Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hockeyvereniging h. O. D. Valkenswaard

Dovnload 36.71 Kb.

Hockeyvereniging h. O. D. ValkenswaardDatum17.09.2018
Grootte36.71 Kb.

Dovnload 36.71 Kb.

HOCKEYVERENIGING H.O.D. VALKENSWAARDNotulen Algemene Leden Vergadering 9 februari 2015 20.30 uur HOD Clubhuis 1. Opening door de voorzitter

Voorzitter opent de vergadering, officiële afmelding van Babs van de Rijt, Marco de Bruijn, Maaike Jacobs, Geert Jacobs, Hendrik-Jan van den Bogaart, Paul Duncker, Jose Durville, Stijn van de Ven en Annelies Ziegenhardt.

Joop noemt de herfst- en zaalkampioenen.

Verder dankt hij de commissie o.l.v. Hans van Bokhoven voor het nieuwe meubilair. Hans van Bokhoven vraagt om toestemming om verder in de vergadering even het woord te mogen voeren.


 1. Notulen van de ALV dd 24 juni 2014

Geen opmerkingen en bij dezen goedgekeurd.


 1. Nieuwe bestuursleden

Patrick Maas en Sylvia Cuijten zijn eerder afgetreden, nu treedt ook Hendrik-Jan van den Bogaart af. Nieuwe kandidaten vanuit bestuur: Paul Duncker (Tophockey), Maarten Franken (Penningmeester) en Henny van Dijk (Secretaris). Er zijn geen andere kandidaten naar voren getreden. Na korte voorstelronde worden kandidaten benoemd.

De portefeuille van Hendrik-Jan van den Bogaart wordt als volgt verdeeld: arbitrage onder hockey-technisch (Reinier), wedstrijdsecretariaat en communicatie onder secretariaat (Henny), zaalhockey vooralsnog onder voorzitter.
 1. Jaarverslag

Een vraag van Ad de Boer over relatie baromzet en opbrengsten wordt behandeld bij punt 6. Verder geen vragen.


 1. Verslag van de accountant

Het ondertekend verslag wordt getoond op de slide, staat ook op website. Wil Geven is zelf verhinderd.


 1. Rekening en verantwoording

Maarten Franken licht de cijfers toe. Er is al met al een positief resultaat. Hij gaat in op de schade-uitkering die terecht is gekomen bij de algemene kosten. Maar in feite heeft 85% daarvan betrekking op horeca. Alle kosten om verloren gaande zaken te vervangen, zijn wel onder horeca gekomen waardoor de exploitatie van de bar zo laag uitvalt in de jaarrekening. Dit blijkt, aldus Floor Stickelbroeck, vooral een kwestie van rubricering te zijn, die als zodanig is gekozen door accountant.
Ook is niet meteen duidelijk uit het gepresenteerde overzicht dat ‘exploitatie bar’ om winst en niet omzet gaat. Dit kan anders gepresenteerd worden.

Floor voegt nog toe dat de jaaropbrengsten zo rond de 100.00 0 Euro liggen.

Conclusie is dat deze wijze van boeken en presenteren niet de meest inzichtelijke is.

Joop zegt toe dat dit de volgende keer anders gepresenteerd zal worden.


Hans van Bokhoven: heeft brand en schade gecoördineerd. Alles wat nieuw is aangeschaft, is onder horeca geboekt ivm btw.

Bart van Bokhoven geeft aan dat ’eigen gebruik’ (geven van passen aan trainers (scheelt in kosten)), ook impact heeft op post horeca. Horeca-omzet groeit volgens Bart niet heel veel. Jörgen Lambermont suggereert een aparte post ‘eigen gebruik’ op te nemen.


Er is behoefte aan meer informatie over horeca. Joop geeft aan in de volgende vergadering meer uitleg/inzicht te geven.
Hein Ziegenhardt vraagt of de zaalcontributies ook in de post contributie zitten. Dat is het geval. De post zaalhuur heeft betrekking op huur van zalen buiten Valkenswaard.

Ad de Boer vraagt of de zaalcontributie kostendekkend is. Dit is zo niet direct af te leiden. Ruud van de Rakt geeft aan dat zaalcontributie kostendekkend moet zijn maar niet winstgevend, dat is niet de bedoeling. Dit roept enige discussie op: is dit beleid? Moet dit kostendekkend zijn of minimaal kostendekkend? Ruud vraagt om een uitspraak hierover in een volgende vergadering.


De boodschap voor de jaarrekening in totaal is: maak hem meer inzichtelijk.
Hans van Bokhoven doet dringende oproep voor iemand die hem bijstaat in het accommodatiebeheer. Hij doet het al heel lang met liefde en plezier, maar het is niet gezond voor de vereniging als dit van 1 persoon afhankelijk is. Graag dus iemand die het samen met hem doet en op termijn helemaal over wil nemen. 1. Benoeming van de accountant voor komende verenigingsjaar n.v.t.

 2. Vaststelling van de contributie: n.v.t.

 3. Verkiezing van de voorzitter van het bestuur n.v.t. 4. Samenstelling van de commissies.

Commissies worden vaak bemenst door dezelfden, dat is zorgelijk.
Commissie zaalhockey: 1 lid (Dick van Diepen) stapt er uit, 1 ander lid (Hein Ziegenhardt) maakt nog 1 opdracht af: accommodatie zaalhockey. Nieuwe leden zijn hard nodig, dus kandidaten hiervoor worden dringend opgeroepen naar voren te treden.
Zaalhockey is in hockeytechnische zin belangrijk voor de vereniging. Afgelopen seizoen is goed verlopen: 46 teams, goed gefloten, weinig vernielingen/rotzooi en goede sfeer.

