7: Emden

9: 10/05/1597

10: Theol, Art

12: AAF no 435

14: Albertus Westermannus

15: 1585 predikant in Het Bildt

16: Hebel N Geeltie Johannis

17: Albertus, chirurgijn te Workum

18: 1600-1602 predikant te Gaast/Ferwoude; 1602-1616 predikant te Staveren 1616-1619 predikant te Oosterlittens 1619-1635 predikant te Workum

19: 1635

21: alumnus; disp 1599 over De ecclesia Christi onder Antonides; schreef Vrije jaermerckten (1628) tegen kermissen en Grote christelijke Zeevaert (1653), bevattende een beschrijving van Staveren

22: Romein 101, 285, 303, 389, 409; NNBW VIII 1308; Vrije Fries 65 98; Col Kalma; RAF Proclamatieboek EE 3 71a

1: 07280

2: Rostock

3: Wiarda (Tjallingii, Stzalynggi)

4: Pibo


7: Leeuwarden

9: 01/06/1481

12: MUR I 223

14: Tjalling Wiarda Alef

18: 1488 pastoor te Tzummarum 1505-1527 pastoor te Huizum

21: Lic iur; een uitstekend rechtsgeleerde; omtrent zijn benoeming in 1488 ontstond een twist tussen hem en de abt van Lidlum; een andere, Mr Pibo was in 1494 pastoor te Wijckel en syndicus van het klooster St Odolphus te Staveren; Mr Pibo, pastoor bezit in 1511 grond in Dronrijp

22: Stamboek I 405, II 280; Proeliarius 27; Van Borssum Waalkes, Kerkelijke toestand 25 27; Singels, Archief Leeuwarden 48; Tjessinga, Aanbreng V 57; RAF FG 832

1: 12053 2: Douai

3: Wibrandi

4: Thomas

7: Leeuwarden

8: Frisius

9: 00/00/1571

12: RAF FG 1027

16: Lucretia Rataller

18: 1577 secretaris op het blokhuis te Staveren excijsmr te Staveren

19: 1580 a

21: werd in 1578 te Staveren aangeslagen voor 6 cg personele impositie

22: Avis, Inventaris 159, 185-186; Van der Meer, Boarnen 261

1: 08673 2: Löwen

3: Wilconis

4: Severinus

7: Staveren

8: Trai d

9: 13/06/1496

10: Iur can

12: MULO III 14073

1: 08669

2: Löwen

3: Wilhelmi (Willermi)

4: Martinus

7: Staveren

8: Trai d

9: 13/06/1496

10: Iur can

12: MULO III 1407

1: 06396

2: Köln


3: Winter

4: Sibrandus

7: Staveren

8: Trai d

9: 00/00/1389

12: AAK I 24203

20: clericus; stud decr

***


Studiegroep Oud Staveren (2017) blz.


  • In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m. EXTRACT “STAVEREN”

  • Dovnload 160.75 Kb.