Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2008 Activiteitenplan en begroting

Dovnload 283.37 Kb.

Het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2008 Activiteitenplan en begrotingPagina1/7
Datum17.09.2018
Grootte283.37 Kb.

Dovnload 283.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2008

Activiteitenplan en begroting


Wij verzoeken u een activiteitenplan 2008 en een begroting 2008 in te dienen. Uit de begroting dient middels een kostenverdeelstaat te blijken hoe de kosten zijn toegerekend aan activiteiten of producten.

Heeft uw organisatie de beschikking over reserves of voorzieningen, of wilt u deze gaan vormen, dan dient de begroting te zijn voorzien van een meerjarig beleids- en beheersplan reserves en voorzieningen (zie bijlage I).


Meerjarig beleidsplan en meerjarige begroting


Het provinciaal subsidiebeleid is afgestemd op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de instellingen en op de eigen verantwoordelijkheid voor hun activiteiten en financiële huishouding; de Provincie stelt zich terughoudend op. Uit die eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering volgt dat uw instelling zich bezig houdt met de toekomst, wat is uw visie en uw beleid voor de middellange termijn en hoe vertaalt zich dat in een meerjarig financieel beleid.

In geval waarin uw organisatie: 1. naast de provinciale subsidie ook inkomsten uit commerciële nevenactiviteiten; en tevens

 2. meer overheidssubsidie dan €200.000,- over een periode van 3 jaar ontvangt

is van belang hoe uw instelling zorgt dat de bedrijfsvoering zodanig is ingericht, dat aantoonbaar geen sprake is van kruissubsidiëring van activiteiten met en zonder overheidssteun Daarvoor is in ieder geval administratieve scheiding van publieke en private inkomsten1 en uitgaven voorgeschreven2. Van belang is ook dat voor de gesubsidieerde activiteiten niet meer overheidscompensatie gevraagd wordt dan de netto kosten daarvan, inclusief een redelijke winstvergoeding. Een reële kostenallocatie moet te allen tijde mogelijk blijven, ook bij gebruik van rechtspersonen met geheime winstuitkeringen, zoals bij de C.V. .
Indien uw instelling aantoonbaar minder dan € 200.000,- per 3 jaar aan totale overheidsfinanciering ontvangt, kunt u hierna volgende onderdelen over de minimum-vereisten voor een offerte overslaan, mits bij de aanvraag de wijze van scheiding van administratie transparant is (art. 11 Algemene Subsidie Verordening) en uw aanvraag wordt vergezeld door een ondertekende provinciale ”de-minimis-verklaring”. Deze is op te vragen bij europa@brabant.nl.
Wij wijzen u dan ook op het belang van een meerjarig beleidsplan over een periode van 3 á 5 jaar, met een meerjarenbegroting, waarin aandacht wordt besteed aan loon- en prijsontwikkeling, investeringen en de ontwikkeling van uw reserves en voorzieningen op de lange termijn (5 á 10 jaar).
In het navolgende worden de volgende minimumvereisten voor de offerte uitgewerkt:

 • open kostprijscalculatie (inzichtelijke winstopslag);

 • compensatiesysteem;

 • prognose totale (derden) inkomsten 2008 (op publieke en private taken) (art. 5 lid 3 Vrijstellingsregeling DAEB, art. 6 ASV);

 • berekening van netto kosten van de gesubsidieerde activiteiten of producten met daarbij ;

  • begroting inclusief kostenverdeelstaat;

  • netto kostprijs berekening per eenheid;

  • beleids- en beheersplan reserves en voorzieningen.

De inrichting van het activiteitenplan en de begroting, inclusief de bijlagen – zoals prestatietabellen, kostenverdeelstaat, etc., moet zodanig zijn dat deze één op één kunnen worden opgenomen in de jaarrekening en de bijbehorende jaarstukken, zodat de accountant deze informatie bij zijn oordeel over de jaarrekening kan betrekken. De berekende prijs per eenheid moet dus geschikt zijn voor externe toetsing (volgens het provinciale Model Accountantsprotocol en – Verklaring).


Open kostprijscalculatie

Onder een open kostprijscalulatie wordt verstaan: berekening van de kosten van een activiteit of product waarbij alle voorzienbare kansen en risico’s meegenomen worden. Bedoeling is om in de kostenopgave naast kosten in elk geval ook de winstcomponent te kunnen herkennen.

Om een offerte in te kunnen richten is het van belang om inzicht te hebben in de maatschappelijke doelen, die de provincie tot zijn publieke taak rekent3 en de beleidsprioriteiten die hierbij gesteld zijn. Wij verwijzen naar beleidsdocumenten, zoals het Bestuursakkoord 2007-2011 ‘Vertrouwen in Brabant’, en specifieke beleidsnota’s. Daarnaast staan wij u graag te woord om uw vragen te beantwoorden, voor contactgegevens verwijzen wij naar onze website www.brabant.nl.
Compensatiesysteem

Het gaat er om dat uw administratie is ingericht volgens een bestendige gedragslijn gevoerd in een geruime periode, in overeenstemming met de systematiek van uw organisatie. Uiteenlopende kostentoerekeningen (bijv. overhead) zijn toelaatbaar, mits consequent toegepast gedurende een langere periode. Het kostentoerekeningssysteem zal ‘algemeen aanvaard’ moeten zijn, d.w.z. in overeenstemming met wet- en regelgeving en zal door externe toezichthouders aanvaardbaar geoordeeld moeten kunnen worden. De provincie zal de compensatiemethode hierop afstemmen. Van belang is dat het systeem van compensatie ongewijzigd blijft gedurende de subsidieperiode, zodat geen overcompensatie kan insluipen.

Een onderscheid kan gemaakt worden in de afwijking tussen de begrote en de werkelijke tarieven, de begrote en de gerealiseerde eenheden (bijv. minuten), of een combinatie daarvan. Er kunnen compensaties plaatsvinden (subsidies verleend worden) voor verschil in begrote en werkelijke tarieven of begrote en werkelijke eenheden en/of beide, al naar gelang de afspraken.
Prognose totale (derden) inkomsten 2008 (op publieke en private taken)

Bij uw aanvraag voegt u een prognose van de totale inkomsten van uw bedrijf, dus inclusief eventuele dochterbedrijven. Dit in verband met de beoordeling die wij moeten maken op basis van art. 6 sub b ASV Noord-Brabant: een aanvraag kan geweigerd worden indien de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken. Art. 5 lid 3 DAEB-vrijstellingsregeling laat de mogelijkheid open voor de provincie om in voorkomende gevallen te besluiten dat winsten, behaald op andere activiteiten dan de DAEB geheel of gedeeltelijk dienen te worden bestemd voor de financiering van de DAEB.


  1   2   3   4   5   6   7

 • Meerjarig beleidsplan en meerjarige begroting

 • Dovnload 283.37 Kb.