Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het Koninkrijk van God 1 Het grote thema van de Bijbel Het belang van het verband

Dovnload 45.49 Kb.

Het Koninkrijk van God 1 Het grote thema van de Bijbel Het belang van het verbandDatum28.10.2017
Grootte45.49 Kb.

Dovnload 45.49 Kb.

ds. Dick Westerkamp, Houten


Het Koninkrijk van God - 1
Het grote thema van de Bijbel

Het belang van het verband
We vertellen verhalen
Geeft identiteit
We hebben context nodig (vb bos bloemen)
Ieder mens heeft een verhaal
Leven, familie, dorp, land

Wereldbeschouwing
Vier grote vragen:
Waar ben ik?
Wie ben ik?
Wat is er fout?
Wat is de oplossing?

De Bijbel is een geheel
Doorlopende geschiedenis
Begin en einde (niet-cyclisch)
God geeft ons de informatie die we nodig hebben
Je plek vinden in Gods verhaal

De komst van het Koninkrijk
Van begin tot einde van de Bijbel
Genesis: mens als heerser
Openbaring: heersen als koningen
We moeten leren onze plek in te nemen

Deut 6 - Vraag van de kinderen: Wat zijn dat voor geboden?
Antwoord: wat God heeft gedaan, dat voorop
Met ons! 5:3
Wij worden nu bepaald door toen en daar
Bijbel volstrekt niet individualistisch

1 schepping


2 val
3 verlossing begonnen (Israël)
4 verlossing bewerkt
5 het nieuws de wereld in
6 de terugkomst van de koning

Drie kernwoorden
schepping
zondeval
verlossing

Schepping
Hoe? Door het Woord - Ps 33:6,8
Wet voor de schepping
Uitdrukking van wie Hij is
Eeuwige kracht en goddelijkheid, Rom 1

Heersen namens God
Gen. 1:26
Gen. 2:15 tot ontwikkeling brengen

Van tuin tot stad
Geschiedenis gaat ergens heen
Paradijs nog ongevormd
Nieuwe Jeruzalem heeft ontwikkeling doorgemaakt
Culturele arbeid

Zondeval
Mens ongehoorzaam
Zonde. Alle gebrokenheid is gevolg
Relatie tot God, elkaar, zelf, natuur
Satan komt binnen, mens niet meer op de troon
Usurpatie. Overste van deze wereld

Gevolgen van zonde
Schepping aan vruchteloosheid onderworpen, Rom 8
Uitzien naar openbaar worden kinderen Gods, v19
God heeft niet oorspronkelijke bedoeling opgegeven
Rom 11:29 Gaven en roeping onberouwelijk

Verlossing
Herstel van Gods heerschappij
Zijn Koninkrijk onder ons
Strijd met anti-rijk.
1Joh 3:8 werken van duivel verbreken
Niet alleen verlossing van ziel
Kosmische dimensie, Kol 1:20

Anti-gnostiek
Verlossing niet uit wereld
Maar verlossing van de wereld
Joh 17:15
Genade herstelt natuur
Deze wereld is goed gemaakt, 1Tim 4:1
Reclaiming the world (Francis Schaeffer)

Abraham Kuyper
“Geen duimbreed is er op heel ‘t erf van ons menselijk leven,
waarvan de Christus, die áller Souverein is, niet roept: ‘Mijn!”’

Souvereiniteit in Eigen Kring (Kok: Kampen, 3rd ed., 1930), 33


Het Koninkrijk van God - 2


De wereld wordt Koninkrijk
God herstelt zijn heerschappij
Eeuwenlang voorbereid
Gen 3:15 verlossing via menselijke lijn

De plaats van Israël
Verkiezing Abraham
Alle volken gezegend
Gods heerschappij zichtbaar maken
Israël schiet tekort

Jezus brengt het Koninkrijk binnen op aarde
Centraal in zijn onderwijs
Gedemonstreerd in zijn optreden
Een programma, Mk 1:15
Bekeer u en geloof
Metanoia: totaal anders leren kijken
Anders zijn

Met gezag
Mk 1:22,39 Jezus heeft gezag
onderwijs
demonen
vergeving
ziekten
Want: het Koninkrijk is aanwezig waar de Koning zelf is

Anti-rijk
Conflict onvermijdelijk
Mk 1:24 wat hebt U met ons te maken?
Mat 12:28 Als ik door de Geest boze geesten uitdrijf… 29 de sterke gebonden
Mat 13:19 De boze rooft weg wat gezaaid is

Geheimenis
Geleidelijk ontdekken Wie Hij is
Het Koninkrijk is vaak onzichtbaar
Zuurdesem, graankorrels, tarwe tussen onkruid

Urgentie
‘Terstond’
Nu is de tijd
Laatste der dagen, einde der eeuwen
Sedert de dagen van Joh de doper, 11:12
Reeds en nog niet

Jezus als drager van de Geest


Waarachtig God, waarachtig mens
Jezus zelfbewustzijn als kind?
Luk 2:52 Hij nam toe…
Fil 2:7 kenosis = ontlediging
alomtegenwoordig, almachtig, alwetend

Toerusting voor zijn taak
Doop in de Jordaan
Zalving met de Geest
Identiteit: geliefde Zoon

