Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


High-rise birds rising stijgen, optrekken once vroeger, ooit encouraged aanmoedigen, stimuleren shelter bescherming tight beperkt provide voorzien van involvement

Dovnload 26.24 Kb.

High-rise birds rising stijgen, optrekken once vroeger, ooit encouraged aanmoedigen, stimuleren shelter bescherming tight beperkt provide voorzien van involvementDatum22.05.2018
Grootte26.24 Kb.

Dovnload 26.24 Kb.

High-rise birds

rising stijgen, optrekken

once vroeger, ooit

encouraged aanmoedigen, stimuleren

shelter bescherming

tight beperkt

provide voorzien van

involvement betrokkenheid

backed steunen

striking opvallend

ensure zeker maken

remain overblijven

recorded vastleggen, noteren

go ahead van start gaan

improve beter worden

likely waarschijnlijk

benefit voordeel hebben van
Beauty and brains

concerned bezorgd

cure geneesmiddel

considering overwegen

bright intelligent

embarrassing genant, beschamend

pale bleek

suits uitkomen, passen

brave dapper

released uitbrengen, publiek maken

determined vastbesloten

tempted verleiden

share delen

cautious voorzichtig

eventually uiteindelijk

confidence (zelf)vertrouwen

complex ingewikkeld
The Little Rock Nine

vast enorm, groot

abusing uitschelden

invited uitnodigen

justice gerechtigheid

equality gelijkheid

enrol inschrijven

separated scheiden

hostile vijandig

crucial heel belangrijk

ordered bevelen

ensure zeker maken

available beschikbaar

afford veroorloven

suffers lijden aan

meanwhile in de tussentijd

prospect vooruitzicht
A textbook case of racism

assigned toewijzen

excited opgewonden

accused beschuldigen

foreign onbekend

significant belangrijk

attitude houding

lacked gebrek hebben aan

sensitive gevoelig

ultimately uiteindelijk

besides naast

deserves verdienen

ignored negeren

defended verdedigen

determined vastbesloten

responsible verantwoordelijk


Brave of barmy

tied vastbinden

keen gemotiveerd, enthousiast

appreciate begrijpen, bewust zijn van

floated zweven

gathered bijeen rapen, verzamelen

prompted veroorzaken

cautious voorzichtig

approach aanpakken, benaderen

acknowledged toegeven, erkennen

rejected verwerpen, afwijzen

argued beredeneren, stellen

fatal dodelijk

fixed vastgezet

apply aanvragen

regard beschouwen

experienced ervaren

stressed benadrukken

straight recht

impact inslag

sudden onverwacht
A man and his dog

condition voorwaarde

consider in overweging nemen

depending on afhankelijk zijn van

smartly net, stijlvol

resembles lijken op

possession eigendom, bezit

lived up to voldoen aan, net zo goed zijn als

patience geduld

established oprichten, stichten

memorably gedenkwoordig

wave golf, stroom

manage erin slagen

experience ervaring

owed danken aan

contest wedstrijd

performance uitvoering

settled vaststellen, overeenkomst

bereiken

treats behandelen


Music as a weapon

literally letterlijk

hatred haat

revenge wraak

acclaimed prijzen

preaching preken

stellar sterre-

civil war burgeroorlog

enrolled inschrijven, meedoen

brainwashed hersenspoelen

rape verkrachting

dominated domineren

equal gelijk

scars littekens

crawl kruipen op handen en knieƫn

whistle fluit

attack aanval

participated meedoen aan

mobs (woedende) meute

take aim richten

imaginary ingebeeld, fantasie

questioning twijfelen aan, vragen stellen over

sown zaaien

desertion desertie, leger verlaten zonder

toestemming

escape ontsnappen

aid workers hulpverleners

dodged plotseling opduiken

survived overleven

reached bereiken

dragged slepen

distracting afleiden

guardian angel beschermengel

effectively in feite

boarding school kostschool

fees schoolgeld

impact invloed

wandering rondlopen, rondhangen

shelter bescherming

sin zonde

tribal stam-

propelled voortstuwen

plaiting vlechten

chest borstkas

tight krampachtig

whip zweepslagen geven

pit gat

fake vervalsing, nep-pulled the trigger trekker van geweer overhalen

genocidal genocide-, volkerenmoord

rehabilitate re-socialiseren, weer integreren

in de maatschappij

overcome oplossen, overwinnen

vocational school beroepsopleiding

haunt spoken, achtervolgen
Clone-a-pet

own bezitten

ahead voor

opportunity gelegenheid

numerous verschillende, vele

reliable betrouwbaar

prove bewijzen

enduring blijvend

announcement aankondiging

significant aanzienlijk

fired ontslaan

regard beschouwen

genuine echt, authentiek

split zich afsplitsen, verlaten

collect ophalen

expected verwachten

spare time vrije tijd

retired met pensioen

appreciate begrijpen, begrip hebben voor

eager enthousiast


The murder game

committed plegen

related verbonden

suspect denken

recommend aanbevelen

matched voldoen aan, gelijk zijn aan

potential mogelijk

divided verdelen, verdeeldheid zaaien

affluent rijk

confessed bekennen

appealing aantrekkelijk

responses reactie

longed verlangen naar

increasingly in toenemende mate

solid massief

include bijsluiten

solution oplossing

puzzling verbazingwekkend

celebration feest, viering

Check it out mate!

resembled lijken op

familiar bekend

opposing tegengestelde

matches passen bij

comparable vergelijkbaar

peaked hoogste punt bereiken

competitive strijdvaardig

achieve presteren, doen

figure denken

insisted volhouden

practice oefening

soared snel stijgen

in particular vooral

ignored negeren

injured blesseren, verwonden

abandoned in de steek gelaten, verlaten

maintain behouden

remarkably opmerkelijk

jealousy jaloezie

failed niet doen

surrounded omringen
  • Beauty and brains
  • The Little Rock Nine
  • A textbook case of racism
  • Brave of barmy
  • A man and his dog
  • Music as a weapon
  • The murder game
  • Check it out mate!

  • Dovnload 26.24 Kb.