De accommodatie kan probleem worden. De Amundsenhal wordt gesloopt. In de nieuwe hal zou geen plaats zijn voor zaalhockey. Wat dan? Commissie zaalhockey heeft alternatieven onderzocht: tent met vloer kopen (probleem is waar te plaatsen), meer huren in Westerhoven/Riethoven etc., andere zalen bekijken (Dennenberg, Bergeijk), baan naast zwembad gaan benutten. Wordt nog verder onderzocht. Als dat allemaal niet lukt, moet er misschien naar inkrimping zaalteams gekeken worden.


Ruud van de Rakt geeft aan dat hij in werkgroep sportaccommodatie heeft gezeten en dat bij zijn weten niet is gezegd dat er in nieuwe hal niet gehockeyd kan worden.

De Amundsenhal wordt pas afgebroken als de nieuwe hal er is. Hij geeft verder aan dat veld 10a in principe een hockeyveld is en dat alle faciliteiten daar al zijn.


Deze week wordt de nieuwe accommodatie besproken in de raad. Hein Ziegenhardt stelt een brief op die namens HOD naar alle fractievoorzitters wordt verstuurd.
Sponsorcommissie

De sponsorcommissie (Ge en Laurens) licht afgelopen jaar toe en kijkt vooruit. Ze richten zich meer op lange termijn en hebben daar een visie op ontwikkeld. Jongeren zijn daarin belangrijkste schakel.

Relatie met ABN Amro wordt tzt opnieuw bekeken, er wordt ook gekeken naar andere banken.
Voor de huidige sponsoren zijn er nu sponsorontbijten, en ze worden gevoed met info over HOD. Maar misschien kunnen we iets meer doen voor sponsoren, bijvoorbeeld ze een platform geven. Onze sponsoren komen voor kleinschaligheid.
Sponsorcommissie wil graag jeugdige spelers erbij. Bijv. voor het benaderen van sponsoren.
Keepercommissie

Sandra van Gompel is nieuwe voorzitter. Commissie is een belangrijke commissie want gaat over materialen, trainingen, selecties, inname materialen etc. Commissie wil graag kinderen al vroeg enthousiast maken voor keepen.


Evenementen

Zijn afgelopen jaar veel jeugdige leden bijgekomen.
 1. Voorstellen van de zijde van het bestuur.
  Joop licht missie en fundamenten van HOD (nogmaals) toe. Aanleiding is dat we zuinig om willen/moeten gaan met onze vrijwilligers zodat ze niet gaan afhaken wegens frustratie. Daar moeten we heel alert op blijven. Een klein deel moet het niet verpesten voor de rest. Missie en fundamenten vormen basis voor uitingen die overal zichtbaar zullen worden opgehangen.

  VerenigingsAribtragePlan (VAP).


  Reinier geeft meer uitleg. Het plan wordt gemaild naar alle aanvoerders en coaches en is ook te vinden op de website.
  Sander van Rhee van de arbitrage commissie vult aan. Er zijn sancties opgenomen voor bijvoorbeeld niet op komen dagen. Niemand hoopt dat deze sancties uitgevoerd hoeven te worden.

Jonge scheidsrechters worden begeleid. Stijn van de Ven en Sander fluiten voortaan met een jeugdlid. Degenen die het leuk vinden, mogen meer wedstrijden fluiten.
Anne-Hélène geeft aan dat het belangrijk is om bij indeling van scheidsrechters te kijken naar niveau. Daar wordt naar gekeken, aldus Sander.

Commissie wil het plan positief communiceren. Fluiten hoort er bij en dat moet van kleins af aan positief gestimuleerd worden.


Goede scheidsrechters die graag fluiten, kunnen extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld Clubscheidsrechter Plus.
Het VAP wordt bij dezen aangenomen.


 1. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden, n.v.t. 2. W.v.t.t.k.
  Ruud van de Rakt: Let op: het rommelt in btw sfeer. Fiscus vindt dat velden niet meer verhuurd mogen worden zonder btw. Dit kan kostenstijging met zich meebrengen.

  Ronald Schilp: Verklaring Omtrent Gedrag? Daar wordt over nagedacht binnen HOD.

Patrick Maas: er komt een verandering in bijstandswet? Tegenprestatie leveren? Alert opblijven.

Ronald Schilp: wordt de Nieuwjaarsborrel in ere hersteld? Daar wordt positief op gereageerd.

 1. Sluiting door de voorzitter

Joop bedankt iedereen voor bijdrage en sluit de vergadering. • Notulen Algemene Leden Vergadering 9 februari 2015 20.30 uur HOD Clubhuis Opening door de voorzitter
 • Notulen van de ALV dd 24 juni 2014 Geen opmerkingen en bij dezen goedgekeurd. Nieuwe bestuursleden
 • Verslag van de accountant
 • Benoeming van de accountant voor komende verenigingsjaar n.v.t. Vaststelling van de contributie: n.v.t.
 • Voorstellen van de zijde van het bestuur
 • Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden, n.v.t. W.v.t.t.k.
 • Sluiting door de voorzitter

 • Dovnload 36.71 Kb.