Messiaans programma
Luk 4:18 vv = Jes 61 De Geest des Heren op Mij
Joh 5:19 Vader wat doet U nu?
Voorbeeld voor luisteren naar God (100% accuraat)
Luk 5:17 kracht tot genezing
Mk 6:5 Hij kon daar geen enkele kracht doen

Tekenen creëren geen geloof
Joh 6 velen keerden zich af
Ze demonstreren de realiteit van het Koninkrijk
Hoe het is
Dat het present is
Mat 13:16 zalig uw oren

De weg van het kruis
Niet door overmacht
Koning en knecht
Hij neemt lijden op zich
Mijn Koninkrijk is niet van hier (tot Pilatus)
Aan het kruis worden de machten verslagen, Kol

De aardse bestemming van het Koninkrijk
Voor hier bedoeld
Verlossing niet uit de aarde maar van de aarde
Opstanding begin van nieuwe schepping
Een nieuwe kracht aan het werk

Waar is het Koninkrijk nu?
Een kort intermezzo?
Afwezig sinds hemelvaart?
Jezus roept mensen als medewerkers

Het Koninkrijk van God - 3

Meewerken aan het Koninkrijk
Jezus werkt nog steeds
Eerst op aarde, nu vanuit de hemel
Handelingen van de verhoogde Heer
Koninkrijk blijft centraal, 1:3 28:31

Hij schakelt mensen in
Vanaf het begin was dat zijn bedoeling
Roeping discipelen Mk 3:13-15
Han 4:20 Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben

De training van de 12
Volg Mij
Kijk naar Mij
Werk met Mij mee
Doe als Ik
Train anderen

Jezus binnenbrengen
Wij zijn zijn lichaam op aarde
Hij gebruikt onze handen, voeten, monden, etc.

Kracht en gezag
Dunamis en exousia
Luk 9:1
Geen superapostelen (10:1 kindertjes)
Toch: satans rijk neergeworpen
Het gezag heeft duidelijke bron (Ik heb u gegeven)

Christus in ons
Kol 1:27 de hoop der heerlijkheid
2 Kor 5:20 alsof God door ons u oproept…

Opstandingskracht
1 Kor 4:20 Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht
Jezus deelt de Geest uit, die Hem ook vulde
Hand 1:8
1 Kor 2:4 Niet wijsheid maar betoon van Geest en kracht
Rom 15 Heb 2

Leren over de geestesgaven
Waar in het NT?
1 Kor 12:8-10 (een selectie, zie ook Rom 12, 1 Pet 3, Ef 4)
Jezus’ voorbeeld
Joh 8 gave van wijsheid
Joh 4 gave van kennis

Detailstudie Mk 2:1-12
Gave van kennis: waarom verlamd?
Gave van onderscheid: welke geest aan het werk?
Gave van wijsheid: wat is makkelijker?
Gave van geloof: wandel!
Gave van genezing
Gave van geestelijke strijd

Het gebruik van de gaven
Hangt niet af van geestelijke rijpheid
(verschil met vrucht van de Geest, Gal 5)
Zie 1 Kor 1:7

Hindernissen
1 Kor 12:1-3
Onkunde (trots? Deden wij het dan altijd fout?)
Verkeerd beeld van God (stomme afgoden)
Vrees misleid te worden (test: Jezus is Heer)
v 4-7 verscheidenheid (verlies van controle?)
v 12-27 onenigheid (15-20 minderwaardigheid, 21-26 meerderwaardigheid)

Enkele opvallende feiten over de gaven, 1 Kor 12 en 14
1 Kor 13 liefde is de contekst
God neemt gaven niet terug bij misbruik
Charismata = genade-gaven
Diakoniai = gaven om te dienen
Energemata = steeds actuele uitoefening
Je moet erom vragen (streef ernaar)

Ieder zijn speciale gave?


Aan de gemeente gegeven
Bedoeld voor algemeen welzijn, v 7
Gegeven zoals Hij het wil, v 11
Gereedschapskist > gebruik wat je nodig hebt
Bediening ontwikkelt zich bij vaker gebruik

Hoe verder?
Geen kennis? Dan geen verwachting, dan geen ervaring
Elke gave wordt ontvangen in geloof en vastgehouden in gehoorzaamheid
Kracht van God komt vrij als we gehoorzamen (op water lopen)
Ben ik kanaal van zijn liefde?

 • Wereldbeschouwing
 • De komst van het Koninkrijk
 • Drie kernwoorden
 • Gevolgen van zonde
 • Jezus brengt het Koninkrijk binnen op aarde
 • Geheimenis Geleidelijk ontdekken Wie Hij is Het Koninkrijk is vaak onzichtbaar Zuurdesem, graankorrels, tarwe tussen onkruid Urgentie
 • Jezus als drager van de Geest
 • Tekenen creëren geen geloof
 • De aardse bestemming van het Koninkrijk
 • Jezus werkt nog steeds
 • De training van de 12 Volg Mij Kijk naar Mij Werk met Mij mee Doe als Ik Train anderen Jezus binnenbrengen
 • Christus in ons
 • Leren over de geestesgaven
 • Het gebruik van de gaven
 • Enkele opvallende feiten over de gaven, 1 Kor 12 en 14
 • Ieder zijn speciale gave

 • Dovnload 45.49 Kb.