Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het kleinschalig landschap: waardevol of waardeloos?

Dovnload 114.18 Kb.

Het kleinschalig landschap: waardevol of waardeloos?Pagina1/8
Datum12.05.2017
Grootte114.18 Kb.

Dovnload 114.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Het kleinschalig landschap: waardevol of waardeloos?

Een analyse over de waarde van het kleinschalig landschap voor actoren en het toevoegen van waarde door actoren ter bevordering van het draagvlak voor kleinschalige landschappen als reactie op de bezuinigingen van de Nederlandse overheid.

Koen Staals

Bachelor Thesis Spatial Planning

Reg. Nr.: 891223793070

Oktober 2012

Begeleider: dr. R. During


Het kleinschalig landschap: Waardevol of waardeloos?

Inhoudsopgave


Inleiding 3

Onderzoeksprobleem 3

Onderzoeksdoel 4

Onderzoeksstrategie 4

Literatuur 5

Afbakening 5

Schematisering onderzoeksstrategie 6

Motivatie 7

Leeswijzer 7

Waarden 8

Waardetoevoeging 9

Innovatie 11

Toevoegen/elimineren van elementen 11

Waardepluralisme 11

Probleemverdiepende fase 12

Theorie: Complementair maken van waarden 13

Casus: Gemeente Renkum 15

Interview beheerder Staatsbosbeheer 15

Interview pachter Ommuurde Tuin 17

Interview Gemeente Renkum 19

Interview beheerder landgoed Quadenoord 20

Waardetoevoeging door actoren in casus gebied 22

Bestaande waarden 22

Bestaande waarden exploiteren 22

Meerwaarde creëren door samenwerking. 22

Reflectie 23

Terugkoppeling op probleem-verdiepende fase 23

Terugkoppeling op interviews 24

Freeriders 25

De rol van de gemeente 25

Economisch rendement 26

Conclusie 27

Discussie 28

Literatuurlijst 29
Inleiding


Sinds het kabinet Rutte-Verhagen in 2010 haar regeringsakkoord verkondigd heeft is er behoorlijk bezuinigd op natuur en landschap. Volgens de brief die namens 79 hoogleraren werd verstuurd als protest op deze bezuinigingen zou er € 300 miljoen op € 500 miljoen in voorgaande jaren overheidsgeld worden bezuinigd op de groene ruimte. Gevolg van deze bezuiniging is dat de overheid dus niet langer de natuurwaarden kan waarborgen en de biodiversiteit in Nederland niet langer wordt beschermd. Om dit te voorkomen dient er buiten de overheid om draagvlak te worden gecreëerd voor het behoud van het landschap. Draagvlak creëren voor een kleinschalig landschap betekent het benadrukken van de (economische) waarde van dit landschap en het belang van dit landschap voor haar gebruikers. Waarden zijn namelijk ideeën over wat belangrijk c.q. wat wenselijk is. Wanneer gebruikers of actoren de waarde van het landschap inzien voor hun activiteiten en op deze waarde inspelen door bijvoorbeeld samen te werken, dan is er meerwaarde gecreëerd voor het landschap en haar gebruikers. Dus wanneer het landschap voldoende waarde krijgt voor verschillende gebruikers ontstaat er voldoende draagvlak voor het behoudt van groen en biodiversiteit. Deze waarden kunnen erg uiteenlopend zijn vanwege de uiteenlopende discoursen waarmee actoren naar de groene ruimte kijken. Wanneer verschillende actoren en gebruikers hun waarden kunnen combineren en daaruit een rendabel landschap (niet alleen economisch) ontstaat, wordt een belangrijke stap gezet voor het behouden van natuur. De taak die de overheid voorheen op zich nam wordt dan opgepakt door het bedrijfsleven. In plaats van een publiek-private samenwerking wordt dan gewerkt met een samenwerking van private partijen onderling. En waar de overheid subsidie als belangrijkste middel had voor behoud van waarden, kunnen bedrijven en NGO’s door middel van innovatie en het combineren van waarden nieuwe waarden realiseren in landschapsontwikkeling. Deze pluriforme waarden leveren voor betrokken partijen voordelen op in de vorm van imagoverbetering, economisch rendement en educatie. Ondanks dat er zoveel wordt gesproken (en geschreven) over waarden is niet goed bekend in hoeverre de processen van waardetoevoeging door private partijen nu juist geborgd is in gevestigde door de overheid vastgelegde beelden van wat waardevol is, of daar juist mee conflicteert. Het beleid van de overheid is door de bezuinigingen op natuur en landschap verandert van actieve natuurontwikkeling en bescherming naar een meer passieve vorm waarbij de overheid niet langer stuurt maar faciliteert. Dit betekent dat het behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden een taak wordt van private partijen. Om dit behoud te garanderen dient er dus voldoende draagvlak aanwezig te zijn onder verschillende landschaps-actoren.

Onderzoeksprobleem


Er blijkt dus een trend gaande waarin het behoud van natuurwaarden een private taak wordt. Niet langer de overheid maar de NGO’s en private bedrijven weten zich te vinden in het beschermen van het groen. Echter, het landschap en daarmee de natuur, blijkt economisch niet altijd even rendabel. Vooral niet wanneer het een kleinschalig cultuurlandschap betreft. Veel agrariërs prefereren een grootschalig, intensief gebruikt landschap boven een kleinschalig extensief gebruikt landschap. Het grootschalige landschap is beter te bewerken, levert grotere oogsten op en drukt de arbeidskosten. Het lijkt dus of het kleinschalig landschap een lagere waarde heeft, in ieder geval op het gebied van landbouw. Daarom dient er gekeken te worden op welke manieren waarde toegevoegd kan worden aan een kleinschalig landschap en in hoeverre de bestaande theorieën overeen komen met de ideeën van lokale actoren in dit landschap. Wat verstaan zij onder waardetoevoeging en voor hoeverre komt dit overeen met de bestaande of door de overheid gecreëerde waarden?
  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Onderzoeksprobleem

  • Dovnload 114.18 Kb.