Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het inschrijven van leerlingen

Dovnload 13.61 Kb.

Het inschrijven van leerlingenDatum01.08.2017
Grootte13.61 Kb.

Dovnload 13.61 Kb.
Het inschrijven van leerlingen
Het inschrijven van nieuwe leerlingen op Kbs de Vuurvlinder kan te allen tijde. Bij een inschrijving hoort altijd een persoonlijk intakegesprek van iemand van de directie met de ouder(s)/verzorgster(s).

We onderscheiden 2 soorten inschrijvingen:  • de inschrijving van een nieuwe leerling voor groep 1 (4-jarigen)

  • de inschrijving van een leerling die al onderwijs geniet op een andere basisschool

We hanteren hiervoor de volgende aanname-protocollen:
De inschrijving van een nieuwe leerling voor groep 1:
Als ouders contact opnemen met de school om hun kind aan te melden of met het verzoek om informatie, krijgen de ouders een schoolgids toegezonden en kunnen daarna een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan de school de aannameprocedure uitleggen: het inlichtingenformulier instromende kleuters, de inschrijving en de inloopdagen. Zonder kennismakingsgesprek kan een kind niet op de aannamelijst geplaatst worden.
Als de ouders besluiten het kind op de aannamelijst te plaatsen, krijgen ze een blauw formulier: de voorlopige inschrijving, waarop de belangrijkste persoonsgegevens vermeld kunnen worden: naam, adres en telefoonnummer van het kind, alsmede de datum waarop het kind 4 jaar wordt. De datum waarop de blauwe, voorlopige inschrijving wordt ingeleverd bepaalt de plaats op de lijst. Dit voor het geval er voor dat schooljaar gewerkt moet worden met een wachtlijst. De ouders krijgen daarna van de administratie een bevestiging als bewijs dat plaatsing op aannamelijst is gebeurd.
Op het moment dat het kind 3 jaar en 6 maanden is, krijgen de ouders het inlichtingenformulier instromende kleuters toegestuurd. Dit wordt ingevuld geretourneerd, waarna het volgens ons aannamebeleid afgehandeld wordt. De ouders krijgen hierover zo snel mogelijk bericht. Als het kind toelaatbaar is, volgt een inschrijfformulier en wordt er tevens door de school aangegeven vanaf wanneer het kind kan komen. Normaliter is dat op het moment dat het kind 4 jaar wordt. Echter, vanaf 4 weken voor het eind van het schooljaar kan het kind niet meer wennen en/of instromen. Deze kinderen mogen meteen na de zomervakantie de hele week komen.
Ouders kunnen het kind maximaal 6 dagdelen laten wennen in laatste maand voordat het kind 4 jaar wordt. Afspraken hiervoor kunnen de ouders zelf maken met de desbetreffende leerkracht. Uitzondering op deze regel is de periode 25 november tot Kerstmis. In deze periode kunnen er geen wendagen worden afgesproken. Tevens kunnen nieuwe kinderen in de genoemde periode niet instromen. Zij moeten dan wachten tot na de Kerstvakantie.
De ouders kunnen voor eventuele jongere kinderen ook meteen de blauwe, voorlopige inschrijving invullen. Hiervoor geldt uiteraard dat bovenstaande procedure gevolgd wordt. Een nieuwe kennismakingsgesprek is dan echter niet meer noodzakelijk.
Als de ouders besluiten om het kind – nadat hij/zij op de aannamelijst is geplaatst – toch naar een andere school gaat, moeten de ouders dit melden bij de school, zodat het kind van de aannamelijst af gehaald kan worden. Ook dient op dat moment aangegeven te worden wat er met de aanmelding van eventuele jongere kinderen moet gebeuren.

De inschrijving van een nieuwe leerling van een andere basisschool:
Wanneer er een vraag tot plaatsing is van een leerling die al onderwijs geniet op een andere basisschool, spreken wij van een ‘zij-instromer’. Hiervoor hanteren wij als school de volgende aannameprocedure:
Als er door ouder(s)/verzorger(s) van een zij-instromer contact wordt opgenomen met de school wordt er te allen tijde doorverwezen naar de directie van de school. De directie informeert bij het eerste contact in 1e instantie voor welke locatie en groep een plaats gezocht wordt op de Vuurvlinder. Aan de hand van het – dan meest recente – bekende zorgpercentage van de groepen kan hij/zij meteen aangeven als er zich nu al een plaatsingsprobleem voordoet. Zijn er wel mogelijkheden tot plaatsing dan maakt hij/zij een afspraak voor een 1e verkennend gesprek. Gaat de voorkeur uit naar locatie West, dan wordt het 1e gesprek gevoerd met de directeur. Gaat de voorkeur van de ouders naar locatie Noord, dan wordt het gesprek gevoerd door de adjunct-directeur. De ouders wordt verzocht naar dit gesprek alle relevante informatie (zoals plaatsgevonden onderzoeken) mee te brengen. Er wordt aan de huidige school van de zij-instromer doorgegeven dat er door de ouders met de Vuurvlinder contact is gezocht. Dit laatste kan eventueel ook meteen na het 1e verkennend gesprek plaatsvinden, als de tijd het niet heeft toegelaten dit ervoor te doen of als de ouders expliciet aangeven dit nog niet meteen te willen.
Als er tijdens het 1e gesprek van de directie geen informatie naar voren komt waardoor plaatsing niet mogelijk is (denk hierbij aan: zorgpercentage), wordt er een afspraak gemaakt om het kind 2 dagen te laten meedraaien en te laten toetsen door de IB-er. De groepsleerkracht(en) van de beoogde groep wordt door de directie op de hoogte gesteld van stand van zaken van deze zij-instromer. Tevens zorgt de directeur/adjunct-directeur ervoor dat de groepsleerkracht(en) tijdens het traject op de hoogte blijft van de voortgang van het aannameproces.
Na de toets wordt er voor informatie (betr. onderwijskundig/gedragsmatig) over het kind contact opgenomen met de huidige school.

Aan de hand van de dan verkregen informatie:wordt door de directie (in samenspraak met de IB-er en de betrokken leekrachten) of het kind kan worden geplaatst.

De directeur geeft het besluit tot aanname (eventueel niet-aanname) door aan de school van herkomst en verzoeken tevens de ouders ditzelfde te doen.


Als e.e.a. akkoord is krijgen de ouders bericht dat het kind is aangenomen en per welke datum (dit is altijd minimaal een week na de dag waarop de beslissing tot aanname is genomen) en zij ontvangen het gele inschrijfformulier. Hier zorgt de administratie voor. Het gele inschrijfformulier gaat altijd eerst naar de leerlingenadministratie op West 1 voor de officiële inschrijving.
De ouders krijgen dan een officiële bevestiging van inschrijving. Een kopie van die officiële bevestiging komt bij het inschrijfformulier en beiden worden dan opgeborgen in de dossierkast op de locatie van plaatsing. Ook het verslag en de resultaten van het onderzoek van de IB-er komen in het dossier (gedigitaliseerd in Parnassys). Dit vormt voor de Vuurvlinder dan de cognitieve beginsituatie voor dit kind op onze school.


Protocol t.a.v. het inschrijven van leerlingen Herziene versie september 2013

Jo van der Coelen


Dovnload 13.61 Kb.